30. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.12.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 29. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o radu
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru D.D. „Šipad Export – Import“ Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora u D.D. „Šipad Export – Import“ Sarajevo
 5. Informacija o usaglašenosti odredbi člana 13. Zakona o unutrašnjoj trgovini sa stavom Evropske komisije, sa Radnim materijalom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
 6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine - davanje saglasnosti
 7. Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za carine i pravila porijekla robe
 8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica - davanje saglasnosti
 9. Prednacrt zakona o zaštiti prirode
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Povlačenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine iz procedure razmatranja i usvajanja u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Prednacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine
 13. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2011. – 2014. godina
 14. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljenih izvora energije i kogeneracije
 15. Informacija o ugovorima za nabavku električne energije JP HZ HB d.d. Mostar , sa Prijedlogom zaključka
 16. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste – Ambrosia artemisiifolia L. (Ambrozija)
 17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
 18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu
 1. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar o izmjenama i dopunama Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od „Bosna agent“ d.o.o. Sarajevo
 5. Strategija razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2011 – 2021. godine, sa Prijedlogоm zaključka
  1. Izvještaj o radu Komisije za izradu Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 1. Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011 - 2015. godine
 2. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za III Kvartal (juli, avgust, septembar) 2011. godine
 3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu, sa Prijedlogom mišljenja
 4. Federalni Plan upravljanja otpadom 2012 -2017. godina
 5. Izvještaj o realizaciji projekat „Sanacija korita i vodopada rijeke Plive u Jajcu“ u periodu 2003. – 2011. godina
 6. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
  1. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.04. do 30.06.2011.godine 
  2. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.07. do 30.09.2011. godine 
 1. Izvještaj o aktivnostima i stupnju dovršenosti poslova na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Informacija o statusu Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
 3. Informacija o stanju i problemima uočenim u oblasti turizma i ugostiteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o sufinansiranju međunarodnih sajmova iz oblasti turizma i ugostiteljstva, sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, br. 04-19-1159/11 od 06.12.2011. godine, o izvršenju obaveza i statusa Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala „Konfekcija Borac“ d.d. Travnik, broj: 01-02-273/03 od 23.01.2003. godine, sa Prijedlogom zaključka
 1. Analiza dosadašnjih incijativa na uvođenju procjene uticaja propisa (PUP) u Bosni i Hercegovini i Informacija o provedbi SPPD programa UNDP-a, sa Prijedlogom zaključka
 2. Prijedlog za zaključenje vansudske nagodbe u postupku izmirenja potraživanja zaposlenika privrednog društva „ZRAK“ d.d. Sarajevo
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajednička tijela za provedbu bilateralnih sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dug
 5. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1105/2011 od 13.10.2011. godine
 6. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, sa Prijedlogom zaključka
 8. Zahtjev za davanje saglasnosti Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
 9. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Federalnom zavodu za statistiku, sa Prijedlogom zaključka
 10. Nacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice
 11. Informacija i mišljenje o finansijskim sredstvima po Projektu „Izgradanja poduzetničkih zona“, za općine Kladanj, Ključ, Kupres i Grad Mostar, sa Prijedlogom zaključaka
 12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu budžetskim korisnicima sa Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE