25. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.11.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 24. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi
 3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji
 4. Nacrt Aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH i Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
 5. Prijedlog zaključka o realizaciji Projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“
  1. Informacija o prioritetnosti provođenja projekta "Obuka službenika za OSJ - faza II"
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji za korištenje izvorišta "Plava voda" u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godine za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijalne sigurnosti“ za III kvartal 2011. godine
 4. Prijedlog odluke o poništenju i prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o razrješenju i postavljenju direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godine za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za III i IV kvartal 2011. godine
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Stranoj nevladinoj organizaciji „GESU“ CONFIDO IN TE O.N.L.U.S. Italija za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Stranoj nevladinoj organizaciji „JOSEPH & KOLBE“ Francuska za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom DD Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora u Izvršnoj direkciji za investicije u BH Telecom DD Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom DD Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije u BH Telecom DD Sarajevo 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti direktora – predsjednika Uprave Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora – predsjednika Uprave Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Podrška implementaciji, održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenice“ utvrđenih Buždetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 3. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava „Tekući Transfer za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko – Distrikt BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 4. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bez naknade poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13, Udruženju invalidnih i hendikepiranih osoba u Bosni i Hercegovini
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o postignutom dogovoru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Hotela Ero d.o.o. Mostar, vezano za regulisanje međusobnih odnosa u vezi s Ugovorom o zakupu poslovnog prostora – Istočno krilo Hotel Ero Mostar
 6. Izvještaj za III kvartal Jedinice za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišnoknjižnu administraciju, sa finansijskim izvještajem za I i II kvartal
 7. Izvještaj o pojačanim inspekcijskim nadzorima na suzbijanju rada "na crno" u periodu 12.09. - 29.10.2011.godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 8. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj - septembar/rujan 2011. godine
 9. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 30.06.2011. godine
 10. Informacija o traženju povrata poslovnog prostora zgrade Higijenskog zavoda od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 11. Nacrt dokumenta "Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine", sa Prijedlogom zaključka
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora FIPA-e ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom
 14. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu informacije sa prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine
 16. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta namještenika Kazneno – popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Mostaru, sa Prijedlogom zaključka
 17. Informacija o postupku usvajanja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 18. Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora u objektu JP Geodetski zavod BiH u Sarajevu - davanje saglasnosti
 19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 20. Prijedlog za odobravanje izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - transfer nižim nivoima vlasti - za Općinu Novi grad u svrhu obnove stadiona na Otoci
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE