13. sjednica Vlade Federacije BiH

Tuzla, 16.06.2007.
FENA

TUZLA, 13. juna (FENA)
- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli je danas održala redovnu sjednicu. Nakon sjednice upriličena je pres-konferencija na kojoj se novinarima obratio federalni ministar za trgovinu Desnica Radivojević.

Vlada Federacije BiH, u okviru obimnog dnevnog reda, razmatrala je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Kako je pojasnio Federalni ministar za trgovinu Desnica Radivojević, izmjenama zakona se pristupilo nakon što su inspektori ukazali da se Zakon sukobljava sa pokušajima da se suzbije rad nacrno. Izmjenama su predložene i znatno veće kazne za prekršioce Zakona. Odlukom Vlade prijedlog ovog Zakona ići će po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru.

O radu nacrno govorilo se i u okviru programa legalizacije rada trgovaca na pijacama i Informacije koju je Sindikat trgovaca uputio Vladi. Oni insistiraju da se rad pijačnih radnika uskladi sa Zakonom. Predložene su dva zaključka. Prvo da se riješi pitanje stalne lokacije tih pijaca a potom da se u okviru Zakona o porezu na dodanu vrijednost trgovcima na pijacama omogući paušalno plaćanje poreza.

U nizu zakona, odluka i informacija o kojima je danas raspravljala Vlada Federacije BiH bila je i Informacija koja se odnosi na izmjene i dopune Pravilnika o definisanju uvoznika naftnih derivata. U 2007. godini za uvoz nafte u Federaciji BiH registrovane su 84 firme od kojih samo 19 ima svoje pumpe a tri terminale u kojima mogu skladištiti gorivo. Nastoji se da se broj uvoznika smanji na način da će pravo uvoza imati samo oni koji imaju svoje pumpe. Govorilo se i o modelima po kojim bi distributeri imali obavezu da 50 % uvezene nafte prometuju željeznicom ali i stalnoj kontroli kvalitete uvezenog goriva.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
- ''U mandatnom periodu do 2010. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jačat će unutrašnju društvenu stabilnost i provoditi reforme usklađene sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji'', kazao je Nedžad Branković, premijer Federacije BiH na danas održanom okruglom stolu u Tuzli.

Federalna Vlada nastojat će intenzivirati privredni razvoj kroz privatizaciju, restrukturiranje preduzeća, pojačane investicije, zaposlenost i izvoz uz povećanje konkuretnosti nacionalne privrede.

Okrugli sto organiziran je u okviru prve radne posjete Vlada Federacije BiH Tuzli koji je u potpunosti bio posvećen Strategiji i politici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na projekte transporta, infrastrukture, energetike i poljoprivrede u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
- Dopunama Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u vezi sa carinjenjem robe, koje je Vlada Federacije BiH danas u Tuzli utvrdila i u formi prijedloga po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru, poboljšavaju se uvjeti za kvalitetnije obavljanje nadzora tržišne inspekcije nad radom društava koja se bave ovim poslovima.

Dopuna je predložena na inicijativu Federalne uprave za inspekcijske poslove- Federalne tržišne inspekcije, a odnosi se na obavezu osiguranja minimalnih tehničkih uvjeta u pogledu poslovnog prostora u kojem će se obavljati registrirana djelatnost o čemu rješenje izdaje nadležni organ. Do sada je za početak rada poslova međunarodnog otpremništva u vezi sa carinjenjem robe bila dovoljna registracija na sudu i dobijanje licence.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Polazeći od toga da je inspekcijski nadzor jedna od najznačajnijih funkcija uprave u Federaciji BiH i imajući u vidu značaj inspekcije rada Vlada cijeni potrebnim da se ove funkcije, pored Zakona o inspekcijama u FBiH, ojačaju i u Zakonu o radu, čije je izmjene i dopune utvrdila i u formi prijedloga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru s današnje sjednice. Ovome je prethodilo pribavljanje mišljenja kantona o predloženim rješenjima budući da se radi o zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona. Uz uvažavanje pojedinih primjedbi i prijedloga iz kantona, predloženim izmjenama i dopunama data su veća ovlaštenja federalnom i kantonalnim inspektorima rada i osigurana njihova međusobna veća koordinacija i saradnja, prije svega s ciljem suzbijanja rada nacrno.

Tako je predloženo da inspektor rada može pored upravnih i drugih mjera rješenjem privremeno do otkanjanja nedostatke, odnosno do podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka, zabraniti poslodavcu da obavlja djelatnost ako radi zaposlenik s kojim poslodavac nije zaključio ugovor o radu ili kod poslodavca radi stranac bez radne dozvole i ako zaposlenika ne prijavi na obavezno PiO i zdravstveno osiguranje.

Izmjenama su pooštrene i kazne. Tako je za poslodavca koji sa zaposlenikom ne zaključi ugovor o radu minimalna kazna 3.000, a maksimalna 15.000 KM, umjesto dosadašnjih 1.000, odnosno 10.000 KM. Povećana je i kazna za prekršaj odgovorne osobe s 500 na 1.000 KM minimalno, odnosno s 1.000 na 3.000 KM maksimalno.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH dopunila je danas tekst izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH koji se već nalazi u parlamentarnoj proceduri. Ovo je učinjeno kako bi se u Zakonu našla i Ustanova za vaspitanje i obrazovanje ženske djece i mladeži u Ljubuškom. Naime, nakon konsultacija, premijer Zapadnohercegovačkog kantona suglasio se s predloženim izmjenama po kojima bi i obrazovno-vaspitna institucija iz Ljubuškog bila obuhvaćena odredbama Zakona.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o Nacionalnom parku «Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran». Na ovaj način uređuje se očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti i pejzažne osobenosti izvorne prirode, s očuvanim ekosustavima i primjena drugih propisa iz oblasti zaštite prirode i kulturne baštine. Nacrtom zakona se u ovom nacionalnom parku, površine 994,5 km2, utvrđuju područja stroge i usmjerene zaštite, odnosno usmjerenog razvitka.

Također, definirane su zabrane koje je nužno provoditi kako ciljevi osnutka Nacionalnog parka ne bi bili ugroženi. Ograničenja se odnose na građenje i promet teritorijem Nacionalnog parka. Radi upravljanja Nacionalnim parkom bit će osnovano javno poduzeće nad kojim će osnivačka prava imati Federacija BiH. Za kršenje odredaba ovog zakona propisane su kazne od 1.000 do 10.000 konvertibilnih maraka (za pravne osobe), od 500 do 1.000 (odgovorne osobe), te od 100 do 500 KM (fizičke osobe).
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada Federacije BiH je prihvatila Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju budžeta FBiH za prva četiri ovogodišnja mjeseca. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja u ovom periodu iznose 345 miliona KM i imaju ostvarenje od 24,1 posto u odnosu na budžet za 2007. godinu.

U odnosu na isti period prethodne godine veći su za 89 miliona KM, što je rezultat visoke naplate poreznih prihoda. U strukturi ostvarenih ukupnih prihoda porezni prihodi iznose 312,6 miliona KM, a od toga prihodi od indirektnih poreza 295,8 miliona KM i odnose se na prihode s jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje koji pripadaju Federaciji BiH.

Ovi prihodi su veći za 53,6 posto u odnosu na isti izvještajni period u 2006. Prihodi od poreza na dobit iznose 15,7 miliona KM i u odnosu na plan ostvareni su 31 posto. Ostali porezi su ostvareni u iznosu od 1.000.000 KM, što je za 23 posto više u odnosu na isti period u 2006.

Naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi su ostvareni od 32,8 miliona KM i imaju rast od 10,9 procenata u odnosu na isti period prethodne godine. U odnosu na plan, neporezni prihodi imaju ostvarenje od 13,4 posto što je rezultat neostvarenja prihoda od dividendi i udjela u profitu javnih preduzeća koji se očekuju polovinom 2007.

Od januara do septembra 2006. ostvareno je 12,9 miliona KM po osnovi dugoročnih kredita i zajmova, što predstavlja 55,1 posto od iznosa planiranog u budžetu. Ukupni rashodi i izdaci od januara do aprila u Federaciji BiH su iznosili 215,9 miliona KM i imaju povećanje od 15,2 posto u odnosu na isti izvještajni period, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 15 posto. Tekući izdaci su veći za 2,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su 16,95 posto.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH je danas donijela odluke o usvajanju dva programa utroška iznosa utvrđenih u budžetu za ovu godinu na pozicijama «Transfer za veterinarstvo» i «Kapitalni grant za vodoprivredu». U prvom slučaju riječ je o 1.400.000 konvertibilnih maraka namijenjenih ispunjavanju zakonskih obaveza u sprječavanju i suzbijanju zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, a posebno zoozona.

Od toga će milion KM biti upotrijebljen za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i invazionih bolesti životinja, 350.000 za identifikaciju životinja i 50.000 KM za edukaciju veterinarskog kadra i vlasnika životinja.

Drugim programom raspodjeljuje se 2.150.000 KM predviđenih budžetom kao kapitalni grant za vodoprivredu. U okviru toga 985.000 namijenjeno je zaštiti voda, 760.000 sanaciji objekata za zaštitu od poplava koji su u vlasništvu Federacije BiH i 405.000 KM za zaštitu od štetnog djelovanja voda. Ovaj program obuhvata više posebno obrazloženih projekata, među kojima su izgradnja kanalizacije na području općine Neum, izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda gradske deponije «Smiljevići» - Sarajevo, izgradnja glavnog kolektora kanalizacije u cilju zaštite izvorišta pitke vode «Babina rijeka» u Zenici, te regulacija vodotoka rijeka Jale u Tuzli, Tinje u Srebreniku, Drine u Goraždu i izrada projekta sanacije preliva na brani «Župica» u Drvaru.

Što se sanacije objekata za zaštitu od poplava tiče ona se odnosi na objekte u slivu Jadranskog mora, nastavak radova na lijevoj obali rijeke Bosne-obaloutvrda «Aga» u Odžaku i sanaciju savskog odbrambenog nasipa na potezu od graničnog prijelaza «Svilaj» do ušća kanala «Svilaj-Potočani»-općina Od?ak.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da za Vladu FBiH pripremi detaljnu informaciju o stanju na područjima ugroženim poplavama. Ta informacija, uz Strategiju odbrane od poplava, bit će orijentir pri raspoređivanju iznosa za zaštitu od poplava.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Današnjom Odlukom Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa prihoda i rashoda za 2006. Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD). Prošlu godinu Direkcija je okončala s 11.626.282 konvertibilnih maraka prihoda, što je deset posto više od plana, a za oko dva miliona KM bolje ostvarenje nego u 2005. Više od 50 posto prošlogodišnjih prihoda predstavljali su iznosi iz federalnog budžeta, a ostatak su vlastiti prihodi FED CAD-a ostvareni pružanjem usluga zrakoplovima koji slijeću na naš teritorij, odnosno prelijeću BiH. Lanjski rashodi FED CAD-a iznosili su 11.567.838 KM i kretali su se unutar planiranih.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Cijeneći sve veći stepen osposobljenosti kliničkih ustanova u Federaciji BiH za obavljanje složenih poslova u oblasti transplantologije, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriji Federacije BiH.

Tako je u transplantologiju koja se finansira novcem Fonda solidarnosti Federacije BiH uvrštena transplantacija jetre sa živog davaoca i kadavera te obavljanje tipizacije tkiva i organa. Do sada je iz ovog fonda finansirana transplantacija bubrega sa živog davaoca i kadavera, transplantacija rožnjače i koštane srži.

U okviru prioritetnih federalnih programa zdravstvene zaštite program humane reprodukcije, koji su do sada mogli koristiti stradalnici domovinskog rata, proširen je na sve osobe kojima je medicinski indicirana humana reprodukcija s ciljem dobijanja potomstva. Ovo je odlučeno iz razloga što se ne radi o velikom broju pacijenata kojima je umanjena reproduktivna sposobnost, a novcem Federalnog fonda finansira se dio ovih troškova koji se odnosi na zdravstvenu uslugu tokom liječenja u zdravstvenim ustanovama i upotrebu lijekova i potrošnog materijala, dok se sve pripremne radnje potrebne za provođenje humane reprodukcije u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Federaciji obavljaju na teret iznosa zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, pa s tog aspekta ovo proširenje ne predstavlja veliko opterećenje za Fond.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Federalna vlada je donijela i Odluku o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inozemstvu zaključno s 31.decembrom 2005. godine. Radi se o 7.655.199,63 konvertibilne marke koje će se prema danas donesenoj odluci raspodijeliti na slijedeće namjene: pet miliona KM usmjerit će se u novac Foda solidarnosti i to 2,5 KM miliona za finansiranje programa transplantologije, dva miliona KM za bolničko liječenje povratnika u općine Srebrenica, Bratunac, Milići, Žepa i Vlasenica u Republici Srpskoj i 500.000 KM za liječenje djece u inozemstvu, sukladno ranije donesenim odlukama Vlade FBiH. Za provođenje danas donesene odluke zadužen je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje opći interes za izgradnju autoceste na sekcijama Zenica (Drivuša)-Kakanj i Sarajevo (Vlakovo)-Mostar Jug na trasi koridora V-C, a sukladno idejnom projektu što ga je pripremilo Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine. Sekcija, odnosno dionica, Zenica (Drivuša)-Kakanj duga je 17 kilometara. Sekcija od Sarajeva (Vlakova) do Mostara, duga 85 km, podijeljena je u četiri dionice: Vlakovo-Tarčin (17 km), Tarčin-Konjic (22 km), Konjic-Jablanica (15 km) i Jablanica-Mostar Jug (31 km).

Sukladno današnjoj Odluci pristupa se pribavljanju urbanističko-tehničkih suglasnosti za ove dionice te izradi projektne dokumentacije na razini glavnih projekata prema postojećim zakonskim i tehničkim propisima i pravilima transevropskih magistrala, uključujući objekte i infrastrukturu kao sastavne dijelove autoceste.

Također, pristupa se izgradnji autoceste na trasi koridora V-C na ovim dionicama, izradi eksproprijacijskog elaborata i provedbi eksproprijacijskog postupka na zemljištu, objektima i infrastrukturi. Novaca za realiziranje Odluke bit će osiguran sukladno Modelu financiranja i izgradnje autoceste na trasi koridora V-C (usvojenom na 189. sjednici Vlade FBiH od 8.2.2007. godine) i Programu rada Vlade FBiH za razdoblje 2007.-2010. godina, te iz drugih izvora utvrđenih odlukama Federalne vlade i Parlamenta FBiH.

Za realiziranje Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalna uprava za imovinskopravne i geodetske poslove i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta. Ova direkcija ujedno je uime Vlade FBiH, potpisnik svih ugovora proisteklih iz danas donesene Odluke.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Odlukom o visini posebnih vodnih naknada, što ju je danas donijela Federalna vlada, ova naknada utvrđena je za pet kategorija. Naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda iznosi od 0,01 konvertibilnu marku po m3 (javno vodosnabdijevanje), do 2,00 KM/ m3 (za flaširanje). U proizvodnji električne energije naknada iznosi 0,001 KM po kilovatu proizvedene struje, dok naknade za zaštitu voda iznose od 0,005 KM (po kilogramu proizvedenog ili uvezenog vještačkog gnojiva), do 2,00 KM (za ispuštanje otpadne vode).

Za svaki zapreminski metar izvađenog materijala iz vodotoka naknada je 1,50 KM, a naknada za zaštitu od poplava izbnosi 5,00 KM po hektaru zaštićenog poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta, odnosno 0,10 KM po kvadratnom metru zaštićenog stambenog, poslovnog ili drugog objekta. Vlada FBiH zadužila je sva federalna ministarstva da Federalnom ministarstvu finansija dostave pokazatelje o svim izdvajanjima i taksama na teret gospodarstva, na temelju čega će biti sačinjena kompletna analiza s prijedlogom mjera za rasterećenje.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je Program utroška novca s kriterijima raspodjele s budžetske pozicije «Transfer novoj instituciji za upravljanje šumarstvom». Riječ je o 3.210.000 konvertibilnih maraka utvrđenih ovogodišnjim federalnim budžetom, a novac će putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva biti upućen u zaštitu šuma. Ukupnim iznosimaa bit će obuhvaćeni prioritetni projekti, bitni za BiH, FBiH i za evropske integracijske procese (92.500 KM), transferi poduzećima koja gospodare šumama (2.000.000 ), projekti očuvanja i povećanja bioraznolikosti (300.000), naučnoistraživački radovi i stručne ekspertize (260.000), obrazovanje kadrova (50.000) i kupovina šuma i šumskog zemljišta (295.000), dok je preostalih 212.500 KM planirano kao rezerva.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH danas se upoznala o prijedlogu Sindikata radnika trgovine BiH koji se odnosi na rješavanje legalizacije trgovaca u svojstvu fizičke osobe u okviru organiziranih tržnica. Zakonom o trgovini i Pravilnikom o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine, obuhvaćene su i trgovine fizičkih osoba na organiziranim pijacama u okviru kioska. No, ostala su neriješena pitanja izmirivanja obveza spram javnih prihoda.

Svi ovi trgovci, kaže se u danas razmatranoj informaciji, žele posao obavljati legalno, ali da u pogledu izmirenja obaveza, budu tretirani kao i trgovci s posebnim statusom. Federalna vlada je nakon rasprave zaključila kako je nužno da Federalno ministarstvo prostornog uređenja i nadležna kantonalna pristupe rješavanju pitanja lokaliteteta pijaca, s privremenim rješenjem do donošenja regulacionog plana. Paralelno s tim, zaključak je Federalne vlade, Federalno ministarstvo finansija će pri izradi Zakona o porezu na dobit voditi računa za rješenje pitanja ovih trgovaca na odgovarajući način.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH je razmatrala i Informaciju o broju nezaposlenih koju je, prema ranijem zaključku, pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U Informaciji se ističe da je prema posljednjim podacima federalnih zavoda za zapošljavanje i za statistiku krajem marta ove godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo registrirano 371.156 nezaposlenih osoba, što je za 19.789 osoba ili 5,3 posto više nego u istom prošlogdišnjem periodu.

Prosječna stopa nezaposlenosti u martu je iznosila u Federaciji 48,4 posto. Ocjenjujući da ovakvi podaci možda nisu vjerodostojni zbog toga što se evidencija o nezaposlenima ne vodi na jednom mjestu, niti pruža uvid u stvarno stanje, Vlada FBiH zaključila je da je neophodno stvoriti jedinstvenu bazu podataka. Na taj način omogućilo bi se objedinjavanje podataka o nezaposlenima iz službi na svim nivoima vlasti u FBiH. Time bi se prevazišla sadašnja praksa da se, naprimjer, jedna osoba vodi kao nezaposlena u jednom, a stvarno zaposlena u drugom kantonu.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Međuresorna komisija Federalne vlade za implementaciju Projekta vodosnabdijevanja Dubravske visoravni (I faza) dostavila je Vladi FBiH četvrti izvještaj kojim je obuhvaćeno razdoblje od oktobra 2006. do maja 2007. godine. Federalnim budžetom iz 2005. godine su za prvu fazu projekta vodosnabdijevanja Čapljine, Stoca i Mostara predviđeno je 4,7 miliona konvertibilnih maraka. Kako se kaže u izvještaju, koje je prihvatila Vlada FBiH, na sastanku Međuresorne komisije, općine Čapljina, izvođača radova, nadzornog organa i ostalih uključenih u projekt, od 21.maja 2007. godine, zaključeno je da izvođač intenzivira aktivnosti na gradilištu i dostigne predoženu dinamiku radova (prema ugovoru, posao je trebao biti okončan 28. februara 2007.). On treba, također, dostaviti nedostajuću ugovornu dokumentaciju koja se odnosi na bankovnu garanciju. Ukupna vrijednost radova okončanih do 14. aprila 2007. je 2.385.360,72 KM.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o prošlogodišnjem radu Komisije za koncesije Federacije BiH koji će uputiti Parlamentu FBiH na konačno usvajanje. Ovo tijelo je sukladno Zakonu o koncesijama, imenovao Parlament FBiH, koje kao federalna komisija, ima funkcije i ovlaštenja u vezi s dodjelom koncesija koje su u isključivoj nadležnosti Federacije, a s druge strane djeluje u funkciji Specijalne zajedničke komisije u vezi s dodjelom koncesija koje su u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona ili u slučaju sporova koji nastanu između Federacije i kantona.

Prema odluci Parlamenta ova komisija ima sedam članova, ali, iako je počela rad početkom 2005., sva mjesta još nisu popunjena, tako da radi u sastavu tri člana i zamjenik predsjedavajućeg Komisije. Najveći dio aktivnosti, kako se ističe u Izvještaju, odnosi se na izradu Pravila iz Zakona o koncesijama (Pravila o postupku dodjele koncesija i Pravila o utvrđivanju naknade za koncesije) i pripremu Dokumenta o politici dodjele koncesija, od kojih je gotov i od Vlade usvojen dio koji se odnosi na proizvodnju električne enrgije. U izvještaju se, također, ističe da Komisija u toku prošle godine nije imala nijedan zahtjev za dodjelu koncesija po tenderskom postupku (zahtjeve upućuju resorna ministarstva), pa je pažnja fokusirana na samoinicijativne ponude za dodjelu koncesija koje se najvećim dijelom odnose na izgradnju mini hidrocentrala i koje su rješavane u skladu s propisima.

U raspravi je na bazi prijedloga Komisije ukazano na značaj primjene člana 37. Zakona o koncesijama kao jedan od prioritenih zadataka u implementaciji ovog zakona. S tim u vezi, Vlada je zadužila federalna ministarstva da što prije pristupe realiziranju ugovora o kocesiji s preduzećima koja u svojoj djelatnosti koriste prirodna bogatstva, dobra u općoj upotrebi ili obavljaju djelatnost od općeg interesa.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta upoznalo je danas Vladu FBiH o projektu Informacijskog sustava obrtnog registra (ISOR), koji treba osigurati smanjenje troškova uz povećanje kvaliteta usluga pruženih građanima i ubrzati te pojednostaviti proces izdavanja odobrenja za bavljenje obrtničkom djelatnošću.

Primjenom ISOR-a izbjegava se uptreba štampanihh obrazaca pri podnošenju zahtjeva za otvaranje obrtničke djelatnosti. Jednom uneseni podaci u računarski sustav pohranjuju se u bazu podataka, na temelju čega je moguće pratiti sve buduće promjene u obrtu. Ujedno, sustav omogućava nadzor nad uspješnosti rada službenika i službi zaduženih za izdavanje odobrenja obrtnicima. Općinska služba nadležna za obrtništvo svakog dana elektronski prosljeđuje podatke nadležnom kantonalnom ministarstvu, a ono ih svakodnevno (a najmanje dvaput sedmično) na isti način prosljeđuje Središnjem obrtnom registru.

To Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta omogućava stalno raspolaganje relevantnim pokazateljima u oblasti obrtništva na teritoriju cijele Federacije BiH. Sustav pruža i mogućnosti različitih analiza (novootvoreni ili zatvoreni obrti, njihova vrsta, broj uposlenih i drugo). Troškovi raspisivanja javnog konkursa, odabira najpovoljnijeg ponuđača i izrade ISOR-a iznosili su 50.000 konvertibilnih maraka (usporedbe radi, u Rebulici Hrvatskoj to je stajalo oko 7.000.000 kuna). Prve instalacije sustava već su počele i očekuje se kako će to u sljedećih šest mjeseci biti urađeno u većini općina u Federaciji BiH.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
U Informaciji o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2006. godini, usvojenoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH navode se podaci koji se odnose na ukupne vrijednosti projekata finansiranih domaćim i stranim iznosimaa u Federaciji BiH, realizaciju projekata zaključno s 2006. realizaciju projekata u 2006. s planom za 2007. godinu i projekte u pripremi. Ukupna vrijednost tekućih razvojnih projekata iznosi 2.244.341.014 KM od čega se na projekte u implementaciji odnosi 1.897.039.295, a na završene projekte u 2006. godini 347.291.719 KM.

Od početka implementacije ukupno realizirani iznosi na tekućim projektima iznose 1.139.014.767 KM od čega se na domaće izvore finansiranja odnosi 642.722.611, a na strane izvore 496.322.156 KM.

Nerealizirani iznosi na tekućim projektima iznose 1.105.286.246 KM. Realizirani iznosi za razvojne projekte u 2006. godini iznose 437.784.714 KM. Od ovog iznosa, realizacija projekata finansiranih od inozemnih kreditora i donatora iznosi 190.220.049 KM, a domaćim 247.555.665 KM. Od ukupnog iznosa realiziranih iznosa u 2006. godini, na donacije se odnosi 17 posto, na kredite 27 posto, na budžete svih nivoa vlasti 46 posto, vlastito učešće javnih kompanija devet posto i na revolving fond jedan posto.

U informaciji se navodi da ukupna vrijednost odobrenih projekata i projekata u pripremi u 2006. iznosi 967.745.588 KM. Vlada FBiH je zadužila federalna ministarstva i agencije da Federalnom ministarstvu finansija redovno dostavljaju podatke o projektima u implementaciji i projektima u pripremi radi ažuriranja centralne baze podataka i jačanja međusobne koordinacije.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Nakon što je usvojila Informaciju u vezi s osiguranjem kreditnih iznosa za finansiranje prioritetnih projekata u oblasti obrazovanja u FBiH, Federalna vlada danas je podržala inicijativu da se ti iznosi upotrijebe za izgradnju, dogradnju ili obnovu škola u Hercegovačko-neretvanskom i Unsko-sanskom kantonu. Konkretno, riječ je o Srednjoj školi u Čitluku, Elektro-mašinskom centru, Srednjoj školi - Druga gimnazija i Muzičkoj školi u Mostaru, te donatorskim iznosima za više škola u Unsko-sanskom kantonu. Kreditne iznose za škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu treba osigurati na koncesionim osnovama, a obaveznik vraćanja kredita ili garant je Kanton.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da i ostale kantone uključi u aktivnosti u vezi sa završetkom započetih radova na izgradnji, dogradnji ili obnovi škola. Ujedno, Vlada FBiH, putem Ministarstva financija i trezora BiH, pokreće inicijativu za iznalaženje potencijalnih kreditora i donatora za nastavak ovih aktivnosti. Inače, u Informaciji se kaže kako se polovicom 2007. završava Projekt rehabilitacije obrazovanja, finansiran kreditom OPEC-fonda.

Međutim, deset miliona dolara tog kredita nije bilo dovoljno za završetak svih započetih radova, te su neki kantoni iskazali potrebu za dodatnim iznosima. Tako je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, s obzirom na to da za završetak radova na izgradnji zgrade Srednje škole u Čitluku, obnovu zgrade Elektro-mašinskog centra i izgradnju Druge gimnazije Mostar nedostaje oko 5.000.000 KM, donijela odluku kojom je završetak navedenih projekata kao i obnovu zgrade Muzičke škole u Mostaru utvrdila kao svoj prioritet u oblasti obrazovanja u 2007. godini.

S tim u vezi ovaj kanton je izrazio spremnost za vraćanje eventualnog kredita za ovu namjenu. U Unsko-sanskom kantonu također postoji potreba za dodatnim iznosima od 500.000 KM za financiranje obnove škola. S obzirom na nemogućnost ovog kantona da preuzme obvezu vraćanja kredita, odnosno davanja garancije, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke smatra nužnim što prije iznaći moguće načine dodatnog finansiranja.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH izmijenila je danas svoj zaključak donesen na sjednici od 19. aprila 2007. godine koji se odnosi na implementaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj suradnji. Popisu projektata koje je zainteresirana Vlada Austrije - vodosnabdijevanje Gruda (vrijednost 2,29 miliona eura), medicinska oprema za Klinički centar u Sarajevu (2,55 miliona eura) i vodosnabdijevanje Livno-Horizont (2,51 miliona eura) - sada je dodan i projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava u općini Tomislav-Grad, vrijednosti 2,5 milijuna eura.

Ovome je prethodila izrada projektne dokumentacije i izrašena spremnost Republike Austrije da financira projekt.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
U cilju iniciranja pregovora o primjeni Zakona o nestalim osobama BiH te o njihovom zbrinjavanju, Federalna vlada danas je zaključila kako je nužno da federalna ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i rada i socijalne politike zatraže od članova Komisije za nestale osobe BiH uime Federacije BiH detaljnu informaciju s ažuriranim podacima o nestalim osobama. Na temelju takve informacije bit će predložene mjere, o čemu će se Vlada FBiH izjasniti na jednoj od sljedećih sjednica.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Vlada FBiH razmatrala je Informaciju o ugradnji automatskih mjernih uređaja za mjerenje prometovanja količine i zalihe tečnog naftnog goriva na prodajnim mjestima. Zaključeno je kako će Vlada FBiH zatražiti od Uprave za indirektno oporezivanje detaljan izvještaj o tome u kojoj je fazi donošenje Pravilnika o obaveznoj upotrebi mjernih instrumenata u prometu naftnih derivata. Ukoliko pri tome postoje zakonske i druge administrativne prepreke, Federalno ministarstvo trgovine će nastaviti primjenu sadašnjeg Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim pumpama putem ugrađene opreme u Federaciji BiH.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
Danas donesenim odlukama Vlada FBiH je iz budžeta za ovu godinu odobrila Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 70.000 KM. Također, Ekonomsko-socijalnom vijeću odobreno je 180.000 KM za redovne aktivnosti. Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica odobreno je 55.000 konvertibilih maraka za pokriće troškova ukopa identifikovanih civilnih žrtava rata ubijenih 1992. godine u Bratuncu, a Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Federalnoj upravi policije 50.400 KM za aktivnosti u okviru obilježavanja 1. jula - Dana policije FBiH.

Vlada je donijela i Odluku kojom preuzima obavezu finansiranja Projekta rekonstrukcije mosta Vojno-Potoci u Mostaru od 1.302.609,47 KM. Dio ovih iznosa osigurat će se iz zajma Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (neutrošeni dio), a ostatak iz programa utroška iznosa po naplaćenim izdvajanjima GMS licence za 2005. i 2006. godinu. Iz novca naplaćenog izdavanjem GSM licence u visini od 150.000 KM bit će sufinansirana rekonstrukcija regionalnog puta od Donjeg Vakufa, preko Prusca do Poriča, du?ine 750 metara.
***
TUZLA, 13. juna (FENA)
U nastavku aktivnosti na stvaranju uvjeta za racionalniji i efikasniji rad nadzornih odbora u preduzećima s većinskim državnim vlasništvom, Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine koje u «Šipad» Export-Importu vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala, donijela Odluku kojom se broj članova Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu s dosadašnjih pet, smanjuje na tri, saopćeno je i Ureda za informiranje Vlade FBiH

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE