31. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.12.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐENI PRIJEDLOZI BUDŽETA I ZAKONA
O NJEGOVOM IZVRŠENJU U 2012.GODINI

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao predsjednik FBiH Živko Budimir, utvrdila prijedloge Budžeta FBiH za 2012. godinu i Zakona o njegovu izvršenju. Prije slanja u parlamentarnu proceduru ovi dokumenti bit će usklađeni s prijedlozima i sugestijama iz današnje rasprave.

Predloženo je da Budžet za slijedeću godinu iznosi oko 1,923 milijarda konvertibilnih maraka, što je 11 posto više u odnosu na ovogodišnji rebalansirani.

Predviđeno je da se deficit Budžeta pokrije izdavanjem dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa, te dijelom kreditnim sredstvima Evropske komisije.

Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2012. godinu uređuje strukturu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta i njegovo izvršavanje, prioritete plaćanja, opseg zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Vlade FBiH, Federalnog ministarstva finansija i federalnog ministra finansija, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Prioriteti u izvršavanju Budžeta su otplate kamata i otplate vanjskog i unutrašnjeg duga FBiH, transfer za boračke invalidnine, druga boračka davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, transfer za raseljene i izbjegle osobe, plaće i naknade troškova svih zaposlenih, tekući transferi kantonima i nižim nivoima vlasti, javnim preduzećima i kapitalne investicije.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VISINI
STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Osnovni razlog i cilj dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode,

a koja se odnosi na otpis zatezne kamate, jeste stimuliranje privrednih djelatnosti, kao i rasterećenje preduzeća od obaveze plaćanja zatezne kamate čime se utiče na poboljšavanje likvidnosti, a time i na brži razvoj.

Propisano je da se kamata koja je nastala po osnovu dospjelih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2011. godine otpisuje, pod uslovom da porezni obveznik po osnovu glavnog duga svoje obaveze izmiri do 31.decembra 2012. godine, s tim da se otpis kamate odnosi isključivo na iznos neplaćene kamate.

Pravo na otpis kamata na obaveze po osnovu javnih prihoda ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji podnosi porezni obveznik najkasnije do 31. marta 2012. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH.

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata, te u cijelosti izmirio obaveze glavnice duga najkasnije do 30.6.2012. godine, otpisat će se obračunata kamata u cjelokupnom iznosu 100 posto. Ako podnosilac zahtjeva izmiri glavnicu duga od 1.7.2012. do 31.12.2012. godine, otpisaće se obračunata kamata u iznosu od 50 posto.

Otpis zatezne kamate koja se zaračunava na javne prihode koji nisu plaćeni u zakonom propisanom roku odnosi se na sve vrste javnih prihoda koji se uvode federalnim zakonom (porezi, doprinosi, naknade, takse).

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

U skladu s Presudom Ustavnog suda FBiH od 6.6.2011. godine prema kojoj plaćanje troškova medicinskog vještačenja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja treba urediti zakonom a ne uredbom kako je ranije bilo urađeno, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Propisano je da će Federalni zavod, za medicinska vještačenja koje je obavio Institut do dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti plaćanja usluga Institutu, u skladu s Cjenovnikom usluga medicinskog vještačenja Instituta, a o čemu će zaključiti ugovor. U obavezu plaćanja ovih usluga ne ulaze troškovi plaćanja izvršenog medicinskog vještačenja za koja su zahtjevi zaprimljeni u Sektoru za ocjenu radne sposobnosti Federalnog zavoda, a plaćeni su od strane samog osiguranika ili pravnog lica.

Federalni zavod i Institut su obavezni da utvrde stvarni broj izvršenih medicinskih vještačenja za potrebe ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te na osnovu toga utvrde visinu duga i ugovore dinamiku njegovog plaćanja.

Također je u skladu sa Presudom Ustavnog suda FBiH propisano da će se Zakon primjenjivati od 7.9.2011. godine jer je primjena Uredbe o ovim pitanjima prestala 6.9.2011. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

U skladu sa Presudom Ustavnog suda FBiH od 25.5.2011.godine, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

U skladu s tim, izvršeno je, prije svega usaglašavanje ovog sa Zakonom o fiskalnim sistemima i propisan primat u primjeni Zakona o Poreznoj upravi FBiH nad drugim zakonima koji drugačije uređuju ova pitanja. Dopune određenih odredbi zakona imaju za cilj povećanje efikasnosti u naplati poreznih obaveza od neurednih poreznih obveznika koji na svaki način opstruiraju rad Porezne uprave, pa i izbjegavanjem prijema pismena od Porezne uprave.

Predviđeno je izuzeće dva propisa na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o Poreznoj upravi FBiH. Kada je riječ o Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode, izuzeće je učinjeno u cilju efikasnije naplate javnih prihoda za dužnike koji ne mogu ispunjavati svoje obaveze prema redovnom postupku u smislu plaćanja, a posebno kad se uzmu u obzir zatezne kamate po osnovu dugovanja na osnovu javnih prihoda tih poreznih obveznika. Kada je u pitanju Odluka o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije BiH po osnovu ratnih potraživanja pravnih lica, ovim izuzećem se vrši usaglašavanje sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojim je utvrđeno izuzeće od plaćanja poreza po osnovu prihoda koji lica odnosno kupci ovih obveznica ostvare.

Jedna od predloženih izmjena odnosi se na veću mogućnost kada je u pitanju porezna tajna odnosno raspolaganje informacijama poreznih organa o poreznom obvezniku, odnosno proširen krug organa koji mogu dobiti ove informacije, kao i način dobijanja.

Pored novčanih kazni za pravno lice, propisane su i novčane kazne za odgovorno lice u tom pravnom licu u visini utvrđenoj za određene prekršaje u Zakonu o prekršajima u Federaciji BiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila Nacrt novog federalnog zakona o zapošljavanju stranaca, budući da ranije utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama postojećeg zakona nije dobio potrebnu većinu u parlamentarnoj proceduri, a postoji potreba da se njegove odredbe usklade sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, prije svega u pogledu izdavanja radne dozvole i dozvole boravka.

Pored definicija stranca, zaposlenja, poslodavca, obrtnika, kao i ravnopravnosti stranaca sa državljanima Federacije BiH u pogledu prava, obaveza i odgovornosti, propisana je decidirano i zabrana njihove diskriminacije u odnosu na državljane BiH.

Uz opće uvjete zapošljavanja utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu propisano je i da stranac mora imati radnu dozvolu, te njegova obaveza dostave te dozvole Službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH. Pored postupka izdavanja radne dozvole, regulirani su uvjeti pod kojima se ona dobija, kao i izuzeće za neke kategorije stranaca.

U poglavlju Kvota radnih dozvola, propisan je postupak dostavljanja podataka o broju potrebnih radnih dozvola za strance, izuzeci od utvrđene kvote u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, a u posebnom dijelu Zakona tretirane su kategorije stranaca na koje se ne primjenjuje ovaj zakon.

Kazne za kršenje zakonskih odredbi propisane su u rasponu od 2.000 KM do 10.000 KM za poslodavca -pravnu osobu i od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu kod poslodavca, koliko iznosi i za fizičku osobu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O TURISTIČKIM
ZAJEDNICAMA I PROMICANJU TURIZMA U FBiH

Potreba za donošenjem novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH što ga je Vlada FBiH utvrdila danas u formi Nacrta je prije svega u jačanju i promicanju turizma Federacije BiH i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba u toj oblasti, kao i svrsihodnijem organiziranju turističkih zajednica, u skladu s velikim brojem pristiglih inicijativa predstavnika općina/gradova gdje je razvijena turistička djelatnost, kao i turističkih djelatnika.

Novopredložena rješenja su u formi Prednacrta dostavljena svim turističkim zajednicama u FBiH, kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast turizma, Savezu općina i gradova FBiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Jedno od osnovnih načela na kojima se temelji ovaj zakon je stvaranje mogućnosti da svaka razina vlasti bude odgovorna za njegovu provedbu i sveukupno stanje u oblasti turističke djelatnosti. Njime se uređuju ustrojstvo i način rada turističkih zajednica, osnovna načela njihovog financiranja i gospodarenja a propisano je da turistička zajednica stječe svojstvo pravne osobe danom upisa usudski registar.

Pored Turističke zajednice FBiH koju osniva Federalna vlada, postoje turističke zajednice kantona čiji su osnivači kantonalne vlade, zatim turističke zajednice područja koja se može osnovati za područje više općina ili kantona i turističke zajednice općine, odnosno grada koje se mogu osnovati uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Što se tiče gazdovanja u turističkim zajednicama propisana im je obaveza donošenja programa rada i financijskog plana, te koji su prihodi turističkih zajednica, kao i da će se boravišna pristojba i članarina u turističkim zajednicama regulirati posebnim propisom, kojeg donosi Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva.

O PLANU RADA VLADE FBiH U 2012. GODINI

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada FBiH poduzeti u slijedećoj godini, kako je navedeno u danas razmatranom Planu rada, podrazumijevaju dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa, državne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u 2012. godini će biti usmjereni, prije svega, na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH raditi na integraciji u evroatlantske integracije a u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom. Što se tiče programa rada svakog pojedinačnog ministarstva, ovim programom definisani su strateški ciljevi, te programi i aktivnosti za svako ministarstvo koji će doprinijeti implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenje, ulazni i izlazni indikatori, te mjerljivi indikatori za izvršenje pojedinih aktivnosti.

ODLUKA VAN SNAGE

Vlada FBiH je van snage stavila raniju Oluku o utvrđivanju izuzetka od primjene člana 60. stav1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima u postupku osnivanja privrednog društva osnivača IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići.

Odluka je donesena kao posljedica raskida Ugovora sa Ferimpexom o ulaganju u IP Krivaja d.o.o Zavidovići čime se prekidaju sve aktivnosti na osnivanju privrednog društva „Krivaja 1884“.

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTVIMA
NAPLAĆENIM IZDAVANJEM GSM LICENCE

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu.

U periodu 2008.-2010 godina za ove je programe ukupno odobreno 64,6 miliona KM, a implementirano 42,23 miliona KM. Ostalo je neutrošenih 22,4 miliona KM.

U programu investiranja sredstava za ovu godine Vlada je, zbog umanjenih osnovnih prihoda za ceste, u finansiranje projekata cestovne infrastrukture uključila i preostala sredstva naplaćena po osnovu GSM licence. Utvrđena je Lista projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta, dok će se njihova implementacija realizirati u skladu sa utvrđenom metodologijom u načinu utroška sredstava iz GSM licence. Implementatori projekata cestovne infrastrukture će o utrošku ovih sredstava tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Ako se utvrdi da određeni implementator nije u stanju realizirati projekat tu će ulogu preuzeti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Implementator projekta dužan je po propisanoj proceduri izvršiti izbor najpovoljnijeg izvođača radova, a potpisani ugovor sa njim s predračunom radova će dostaviti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Troškovi nadzora za projekte predviđeni su u iznosu do 400 hiljada KM. U slučaju da su ovi troškovi veći provođenje postupka javne nabavke će preuzeti JP Ceste FBiH u koordinaciji sa ministarstvom.

Uslov za povlačenje tranši odobrenih sredstava za projekte je pravdanje do tada utrošenih sredstava.

AKTIVNOSTI PROSTORNOG PLANIRANJA

Vlada je razmatrala više informacija Federalnog ministarstva prostornog uređenja o planskim aktivnostima za period 2012.-2028. godine.

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt Prostornog plana Federacije BiH za ovaj period i poslala ga u parlamentarnu proceduru, nakon što je u Parlamentu FBiH usvojena Prostorna osnova plana.

U sklopu Plana nalazi se i prostorni plan „Autocesta na koridoru Vc“. Parlament FBiH donio je Odluku o usvajanju predloženih rješenja sa zaključkom da se izvrše dodatna istraživanja i odabere najpovoljnija varijanta na područjima Počitelja i Blagaja. Oba doma Parlamenta FBiH prihvatila su Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH na koridoru Vc dok je o tome Federalno ministarstvo prostornog uređenja organiziralo javnu raspravu tokom novembra ove godine u Mostaru i Sarajevu. Donošenjem Prostornog plana za ovo područje se stvaraju pretpostavke za realizaciju projekata na Koridoru Vc, kao što su urbanistička saglasnost i izrada investiciono-tehničke dokumentacije, kao uvjeta za odobrenje gradnje.

Za Prostorni plan za sliv rijeke Une izvršene su aktivnosti na njegovoj realizaciji u dvije faze. Prva predstavlja Prostornu osnovu, čiji je tekst Vlada nakon razmatranja u Nacrtu proslijedila u parlamentarnu proceduru, gdje je usvojena na oba doma. To je bio uvjet da se krene sa drugom fazom izrade Plana koja podrazumijeva izradu prednacrta, nacrta i prijedloga Plana sa odlukom o njegovom provođenju.

U toku su i aktivnosti na izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj od 2011. do 2021. godine. Vlada je donijela Odluku o pristupanju ovom projektu i uputila je u parlamentarnu proceduru gdje je potvrđena u oba doma. Nakon izrade Projektnog zadatka pokrenuta je procedura javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Regulacionog plana ovog područja. Iste su predradnje izvršene i u pripremama za izradu Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj od 2012. do 2018. godine. Odluku o usvajanju Urbanističe osnove Regulacionog plana za ovo područje usvojila su oba doma Parlamenta FBiH u junu ove godine. U toku je razmatranje korigovanog prednacrta regulacionog plana.

Paralelno se vode i aktivnosti na izradi Regulacionog plana historisjskog gradskog područja Mostar za period 2012.-2018. godine. Korigovani Prijedlog Regulacionog plana sa ugrađenim amandmanima je upućen u Parlament FBiH na usvajanje.

PRIHVAĆENA PREPORUKA EVROPSKE KOMISIJE U BiH

Vlada FBiH je danas donijela Zaključak kojim prihvata preporuku Evropske komisije u Bosni i Hercegovini da se za dionicu Mostar sjever - Počitelj izradi vanredni izvještaj o stanju u prostoru u roku od godinu dana od dana usvajanja Odluke o provođenju prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru VC".

Shodno danas usvojenom zaključku, Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je razmotriti eventualnu evaulaciju prijedloga trase iz idejnog projekta i predložene trase iz Odluke autoceste na dionici Mostar sjever -Počitelj urađen od strane Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Po isteku roka za vanredni izvještaj Federalno ministarstvo prostornog uređenja će razmotriti i ponuditi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine konačan položaj trase autoceste za dionicu Mostar sjever - Počitelj.

PROJEKAT ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA
RASELJENIH LICA SA PODRUČJA SREBRENICE

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj radne grupe za razmatranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja raseljenih lica s područja Srebrenice. Riječ je o radnoj grupi koju je formirala Vlada FBiH sa zadatkom da sagleda potrebe i na osnovu njih definiše moguće prijedloge projekata zapošljavanja i samozapošljavanja raseljenih lica sa područja Srebrenice, kojim bi se osigurao održivi proces povratka.

Kao kriterije za odabir projekata, radna grupa ističe strateški plan razvoja Srebrenice, vrijednost investicije, plan investiranja, broj zaposlenih, te kreditnu sposobnost kod Razvojne banke FBiH. Na osnovu ovih kriterija utvrđene su liste za ovu i za narednu godinu. Planirano je da se za te svrhe, za 2011. i 2012.godinu, izdvoji šest miliona KM koji će biti raspoređeni na deset preduzeća u Općini Srebrenica.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da izvrši isplatu preostalog dijela sredstava planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2011. godinu na poziciji „Transfer drugim nivoima vlasti- kantoni" u iznosu od 9.600.000 KM i to: Posavskom kantonu 1.824.000 KM, Bosansko-podrinjskom kantonu 4.224.000 KM i Kantonu 10 u iznosu od 3.552.000 KM.

lz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH Budžeta FBiH za 2011. godinu odobreno je Federalnom ministarstvu kulture i sporta 19.700 KM za Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, namijenjenih realizaciji projekta rekonstrukcije i stavljanja u funkciju zgrade Islahijeta u Brčkom, koja je proglašena nacionalnim spomenikom culture u BiH.

Drugom danas donesenom Odlukom odobreno je izdvajanje sredstava utvrdenih Budžetom FBiH za 2011.godinu od 17.190,00 KM za finansiranje Foruma parlamentaraca.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas imenovala Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u sastavu: Suada Hadžović, Dragana Medić, Ljiljana Kovačević, Maša Begić, Vlado Baban, Samir Odžačkić, Samir Hozić i Muhidin Lukačević. Upravni odbor se imenuje na period od četiri godine, a bira predsjednika iz reda članova.

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove FBiH danas su privremeno, odnosno na period do 60 dana, imenovani Meliha Rašidagić ( predsjednica),Mirjana Kutanjac, Damir Džeba, Sanjin Kodrić i Omer Korjenić (članovi).

U Radnu grupu za oblast Podrška agencijama za provođenje zakona i borba protiv pranja novca, Vlada FBiH je, pored dosadašnja dva člana, ispred Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, predložila i Mladena Milosavljevića.

31.sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena sutra u 8 i 30 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE