31. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.12.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 30. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog zaključka u vezi sa Odlukom o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na koridoru Vc"
 3. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 4. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 5. Nacrt finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2012. godinu
 6. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 7. Prednacrt zakona o upošljavanju stranaca
 8. Prednacrt zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Nacrt zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima
 12. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama
 13. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/ Federalnom ministarstvu kulture i športa (Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa)
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 16. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju izuzetka od primjene člana 60. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima u postupku osnivanja privrednog društva osnivača IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići
 17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo
 19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za 2011. godinu
 20. Izvještaj Radne grupe za razmatranje prijedloga projekata zapošljavanja i samozapošljavanja raseljenih lica sa područja Srebrenice, sa Prijedlogom zaključka
 21. Izvještaj o radu entitetskog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.7. – 30.11.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlozima rješenja
 22. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 23. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. do 2028. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 24. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ za period od 2007. do 2027. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 25. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ za period 2008. do 2028. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 26. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 27. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2008. do 2018. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 28. Informacija i mišljenje o izuzeću za pokretanje postupka povrata finansijski sredstava u specifičnim situacijama, sa Prijedlogom zaključka
 29. Informacija u vezi rješavanja pitanja isplate ratnih vojnih invalidnina, sa Prijedlogom zaključka
 30. Prijedlog očitovanja na Informaciju o Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-36/10 od 01.11.2011. godine i prijedlog Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 31. Prijedlozi rješenja

a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

c) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

d) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

e) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar

f) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar

g) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar

h) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
 4. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog za imenovanje dr. Mladena Milosavljevića, ispred Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, za člana Radne grupe za oblast Podrška agencijama za provođenje zakona i Borba protiv pranja novca
 6. Prijedlozi rješenja

a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju federalnog pravobranioca
 2. Informacija u vezi Luke Šibenik, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija u vezi sa aktuelnom situacijom oko penzionisanja komandanta Specijalne jedinice Federalne uprave policije
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za veterinarstvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 5. Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 6. Prijedlog odluke o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 7. Prijedlog zaključka u vezi sa Odlukom o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministsarstvu finansija sa pozicije "Transfer drugim nivoima vlasti - KANTONI"
 8. Prijedlozi odluka

a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Herceгovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Herceгovine za 2011. godinu Federalnom hidrometerolokškom zavodu

d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Herceгovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Herceгovine za 2011. Godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije

f) Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstva iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike sa Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija

g) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

h) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke - Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti

 1. Zahtjev za izdvajanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansijsku pomoć Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno – istorijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim taksama za period 01.01. – 31.12.2010. godine
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa, V. broj: 1324/2011 od 01.12.2011. godine
 4. Informacija u vezi kupovine motornog vozila za potrebe Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE