33. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.01.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 32. sjednice, Zapisnika 5. vanredne sjednice i Zapisnika 6. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine
  1. Informacija o realizaciji započetih aktivnosti na prestrukturiranju rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osvrtom na trenutno stanje u rudnicima, sa Prijedlogom zaključka 
 1. Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.- 2020.godina
 2. Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. - 2013. godina
 3. Prijedlog zaključka u vezi sa rješavanjem pitanja dugovanja privrednih društava u procesu restrukturiranja prema zavodima zdravstvenog osiguranja
 4. Prijedlog mišljenja na Incijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 40. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog mišljenja na Incijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 12. stav 2. Zakona o eksproprijaciji
 6. Prijedlog odgovora na Apelaciju na sudski spis broj: AP-1737/11 od 20.12.2011. godine
 7. Prijedlog uredbe o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama
 8. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora d.d. "Fabrika duhana Sarajevo"
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o akontativnoj isplati dijela dobiti JP „Elektroprivreda BiH“ i „BH Telecom“ d.d. Sarajevo za 2011. godinu
 11. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Herceгovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine(Sanja Latić-Ramić)
  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva 
  3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/ Federalnom ministarstvu kulture i športa 
  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Međureligijsko vijeće BiH) 
  6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hecegovine za 2011. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za 2011. godinu 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za ino radove privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za inžinjering privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo 
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za tehnička pitanja privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo 
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora – zamjenika direktora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo 
  7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora – tehničkog direktora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2011. godinu 
 2. Rebalans Plana i program JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke
 3. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulacija energetske efikasnosti
 2. Prijedlog odluke o odobravanju konačnog rasporeda sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ za IV Kvartal 2011. godine
 3. Prijedlog odluke o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar – decembar budžetske 2012. godine
 4. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnica (Visočica)" za period 2007. do 2027. godine
 5. Disciplinska prijava protiv državnog službenika, Jozo Vilušić - zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
 6. Treće izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu
 7. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe koja će razmotriti stanje u građevinskom preduzeću "Vranica"
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
 11. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V.broj: 17/2002 od 10.01.2002. godine
 12. Prijedlog zaključka u vezi sa Rješenjem Porezne ispostave Novo Sarajevo broj: 13-9/3-15-4-12609/2011 od 04.01.2012. godine
 13. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za prijem volontera, sa Prijedlogom zaključka
 14. Informacija o JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine
 15. Operativni program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za člana Nadzornog odbora "KTK Visoko"
 17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje obaveze za uplate sredstava Protuvrijednost fonda (Japanski grant – 2 KR)
 18. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora B&H Airlines d.o.o. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora B&H Airlines d.o.o. Sarajevo 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE