27. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.12.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 26. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 3. Prednact zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi
 4. Nacrt zakona o vinu
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo sa Izvještajem s javne rasprave o Nacrtu zakona
 6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o privremenom preuzimanju funkcije prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vođenja evidencije upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja
 7. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
 8. Prijedlog odgovora na zastupničko pitanje koje je postavio gosp. Mirsad Đonlagić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na konkretne aktivnosti koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine namjerava poduzeti s ciljem rješavanja problema navedenih u Izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2011. godini
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za donošenje Odluke imenovanju direktora Union banke d.d. Sarajevo
 11. Prijedlog odluke o odobravanju realokacije sredstava predviđenih za sufinansiranje Projekta “Jačanje zdravstvenog sektora” (HSEP)
 12. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar o dodjeli donacija u 2011. godini
 2. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima - konsolidacija Krivaja Zavidovići” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići
 3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2012. godinu
 4. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Projekta sanacije puta u selu Kaoštice na relaciji most Kaoštice - Harem u općini Višegrad
 5. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Projekta izgradnja i sanacije puteva u općini Srebrenica i općini Rogatica
 6. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačno-invalidske zaštite
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Obavještenje i zahtjev za postupanje
 11. Izveštaj Radne grupe koja će utvrditi činjenično stanje oko ispunjavanja uslova za mirovinu policijskih službenika Federalne uprave policije za koje se postavilo pitanje ispunjavanja uslova za umirovljenje
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 30.9.2011. godine), s Prijedlogom zaključaka
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem 30.9.2011. godine, s Prijedlogom zaključaka
 14. Informacija o realiziranim zadacima iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i realiziranim zadacima koji nisu predviđeni Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 15. Informacija o dosadašnjim aktivnostima vezanim za provođenje Sporazuma o smještaju i naknadi troškova smještaja za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja
 16. Informacija o poduzetim aktivnostima na dokapitalizaciji privrednih društava namjenske industrije sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 17. Informacija o poduzetim aktivnostima na izradi Projekta “Velike nesreće u rudnicima - procjena resursa i mogućnost odgovora centralnih stanica za spasavanje“, s Prijedlogom zaključaka
 18. Informacija u vezi Programa mjera sanacije Privrednog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša
 19. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2011. godine, s Prijedlogom zaključaka
 20. Informacija o stanju raseljenih osoba i povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, iskazanim potrebama i mjerama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, s Prijedlogom zaključka
 21. Informacija o radu turističkih zajednica na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, s Prijedlogom zaključka
 22. Informacija o razvoju inovacionih centara - tehnoloških parkova u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 23. Informacija o indeksu lakoće poslovanja u Bosni i Hercegovini i Prijedlog mjera za njegovo poboljšanje, s Prijedlogom zaključka
 24. Informacija o provođenju Akcionog plana mjera zaštite tradicionalnih i starih zanata, s Prijedlogom zaključka
 25. Informacija o Informacijskom sistemu Obrtnog registra (ISOR), sa Prijedlogom zaključka
 26. Prijedlog zaključaka u vezi Informacije o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/05-02-418-1/2011 od 21.10.2011. godine (podaci o potpisanim koncesionim ugovorima), V. broj: 899/2011 od 5.9.2011. godine (zaposleni bez javnog konkursa) i V. broj: 917/2011 od 13.9.2011. godine (penzija u statusu mirovanja)
 27. Informacija u vezi davanja saglasnosti Insitutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za rekonstrukciju i dogradnju objekta restorana “Crvena zvijezda” u Bihaću, s Prijedlogom zaključka
 28. Informacija o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za budžetsku 2012. godinu
 29. Informacija o izvršenju obaveza i statusu Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala preduzeća "Feroelektro" d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
 30. Zahtjev za odobravanje sredstava s pozicije „Tekuća pričuva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Udruženju građana Deblokada na ime sufinanciranja realizacije filmskog projekta pod radnim nazivom „The old bridge in Višegrad“
 31. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu budžetskim korisnicima sa Federalnog ministarstva finansija
 32. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE