32. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.01.2012.
Saopćenje o radu

ZAKLJUČAK O NACRTU ZAKONA O VOLONTIRANJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, razmatrala Nacrt zakona o volontiranju koji je u parlamentarnu proceduru dostavila Komisija za pitanja mladih Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Donijet je zaključak prema kojem će Vlada FBiH mišljenje o ovom zakonskom projektu dostaviti Zastupničkom domu u narednim danima, nakon što se sagledaju njegovi finansijski aspekti.

O TUMAČENJU ZAKONA

Nakon što je razmotrila Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba čl. 83., 84., 85., 86., 87. i 88. Zakona o radu, te čl. 8. do 13. i čl. 94. i 96. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju su uputili načelnik i Općinska organizacija demobilisanih boraca Općine Živinice, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ocijenila da se radi o odredbama zakona koje su precizne i jasne, te je stoga ova inicijativa neprihvatljiva.

UREDBA O USLOVIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U PRIRODNE RECIPIJENTE I SISTEME JAVNE KANALIZACIJE

Uredba se donosi u cilju zaštite ljudi i ekosistema vezanih za vodne resurse od štetnih posljedica otpadnih voda. Njome se definišu uslovi prikupljanja, pročišćavanja i ispuštanja urbanih površinskih voda, kao i uslovi pročišćavanja i ispuštanja industrijskih u kanalizacione ili površinske vode.

Jedan od najbitnijih razloga za donošenje Uredbe je definisanje graničnih vrijednosti
emisije otpadnih voda kod njihovog ispuštanja u prirodne recipijente ili sisteme javne kanalizacije.

Uredbom je predviđen monitoring i ispitivanje otpadnih voda, kao i kriteriji za identifikaciju osjetljivih i manje osjetljivih područja.

O KRITERIJIMA ZA NAGRADE SPORTISTIMA, SPORTSKIM RADNICIMA I UDRUŽENJIMA ZA VRHUNSKE SPORTSKE REZULTATE

Vlada je danas obavila raspravu o Prijedlogu uredbe kojom Federalno ministarstvo kulture i sporta predlaže utvrđivanje kriterija za dodjeljivanje nagrada za vrhunska sportska dostignuća. Radi sistemskog uređenja ove oblasti, ocijenjeno je potrebnim da se ovim aktom  odrede osobe i sportska udruženja kojima se dodjeljuju nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate i u kojim takmičenjima, kao i drugi oblici stimulacije sportista, što će, u skladu sa današnjom raspravom, biti predmet daljeg rada na ovom podzakonskom aktu.

SREDSTVA ZA OTPUŠTENE PRIPADNIKE OSBiH

U cilju zaštite osnovnih ljudskih prava otpuštenih pripadnika Oružanih snaga BiH koji su ostvarili pravo na penziju shodno članu 48. stav 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke kojima im se osiguravaju sredstva za isplatu akontacije penzije. Riječ je o odlukama o akontativnoj isplati dijela dobiti iz JP "Elektroprivreda BiH" ( 700.000 KM) i "BH Telecom" d.d. Sarajevo ( 700.000 KM) za 2011. godinu, kojima bi se osigurala isplata akontacije penzija penzionisanim vojnicima OSBiH za decembar 2011. godine, te januar i februar 2012. godine.

Radi se o najnižoj penziji koju isplaćuje  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje  u visini od 310,79 KM, a rok za isplatu je 10. januar ove godine.

Sredstva će se prebaciti na račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji je obvezan dostaviti Vladi FBiH izvještaj o utrošenim sredstvima za ove namjene, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

IZMIJENJENA ODLUKA O USLOVIMA I KRITERIJIMA ZA KREDITIRANJE

Vlada FBiH je danas izmijenila Odluku o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika koju je inicirala Komisija za revolving sredstava po projektima „Lokalne inicijative" i „Lokalni razvoj", uz konsultacije sa Savezom općina i gradova FBiH, a uzimajući u obzir trenutno veoma slabu iskorištenost raspoloživih sredstava Revolving fonda stvorenih u okviru Projekta Lokalne zajednice (LDP).

lzmjenom bi se postigao bolji pristup općina/gradova, komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica finansijskim sredstvima, te njihovo efikasnije korištenje, odnosno stavljanje u funkciju s ciljem razvoja lokalnih zajednica. Povećan je maksimalan iznos kredita sa dosadašnjih milion na tri miliona KM. S obzirom da se radi o velikom broju projekata čija realizacija zahtijeva značajan duži vremenski period implementacije, uz povećanje iznosa kredita, predlaže se i povećanje roka otplate ( sa sedam na 10 godina), te s tim u vezi i povećanje grace perioda.

Izmjenama se, također, primjena Odluke proširuje i na druge djelatnosti od značaja za Lokalnu zajednicu, za moguće finansiranje iz kreditnog revolving fonda.

Za predložene izmjene postoji saglasnost Svjetske banke u pogledu proširenja djelatnosti i izmjene uslova za korištenje ovih sredstava, a sve s ciljem ubrzanja njihovog korištenja, odnosno stvaranja uslova da veći broj aplikanata konkuriše za kreditna sredstva iz ove linije, čime bi se uticalo na poboljšanje infrastrukture, pružanje usluga i ekonomski razvoj na lokalnom nivou.

TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE IZ NOVOG TRAVNIKA-BEZ STEČAJA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se na zahtjev Općinskog suda u Travniku uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, po prijedlogu predlagača.

U obrazloženju ovakve odluke navodi se da je Zakonom o stečajnom postupku propisano da je za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom koji proizvodi naoružanje i vojnu opremu potrebna prethodna saglasnost federalnog ministra energije, rudarstva i industrije. Nadalje, propisano je da, ukoliko federalni ministar ne uskrati svoju saglasnost za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana dobijanja obavještenja stečajnog sudije o pokretanju prethodnog postupka, smatra se da je saglasnost data.

Rok za dostavu saglasnosti za uskraćivanje otvaranja stečajnog postupka ističe 15.1.2012. godine., te je stoga Vlada FBiH dala ovakvu saglasnost. Također, propisano je da u slučaju kada ministar ne da svoju saglasnost, za obaveze stečajnog dužnika solidarno odgovara Federacija Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Inače, resorno ministarstvo ne raspolaže podacima o ukupnom iznosu dugovanja privrednih društava iz oblasti namjenske industrije po osnovu kojih su podneseni ili bi mogli biti podneseni prijedlozi za pokretanje stečajnog postupka. Predmetna dugovanja najvećim dijelom odnose se na ona po osnovu neisplaćenih plata i doprinosa za zaposlenike, s tim da je ova dugovanja potrebno umanjiti za značajan iznos sredstava koja su ovim društvima, za tu namjenu, raspoređena iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i iz pasivnog podbilansa.
Budući da je ukupan iznos predmetnih dugovanja nepoznat i da se ovaj iznos svakim danom uvećava, nije moguće unaprijed utvrditi ukupan iznos obaveza za koje bi Federacija Bosne i Hercegovine u narednom periodu mogla preuzeti solidarnu odgovornost.

SREDSTVA ZA UVEZIVANJE STAŽA UPOSLENICIMA „PS VITEZIT“ IZ VITEZA

Vlada FBiH donijela je danas i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga „PS "Vitezit" d.o.o. Vitez kojim se iznos od 1.800.000 KM povećava na 1.873.978,85 KM.

Sredstva će, kako se navodi u odluci, biti iskorištena za uređivanje matične evidencije i uplate doprinosa za prioritetno uvezivanje radnog staža zaposlenika PS „Vitezit" radi ostvarivanja prava na penziju i osigurana su u pasivnom podbilansu na osnovu iračkog duga.

ODLUKA O SREDSTVIMA IZ POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Vlada FBiH donijela je Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Ova se sredstva vode na posebnom računu a organi civilne zaštite dužni su ih planirati u organima civilne zaštite općine, kantona i Federacije, u skladu sa instrukcijama za izradu budžeta dobivenih od nadležnog ministarstva finansija.

Ova će se sredstva koristiti za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara u slučajevima prirodne ili druge nesreće koje podrazumijevaju hitnu evakuaciju, prihvatanje i zbrinjavanje ugroženog stanovništva i njihove imovine, te za sprječavanje širenja opasnosti od nepogoda i njihovih posljedica.

Za finansiranje ovih mjera se može koristiti do 40 posto sredstava posebne naknade tokom jedne kalendarske godine i do 20 posto ukupno raspoloživih sredstava za ove namjene .U hitnim se slučajevima može donijeti odluka o jednokratnoj pomoći u vidu pojedinačne akontacije po zahtjevu vlade kantona ili općinskohg načelnika u visini do 20.000 KM.

O POSLOVANJU KRIVAJE

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku dijela sredstava dodijeljenih iz sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu FBiH za 2011. godinu, na ime pomoći za rješavanje socijalnih pitanja i pokretanja proizvodnje privrednog društva "Krivaja" d.o.o. Zavidovići. Radi se o sredstvima u iznosu od milion KM koja su, kako se navodi u Izvještaju, utrošena prema planu, čime je omogućeno pokretanje procesa proizvodnje u IP ,,Krivaja" d.o.o. Zavidovići, restruktuiranje privrednog društva, ostvarivanje pozitivnih rezultata poslovanja, kao i otvaranja radnih mjesta.

Nakon što je primljen na znanje Završni izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju izmedu IP „Krivaja“d.o.o.Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju, Vlada FBiH je donijela Rješenje o prestanku važenja Rješenja o imenovanju  ove komisije, jer je za njenim radom prestala potreba.

 

 O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA GASIFIKACIJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o implementaciji Projekta gasifikacije Srednjobosanskog kantona koja se kreditira sredstvima EBRD-a u iznosu od 17 miliona eura. Kredit je operativan od januara 2010. godine,  a u prošloj je godini  Jedinica za implementaciju  radila na pripremi potrebne tenderske dokumentacije i provođenju tendera u skladu sa pravilima ove evropske banke.

Na tender za nabavku cijevi dužine 37 kilometara  je stiglo devet ponuda i nakon provedene procedure je  izabran najpovoljniji ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor.To je turska kompanija UMRAN CELIK BORU SANAYII iz Istanbula  sa ponudom od 3,42 miliona
eura.

Nakon raspsivanja tendera i provedene procedure za izvođača radova je odabran  Konzorcij -  Monter strojarske montaže iz Zagreba i GP Put Sarajevo a u toku su aktivnosti oko potpisivanja ugovora. Uz podršku potpisivanju ugovora i nastavku aktivnosti, Vlada FBiH je zadužila Upravu i Nadzorni odbor BH Gasa da analiziraju kompletnu dokumentaciju o implementaciji projekta i u slučaju nepravilnosti, pokrenu postupak utvrđivanja odgovornosti.  

 

PROJEKTI FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

Danas je razmatran i usvojen Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji Projekta „Sanacija i uređenje donjeg toka rijeke Trebižat,  Slapovi Kravice i Koćuša“ za koji je utrošeno 2,186 miliona KM. Projekat se implementira od 2005. godine a biće nastavljen i tokom ove godine.

Razmatran je i usvojen i Izvještaj o realizaciji Projekta „Trajna zaštitta Počitelja“ od 2002. do 2011. godine. U cilju obnove jezgre starog grada Počitelja i njegove trajne zaštite do sada je Vlada FBiH utrošila 4,98 miliona KM. Ovim su sredstvima, uz stambene objekte,  obnovljeni  vjerski i drugi tradicionalni objekti, staza bedema, kanalizacija i rasvjeta.   

 

 O PRIPREMI IMPLEMENTACIJE OBNOVE DIONICE PRUGE  BRADINA-SARAJEVO

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o pripremi za implementaciju obnove dionice na željezničkom koridoru Vc Bradina –Sarajevo u sklopu projekta „Obnova željeznica II“ koji su kreditno podržale EBRD i EIB, te  OPEC.

Ukupna vrijednost projekta je 186 miliona eura u okviru kojeg će se izvršiti obnova južnog toka pruge na Koridoru Vc od granice Hrvatske do Sarajeva ukupne dužine 144 km  i pruge Jošavka- Doboj dužine 66 km i  signalizacija u RS.

Projekat u Federaciji, sa dionicom Bradina-Sarajevo, vrijedan je 120 miliona eura a  izvodi se već dvije godine, s planom da se okonča do kraja  2014. godine. Od 2015. je u planu projekat  obnove pruge na sjevernom dijelu Koridora  Sarajevo-Bosanski Šamac do granice na Savi ukupne dužine 270 km.

Projekat rekonstrukcije pruge Bradina-Sarajevo u dužini 41 km vrijedan je 44 miliona eura i u toku  je priprema tendera za izbor izvođača ovih radova koji ih trebaju završiti do kraja 2014. godine.

Prihvatajući Informaciju o toku implementacije projekta obnove dionice pruge Bradina - Sarajevo na južnom dijelu Koridora Vc, u okviru nastavka Regionalnog projekta,,Obnove željeznica u BiH II", Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministarstvo finansija da procesuira Amandman na Kreditni ugovor sa EBRD na 10 miliona eura potpisan 1.oktobra 2010.godine, kako bi se time kompletirala investiciona suma potrebna za završetak obnove dionice pruge Bradina-Sarajevo, južnog pravca željezničkog Koridora Vc kroz BiH.

 STANJE PODUZETNIČKIH ZONA U FBiH I IZRADA INTERAKTIVNE KARTE

Kako se navodi u Analizi stanja poduzetničkih zona u FBiH, koju je danas usvojila Vlada FBiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta spoznalo je značaj ulaganja u ovaj segment male privrede, pa je tokom posljednjih pet godina izdvojilo blizu 11 miliona KM za te namjene.
Analiza obuhvata pregled stanja u 69 poduzetničkih zona koje se nalaze u 49 opština Federacije Bosne i Heregovine, dok iz ostalih opština nema podataka o poduzetničkim zonama. Stoga resorno ministarstvo planira izvršiti obilazak svih poduzetničkih zona u Federciji BiH i nakon toga formirati jedinstvenu bazu podataka koja bi se mogla koristiti u razne svrhe. U tom smislu i Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, da u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i jedinicama lokalne uprave, nastavi aktivnosti na uspostavi i razvoju poduzetničkih zona u FBiH.

 O DJELOVANJU GARANCIJSKIH FONDOVA

Nakon razmatranja Informacije o djelovanju garancijskih fondova, Vlada FBiH je zaključila da je, radi ravnomjernog regionalnog razvoja, neophodno uspostaviti jedinstveni garancijski fond na nivou Federacije BiH.

U Informaciji se navodi da je problem malih i srednjih preduzeća pristup kapitalu pod povoljnijim uslovima za šta je jedno od rješenja uspostava kreditno garantnih fondova  koji bi bankama garantovali otplatu kredita kada to poduzeće dužnik nije u stanju.

Ovi se fondovi mogu registrovati kao privatni pravni subjekti ili neprofitne organizacije a njihovi osnivači mogu biti vlasti na svim nivoima, udruženja građana, nevladine organizacije i fondacije,  te finansijske institucije, osiguravajuća društva ili sami poduzetnici pojedinačno ili u sklopu konzorcija.

Do sada su na području Federacije BiH formirana četiri regionalna kreditno garancijska fonda- u Hercegovini, na području Sarajeva i okoline,  u ZDK i Tuzlanskom kantonu. Ovi su fondovi formirali mrežu garancijskih fondova čiji je cilj davanje podrške za osnivanje novih garancijskih  fondova na području cijele BiH.

U okviru Agencije SERDA implementira se projekat Kreditno garantni fond za mala i srednja preduzeća koji je od oktobra 2006. godine do danas podržao 187 projekata vrijednih više od tri milina KM.

AKTUELIZIRANI ZAKLJUČCI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Vlada FBiH je podržala zaključke donesene na zajedničkom sastanku čelnika Vlade FBiH, direktora zavoda zdravstvenog osiguranja ( federalnog i kantonalnih), te predstavnicima Sindikata.

Zaključeno je da se svim zaposlenim u FBiH od 1.januara 2012. godine omogući ovjeravanje zdravstvene knjižice, s tim da do 31. januara ove godine privredna društva koja imaju dugovanja prema zavodima zdravstvenog osiguranja potpišu sporazume o reprogramu dugovanja s jednom godinom odgode plaćanja uz uvjet da od 1. januara 2012. godine redovno izmiruju obaveze po osnovu doprinosa za ovaj vid osiguranja. Ovo se odnosi na privredna društva dok su u procesu restruktuiranja.

Federalno ministarstvo zdravstva treba hitno, sa direktorima kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, pripremiti dokument za rješavanje ove problematike i uputiti ga Vladi na razmatranje i usvajanje.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH imenovala Komisiju za dug koju sačinjavaju federalni i 10 kantonalnih ministara finansija. Istovremeno su za zamjenike članova imenovani: Samir Bakić, Aida Salihagić, Joso Damjanović, Merima Hajdarević, Nada Delibašić, Ivanka Vrdoljak,  Emina Gabela, Vejsil Cokoja, Mario Bošnjak, Branka Arslanagić i pomoćnik ministra finansija Kantona 10. Zadatak je Komisije da utvrdi stanje i perspektive duga u FBiH, trenutne i buduće potrebe za prihode radi servisiranja duga, mjere koje treba poduzeti da bi se održala stabilnost u servisiranju duga, te kriterije i visinu novih zaduživanja, u vezi sa ukupnim ograničenjima zaduženja za narednu fiskalnu godinu.

Derviš Đurđević, je danas, zbog navršavanja 65 godina života, razriješen dužnosti direktora Federalnog zavoda za statistiku. Ovu dužnost će privremeno, počevši od 9.1.2012. godine obavljati Hidajeta Bajramović.

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13,15 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE