29. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.12.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 28. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o evidencijama u oblasti zdravstva
 5. Nacrt zakona o stomatološkoj djelatnosti
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Potpora za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL" Velika Britanija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje direktora Društva
 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora Proizvodno tehničkog sektora Društva
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora Sektora osiguranja kvaliteta Društva
 11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora Sektora marketinga, finansija, pravnih, kadrovskih i opštih poslova Društva
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za uskraćivanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upis prava raspolaganja na nekretninama
 17. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. Zenica ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  5. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar o dopunama Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
 2. Rebalans Plana poslovanja JP Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke
 3. Informacija o zatečenom stanju projekta na dionici Drivuša – Kakanj sa analizom rokova i finansijskog položaja projekta, sa Prijedlogom zaključaka
 4. Prijedlozi odluka i rješenja
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora "Sarajevo-osiguranja" d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Sarajevo-osiguranja" d.d. Sarajevo 
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora "Sarajevo-osiguranja" d.d. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine BiH
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Pravila o postupku dodjele koncesija
 3. Izvještaj o predaji dva objekta u okviru objekata kompleksa „Rakovica“ Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Izvještaj o revidiranom finansijskom izvještaju „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići za 2008., 2009. i 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 5. Izvještaj Tima formiranog Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-16385/11 od 18.08.2011. godine vezano za "Konjuh" d.d. Živinice, sa Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o zaključivanju Zamjenskog sporazuma o zaduživanju između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine , kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za "Zamjenu duga III", namijenjenog za finansiranje Projekta rekonstrukcije rudarskog kompleksa Vihovići - Mostar, sa dokumentacijom
  1. Zamjenski sporazum o zaduživanju zaključen između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine , kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske - Zamjenski sporazum o zaduživanju III 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Zamjenskog sporazuma o zaduživanju između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine , kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za "Zamjenu duga III" 
 1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - davanje saglasnosti
 2. Informacija „Federacija Bosne i Hercegovine u kontekstu međunarodne naučno – tehnološke saradnje Bosne i Hercegovine“, sa Prijedlogom zaključka
 3. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2011/2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom prioriteta i mjera za unapređenje procesa, sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o implementaciji „Programa deminiranja“- Faza XIII za period od
 6. Analiza stanja objekata studentskog standarda sa prijedlogom mjera za ujednačavanje uslova studiranja u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom
 7. Analiza dostignutih standarda na privatnim univerzitetima /sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 8. Spisak stranih nevladinih organizacija za koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost i Spisak registriranih stranih nevladinih organizacija kod Federalnog ministarstva pravde
 9. Preporuka Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 10. Plan upravljanja za Nacionalni park "Una", sa Prijedlogom zaključka
 11. Tabelarni pregled svih poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane o kojima Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine vodi evidenciju i upravljanje, u vezi sa Informacijom sa tabelarnim pregledom svih poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane o kojima Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine vodi evidenciju i upravljanje sa 24. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane
 12. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi "Spektra" d.o.o. Zenica od 25.02.2005. godine
 13. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-1242/2011 od 08.11.2011.godine 
  2. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-1269/2011 ES od 15.11.2011.godine 
 1. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1239/11 od 17.11.2011. godine
 2. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1105/2011 od 13.10.2011. godine
 3. Zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez, sa Prijedlogom zaključka
 4. Zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća, sa Prijedlogom zaključka
 5. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, sa Prijedlogom odluke
 6. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava s pozicije "Tekuća rezerva Vlade" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja troškova muške seniorske i juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama na Svjetsko i Evropsko prvenstvo
 7. Informacija u vezi sa Odlukom kojom se stavlja van snage Rješenje V. broj: 996/2011 od 22.09.2011. godine
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE