28. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.12.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FBiH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, kojoj je prisustvovao predsjenik FBiH Živko Budimir, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetima u FBiH i poslala ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Jedan od razloga je činjenica da je 20.5.2011. godine istekao rok za uvođenje trezora za sve budžetske korisnike. Trezorskim poslovanjem omogućeno je da se izvještaji izrađuju u kraćem roku i na taj način budu dostupni korisnicima u cilju blagovremenog izvještavanja i preduzimanja adekvatnih mjera.

Prema novom rješenju, Federalno ministarstvo finansija dužno je Vladi FBiH podnositi tromjesečne finansijske izvještaje u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 15. aprila tekuće godine.

Budžetski korisnici periodične finansijske izvještaje podnose ministru finansija, u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 5. marta tekuće godine. Kantonalna ministarstva finansija konsolidovane periodične izvještaje o izvršenju budžeta kantona, općina i gradova dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 31. marta tekuće godine.

Periodične izvještaje o izvršenju finansijskih planova vanbudžetski fondovi dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 5. marta tekuće godine.

Kantonalna ministarstva finansija dostavljaju konsolidovane godišnje izvještaje za budžete općina i gradova, godišnje izvještaje za vanbudžetske fondove, kao i godišnje izvještaje za budžete kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pravosudnom ispitu koji predstavlja  prilagođavanje promjenama nastalim nakon uvođenja Bolonjskog procesa.

Polaganje pravosudnog ispita omogućava se osobama koje su prije reforme visokog obrazovanja četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u BiH stekle zvanje diplomiranog pravnika, kao i onima koje su to zvanje stekle u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine. Ispit mogu polagati i osobe koje su po obrazovnom sustavu prema Bolonjskom procesu završile četverogodišnji studij na pravnom fakultetu u BiH, pod uvjetom da su stekle najmanje 240 ECTS bodova.

Ispit mogu polagati ako su najmanje dvije godine nakon završetka školovanja radile u Bosni i Hercegovini na pravnim poslovima u sudu, tužiteljstvu, pravobraniteljstvu, odvjetničkom ili uredu notara, u tijelima uprave, gospodarskim društvima ili drugim pravnim osobama. Pod ovim uvjetima, ispit mogu polagati vježbenici i volonteri.

Ispit može polagati domaći ili inozemni državljanin ili osoba bez državljanstva koja je diplomu stekla na pravnom fakultetu u inozemstvu, uz dokaz o važenju i priznavanju inozemne diplome u BiH.

PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH
OBILJEŽJA OD ZNAČAJA ZA FBiH NA KORIDORU Vc

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na Koridoru Vc” za period 2008.‐2028. godina, čiji je Prijedlog danas utvrdila Vlada FBiH, nakon provedene javne rasprave, predstavlja obavezujući dokument kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora u granicama obuhvata Plana.

Prostorni plan se donosi za period od dvadeset godina i osnovni je obavezujući dokument za regulisanje odnosa u prostoru u obuhvatu Plana, na teritoriji: Posavskog kantona (općina Odžak), Zeničko‐dobojskog kantona (općine: Doboj-Jug, Usora, Tešanj, Maglaj, Žepče, Zenica, Kakanj, Visoko), Sarajevskog (općine: Ilijaš, Vogošća, Novi Grad, Ilidža, Hadžići), Srednjebosanskog (općina: Kiseljak), Hercegovačko‐neretvanskog (općine: Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Ljubuški).

U periodu od 90 dana nakon njegovog usvajanja, svaka općina preko čije teritorije prelazi osovina autoceste je dužna da, putem svojih nadležnih službi, dostavi georeferencirane digitalne podloge kako bi se mogla ucrtati granica i dati njen opis prilagođavajući je postojećoj parcelaciji zemljišta.

Odlukom o donošenju ovog Plana, koja je također u prijedlogu upućena u Parlament FBiH, utvrđuju se uvjeti korištenja, uređenja, izgradnje i zaštite prostora u obuhvatu Plana i na taj način definira način provođenja i obezbjeđuje njegova realizacija. Kako se navodi u Odluci, u provođenju Prostornog plana obavezno se primjenjuju važeći propisi BiH i FBiH iz oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, prirode, voda, šuma i šumskog zemljišta, zaštite tla i poljoprivrednog zemljišta, zaštite vazduha, zaštite od buke, cesta, željeznica, aerodroma, elektroenergetike i svih ostalih propisa koji na bilo koji način uređuju odnose u oblasti uređenja prostora.

ODBIJENA INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA

Vlada Federacije BiH je, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ocijenila neprihvatljivom inicijativu zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Edhema Veladžića za izmjenu članka 12. stavak 3. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. Naime, predloženo je da se svim radnicima koji su se zaposlili u poduzećima poslije 1992. godine i još u njima rade, a bili su pripadnici Oružanih snaga, omogući otkup stana certifikatima, te da tako budu izjednačeni u pravima s onima koji su bili radnici poduzeća prije travnja 1992.godine.

U obrazloženju danas usvojenog mišljenja navedeno je da su osobe koje su prije travnja 1992. godine bili radnici poduzeća, odnosno davatelja stana izdvajanjem iz osobnih dohodaka sudjelovale u financiranju kupovine stanova.

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA
SUFINANSIRANJE FONDACIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA 2011. GODINU

Vlada FBiH je usvojila Program utroška dva miliona KM za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj u ovoj godini. Ova će se sredstva usmjeriti izrazito nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim općinama i njihovim zajednicama prema zvaničnioj kvalifikaciji, zatim općinama sa visokim stepenom oštećenosti i raseljenosti stanovništva  u kojima su u toku procesi povratka.

Sredstva će dobiti i općine koje imaju manjinske siromašne zajednice, općine koje demonstriraju volju za učešćem u projektu uz vlastita ulaganja  i općine i zajednice kojima podrška treba za ravnomjerniji privredni i društveni razvoj.

Fondacija će o implementaciji i utrošku ovih namjenskih sredstava sačiniti odgovarajući izvještaj.

INFORMACIJA O „ELEKTROPRIJENOSU BiH“

Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi usaglašenih osnovnih principa za dalji nastavak rada i funkcionisanje Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine " d.d. Banja Luka. Ujedno, kao akcionar "Elektroprijenosa BiH" d.d. Banja Luka, zadužila je premijera FBiH za realizaciju usaglašenih osnovnih principa za dalji nastavak rada i funkcionisanje ove kompanije.

Riječ je o principima usaglašenim na sastanku delegacija FBiH i RS od 30.11. 2011. godine u Banjoj Luci, na čelu s enitetskim premijerima.

DONIJETI ZAKON O GASU

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o pokretanju postupka protiv Bosne i Hercegovine zbog neizvršavanja obaveza iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice zemalja JIE u sektoru Gasa.

Vlada je zadužila resorno federalno ministarstvo da Informaciju uputi Sekretarijatu Evropske zajednice putem MVTEO BiH, kao odgovor Federacije BiH na navode o neusklađenosti sa legislativom EZ, a s ciljem omogućavanja Sekretarjatu EZ da utvrdi punu pozadinu slučaja.

Također, zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da odmah pristupi izradi entitetskog zakona o gasu, u kome će se implementirati sve prihvatljive primjedbe iz Otvorenog pisma Sekretarijata EZ.

Vlada Federacije BiH podržava donošenje zakona o gasu na državnom nivou kojim će se riješiti otvorena pitanja (regulacija transporta prirodnog gasa i uspostava operatora transportnog sistema) zajedničkim dogovorom na nivou entitetskih vlada.

 

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobrila izdvajanje 100.000 KM iz Tekuće rezerve, s ciljem sufinansiranja projekta sanacije i rekonstrukcije fudbalskog stadiona Otoka. Istovremeno, s iste budžetske pozicije Federalnom ministarstvu okoliša i turizma odobreno je 10.000 KM na ime sponzorstva „Desetog međunarodnog sajma  privrede Brčko 2011.“

Također je za održane Sportske igre RVI odobreno 50.000 KM.

Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobreno je 50.000 KM za nabavku trafostanice za poduzetničku zonu u Vukosavlju, kako bi se podstakla izgradnja poslovnih objekata u poslovnoj zoni općine.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH razriješila dosadašnji sastav Upravnog odbora Federalne novinske agencije i privremeno, na period do 60 dana, imenovala novi: Emil Karamatić, Sanja Stević, Mensur Osmović, Elmir Huremović i Nikola Čiča.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Tehničkog remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići da se za direktora ovog društva na period od četiri godine imenuje Zijad Fazlagić, za izvršnog direktora tehničkog sektora na isti vremenski period Muhidin Dautović, a za izvršnog direktora zajedničkih službi ovog društva Zemka Kalnić.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru “Terminali Federacije” d.o.o. da se za generalnog direktora ovog društva na period od četiri godine imenuje Rasim Kadić.

Tihomir Zovak imenovan je danas za v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

Danas je imenovan privremeni Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na period do najviše dva mjeseca u sastavu: Fehim Bekan (predsjednik),  Dobrica Jonjić, Sabina Ćano, Elvira Bešlija, Vojimir Radojčić, Ana Šimunović i Ivan Perić (članovi).

Miralem Šarić je sa 31.12.2011. godine, radi ispunjavanja uvjeta za odlazak u penziju, razriješen dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, a ovu dužnost će privremeno, na period najviše do dva mjeseca, obavljati Kenan Rešo.

U Koordinacioni odbor Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade FBiH i Shell Exploration Company B.V.  danas su imenovani Erdal Trhulj, Jasenko Muharemagić i Hazim Hrvatović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.30 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE