30. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.12.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O RADU

Budući da je važeći Zakon o radu donesen 1999.godine i više puta do sada mijenjan, ocijenjeno je potrebnim donošenje integralnog novog federalnog zakona, koji je u formi Nacrta danas u Sarajevu utvrdila Vlada FBiH, i uputila u parlamentarnu proceduru.

Ovaj zakonski projekat uvažava obaveze preuzete nizom domaćih i međunarodnih dokumenata koji reguliraju oblast rada i zapošljavanja, kao što su 68 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je verificirala naša zemlja, Evropska socijalna povelja i Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, a harmoniziran je i sa evropskim principima i standardima radnog zakonodavstva.

U skladu s tim, njime su predložena normativna rješenja koja imaju za cilj ostvarivanje većeg stepena socijalne pravde i bolju prevenciju i zaštitu od svakog oblika diskriminacije  zaposlenih, kao i osoba koje traže zaposlenje.

Polazeći od principa slobode udruživanja i prava na organizovanje i kolektivno pregovaranje, ovim zakonom  utvrđuju se osnovni kriteriji na osnovu kojih se sindikat, odnosno udruženje poslodavaca smatra reperezentativnim da bude socijalni partner i učestvuje u kolektivnom pregovaranju i drugim oblicima socijalnog dijaloga.

Predloženim rješenjima osigurava se pojačan inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o radu i daju veće ovlasti inspektorima rada koji taj nadzor provode u borbi protiv zapošljavanja u neformalnom sektoru /rad na crno/.

Pored pojma radnika i poslodavca, ugovora o radu kao pravnog osnova radnog odnosa i  primjene najpovoljnijeg prava za radnika, ovim zakonom definirana je diskriminacija u odnosu na uvjete zapošljavanja, uvjete rada i prava iz radnog odnosa, obrazovanje i usavršavanje, te otkazivanje ugovora o radu. Zabranjuje se uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, nasilje na osnovu spola i specifičan oblik uznemiravanja na radnom mjestu tzv. mobing.

Predviđena je i dužnost poslodavca da zaštiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i osigura uvjete rada kojima se eliminiraju mogućnosti bilo kojeg oblika diskriminatorskog ponašanja i uznemiravanja.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Nacrt zakona o zaštiti prirode, koji je utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH, propisuje način postupanja kako bi se očuvala priroda, odnosno njena biološka i pejzažna raznolikost, te spriječili štetni zahvati u prirodi.

Regulisane su obaveze na očuvanju i obnovi postojeće biološke i pejzažne raznolikosti, s ciljem očuvanja prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, obaveze utvrđivanja stanja i osiguranja praćenja stanja prirodnih vrijednosti, sistem zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnog očuvanja njihovih svojstava na osnovu kojih se proglašavaju zaštićenima, te održivo korištenje i razvoj prirodnih dobara, kao i spriječavanje štetnih zahvata i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti.

Pored toga, ovaj zakonski akt usklađen je sa propisima Evropske unije i predstavlja doprinos u implementaciji direktiva Evropske unije o zaštiti divljih ptica i o očuvanju prirodnih životnih prostora (staništa) i divljih životinjskih i biljnih vrsta, kao i dokumenta Natura 2000.

Dio sredstava neophodnih za njegovo provođenje planiran je Okvirnim budžetom za Akcioni plan Federalne strategije zaštite okoliša 2008.-2018., u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, a računa se i na druge izvore finansiranja (IPA projekat, kreditna sredstva Svjetske banke, te bilateralni ugovori).

UTVRĐEN NACRT ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM
IMENOVANJIMA FBiH

Izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, koje je Vlada FBiH danas utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, preciznije se nego do sada regulišu određeni pojmovi, radi lakše zakonske primjene, te otklanjanja određenih dilema koje su se pojavile u primjeni.

Iz tih razloga iz postojećeg zakona su, u najvećoj mjeri, brisane odredbe o pitanjima  definiranim drugim propisima, dok su druga rješenja precizirana u odnosu na dosadašnje.Tako je preciziran institut „Odgovornog javnog službenika“, odnosno pitanje ovlaštenja za njegovo imenovanje, pa je propisano da to pravo isključivo pripada osnivaču organa bez obzira  je li to skupština kantona, gradsko ili općinsko vijeće ili vlada kantona, gradonačelnik ili općinski načelnik. Brisan je i dio dosadašnje odredbe koja je, u slučaju imenovanja na osnovu posebnog propisa, odnosno zakona ili statuta, davala ovlaštenja organima i organizacijama koji nisu učestvovali u procesu imenovanja, da imenovanje ospore i pokrenu postupke, što je odugovlačilo postupak imenovanja. Također su brisane odrebe o pripravnicima, kao i one kojim se period rada vezao za iznos primanja, što nije u skladu sa odredbama propisa koji regulišu plaće.

Iz Zakona se briše i odredba o imenovanju posebnog službenika za provođenje postupka pošto taj postupak može obaviti odgovorni javni službenik.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA  O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA NEIZMIRENIH OBAVEZA

Ovim zakonom koji je upućen Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku utvrđuje se ukupan iznos neizmirenih obaveza Federacije BiH nastalih na osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kao i način izmirenja tih obaveza. Riječ je o obavezama stvorenim prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom kojim je po prvi put omogućeno osobama sa invaliditetom ostvarenje prava po osnovu oštećenja organizma pa je po tom osnovu izdato  103.112  pravosnažnih rješenja.

Od tog broja je ostalo neisplaćeno 7.475 korisnika, za čije uvođenje u pravo je potrebno obezbijediti 19.669.724,31 KM (stanje sa 31.10.2011. godine ). Budući da se navedeni dug neće moći isplatiti iz budžetskih sredstava, koja su  za ove namjene u Budžetu za 2011. godinu nedovoljna, potrebno je donijeti ovaj Zakon, kako bi se omogućilo zakonsko izmirenje duga.

Predviđeno je da će Federacija BiH ovu obavezu izmiriti, u mjesečnim ratama, a najkasnije do 30.6.2012. godine, počevši od prvog narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, te se na te obaveze neće obračunavati kamate od dana nastanka do dana realizacije.

 

UTVRĐEN NACRT  PROSTORNOG PLANA FBiH 2008. do 2028.

Nakon što je Parlament Federacije BiH donio Odluku o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine, pripremljen je Prednacrt Prostornog plana Federacije BiH za isti period, o kojem je na današnjoj sjednici Vlade FBiH obavljena rasprava i utvrđen Nacrt ovog dokumenta.

Inače, Prostorni plan čiji je nosilac izrade Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

U njegovoj izradi pošlo se od vodećih principa  teritorijalnog usklađivanja privrednih i društvenih ciljeva sa ekološkim i kulturološkim funkcijama, a što doprinosi dugoročnom, opsežnom i izbalansiranom prostornom razvoju. Pri tome je vođeno računa da politika prostornog uređenja bude u neposrednoj povezanosti i usklađenosti sa sektorskim politikama.

Uzete su, također, u obzir i sugestije i prijedlozi iz javne raspave obavljene o ovom strateški važnom dokumentu za Federaciju BiH. Ovim se stvaraju pretpostavke i osnova za donošenje detaljnih planskih dokumenata na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Imajući u vidu da za formiranje Operatora za OIEiK, koji je predviđen za poslove koordinacije između proizvođača, snabdjevača i potrošača električne energije, nisu stvoreni svi potrebni preduvjeti, Vlada FBiH je utvrdila izmjene i dopune Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, kojima se utvrđuje da za svaku narednu godinu iznose naknada za podsticanje predlaže FERK, u skladu sa promjenom odnosa planirane neto proizvodnje iz OIEiK i ukupne neto potrošnje električne energije u Federaciji, a saglasnost za iste daje Vlada FBiH.

Ostale izmjene i dopune imaju za cilj otklanjanje uočenih nedostataka i stvaranje preduvjeta za praktičnu primjenu postojeće uredbe.

Tako je izmijenjena definicija energetske saglasnosti, na način da za njeno izdavanje  investitor, odnosno kvalificirani kupac podnose zahtjev radi sticanja prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz OIEiK, u svrhu ispunjenja ciljanih udjela električne energije proizvedene iz postrojenja OIE čija se proizvodnja podstiče ili sticanja prava na izdavanje certifikata o garanciji porijekla.

Izvršena je i korekcija ciljanog udjela električne energije proizvedene iz OIE, do kraja 2012. godine, čija se proizvodnja podstiče.

Izmjenom u poglavlju - Naknade, otkup i podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK propisano je da se ugovor o obaveznom otkupu po garantovanim otkupnim cijenama može zaključiti samo sa onim kvalificiranim proizvođačem koji posjeduje energetsku saglasnost u kojoj je utvrđeno pravo na podsticaj.

Bitna je i izmjena u istom poglavlju prema kojoj samo kvalifikovani proizvođač, koji je pribavio energetsku saglasnost Ministarstva, ima pravo zaključiti ugovor o obavezi otkupa električne energije iz OIEiK, po fiksnoj garantovanoj cijeni utvrđenoj u skladu sa Uredbom, te da se ugovor o otkupu za nova postrojenja zakjučuje na period od 12 godina, nakon čijeg isteka  gubi to pravo.

 

MJERE ZA SPRJEČAVANJE AMBORZIJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste – Ambrosia artemisiifolia L. (Ambrozija).

Riječ je o konkretnim mjerama sprječavanja širenja suzbijanjem i uništavanjem ove korovske biljne vrste, licima obaveznim na njihovo provođenje i nadzoru nad tim radnjama.

Odluka je donesena u skladu sa Akcionim planom za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH, a početak njene primjene predviđen je za 1.4.2012. godine.

 

SREDSTVA FONDU SOLIDARNOSTI FBiH

Vlada FBiH je danas donijela Odluku koja se donosi svake kalendarske godine radi utvrđivanja procenta izdvajanja od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u korist fonda solidarnosti FBiH.

Imajući u vidu težak položaj sektora zdravstva u Federaciji BiH, odlučeno je da je i u 2012. godini potrebno zadržati postojeću stopu izdvajanja iz doprinosa po osnovu zdravstvenog osiguranja u iznosu od devet posto, koliko je iznosila i u 2011. godini.

Na ovaj način rješava se finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava u dijelu koji se odnosi na zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje se finansiraju sredstvima fonda solidarnosti Federacije BiH.

 

STRATEGIJA  RAZVOJA NAMJENSKE INDUSTRIJE FBiH  2012.-2022.

Vlada je razmatrala i podržala Strategiju razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH za period  2012.-2022. godine,  koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ovaj je dokument urađen sa ciljem da se pomogne u stvaranju održivog razvoja namjenske industrije baziran na proizvodnji za ino tržište, uz uredno snabdijevanje oružanih snaga naše zemlje prema iskazanim potrebama.

Strategija se zasniva na  maksimalnom korištenju postojećih kadrovskih i materijalnih resursa uz povećano korištenje domaćih repromaterijala i primjenu savremenih tehnologija, te poštivanje obaveza u očuvanju životne sredine i zaštite okoliša. Njome su obuhvaćeni svi elementi ovog sektora-proizvodnja municije, oruđa, opreme i usluga, uz uvažavanje perspektive da će do 2022. godine po svim aspektima privređivanja naša zemlja biti usklađena sa evropskim okruženjem i postati ravnopravna članica NATO pakta.

Računa se da namjenska industrija u Federaciji BiH postane pokretač razvoja i rasta privrede  uz  čuvanje  postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Tako se predviđa povećanje izvoza sa sadašnjih 40, na sto miliona KM godišnje do 2016. godine, odnosno 200 miliona KM do 2022. godine, uz ravnopravno učešće društava iz ove oblasti. Uz to, učešće vlastitog rada bi trebalo povećati na minimalno 30 do 2017. odnosno 50 posto do 2022. godine. Istovremeno bi se do 2017. godine minimalno 30 posto ukupnog prihoda ostvarivalo prodajom tržišnih proizvoda i usluga, a  čak 50 posto do 2022. godine.

Ocijenjeno je neophodnim da se u namjensku industriju uvede NATO kodifikacijski sistem, te uskladi naše zakonodavtstvo sa pravnim naslijeđem EU.

Nakon rasprave o ovom dokumentu, Vlada FBiH je zadužila resorno  ministarstvo da, putem Direkcije za namjensku industriju, sačini Akcioni plan implementacije ovog dokumenta,  dok će organi upravljanja privrednih društava namjenske industrije, u skladu sa Strategijom, napraviti planove finansijske konsolidacije i planove razvoja.

Polazeći od upravo razmatrane Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH, kao i činjenice das u izvršene određene izmjene Zakona na nivou države BiH koje tretiraju ovu oblast, Vlada BiH je zaključila da se iz parlamentarne procedure povuče Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu NVO i pripremi novi tekst usklađen sa ovim dokumentima.
Inače, Nacrt ovog zakona Vlada FBiH je utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru 26.4.2011.godine a podržan je u Predstavničkom domu, dok u Domu naroda Parlamenta FBiH nije dobio većinu glasova.

USVOJENA STRATEGIJA ZA OBUKU I USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U FBiH

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u FBiH 2011-2015 predstavlja petogodišnji okvir obuke i usavršavanja državnih službenika. Osnovni cilj njenog donošenja je uspostavljanje harmoniziranog i koordiniranog sistema obuke u skladu sa reformskim procesom javne uprave u BiH i revidiranim Akcionim planom 1. Strategijom se predviđa kontinuirano revidiranje i pripremanje novih srednjoročnih strategija obuke i razvoja državnih službenika u svim organima uprave u FBiH.

U cilju određivanja prioriteta za obukom i usavršavanjem ADS FBiH je sprovela procjenu potreba za obukom u formi upitnika kojim su definirane potrebe državnih službenika za obukom i usavršavanjem u cilju efikasnijeg obavljanja radnih zadataka i praćenja procesa RJU u FBiH.

Ovom analizom je obuhvaćeno 1.132 državna službenika iz 88 federalnih, kantonalnih, opštinskih i gradskih organa uprave, kojom su definisani prioriteti obuke i to: borba protiv korupcije, etički kodeks za novouposlene državne službenike, evropski prostor javne uprave i načela javne uprave, elektronska uprava, strani jezici, evropske integracije, govorničke vještine, vještine pregovaranja i pisanja, te tim i timski rad.

Ove oblasti će predstavljati osnov za kreiranje smjernica u budućem realiziranju programa obuke za rukovodeće i ostale državne službenike.

 

USVOJEN FEDERALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2012.-2017.

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Federalni plan upravljanja otpadom, koji prema Zakonu o upravljanju otpadom, predstavlja provedbeni dokument Strategije upravljanja otpadom FBiH 2008-2018  i donosi se na razdoblje od pet godina.

Riječ je o krovnom dokumentu Federacije BiH u oblasti upravljanja otpadom koji, kao sastavni dio Strategije, predstavlja osnovu razvoja kantonalnih i općinskih planova u ovoj oblasti.

Njegov je osnovni cilj uspostava integralnog sustava upravljanja otpadom, odnosno identificiranje trenutnog stanja u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, te definiranje, na osnovu budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta za dostizanje Strategijom postavljenih ciljeva. On, stoga, daje detaljne smjernice za rješavanje problema upravljanja otpadom kroz zatvaranje postojećih nesanitarnih općinskih odlagališta otpada, otvaranje regionalnih centara za upravljanje otpadom čija je glavna infrastrukturna komponenta odlagalište neopasnog otpada i ekonomsko opravdano izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada.

Sredstva za njegovo implementiranje planirana su u Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) zaperiod 2012-2014 godine, a drugi izvor financiranja predstavlja Fond za zaštitu okoliša, posebno za saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, te iskorištavanje vrijednih svojstava i obrade otpada.

Za osiguranje sveukupno potrebnog iznosa za realizaciju Federalnog plana upravljanja otpadom od 456,6 miliona KM koristiće se i drugi izvori financiranja, kao što su sredstva kredita razvojnih banaka, Svjetske banke, EU fondova (IPA) i sredstva iz međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje.

 

 

O SANACIJI KORITA I VODOPADA PLIVE U JAJCU

Prilikom razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji Projekta sanacije korita i vodopada rijeke Plive u Jajcu, danas je ocijenjeno da izvođenje radova nije upotpunosti pratilo predviđenu dinamiku, što je bilo za očekivati kod ovako složenih radova. Ovo, tim prije, jer su radovi izvođeni u najnepovoljnijem periodu godine, ali i zbog dugotrajne procedure izdavanja nužnih suglasnosti i dozvola.

Uslijed izmjene pojedinih tehničkih rješenja, nepovoljnih vremenskih prilika i neplaniranih aktivnosti bilo je potrebno izraditi anekse ugovora za produžetak roka ukupnih radova, ali je bitno da su radovi urađeni kvalitetno.

Planom za 2012. godinu predviđeno je uređenje pristupne staze ( šetnice ), drvenog mosta i vidikovca na desnoj strani vodopada i pristupnog puta, hortikulturno uređenje desne obale vodopada i njegova iluminacija.

Projekat je ukupno koštao 9.489.269,34 KM, od čega je Vlada FBiH osigurala 4.593.855,47 KM, Agencija za vodno područje sliva rijeke Save, Sarajevo 3,2 miliona KM, JP Elektroprivreda HZ HB Most 1,4 miliona KM i Fond za zaštitu okoliša FBiH 295.413,87 KM.

 

TRANSFERI ZA JAVNA PREDUZEĆA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera"Subvencije javnim preduzećima-podsticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstva " utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Odlukom će sredstva od 980.000 KM biti raspoređena javnim preduzećima: PS Vitezit d.o.o. Vitez, Željezara Zenica d.o.o. Zenica, Rudnici boksita d.o.o. Posušje, Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg, Unis "Ginex" d.o.o. Goražde i Hidrogradnju d.d. Sarajevo, u svrhu prevazilaženja teškog materijalnog stanja, pokretanja proizvodnje i nabavke reporomaterijala.

Njihovi korisnici dužni su Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti izvještaj o utrošku, uz materijalne dokaze, najkasnije 90 dana od dana njihove doznake.

Do sada je sa ovih transfera u iste namjene preduzećima koja su u teškom stanju raspoređeno 1.933.000 KM.

O STATUSU ZAVODA ZA SAOBRAĆAJ SARAJEVO

Nakon što se danas upoznala sa statusom Zavoda za saobraćaj Sarajevo, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da podnese zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za saglasnost za prenos osnivačkih prava nad ovim zavodom s Kantona Sarajevo na Vladu FBiH koja bi, u ime Federacije Bosne i Hercegovine, preuzela osnivačka prava donošenjem Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i usklađivanju statusa i poslovanja ove institucije. U slučaju da Vlada Kantona Sarajevo ne prihvati zahtjev za davanje saglasnosti  smatrat će se da preuzima odgovornost u vezi rješavanja statusa Zavoda za saobraćaj d.o.o., nakon čega bi bilo predloženo brisanje Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo sa liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH.

Inače, neriješen status Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo, pokretanje postupka njegovog brisanja iz sudskog registra i nemogućnost učestvovanja u postupcima javnih nabavki direktno vodi uništavanju jedinog takvog pravnog subjekta koji je u cijelosti u državnom vlasništvu i od interesa za Federaciju BiH.

STANJE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Vlada je danas razmatrala i usvojila dvije informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U raspravi o stanju i problemima u turizmu i ugostiteljstvu na području Federacije BiH, koje tretira prva informacija, ocijenjeno je da, i pored problema sa kojima se suočava, turizam  nastavlja  rast fizičkih pokazatelja i potvrđuje svoje velike potencijale.

Među slabostima ove grane, pominje se siva ekonomija koja utiče  na finansije ali i kvalitet i standard usluga, nedovoljan nivo brige za zaštitu prirode i prostora i nedovoljno osmišljene promocije ove djelatnosti. 

 Izraženi privatni interesi u individualnoj gradnji uz ugrožavanje prirodnih resursa  i nedostatna finansijska sredstva  također usporavaju rast i razvoj ove djelatnosti.

Uz ocjenu značaja turizma kao djelatnosti od interesa za ukupan razvoj Federacije BiH, zaključeno je da Federalno ministarastvo okoliša i turizma nastavi aktivnosti na turističkoj promociji i stvaranju okruženja za dugoročnu profitabilnost ove djelatnosti i njenu održivost. Data je podrška mjerama koje je resorno  ministarstvo predložilo u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti.

Povodom rasprave o Informaciji o sufinansiranju međunarodnih sajmova u turizmu i ugostiteljstvu, Vlada FBiH je ovim aktivnostima dala podršku, cijeneći da je to u funkciji tržišne i druge konkurentnosti. Predstavljanje naše turističke ponude na sajamskim manifestacijama dovodi do novih kontakata i klijenata, sondiranja tržišta u ovoj oblasti i pomaže kod strateškog planiranja njenog daljeg razvoja.

Uz promociju države, njenih turističkih destinacija i ponude,  to je prilika i za izgradnju vlastitog identiteta i prepoznatljivosti na turističkom tržištu. Ovakva promocija turističke djelatnosti naročito je u porastu u poljednjih 15 godina, pa se broj sajamskih manifestacija u svijetu udvostručio i dostigao broj od 11 hiljada.

Kod nas su vodeći sajmovi u Sarajevu, Mostaru, Bihaću, Lukavcu i Banja Luci.      

O  UGOVORU O KUPOPRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA U KONFEKCIJI BORAC IZ TRAVNIKA

Vlada je razmatrala Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o izvršenju obaveza i statusu Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala u Konfekciji Borac iz Travnika i  zaključila da se ona dostavi Odboru za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Agencija za privatizaciju podržava prijedlog Ortačke grupe za sporazumni raskid kupoprodajnog ugovora koji bi se, uz zadovoljavanje neophodnih pretpostavki,  zaključio pred nadležnim sudom.

Navedeno je da je Odlukom Vlade Konfekciji Borac iz pasivnog podbilansa na temelju iračkog duga dodijeljeno 2,7 miliona KM za  povezivanje staža radnika. Ova će se sredstva  uplatiti Federalnom Zavodu PIO/MIO Mostar. Od ovog je iznosa, naknadnom odlukom Vlade, 97,3 hiljade KM  dodijeljeno  Konfekciji Borac u Banovićima za povezivanje staža njihovih radnika.

VANSUDSKA NAGODBA ZA IZMIRENJE
POTRAŽIVANJA RADNIKA „ZRAK" D.D.SARAJEVO

Budući da se potraživanja zaposlenika privrednog društva „ZRAK" d.d. Sarajevo, po izvršnim sudskim odlukama nadležnih sudova u iznosu od četiri miliona KM ne mogu izmiriti iz Budžeta FBiH, Vlada FBiH je danas zaključila da se ova potraživanja izmire prodajom imovine društva, koja prema odluci organa ovog preduzeća, nije od strateške važnosti za buduće poslovanje i razvoj.

Da bi se definisalo razgraničenje imovine na perspektivnu i neperspektivnu, potrebno je izvršiti parcelizaciju ukupne neperspektivne imovine (objekti i zemljište) na prijedlog organa upravljanja Društva.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru d.d. „Šipad Export- Import" Sarajevo da se za vršioca dužnosti direktora ovog društva, na period do šest mjeseci odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu ponovnog javnog konkursa, imenuje Alija Dautović.

Danas je Vlada FBiH izvršila imenovanja predstavnika Federacije BiH u zajedničkim tijelima za praćenje provedbe bilateralnih sporazuma o ekonomskoj saradnji, koje je Bosna i Hercegovina zaključila s drugim državama.

Tako je u  Mješoviti odbor za ekonomsku, tehničku i naučnu saradnju između BiH i  Arapske Republike Egipat imenovan Milorad Bahilj a u Zajednički komitet BiH i Republike Indije Merima Maslo.

U Zajedničku trgovinsku komisiju BiH i  Republike Indonezije imenovan je Emir Raščić, dok će Federaciju BiH u Zajedničkom trgovinskom komitetu BiH i Islamske Republike Iran predstavljati Sakib Halilović, a u Zajedničkom komitetu za ekonomsku, trgovinsku i tehničku saradnju naše zemlje i Države Katar Zdenko Grbavac.

U Mješovitu komisiju za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i NR Kine i u u Zajednički odbor o ekonomskoj saradnji sa Kuvajtom imenovan je Erdal Trhulj, a u Zajedničku komisiju za privrednu saradnju s Republikom Mađarskom Branka Đurić.

Predstavnik Federacije BiH u Zajedničkom trgovinskom komitetu BiH i Islamske Republike Pakistan biće Dijana Bukovac, a u Međuvladinoj bh-ruskoj Komisiji za trgovinu i ekonomsku saradnju Mehmed Cero.

U Radnu grupu za trgovinsko-ekonomsku saradnju između BiH i Ruske Federacije imenovani su: Jasmina Pašić i Jozo Bejić, a u Zajedničku ekonomsku komisiju BiH i Turske Sanjin Halimović.

U Zajednički odbor osnovan u skladu s Ugovorom o slobodnoj trgovini BiH i Republike Turske imenovan je Mato Anđelić, dok je u Zajednički komitet koji je osnovan Trgovinskom sporazumom između BiH i Ukrajine imenovan Nedeljko Babić.

U Zajedničkom komitetu za ekonomsku i tehnološku saradnju sa Republikom Grčkom predstavnik FBiH biće Silvana Marić, a u Zajedničkoj bh- jordanskoj komisiji, prema Trgovinskom sporazumu između dvije zemlje Sanela Jakubović.

U Zajednički trgovinski komitet BiH i Malezije imenovan je Enver Mujezinović, u Zajedničku komisiju za privrednu saradnju sa Republikom Slovenijom Meho Rekić, dok je u Mješoviti komitet BiH i Švicarskog Federalnog vijeća imenovan Stipo Buljan.

U skladu sa zahtjevom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se izvrši revizija sastava stalnih radnih grupa unutar formiranih pod-odbora CFTA-e, Vlada FBiH je danas u Radnu grupu za carine i pravila porijekla robe predložila pomoćnika federalnog ministra za trgovinu Ivicu Cvjetkovića.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14,30 sati.

 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE