27. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.12.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O VINU

Nakon parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, u čijem su radu sudjelovali predsjednik FBiH Živko Budimir i potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić, utvrdila Prijedlog zakona o vinu koji je pripremilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uz konsultacije i pribavljeno mišljenje udruga proizvođača vina, stručnih i drugih nadležnih institucija.

Nova zakonska rješenja imaju za cilj otklanjanje postojećih problema u sektoru vinogradarstva i vinarstva u Federacije BiH u primjeni Zakona o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina iz 2008. godine. Primjereno novim uvjetima poslovanja, neophodno je, naime, obezbijediti povoljniji zakonodavno-pravni ambijent u ovoj oblasti uz uspostavu i održavanje jedinstvenog i uređenog tržišta vina, sukladno EU standardima. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za protekle tri godine, uvoz vina u Federaciju BiH se povećava, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, proizvodnja vina u istom periodu iz godine u godinu se smanjuje, za šta je jedan od razloga i nepostojanje kvalitetnih propisa koji uređuju ovu oblast.

U skladu s tim, predložena je uspostava efikasnog sistema i mehanizama za ispitivanje kvaliteta i organoleptičko ocjenjivanje vina (kontrola proizvodnje grožđa za proizvodnju vina i kvaliteta vina, zaštita geografskog porijekla vina, njegovo puštanje u promet, uspostava registara), izvršena podjela nadležnosti federalnog, kantonalnog i opštinskog nivoa vlasti u Federaciji BiH u segmentu zaštite geografskog porijekla vina, njegovog prometa i uspostave registara, definirani uvjeti za bavljenje proizvodnjom grožđa i vina i uspostavljen efikasan sistem inspekcijske kontrole i nadzora u sektoru vinogradarstva i vina.

Kontrolu proizvodnje vina sa geografskim porijeklom bi vršio Federalni agromediteranski zavod, a rješenje o ispunjavanju uvjeta za korištenje oznake vina sa zaštićenim geografskim porijeklom iz date godine berbe donosilo bi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi. Postojeći zakon se primjenjuje od 1998. godine, s izmjenama određenih tarifnih brojeva u 2000. godini, a danas predložene izmjene i dopune rezultat su značajnih organizacionih promjena u ministarstvima, kao i nadležnosti za izdavanje određenih spisa i radnji.

Predložene dopune odnose se na preciziranje pojedinih odredaba, kao što je ona o obavezi plaćanja takse kada je u izdavanje spisa ili obavljanje radnji uključeno više učesnika, a neki od njih su, prema odredbama Zakona, oslobođeni plaćanja federalne administrativne takse. Predloženo je zaokruživanje iznosa takse koja se plaća u procentualnom iznosu, tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, dok se veći iznos od toga zaokružuje na jednu konvertibilnu marku. Dopunjene su i odredbe koje određuju prihode ostvarene po osnovu prodaje ili uplate federalne administrativne takse, te izjednačena prava civilnih i vojnih invalida u pogledu oslobađanja obaveze plaćanja općih taksi.

Što se tiče Tarife, koja je sastavni dio Zakona, promijenjena je visina takse za ovjeru autentičnosti dokumenata iz oblasti mjeriteljstva, kontrole predmeta od plemenitih metala i pretpakiranja proizvoda od svakog poluarka originala, kao i visina takse za izdavanje licenci - dozvola za rad društvima za reviziju, prema propisima iz nadležnosti ministarstva, zatim taksa koja se plaća za upis u registar ugovora o izvođenju investicionih radova i o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu. Dopunjen je i dio zakona koji se odnosi na tarifiranje radnji iz oblasti privrede, kao što je taksa za izdavanje saglasnosti Vlade FBiH, za određivanje carinske teritorije kao slobodne zone, izdavanje licence - dozvole za rad ovlaštenim revizorima i sl.

Novina je i propisivanje taksi za akte i radnje koje izdaje Porezna uprava Federacije BiH, što do sada nije bio slučaj.

 

Dosljedna primjena novopredloženih rješenja treba da doprinese povećanju javnih prihoda u Budžetu FBiH.

IZMIJENJENA UREDBA O VOĐENJU EVIDENCIJE O VOJNOJ OBAVEZI

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o privremenom preuzimanju funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vođenja evidencija upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja, s tim što se umjesto “vođenja evidencija upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja” uvodi “evidencija o vojnoj obavezi”.

Postojećom uredbom Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, preuzelo je samo dio funkcija prijašnjeg FMO iz Zakona o odbrani BiH i Zakona o prestanku primjene Zakona o odbrani FBiH, pa je utvrđivanjem izmjena postojeće Uredbe, privremeno uređena organizacija izvršavanja funkcija prijašnjeg FMO koje su sukladno Zakonu o odbrani BiH prenesene u nadležnost entiteta, kantona i općine.

Radi se o evidenciji o činjenicama iz oblasti regulirane vojne obaveze, angažovanju u formacijama oružanih snaga tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH, odnosno formacijama Armije RBiH i HVO, o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđene, ranjene, poginule, oboljele, nestale i zarobljene, o dodijeljenim vojnim odlikovanjima, priznanjima, činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama tokom vojne službe, o materijalno-tehničkim sredstvima izuzetim za potrebe odbrane, o profesionalnom sastavu prijašnje Vojske FBiH, itd.

Novodonesena uredba će, stoga, važiti do donošenja dopuna Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

IZMJENA UREDBE O USAVRŠAVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NO
I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Vlada FBiH je izmijenila raniju Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala tako što je krajnji rok za ovu obavezu pomjeren na 31.12.2012. godine.

Ovo je urađeno zbog toga što je sa 12.11. ove godine istekao ranije utvrđeni rok za ovo usavršavanje, a sva lica iz ove kategorije nisu iz objektivnih razloga izvršila ovu obavezu.

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Vlada FBiH se danas izjasnila u povodu pitanja koje je na 7. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH postavio zastupnik Mirsad Đonlagić, a koje se odnosi na konkretne aktivnosti koje Vlada FBiH namjerava poduzeti s ciljem rješavanja problema navedenih u Izvještaju Europske komisije o napretku BiH u 2011. godini.

Ocijenjeno je da je Vlada FBiH analizirala Izvještaj Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, koji obuhvata period od oktobra 2010. do septembra 2011. godine, s posebnim osvrtom na propuste u radu institucija na federalnom nivou. U nastojanju da se poboljša funkcionalnost i efikasnost federalnog nivoa vlasti, Vlada će u narednom periodu pripremiti odgovarajući plan aktivnosti neophodan za ispunjenje daljih obaveza i uvjeta na putu pristupanja Europskoj uniji i o tome blagovremeno informisati Parlament Federacije BiH, zaključeno je na današnjoj sjednici.

SUBVENCIJA ZA KONSOLIDACIJU „KRIVAJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Riječ je o iznosu od jedan million KM namijenjenih nabavci sirovine i repromaterijala u cilju nastavka procesa proizvodnje u IP,,Krivaja” d.o.o. Zavidovići. Korisnik sredstava dužan je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava, odmah po njihovom utrošku, uz materijalne dokaze.

OSLOBAĐANJE RUDNIKA OBAVEZE PLAĆANJA PUTARINE

Odlukom Vlade FBiH izmijenjena je i dopunjena ranija Odluka o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine za dizel-gorivo u 2012. godini u količinama namijenjenim proizvodnji.

Na listu rudnika koje treba osloboditi ove obaveze dodato je JP Rudnici ugljena Tušnica d.o.o Livno za koji se traži oslobađanje za 259.200 litara goriva.

JP „FILMSKI CENTAR SARAJEVO” NA LISTI DRŽAVNIH PREDUZEĆA

Danas donesenom Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH na ovu listu uvršteno je JP „Fimski Centar Sarajevo”.

Ovo je u skladu s Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo”,kojom je propisano da ovlaštenja Skupštine Centra osnivač ostvaruje putem Federalnog ministarstva kulture i sporta.

PRIHVAĆENA DVA IZVJEŠĆA

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela odluke o prihvatanju dva izvješća. Riječ je o realizaciji projekta Sanacija puta u selu Kaoštice na relaciji most Kaoštice-Harem u općini Višegrad u vrijednosti 434.316,87 KM i o realizaciji projekta Izgradnja i sanacija puteva u općinama Srebrenica i Rogatica u visini od 2,3 miliona KM.

 O IZGRADNJI SPECIJALNE BOLNICE NA SOKOCU

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva pravde o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Sporazuma o smještaju i naknadi troškova smještaja za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja, zaključenog u oktobru 2009. godine između Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta BiH i Kliničkog centra Istočno Sarajevo. Koordinator projekta je Ministarstvo pravde BiH, a riječ je o novoj zdravstvenoj ustanovi - „Specijalnoj bolnici za forenzičku psihijatriju Sokolac“, koja je Odlukom Vlade RS 2010. godine,  preimenovana u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Za izgradnju, odnosno sanaciju i rekonstrukciju tog objekta obezbijeđena su donatorska sredstva od strane Švicarske Konfederacije u iznosu od 2,8 miliona CHF, data s ciljem rješavanja problema smještaja osoba kojima je od strane suda izrečena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi. Sredstva su data na raspolaganje državi BiH, iako specijalna bolnica u izgradnji pripada sistemu zdravstva RS. Uz ovo, sada se iskazuje potreba za dodatnih 2,1 milion KM za opremanje objekta.

Danas je ocijenjeno da Federalno ministarstvo pravde, a time ni Vlada FBiH, nisu imali uvida u projekat sanacije, kao ni u proces javnih nabavki, pa time ni u trošenje donatorskih sredstava, kao ni u završetak radova na objektu. Vijeće ministara BiH nikada nije informisalo potpisnike Sporazuma o načinu utroška sredstava donacije, kao ni o ovom novom projektu za čiju se nabavku traže dodatna sredstva.

Stoga je Vlada FBiH zatražila hitnu informaciju od Vijeća ministara, sa svim pokazateljima o dosadašnjim aktivnostima vezanim za provođenje Sporazuma iz 2009. godine.

AKTIVNOSTI NA DOKAPITALIZACIJI PD NAMJENSKE INDUSTRIJE U FBiH

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o aktivnostima na dokapitalizaciji privrednih društava namjenske industrije u FBiH.

Svojom ranijom Odlukom o raspodjeli sredstava iz pasivne podbilanse dio sredstava po osnovu iračkog duga Vlada FBiH dodijelila je za pokriće dugovanja po osnovu neuplaćenih doprinosa za Fond PIO /MIO i to: PD Binasu d.d. Bugojno 4,5 miliona KM, BNT-u iz Novog Travnika 4,9 miliona KM, Pretisu iz Vogošće 3,6 miliona KM, Remontnom zavodu iz Hadžića 491 hiljadu KM, Pretisu iz Vogošće 3,4 miliona KM, Igmanu iz Konjica 5,4 miliona, Zraku iz Sarajeva 6,08 miliona, Vitezitu iz Viteza 2,8 miliona KM i Ginexu iz Goražda 68,6 hiljada KM.

U Informaciji se konstatuje da uvezivanje staža ovim radnicima nije u potpunosti još realizirano, pa su pomenuta društva obavezana da u visini dodijeljenih im sredstava izvrše dokapitalizaciju. U društvima Pretis, Binas Zrak i Igman, kod kojih je utvrđeno da dio njihove imovine nije bio predmet privatizacije pošto je nije bilo u početnom bilansu, imaju obavezu da pokrenu postupak dokapitalizacije i za iznos procijenjene imovine koja nije bila predmetom privatizacije.

Danas je zaljučeno da treba angažirati profesionalnu agenciju za konsultantske usluge za pomoć u procesima dokapitalizacije privrednih društava namjenske industrije.

PROGRAM MJERA ZA SANACIJU “AGROKOMERCA”

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala i prihvatila Informaciju u svezi Programa mjera sanacije gospodarskog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša.

Na temelju zaključaka sa sastanka održanog 22.2.2011. godine u Vladi Federacije BiH o planiranju izrade Programa mjera sanacije “Agrokomerca”, predstavnici Federalne vlade, Unsko-sanskog kantona, “Agrokomerca”, Saveza samostalnih sindikata u BiH - Podružnica u “Agrokomercu” i općina Bužim, Cazin i Velika Kladuša, sporazumjeli su se, na sastanku u sjedištu Vlade Unsko-sanskog u Bihaću 9.6.2011. godine, o formiranju Stručnog tima za izradu Programa.

Sukladno zaključcima sa sastanka održanog 29.7.2011. godine u Velikoj Kladuši, uprava “Agrokomerca” je 9.9.2011. godine dostavila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Pripremnu verziju Programa mjera sanacije, iz razloga sto je došlo do zastoja u formiranju Stručnog tima za njegovu izradu, a problemi oko poslovanja ovog privrednog drustva ne trpe daljnja odlaganja. Ovo ni u kom slučaju ne znači da Stručni tim za “Agrokomerc”, kada bude formiran, neće nastaviti s radom na Programu sukladno preuzetim obvezama iz Protokola koje se prevashodno odnose na doradu, provedbu i nadzor nad provedbom Programa mjera sanacije.

Kako je navedeno u Pripremnoj verziji Programa, treba se orijentirati na nekoliko ključnih ciljeva, među kojima su zadržavanje temeljne djelatnosti “Agrokomerca” kao strateške za FBiH i BiH. Treba obnoviti proizvodnju u postojećim kapacitetima iz koje će biti moguće financirati tekuće poslovanje i stvarati realne pretpostavke za dugoročnu održivost. Uz postepeno povećanje ukupnih rezultata poslovanja treba doći na razinu usporedivih poduzeća u zemlji i regiji. Posebni potencijal rasta postoji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, jer “Agrokomerc” raspolaže znatnim i vrijednim poljoprivrednim zemljištem koje je, zbog dugotrajnog nekorištenja, pogodno za proizvodnju organske hrane. Dodatni izvori prihoda i posebni potencijal rasta postoji u mogućim strategijskim savezima i partnerstvima privatnog i javnog kapitala u oblasti zajedničke proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda i pružanja usluga na domaćem i regionalnom tržištu.

KONTROLA ZAKONITOSTI U KORIŠĆENJU PRAVA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli - septembar 2011. godine koja će biti dostavljena predsjedniku i dopredsjednicima FBiH, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu.

Do sada je, kako se navodi, ustanovljeno da su 2.055 korisnika nezakonito ostvarivala prava iz ove oblasti.

Vlada je dala puna podršku federalnom ministru i Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na mjerama i radnjama koje preduzimaju u cilju realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Vlada Federacije BiH osuđuje pojave sprječavanja rada revizorskih timova za kontrolu i zahtijeva od nadležnog federalnog ministarstva da preduzme sve zakonske mjere i radnje protiv nosilaca ovih aktivnosti. Od kantonalnih i općinskih organa uprave koji su uključeni u proces provođenja Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite se očekuje da obezbijede uslove za nesmetan i efikasan rad revizorskih timova.

ZADACI NA UBRZANJU POVRATKA RASELJENIH I IZBJEGLIH

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju o stanju raseljenih osoba i povratnika u Federaciji BiH, iskazanim potrebama i mjerama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Ocijenjeno je neophodnim hitno uspostavljanje Vijeća ministara BiH, jer neusvajanje budžeta BiH može proizvesti negativne posljedice na realizaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, naročito kod osiguranja sredstava namijenjenih povratku.

Traži se od Vijeća ministara BiH da realizira Zaključak 45. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kojim je zaduženo Ministarstvo finansija i trezora BiH da osigura 400.000.000 KM kreditnih sredstava za potrebe finansiranja izbjeglih i raseljenih osoba, te održivog povratka.

Vlada FBiH podržava pripremu novog projekta „Podrška ugroženim korisnicima kolektivnih centara i alternativnih smještaja“ za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Evrope u svrhu zatvaranja kolektivnih i alternativnih centara na području Federacije BiH, s tim da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dužno realizirati odobreni kredit OPEC-a za potrebe povratka.

U zaključcima se ukazuje i na zadatke drugih subjekata u realizaciji bržeg povratka raseljenih i izbjeglih osoba, a danas razmatrana informacija o ovim pitanjima biće dostavljena Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

O RADU TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Danas je usvojena Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o radu turističkih zajednica na području Federacije BiH.

Vlada FBiH je naložila Uredu za reviziju institucija u FBiH da izvrši reviziju financijskih izvještaja svih kantonalnih turističkih zajednica i Turističke zajednice FBiH, te reviziju usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Ovlašten je premijer FBiH da, shodno odredbama Ustava FBiH, pred Ustavnim sudom Federacije BiH pokrene postupak ocjene ustavnosti Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama u HNK i Uredbe o boravišnoj pristojbi u HNK.

INFORMACIJE O POSLOVANJU U FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas nekoliko informacija iz domena rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta koje se odnose na poslovanje i poslovni ambijent u ovom entitetu, ali i BiH općenito.

U Informaciji koja se odnosi na razvoj inovacionih centara - tehnoloških parkova navodi se kako je na području FBiH uspostavljen značajan broj institucija koje pružaju podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i koje trebaju da vode ka gospodarskoj, naučnoj i ekonomskoj tranziciji, te da je neupitno da tehnološki parkovi imaju svoje mjesto u ovom kontekstu. Kao ključni problem u njihovom osnivanju u Federaciji BiH su velika finansijska ulaganja i nedovoljna tehnološka opremljenost sveučilista.

Po indeksu lakoće poslovanja BiH je na 125. mjestu, navodi se u informaciji posvećenoj ovom pitanju, što znači da je od 183 rangirane zemlje svijeta i dalje najlošija od svih zemalja u regionu. U tom smislu, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da koordinira aktivnosti u vezi sa implementiranjem mjera i preporuka za razvoj i opstanak biznisa, koje su proizišle iz godišnjeg izvještaja Svjetske banke  -  “Poslovanje 2012” i dokumenta Vijeća stranih investitora  -  „Bijela knjiga”.

Nakon razmatranja Informacije o Informacijskom sistemu Obrtnog registra, Vlada FBiH obavezala je ovo, kao i federalna ministarstva nauke i obrazovanja, kulture i sporta, turizma i okoliša, kao i finansija da pojačaju angažovanje na provođenju mjera utvrđenih Akcionim planom realizacije mjera za poboljšanje stanja u oblasti tradicionalnih i starih zanata.

To se, prije svega, odnosi na stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja, realizaciju programa poticaja tradicionalnim i starim zanatima, te realizaciju programa poticaja izrade autohtonih proizvoda i izvornih suvenira. Sredstva za njihovu realizaciju osigurala bi se iz lokalnih i kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH, te iz poticaja za ove namjene, uz osiguranje poreskih i drugih finansijskih olakšica zanatlijama.

PROVJERITI STATUTE

Povodom na prošloj sjednici razmatrane Informacije vezana za zaposlene bez javnog konkursa, Vlada FBiH je današnjim zaključcima zadužila sva federalna ministarstva da, putem predstavnika državnog kapitala - članova nadzornih odbora, izvrše uvid u statute preduzeća u kojima vrše ovlaštenja po osnovu većinskog državnog kapitala i javnih ustanova kojima je Federacija BiH osnivač, te da, u roku od 15 dana, dostave infomaciju o stepenu njihove usaglašenosti sa zakonima. U statute su dužni unijeti odredbe koje sprječavaju zapošljavanje mimo konkursa.

Na osnovu informacije koju će dostaviti Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove će izvršiti inspekcijski nadzor i provjeriti da li su zapošljavanja izvršena u skladu s propisima, a o nalazima će izvijestiti Vladu Federacije BiH.

O STATUSU UGOVORA O KUPOPRODAJI „FEROELEKTRO”

Vlada FBiH upoznala se sa Informacijom Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o izvršenju obaveza i statusu Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala „Feroelektro” d.d., Sarajevo od 15.1.2004. godine. Agencija i Federalno ministarstvo trgovine su zaduženi da svako, u okviru svojih nadležnosti, uputi nadležnim sudovima urgencije za ubrzanje pokrenutog postupka za raskid ugovora i upravnog spora.

Istovremeno je aktueliziran zaključak das u Federalno ministarstvo trgovine i drugi organi dužni poduzeti mjere radi zaštite interesa radnika i imovine ovog privrednog društva.

FINANSIJSKE ODLUKE

Iz Tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2011. godinu danas je Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno 100.000,00 KM. Sredstva su namijenjena sufinansiranju priprema džudo reprezentacije BiH za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine.

Također iz Tekuće rezerve je, kao pomoć u snimanju filma redateljke Jasmile Žbanić „The Old Bridge in Višegrad“ odobreno 100.000 KM.

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je odobrila realokaciju sredstava predviđenih za sufinansiranje Projekta “Jačanje zdravstvenog sektora” (HSEP), isplaćenih iz Budžeta FBiH u periodu 2006.-2010. godine u visini od 2,1 milion KM. Ova sredstva u iznosu od 1,7 miliona KM usmjeravaju se za sufinansiranje Projekta informatizacije i digitalizacije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo i pripremnu fazu informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Hercegovačko -neretvanskom kantonu i 400.000 KM za pripremnu fazu nastavka Projekta “Jačanje zdravstvenog sektora“ dodatno finansiranje 2012 .-2014. godine.

Vlada je dala saglasnost na odluku NO JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar o dodjeli donacija za ovu godinu za 364 subjekta u ukupnom iznosu od 600 hiljada KM. U skladu sa Zakonom o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u FBiH i Pravilnikom JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar o donacijama, u Društvu je proveden postupak dodjele donacija i donesena odgovarajuća odluka Nadzornog odbora o tome.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o kriterijima za imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda PiO i oformila Komisiju koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani Lejla Bakalbašić (predsjednik), Krešimir Šimić, Ernis Imamović, Biljana Avram i Štefica Marković (članovi).

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Senada Redžića za direktora ove banke.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.15 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE