25. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.11.2011.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada FBiH je razmatrala Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi. Postojeći zakon se primjenjuje od 1998. godine, s izmjenama određenih tarifnih brojeva u 2000. godini, a danas razmatrane izmjene i dopune rezultat su značajnih organizacionih promjena u ministarstvima, kao i nadležnosti za izdavanje određenih spisa i radnji.

Ovaj zakonski projekt ponovo će biti razmatran na Vladi FBiH, nakon što Federalno ministarstvo finasija u tekst ugradi prijedloge i sugestije iz današnje rasprave.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

 

U cilju osiguranja zemljišta radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc, kao i saniranja bespravne gradnje na ovim površinama Vlada FBiH je, u skladu sa zaključkom svoje 18. sjednice od 13.9.2011. godine, danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji.

Predloženom dopunom predviđeno je da se, za stambene objekte bespravno izgrađene na trasi autoceste na Koridoru Vc i na trasama planiranih autocesta Tuzla-Brčko-Orašje i Tuzla- Žepče, izuzetno od osnovnog zakonskog pravila, isplati naknada u visini građevinske vrijednosti izgrađenog objekta. Ovo, stoga, što je riječ o izbjeglicama i raseljenim licima kojima izgrađeni stambeni objekti predstavljaju jedini dom, a za njihovu gradnju dio krivice snose i državni organi koji je blagovremeno nisu spriječili. Prema podacima JP Autoceste Federacije BiH radi se o nekih 90 objekata koji su izgrađeni do 31.12.2010. godine čiji graditelji bi ispunjavali uslove za ovakvu kompenzaciju, jer s tim datumom postoje pouzdani podaci o objektima. Kako su, ipak, građeni bespravno, kao kompenzacija određena je samo građevinska, a ne tržišna vrijednost, kao u slučaju eksproprijacije legalnih objekata. Ta kompenzacija pripada samo vlasnicima koji odgovarajućom dokumentacijom dokažu da su tu počeli stalno živjeti prije 31.12.2010. godine. Pravo na ovu naknadu ne pripada graditeljima bespravno izgrađenih poslovnih ili vikend objekata.

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna namjenska sredstva iz Budžeta Federacije BiH, jer će se ona alimentirati iz izvornih prihoda JP Autoceste Federacije BiH.

O FONDU ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Nacrt aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH, s jedne, te Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, s druge strane.

U obrazloženju aneksa ovog memoranduma navodi se da je usvajanjem Strategije reforme javne uprave u BiH i Akcionog plana 1 koji sadrži detaljan pregled aktivnosti za šest ključnih horizontalnih oblasti reforme, uspostavljen strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini uz smjernice kako domaćim vlastima, tako i međunarodnoj zajednici i donatorima za identifikaciju projekata za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana. U tu svrhu je u julu 2007. potpisan Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave kao instrumenta finansijske podrške provedbi reforme javne uprave u BiH. Donatori su se ovim dokumentom obavezali da će obezbijediti finansijsku podršku za provedbu reformskih mjera Strategije za period od 2006. do 2009. godine.

Aneksom I Memoranduma je vremenski period namjene sredstava Fonda produžen do kraja 2010. godine, a Aneksom II do kraja 2011. godine. Aneksom III Memoranduma predloženo je produženje vremenskog perioda namjene sredstava Fonda do kraja 2014. godine, kako bi se omogućilo nesmetano i sigurno finansiranje odobrenih projekata čija implementacija treba tek da otpočne.

Vlada je danas ovlastila premijera FBiH da, uime Federacije BiH, potpiše ovaj Memorandum.

IZGRADNJA KAPACITETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Federalna vlada podržala je danas provedbu Projekta "lzgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH" sredstvima koja će biti osigurana iz Fonda za reformu javne uprave u BiH. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta zaposlenih u tijelima državne službe u FBiH za borbu protiv korupcije, njezino suzbijanje i preventivno djelovanje na slučajeve pojave korupcije i sukoba interesa u državnoj službi, uz jačanje kapaciteta središnjih jedinica i službenika za informiranje za provedbu tematskih kampanja, istraživanja javnog mnjenja i proaktivan odnos s medijima.

Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Agencija za državnu službu i Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, svatko u okviru svojih nadležnosti, osigurat će uvjete za kvalitetnu realizaciju Projekta, aktivnim uključivanjem strane državnih službenika koji će biti obuhvaćeni Projektom u njegove pojedine faze, članova nadzornih i implementacijskih timova, te praćenjem napretka u ovoj oblasti, zaključila je Vlada FBiH.

SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE ANEKSA UGOVORA O KONCESIJI

Nakon što je, u skladu sa zaključkom Vlade FBiH od 17.6.2011. godine, okončan postupak usklađivanja Aneksa Ugovora o koncesiji za korištenje izvorišta "Plava voda" u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, Vlada je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala saglasnost za potpisivanje ovog dokumenta.

Pravni osnov za izradu aneksa sadržan je u odredbama Zakona o koncesijama Federacije BiH, kao i odredbama osnovnog ugovora.

STAŽ U UVEĆANOM TRAJANJU

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde.

Jedna od izmjena odnosi se na to što je, sada, Odlukom obuhvaćen i pomoćnik direktora gospodarske jedinice kojem je, zbog prirode posla i izravnog kontakta s osuđenim osobama, bilo nužno osigurati računanje staža u uvećanom trajanju.

Također, određeno je da se za osobe koje rade na poslovima pripadnika straže na osiguranju pritvorenika u kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog tipa, a koji imaju stalan i izravan kontakt s pritvorenim osobama, staž osiguranja u uvećanom trajanju računa tako što se 12 mjeseci efektivnog staža uzima kao 16 mjeseci staža osiguranja. Isto vrijedi i za direktore, njihove zamjenike i pomoćnike za sigurnost koji, u kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog tipa, u čijem se sastavu nalaze odjeljenja pritvora, imaju stalan i izravan kontakt s osuđenim osobama.

Za provodbu ove odluke osigurana su sredstva u ovogodišnjem Proračunu FBiH.

VEĆA SREDSTVA ZA IZBJEGLE I PROGNANE SA PODRUČJA SREBRENICE

Polazeći od činjenice da su u prethodnom periodu, kao posebna stavka u Budžetu FBiH, regiji Srebrenica bila odobravana određena sredstva, a imajući u vidu i dalje prisutnu potrebu za pomoć oko 13.300 raseljenih osoba u Federaciji BiH sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Milići i Vlasenica i izraženu namjeru za povratkom, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je predložilo, a Vlada FBiH donijela Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška za podršku povratku izbjeglih i raseljenih osoba sa područja Srebrenice.

Predloženom preraspodjelom su sredstva kapitalnog transfera „Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ sa 1.483.207 KM povećana na 1,96 miliona KM. Do povećanja je došlo umanjenjem kapitalnog transfera javnim preduzećima, odnosno Gradsko m groblju Visoko koje nije implementiralo 480.000 KM koliko je bilo odobreno na ovoj poziciji u Budžetu Federacije BiH za 2011. godinu.

Na ovaj način je ranije odobreni iznos od 1,2 miliona KM, danas donesenom Odlukom povećan na 1,68 miliona KM, u korist podrške povratku raseljenih osoba i izbjeglica sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Milići i Vlasenica.

SREDSTVA TRANSFERA ZA BORAČKU POPULACIJU

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je odobrila utrošak sredstava u iznosu od 500.000 KM s tekućeg transfera za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko-Distrikt BiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Ova sredstva, planirana na tekućem transferu za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko Distrikta BiH odobravaju se u korist računa Vlade Brčko Distrikta BiH, Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge građanima i mogu se koristiti samo za sufinansiranje kolektivne stambene izgradnje u Distriktu za potrebe stambenih rješavanja pripadnika boračke populacije.

O INSPEKCIJSKOM NADZORU U SEGMENTU RADNIH ODNOSA

U Izvještaju Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim kontrolama vezanim za rad na crno navodi se da je u ovoj akciji učestvovalo ukupno 107 inspektora.

Kontrolom su bila obuhvaćena uglavnom manja i srednja privredna društva, gdje su izvršeni inspekcijski nadzori nad 11.018 subjekata. Kontrolisano je 31.310 zaposlenika, a njih je 1.729 bilo bez radno pravnog statusa. To čini 5,52 posto od ukupno kontrolisanih radnika i znatno je manje u odnosu na ranije godine, a što se može pripisati uspjehu prethodnih kontrola, odnosno općoj prevenciji u ovoj oblasti.

Težište inspekcijskih kontrola je bilo na normama iz radnog zakonodavstva koje se odnose na zaključivanje ugovora o radu, redovnu isplatu plaća, prijave za penziono i zdravstveno osiguranje Poreznoj upravi FBiH, te o uplati doprinosa prema zravstvenom i Fondu PIO. Uporedo su kontrolisani i drugi segmenti nadzora u ovisnosti od oblasti djelatnosti, tako da su inspektori izdali ukupno 4.483 prekršajna naloga u iznosu 4.037.846 KM.

Kroz današnje zaključke, Vlada FBiH je pohvalila rad inspekcijskih službi i rezultate postignute u  akciji.

Vladi Sarajevskog kantona preporučeno je da u potpunosti provede važeću Odluku o taksi prijevozu na području ovog kantona. Također, potrebno je da sve vlade kantona putem nadležne sanitarne inspekcije pojačaju kontrolu osoba koje su pod zdravstvenim sanitarnim nadzorom, a rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica.

Zbog stanja u Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom i Zapadnohercegovačkom kantonu, gdje je utvrđen veći broj fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost bez registracije i bilo kakvog odobrenja (naročito u ugostiteljstvu), neophodno je da vlade kantona u pojačanim nadzorima poduzmu aktivnosti putem nadležnih inspekcija kantona, odnosno da se pod hitno zatvore objekti u kojima se vrši nelegalna djelatnost i sankcionišu osobe koje obavljaju takvu djelatnost.

U skladu s važećim urbanističkim planom općina, kantonalne vlade trebaju poduzeti mjere na uklanjanju nelegalno izgrađenih objekata i u kojima se obavljaju nelegalne djelatnosti. S tim u vezi, neophodno je revidirati ili stornirati dokumentaciju koja se može dovesti u vezu s navedenim pojavama.

Zbog učestalih postupaka odjava i prijava iste osobe koja je u kratkom roku anagažovana na radu, Federalno ministarstvo finansija treba izmijeniti postojeći obrazac tako da se na jednom vrši i odjava i prijava uposlenog.

Budući da neki fiskalizovani subjekti kod pružanja usluga ne izdaju fiskalne račune, potrebno je da Federalno ministartvo finansija kroz dodatnu kampanju prema javnom mnijenju apostrofira zakonsku obavezu potrošača da uzimaju ove račune, čime stvaraju pretpostavke efektnijeg servisiranja budžetskih rashoda na socijalne kategorije.

INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA

Do kraja devetog mjeseca ove godine, na razini Federacije BiH su ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovu poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda iznoili 4,778 milijarda konvertibilnih maraka, što je za pet posto ili 246,1 milijun KM više u odnosu na isto razdoblje 2010.godine.

Ostvareni prihodi za financiranje funkcija federalnog, te kantonalnih i općinskih proračuna iznose 2,732 milijarde KM, što je za šest posto ili 160,7 milijuna KM više nego u istom proračunskom razdoblju 2010.godine. Proračun Federacije BiH ostvario je 58,4 milijuna KM, a proračuni kantona i općina 102,3 milijuna KM više u odnosu na predhodnu godinu.

Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju za devet posto veće ostvarenje, što je u apsolutnom iznosu 7,7 milijuna KM više.

Prikupljeni prihodi vanproračunskih fondova su naplaćeni u iznosu od 1,949 milijarda KM, što je za četiri posto ili 77,7 milijuna KM više.

Ukupno ostvareni prihodi za financiranje funkcija Federacije iznose 901 milijun KM, što je za sedam posto više, odnosno za 58,4 milijuna KM u odnosu na ostvarenje u prva tri kvartala 2010.godine. Ukoliko se ovim prihodima dodaju sredstva na ime financiranja vanjskog duga od 128 milijuna KM, ukupni prihodi Proračuna Federacije BiH iznose 1,029 milijardi KM i veći su za sedam posto, odnosno 67,2 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

 

 
Ukupni porezni prihodi u ovom iznose 829,1 milijun KM i veći su za jedan posto, od čega su indirektni porezi ostvareni u iznosu od 791,8 milijuna KM, a prihodi od poreza na dobit u iznosu od 37,3 milijuna KM.

 

O UNUTARNJEM I VANJSKOM DUGU FBiH

Na temelju pokazatelja kojima raspolaže Federalno ministarstvo financija, a prezentiranim danas Vladi FBiH, ukupan dug u Federaciji BiH, utvrđen Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, na dan 30.6.2011.godine iznosi 5.312,14 milijuna konvertibilnih maraka. Od toga se na vanjski dug odnosi 3.853,72 milijuna KM, a na unutarnji (procijenjeni) 1.458,42 milijuna KM. Ukupan dug, posmatrano u odnosu na potvrđene obveze, iznosi 4.608,42 milijuna KM, od čega se na unutarnji odnosi 754,70 milijuna KM. Tako posmatrano, sudjelovanje vanjskog u ukupnom dugu na dan 30.6.2011.godine iznosi 83,62 posto. Kako se znatan dio vanjskog duga supsidijarno prenosi na krajnje korisnike, vanjski dug Federacije BiH iznosi 2.740,26 milijuna KM, te je ukupan dug Federacije 4.198,66 milijuna KM (uzimajući u obzir visinu unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom).

U odnosu na stanje 31.12.2010. godine, dug je nešto manji, što je rezultat smanjenja i vanjskog i unutarnjeg duga.

Uzimajući u obzir ostvareni prihod Federacije i kantona u 2010. godini (konsolidirani prihod je iznosio 3.397,23 milijuna KM) i dozvoljeni limit za servisiranje duga kantona (187,54 milijuna KM, odnosno deset posto od prihoda kantona), maksimalan servis duga Federacije bi mogao iznositi 423,96 milijuna KM. Kako se obveze koje dospijevaju u 2011. godini iz Proračuna Federacije izmiruju u iznosu od 290,29 milijuna KM, servis duga Federacije je u  zakonskim okvirima. Međutim, ukoliko izostane planirani rast proračunskih prihoda u sljedeće dvije godine, obzirom na ročnost povučenih sredstava od MMF-a, već 2013. godine servisiranje duga moglo bi premašiti navedeni limit.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA
DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU U FBiH

Vlada FBiH podržala je danas Nacrt „Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u FBiH“ i zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da o njemu organizuje javnu raspravu, kako bi se dobile sugestije nastavnika, roditelja, učenika, stručnih savjetnika pedagoških zavoda, predstavnika sindikata, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih. Budući da se radi o izuzetno važnom pitanju, Vlada FBiH bi, nakon javne rasprave, ponovo razmotrila ovaj dokument.

SAGLASNOST NA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTAVA
STRANIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U FBiH

Danas su dobile saglasnost Vlade FBiH dvije strane nevladine organizacije za osnivanje svojih predstavništava u FBiH. Riječ je o organizacijama „GESU" CONFIDO IN TE O.N.L.U.S. iz Italije i JOSEPH&KOLBE iz Francuske, čija će predstavništva imati sjedišta u Međugorju, općina Čitluk.

Oba predstavništva imaju slične ciljeve, a to su socijalna solidarnost i razvijanje vlastite aktivnosti u oblasti socijalne i zdravstvene pomoći, dobrovoljnog rada u korist osoba pojedinaca i porodica kojima je potrebna pomoć, te osiguranje i upravljanje fondovima i sredstvima koja će biti usmjerena isključivo u dobrotvorne i obrazovne svrhe i udruživanja u projektima sa državnim institucijama i ostalim organizacijama radi ostvarenja humanitarne svrhe.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi spisak svih stranih nevladinih organizacija koje su dobile suglasnost za otvaranje predstavništava. Na osnovu tog spiska će inspekcijski organi provjeriti rade li u skladu sa svojim statutima.

NACRT ZAKONA POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE

Vlada FBiH danas je, na inicijativu Federalnog ministarstva pravde, odlučila iz parlamentarne procedure povući Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, utvrđen na 23. sjednici Vlade FBiH.

Iako je Nacrt zakona uvršten u dnevne redove parlamentarnih odbora i komisija, Samostalni sindikat službenika organa uprave i sudske vlasti u FBiH  je, nezadovoljan određenim rješenjima, zatražio povlačenje Zakona iz parlamentarne procedure.

S tim prijedlogom se složilo i Federalno ministarstvo pravde, a pošto bi tražene izmjene teksta dovele i do potpune izmjene duha i koncepcije ponuđenog Zakona.

KADROVSKA PITANJA

Danas je doneseno Rješenje kojim je u Upravni odbor FIPA-e ispred Federacije Bosne i Hercegovine Vlada FBiH imenovala Vedada Nezirića.

U Radnu grupu za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom Vlada FBiH je danas Rješenjem imenovala Zorana Mikulića, Vjekoslava Čambera, Ramiza Mehakovića, Jasminu Kosović, Jasnu Pećanac, Minku Smajević, Asima Zečevića, Tomu Pupića, Harisa Kovačića, Vildanu Vranj, Samira Suljagića, Editu Kalajdžić i Maria Tokića. Zadatak je Radne grupe da, u roku od 90 dana, Vladi Federacije BiH predloži aktivnosti koje je potrebno poduzeti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom, s osvrtom na potrebu reforme institucija za njihov smještaj na području Federacije BiH.

Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost privremeno je imenovan Miro Petrović, na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti konačno imenovanje prema Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za donošenje odluka o razrješenju direktora - predsjednika Uprave Željka Gugića, te o imenovanju Sanje Sabljić za vršioca ove dužnosti na period do šest mjeseci.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Filipa Vujeva za direktora ovog javnog preduzeća.

I Nadzorni odbor BH Telecoma d.d. Sarajevo dobio je prethodne saglasnosti za donošenje odluka o imenovanju Jasminka Akšamije za izvršnog direktora za investicije i Dženane Muračević za izvršnog direktora za informacione tehnologije.

Sanela Adžović danas je imenovana za predsjednicu, a Samir Suljević, Mirsad Hajdarević, Mirsad Teskeredžić, Ivo Kuliš, Slobodan Crnogorac, Halil Burić i Ivica Knezović za članove Komisije za izradu informacije s prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.00 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE