29. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.12.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku.

Cilj izmjene je da sve stranke u postupku imaju ravnopravan položaj što do sada, kada su u pitanju pravobranioci u Federaciji BiH, nije bio slučaj.

Naime, prema sadašnjim odredbama zakona, pravobranioci, kao zakonski zastupnici FBiH, kantona i općina imaju pravo samo na naknadu troškova, a ne i na nagradu za radnje poduzete u zastupanju prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

Novopredloženo rješenje je značajno, tim prije, što sredstva za nagradu ne pripadaju pravobraniocima, već budžetu zavisno od nivoa vlasti za koje je pravobranilaštvo formirano.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FBiH

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade ima za cilj da propiše zakonsko ovlaštenje, odnosno zakonski osnov za donošenje podzakonskih akata kojima se omogućuje provođenje zakona.

U tom cilju propisano je da će federalni ministar rada i socijalne politike, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, donijeti propis o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH i propis o vršenju nadzora nad stručnim radom i pružanju stručne pomoći ovim ustanovama.

Prema Zakonu o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zastite u FBiH Federalni parlament je osnivač pet ovakvih ustanova u Federaciji BiH a to su zavodi za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici i Bakovićima, Zavod za zaštitu djece i omladine u Pazariću, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu i Zavod za vaspitanje ženske djece i omladine Ljubuški.

Kako ovim zakonom nisu regulisana pitanja vezana za standarde za rad (prostor, oprema i potrebni stručni i drugi radnici) i pružanje usluga, kao ni pitanja vezana za ostvarivanje nadzora bilo je neophodno utvrditi njegove izmjene i dopune koje su u formi Nacrta upućene u parlamentarnu proceduru.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O EVIDENCIJAMA U ZDRAVSTVU

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, kojim se osiguravaju uvjeti za kvantitativnu i kvalitativnu informaciju o zdravlju i zdravstvenom stanju stanovništva, zatim o zdravstvenom sistemu, obimu i kvalitetu rada zdravstvene službe, kao i o ostalim relevantnim podacima za vođenje zdravstvene politike.

Donošenjem ovog akta će se urediti prikupljanje podataka od značaja za praćenje stanja u ovoj oblasti. Usklađivanjem sa evropskim standardima u ovoj oblasti će se osigurati razvoj sveobuhvatnog sistema statistike u zdravstvenoj zaštiti.

Kod vođenja statistike, prema predloženim rješenjima, osigurava se primjena jedinstvene metodologije statističkih standarda i postupaka za oblikovanje i slanje izvještaja.

Utvrđeno je da nadzor nad sprovođenjem Zakona i pratećih propisa obavljaju nadležne uprave za inspekcije i propisane su mjere koje zdravstveni inspektori mogu poduzimati.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOTI

Uzimajući u obzir primjedbe i sugestije iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o stomatološkoj djelatnosti.

Njime se regulišu načela, mjere, način organiziranja i provođenja stomatološke djelatnosti u skladu s društvenim interesom za osiguranje oralnog zdravlja stanovništva, kao i prava i obaveze osoba u pružanju i korišćenju usluga ove djelatnosti. U skladu s tim, posebna pažnja je posvećena informiranosti pacijenta o njegovim pravima, posebno u slučajevima kad nije zadovoljan pruženom uslugom, te općenito odnosu doktora stomatologije, kako prema pacijentu, tako i prema državnim tijelima i organima.

SAGLASNOST ZA OTVARANJE RAČUNA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je saglasnost privrednom društvu ,,Pretis" d.d. Vogošća da, u cilju pokretanja proizvodnje, otvori namjenski račun kod komercijalne banke radi obavljanja platnih transakcija.

Iste saglasnosti date su PS „Vitezitu“ d.o.o. Vitez i „Agrokomercu“ d.d. Velika Kladuša.

BEZ STEČAJNOG POSTUPKA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom daje suglasnost na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se, na zahtjev Općinskog suda u Travniku od 22.11.2011. godine, uskraćuje predhodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad PS ,,Vitezit" d.o.o. Vitez.

Stečajni postupak je predložilo PPTD ,,Grom - L" d.o.o. Vitez.

O OBRAZOVANJU I NAUCI

Vlada FBiH razmatrala je danas nekoliko informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Prihvatajući Informaciju „Federacija Bosne i Hercegovine u kontekstu medunarodne naučno-tehnološke saradnje Bosne i Hercegovine“, Vlada FBiH je usvojila niz preporuka koje imaju za cilj promovirati i poticati saradnju, partnerstvo i aktivno učešće naučnih i visokoškolskih ustanova sa područja Federacije BiH u evropskim naučnoistraživačkim i istraživačko-razvojnim programima, kao i međunarodnoj razmjeni znanja.

Nadalje, preporuke imaju za cilj i inicirati uspostavu ili intenziviranje bilateralne naučno-tehnološke saradnje sa zemljama članicama EU i drugim zemljama za koje postoji interes od strane domaćih institucija i istraživača, uspostaviti kontakte s bosanskohercegovačkom naučnom dijasporom i ustrojiti odgovarajuće baze podataka, te povećati ulaganja u oblast međunarodne naučno-tehnološke saradnje.

Razmatrajući Analizu dostignutih standarda na privatnim univerzitetima/sveučilištima na području Federacije BiH, Vlada je ocijenila da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalieta BiH nije donijela odluku o normama kojim se određuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja, kao ni formirala stručnu komisiju sa zadatkom da napravi izvještaj o ispunjenosti kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Uz to, niti jedno nadležno ministarstvo nije vršilo inspekcijski nadzor o ispunjenosti standarda i normativa na privatnim visokoškolskim ustanovama u FBiH.

Zbog ovoga nije bilo moguće uspostaviti sistem unutrašnjeg osiguranja kvalitete u ovoj oblasti kao ni okvir za vanjsko osiguranje kvalitete visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa, navodi se u Analizi.

Razmatrane su, također, informacije o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji BiH u ovoj školskoj godini, o implementaciji bolonjskog procesa u FBiH i o stanju objekata studentskog standarda.

Uz ocjenu da su objekti studentskog standarda u lošem stanju, konstatuje se i nedostatak smještajnih kapaciteta, što potvrđuje i podatak da je ukupan kapacitet studentskih domova od 3.146 mjesta tri puta manji od stvarnih potreba. U ovom je pogledu najlošija situacija u Bihaću, gdje ne postoje kapaciteti za smještaj studenata, dok je Studentski centar Univerziteta „Đemal Bijedić“ u Mostaru u izuzetno lošem stanju i ispod je standarda za ove namjene.

Zbog toga je potrebno iznaći finansijska sredstva za rekonstrukciju, izgradnju ili opremanje ovakvih objekata, pri čemu se mogu koristiti i kreditna sredstva. Neophodno je da se harmoniziraju zakonska rješenja koja se odnose na standard studenata, kako bi njihov pravni status na svim područjima bio jednak.

SAGLASNOST NA UPIS PRAVA RASPOLAGANJA NA NEKRETNINAMA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donesena je Odluka kojom se „Terminalima Federacije" d.o.o. Sarajevo daje saglasnost za upis prava raspolaganja na nekretninama Terninala u Živinicama. Radi se o upisu prava raspolaganja na zemljištu s ,,Energopetrola" d.d. Sarajevo u korist FBiH.

Danas je premijer FBiH Nermin Nikšić ovlašten da, u ime Vlade FBiH, potpiše zahtjev za upis prava raspolaganja na nekretninama, a „Terminali Federacije“ da ovaj zahtjev predaju Općinskom sudu u Živinicama.

 O STANJU PROJEKTA NA DIONICI DRIVUŠA - KAKANJ

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Informaciju o zatečenom stanju projekta autoceste na Koridoru Vc, dionica Drivuša - Kakanj, sa analizom rokova i financijskih efekata. Ova dionica sastoji se od tri poddionice: Bilješevo-Kakanj (10 km), Gorica- Bilješevo (3 km) i Drivuša- Gorica (3 km).

Ugovor za izgradnju poddionice Bilješevo - Kakanj potpisan je 27.4.2010. godine između Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i Joint Venture Viadukt d.d. - Hering d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora je 43.197.084 euraa. Predmet ugovora je izgradnja punog profila autoceste no postojećoj magistralnoj cesti, što uključuje rekonstrukciju magistralne caste, izgradnju dvije nove trake autoceste i izgradnju nedostajućeg dijela buduće regionalne ceste R445 . Trenutni stepen izvršenja ugovora je oko 60 posto, dok je ugovorni rok za izvođenje radova gotovo istekao. U toku realizacije Ugovora došlo je do neslaganja u načinu vrjednovanja radova između izvođača i investitora. Do rješavanja spora, JP Autoceste FBiH plaća izvedene radove prema privremeno datim cijenama u skladu sa obračunom nadzora, a prema zahtjevu izvođača, što omogućuje nesmetan nastavak radova do okončanja spora. Predviđeni budžet za ovu dionicu iznosi 48 miliona eura. Trenutna projekcija ukupne vrijednosti radova na osnovu potraživanja izvođača je 52,2 miliona eura, ne računajući kliznu skalu. Zbog vremenskih nepogoda i dodatnih radova, rok za završetak ugovora je produžen do 31.5.2012. godine.

Ugovor za izgradnju poddionice Gorica – Bilješevo potpisan je 4.5.2011. godine izmedu JP Autoceste FBiH i Primorje d.d. Ajdovščina nakon što je ugovor raskinut sa kompanijom SCT d.d. iz Slovenije. Ukupna vrijednost ugovora je 62.081.529,52 eura, a odnosi se na izgradnju tunela Vijenac s pristupnim putevima i sanacijom klizišta Gorica. Trenutni stepen izvršenja ugovora je četiri posto, što je u skladu s ugovorenom dinamikom radova. Ugovor je opterećen brojnim neusaglašenostima izmedu projektne dokumentacije i ugovornog troškovnika, što ima za posljedicu manjak ugovorenih radova u vrijednosti od 9,4 miliona eura. Do usaglašavanja troškovnika, a u cilju nesmetanog izvođenja radova, JP Autoceste FBiH plaća izvedene radove prema privremeno datim cijenama u skladu sa obračunom nadzora, a prema zahtjevu izvođača. Projekcija ukupne vrijednosti radova na osnovu potraživanja izvođača je trenutno 68 miliona eura, dok je predviđeni budžet 66,7 miliona eura.

Ugovor za izgradnju poddionice Drivuša - Gorica potpisan je 29.9.2010. godine između Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i Joint Venture Euraoasfalt - ŽGP - Hidrogradnja (BH konzorcij). Ukupna vrijednost ugovora je 23.996.710,84 eura. Predmet ugovora je izgradnja punog profila autoceste od sjevemog portala tunela Vijenac do petlje Drivuša.

Vlada Federacije BiH zatražila je danas od JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar da nastave aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, uključujući i obezbjeđenje nedostajućih financijskih sredstava u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Federalnim ministarstvom finansija.

O REVIDIRANOM FINANSIJSKOM IZVJEŠTAJU ,,KRIVAJA 1884"

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o revidiranom finansijskom izvještaju „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići za 2008., 2009. i 2010. godinu. Mišljenje revizora je da finansijski izvještaji ne daju istinit i fer pregled o finansijskom položaju „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići na dan 15.10.2010. godine i da nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Stoga, kako se navodi, nije moguće donijeti objektivnu ocjenu o finansijskom položaju privrednog društva, pozicijama dugoročne i kratkoročne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obaveza i kapitala, koji na direktan način govore o finansijskom stanju.

Kako je danas ocijenjeno, Vlada FBiH je, sa svoje strane, poduzela sve aktivnosti u cilju otklanjanja nedostataka koji su onemogućavali pravosnažnost Rješenja o upisu u sudski registar novoosnovanog privrednog društva, kao i provedbu svih ostalih ugovornih odredbi.

SUGLASNOST ZA ZAMJENU DUGA

Današnjom Odlukom je Vlada FBiH dala suglasnost za zaključivanje Zamjenskog sporazuma o zaduživanju između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Frankfurt am Main i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije BiH i Republike Srpske za “Zamjenu duga III".

U cilju smanjenja vanjskog duga BiH do iznosa od 12.821.343,85 eura, Vlada FBiH prihvata obvezu da iz Federalnog proračuna, na grant osnovi do 30. rujna 2014. godine, financira Projekt rekonstrukcije rudarskog kompleksa Vihovići - Mostar, u ukupnom iznosu od 1.830.169,91 eura ili 71,372 posto ukupnih obveza BiH.

Projekt rekonstrukcije rudarskog kompleksa Vihovići zadovoljava kriterije koji su postavljeni kao uvjet za zamjenu duga, odnosno spada u grupu projekata koji zadovoljava uvjete zaštite i očuvanja okoline. Temeljni cilj ovog projekta je unaprjeđenje životnih uvjeta u Mostaru putem smanjenja onečišćenja okoliša uzrokovanog starim rudnikom ugljena.

Za potpisivanje Zamjenskog sporazuma je, u ime Federacije BiH, ovlašten federalni ministar financija.

Federalno ministarstvo financija će s Gradom Mostarom sklopiti odgovarajući sporazum i na godišnjoj osnovi, prema dinamici realizacije Projekta, osigurati proračunska sredstva.

INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI FAZE
XIII DEMINIRANJA ZA DEVET MJESECI 2011. GODINE

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o implementaciji faze XIII Programa deminiranja za devet ovogodišnjih mjeseci.

U ovom je periodu ukupno pregledano 338,79 hiljada kvadratnih metara sumnjive površine, te pronađeno i uništeno 49 protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i 70 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Uspješno su deminirana tri građevinska objekta.

Deminerski su timovi bili u ovoj godini angažovani na ukupno 24 zadatka, a njih 13 je završeno i predato BH MAC-u i krajnjim korisnicima.

Uz deminerske timove u ovom su periodu bili angažirani i pripadnici ukupno devet timova CZ za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava. Oni su se odazvali na ukupno 2.289 prijava pronalaska ovih sredstava i tom su prilikom prikupili i uništili 5.626 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Uz to su uništitli i 515 komada protivpješadijskih i protivtenkovskih mina, a izvršili su i 133 izviđanja terena.

USVOJEN PLAN UPRAVLJANJA ZA NACIONALNI PARK „UNA“

Vlada FBiH usvojila je danas Plan upravljanja za Nacionalni park ,,Una“, koji obuhvata razvojne smjernice, način zaštite, korištenja i upravljanja ovim područjem, te konkretne smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

Plan ima za cilj da postavi načine i ponudi mehanizme za stvaranje dugoročnog sistema zaštite biodiverziteta i pejzaža, te dodatno, da ponudi sistem upravljanja Nacionalnim parkom koji je u skladu sa principima održivog korištenja prirodnih, kulturnih i drugih resursa. Za upravitelje Nacionalnog parka ovaj dokument osigurava jasne smjernice o načinu konzervacije, korištenja i upravljanja resursima, zaštiti i očuvanju vrijednog kulturnog i historijskog naslijeđa i poštivanju potreba lokalnih zajednica.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u Nacionalnom parku dužne su, zaključila je Vlada, pridržavati se Plana upravljanja, o čijem je provođenju Javno preduzeće dužno svake dvije godine izvještavati Vladu.

Konzultantski tim je u pripremi Plana upravljanja za Nacionalni park „Una“ imao potporu predstavnika Općine Bihać, ministarstava i javnih institucija Unsko-sanskog kantona, federalnih ministarstava okoliša i turizma i prostornog uređenja, nevladinih i profesionalnih udruga, te svih zaljubljenika u prirodne ljepote Une. Posebno su u izradi ovog dokumenta pomogli stanovnici Kulen Vakufa i Martin Broda, iskazujući predanost zaštiti Une, uz ukazivanje na probleme svojih lokalnih zajednica.

USVOJENO IZVJEŠĆE O „KONJUHU“

Na današnjoj sjednici Federalne vlade usvojeno je Izvješće Tima formiranog odlukom Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa stanjem u„Konjuhu“ d.d. Živinice. Ovom je gospodarskom društvu predloženo maksimalno angažiranje kompletne upravljačke strukture, koja treba da sačini realan i cjelovit program, temeljem kojega će moći ponovo, sukladno zakonskim procedurama i propisima, aplicirati kod Razvojne banke FBiH.

POMOĆ RUKOMETAŠIMA

Iz sredstava ,,Tekuće rezerve Vlade FBiH“, na današnjoj sjednici Federalne vlade, je Rukometnom savezu BiH odobreno 60.000 KM. Iznos je dat na ime sufinansiranja troškova muške seniorske i juniorske reprezentacije BiH u kvalifilkacijama za Svjetsko i Evropsko prvenstvo.

ZAKLJUČCI O FONDU ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Razmatrajući danas stanje u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vlada Federacije BiH je zaključkom obavezala Federalno ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom, izvrši nadzor nad korištenjem sredstava Fonda.

Također, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da pripremi i Vladi dostavi izvještaj o poslovanju Fonda, broju u njemu zaposlenih i visini njihovih mjesečnih primanja. Upravni odbor Fonda dužan je, zaključila je Vlada, da odmah raspiše javni konkurs za direktora ove institucije, u skladu sa Zakom o formiranju Fonda.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Igmana“ d.d. Konjic za imenovanje Džahida Muratbegovića za direktora ovog privrednog društva, Šaćira Herića za izvršnog direktora Proizvodno-tehničkog sektora, Miroslava Šaina za izvršnog direktora Sektora osiguranja kvaliteta, te Bernadina Alagića za izvršnog direktora Sektora marketinga, finansija, pravnih, kadrovskih i općih poslova. Svi se imenuju na period od četiri godine.

Danas su van snage stavljene odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine i o utvrđivanju kriterija za ovaj izbor i imenovanje, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora. Istovremeno, donesene su nove odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa i o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine. Doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovu proceduru (Stipo Buljan, Edina Zukić, Mirsada Jahić, Jasmina Pašić i Marinko Bošnjak).

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.45 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE