24. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.11.2011.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

Vlada FBiH je, s današnje sjednice u Sarajevu, u čijem je radu učestvovao predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku poslala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u istovjetnom tekstu u kojem ga je Odlukom od 18. septembra 2009. godine donio visoki predstavnik (objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH“, broj:61/09), a koji do danas nije usvojen u Parlamentu FBiH.

Ovo je neophodan korak kako bi se njegove odredbe, bez dodatnih izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova, ugradile u tekst novog Zakona o električnoj energiji.

Na ovaj način realizirana je preporuka Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH od 25.10.2011. godine, na kojoj je razmatran Nacrt zakona o električnoj energiji.

Nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Parlamentu Federacije BiH u istovjetnom tekstu u kojem ga je donio Visoki predstavnik i njegovim stupanjem na snagu, moglo bi se pristupiti cjelovitoj izradi Prijedloga zakona o električnoj energiji.

USKLAĐIVANJE ZAKONA: O BANKAMA, O AGENCIJI ZA
BANKARSTVO FBiH I O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona: o bankama, o Agenciji za bankarstvo FBiH i o mikrokreditnim organizacijama, uz zaključak da se predloženi tekstovi usklade s danas iznesenim prijedlozima i sugestijama. Prije slanja u parlamentarnu proceduru, tekstove zakona će Federalno ministarstvo finansija još jednom dostaviti Vladi na razmatranje.

U sva tri slučaja izmjena i dopuna riječ je o potrebi dodatnog implementiranja, usklađivanja i pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih instituta u postojećim zakonima, kao i nužnosti njihovog usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti koji je stupio na snagu 2009. godine.

Ova obaveza proističe, također, i iz Strategije i Akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH za period od 2009. do 2013. godine.

Propisujući zaštitu potrošača finansijskih usluga istovremeno se vrši usklađivanje s pravnim tekovinama Evropske unije. Posebna pažnja poklonjena je zaštiti potrošača (korisnika bankarskih usluga), uz naglašenu obavezu njihovog informisanja, a naročito u vrijeme izbijanja svjetske finansijske krize. To se, naročito, odnosi na zaštitu u pogledu njihovih prava i obaveza iz ugovora o kreditu i ugovora o ostalim uslugama, kao što su revolving kredit, ugovor o bankarskom tekućem računu i ugovor o novčanom depozitu, a na osnovu preporuka Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH u sektoru potrošačkih kredita.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU

Pošto sadašnja zakonska regulativa ne omogućava uvođenje informacionih tehnologija, to je Vlada FBiH danas utvrdila Nacrt zakona o elektronskom dokumentu i uputila ga Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje. Ovaj zakonski projekt, također, treba posmatrati u kontekstu zakona koji su već u parlamentarnoj proceduri: Zakona o matičnim knjigama i Zakona o osobnom imenu.

Ujedno, jedna od obveza proistekla iz Direktiva Europske unije, jeste stvaranje pretpostavki za elektronski pristup informacijama. Riječ je o 20 usluga koje bi građanima trebale biti dostupne na ovaj način.

Kako je Nacrtom zakona definirano, tijela uprave i lokalne samouprave, gospodarska društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe slobodno izraženom voljom prihvataju upotrebu i promet elektronskog dokumenta za svoje i potrebe poslovnih i drugih odnosa. Ukoliko to prihvate, ne mogu odbiti elektronski dokument samo zbog toga što je sačinjen, korišten i stavljen u promet u elektronskom obliku.

Elektronski dokument ima pravnu valjanost kao i dokument na papiru ako je izrađen, poslan, primljen, čuvan i arhiviran primjenom raspoložive informacione tehnologije i ako ispunjava uvjete iz ovog zakona. Svaki takav dokument na kojem je elektronski potpis smatra se izvornikom.

Upotreba elektronskog dokumenta je valjana ako on, uz ostalo, sadrži podatke o autoru, pošiljatelju i primatelju, te o vremenu slanja i prijema.

PODRŠKA DONOŠENJU ZAKONA O ŠUMAMA

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH podržala je Prijedlog zakona o šumama koji su ponudila dva parlamentarna poslanička kluba (SDP i SDA).

Vlada smatra da ovaj zakonski projekat ima veliki značaj i da ga, zbog toga, treba što prije razmotriti Parlament FBiH, kako bi bio donesen do 6.12.2011. godine. Zaključeno je da se predlagači opredijele za proceduru donošenja ovog zakona.

USPOSTAVA ELEKTRONSKOG REGISTRA UPRAVNIH POSTUPAKA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se uspostavlja Elektronski registar upravnih postupaka na razini Federacije BiH. Riječ je o svim upravnim postupcima koje vode federalna tijela uprave i federalne upravne organizacije.

Glavno tajništvo Vlade FBiH obavlja poslove uspostave i održavanja Registra, stručne, administrativne i tehničke poslove, upravlja radom Registra i omogućava poštivanje svih pravila i procedura rada, uključujući pregled i kontrolu svih registriranih postupaka i propisa kojima su oni definirani. Registar sadrži, uz ostale, podatke o nazivu upravnog postupka i njegovoj svrsi, nazivu tijela uprave koji sprovodi postupak i donosi odluku o njemu, te adresu, broj telefona, faxa i elektronsku adresu. Navedeni su, također, iznosi takse i naknade koja se plaća tijekom vođenja upravnog postupka, propisani rok u kome se mora donijeti odluka po podnesenom zahtjevu za upravni postupak, vrijeme važenja izdatog akta, te obrazac zahtjeva za pokretanje upravnog postupka.

Tijelo uprave upućuje zahtjev za prijavu upravnog postupka Glavnom tajništvu u pisanoj i elektronskoj formi najkasnije u roku od osam dana od stupanja na snagu propisa kojim se uvodi ili mijenja upravni postupak.

Sva tijela uprave dužna su prijaviti sve upravne postupke iz svoje nadležnosti u svrhu njihovog objavljivanja u Registru, kao i svaku izmjenu ili prestanak važenja propisa koji se odnosi na upravni postupak.

Glavno tajništvo svakih šest mjeseci pregledava registrirane postupke i propise kojim su oni definirani, te o tome izvješćuje Vladu i predlaže konkretne mjere za otklanjanje uočenih propusta i nepravilnosti. Ono će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke ostvariti operativnost Registra i objaviti ga na posebnom dijelu internet prezentacije Vlade FBiH.

MIŠLJENJE O EVROPSKOJ SOCIJALNOJ POVELJI

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas mišljenje Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku koje se odnosi na Evropsku socijalnu povelju. Uz važnost zaštite ljudskih, posebno socijalnih i ekonomskih prava svih stranih radnika koji zakonito borave i rade u bilo kojoj državi potpisnici Povelje i bez obzira da li dolaze iz država Vijeća Evrope ili s drugih kontinenata, u mišljenju se ukazuje i na činjenicu da u BiH nema uvjeta za proširenje primjene prava iz Evropske socijalne povelje i na državljane zemalja koje nisu potpisnice Evropske socijalne povelje.

Stoga se smatra da u ovom trenutku, nema potrebe za usvajanje deklaracije koju je u nacrtu predložio Evropski komitet za socijalna prava Vijeća Evrope, povodom 50. godišnjice Evropske socijalne povelje s ciljem proširenja primjene prava iz Povelje na sve osobe pod njenom jurisdikcijom, uključujući državljane država koje nisu potpisnice navedene povelje.

Isti stav zastupa i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je i tražilo izjašnjenje entitetskih vlada o ovom pitanju.

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH utvrdila je odgovor na pitanje koje je na 6. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 28.9.2011. godine, postavio zastupnik Fehim Škaljić, a koje se odnosi na mjere koje će Vlada Federacije BiH preduzeti u slučajevima kolapsa određenih javnih (komunalnih) funkcija u gradovima.

U odgovoru se precizira da, u skladu sa Ustavom Federacije BiH, kantonima pripadaju sve ovlasti koje nisu izričito dodijeljene federalnoj vlasti, pa samim time i poduzimanje odgovarajućih i adekvatnih mjera u slučajevima kolapsa određenih javnih (komunalnih) funkcija u gradovima. Iznalaženje konkretnih rješenja za prevazilaženje problema iz ove oblasti je u ovlasti kantonalnih vlada, dok su za njihovu realizaciju odgovorna kantonalna, gradska i općinska javna poduzeća.

Imajući u vidu da se, u skladu sa ustavnom odredbom, kantoni i federalna vlast mogu međusobno dogovarati u pogledu iznalaženja rješenja za prevazilaženje prisutnih problema, Vlada FBiH izražava spremnost da, poštujući ovlasti kantona, specifičnu situaciju u pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnosti u provedbi, obezbijedi sudjelovanje nadležnih federalnih organa u poduzimanju mjera u slučajevima koji su predmet poslaničkog pitanja.

OSLOBAĐANJE RUDNIKA OBAVEZE PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVO

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2012. godinu.

Odluka je usklađena sa Zakonom o akcizama u BiH i njeno provođenje doprinijelo bi boljem poslovanju rudnika u FBiH. Oslobađanje od plaćanja obaveze putarine tražili su rudnici zbog potrošnje velikih količina dizel goriva u proizvodnji, koja se najvećim dijelom (83 posto) isporučuje termoelektranama za proizvodnju električne energije.

Prijedlog se odnosi na količine koje su namijenjene za proizvodnju u narednoj godini za rudnike “Kreka“, “Đurđevik“, “Kakanj“, “Zenica“, “Breza“, “Abid Lolić“, “Gračanica“, “Banovići“ i “Kamengrad“.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU DIJELA SARAJEVSKE ZAOBILAZNICE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju Sarajevske zaobilaznice na dionici Butila-Vlakovo-Mostarsko raskršće, koju će realizirati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar u okviru svojih nadležnosti.

Pošto su se tek u ovoj godini stekli uvjeti za obavljanje poslova eksproprijacije na ovoj dionici, bilo je neophodno donijeti novu odluku pošto je, prema ranijoj odluci o istom pitanju iz 2005. godine, istekao zakonski rok od dvije godine u kojem se mora podnijeti prijedlog za eksproprijaciju.

DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH

U prvih devet mjeseci 2011. godine Proračun Federacije BiH ostvario je na ime prihoda, primitaka i financiranja 1.093,3 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja 62,9 posto u odnosu na Rebalans.

Porezni i neporezni prihodi sudjelovali su s 1.029 milijuna KM, a ostalo se odnosi na prihod temeljem emisije rizničarskih zapisa.

U odnosu na isto razdoblje protekle godine, prihodi, primici i financiranje manji su za 4,7 posto, odnosno za 53,7 milijuna KM. No, ako se posmatraju samo porezni i neporezni prihodi, oni su veći za 7,8 posto, to jest za 74,4 milijuna KM.

O ZAHTJEVU DRAGANA VIKIĆA

Vlada FBiH danas je razmatrala Informaciju o pravima iz radnog odnosa policijskog službenika po zahtjevu glavnog inspektora u Federalnoj upravi policije Dragana Vikića.

Vlada je prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i konstatovala da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njegovo obavezno penzionisanje.

PODRŠKA RJEŠENJU PROBLEMA PENZIONISANIH PRIPADNIKA OSBiH

Vlada FBiH razmatrala je inicijativu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira za rješavanje problema penzionisanih pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz razumijevanje za ove probleme, Vlada Federacije BiH je, svjesna svih zakonskih ograničenja u pogledu njenih nadležnosti, izrazila spremnost da doprinese njihovom rješavanju prilikom usvajanja Globalnog okvira fiskalne bilanse BiH.

ZADUŽENJE FEDERALNOM PRAVOBRANITELJSTVU

Vlada FBiH primila je danas k znanju lnformaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi spora o pravu vlasništva gospodarskog društva “Energopetrol” d.d. Sarajevo nad jednom polovicom dijela benzinske crpke “ Pijeskovi“ u Doboju.

Vlada je zadužila Federalno pravobraniteljstvo da još jednom razmotri sve eventualne negativne učinke koji mogu nastati za imovinu i imovinske interese Federacije BiH u slučaju njegova neuključivanja u ovaj spor.

Federalno pravobraniteljstvo je zaduženo da dostavi izviješće o realizaciji svih zaključaka Vlade u ovom mandatu koji se odnose na obveze Pravobraniteljstva.

SPREMNOST NA IZNALAŽENJE RJEŠENJA ZAELEKTROPRIJENOS

Nakon što je razmotrila Informaciju o stanju i problematici u funkcioniranju „Elektroprijenosa BiH“ a.d. Banja Luka, Vlada Federacije BiH danas je izrazila podršku postojećoj organizaciji, tehničko-tehnološkoj i ekonomskoj cjelovitosti ove kompanije na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada je spremna da, u okviru zakonskih mogućnosti, pristupi nastavku razgovora i iznalaženju realnih i za obje strane prihvatljivih rješenja, kao i hitnom rješavanju pitanja vezanih za rad i funkcionisanje Uprave, Upravnog odbora i Odbora za reviziju.

Nakon toga, kaže se u današnjim zaključcima, neophodno je što prije pristupiti izvršavanju obaveza Kompanije u okviru zakonima predviđenog poslovanja, pri čemu se misli na usvajanje razvojnih planova, bilansa stanja i uspjeha Kompanije, tekuće i investiciono održavanje, pripremu redovne Skupštine akcionara, i drugo.

Neophodno je, smatra Vlada FBiH, da nadležni ured za reviziju izvrši reviziju poslovanja Kompanije od dana osnivanja, pa zaključno s 2011. godinom. Također, treba napraviti analizu dosadašnjih investicionih ulaganja u Kompaniji kako bi dosadašnja i buduća ulaganja bila usaglašena sa osnivačkim kapitalom entiteta u Kompaniji.

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI BUDŽETSKIH KORISNIKA

Nakon što je razmotrila i usvojila Izvještaj Komisije za reviziju svih budžetskih korisnika, Vlada FBiH danas je donijela zaključke kojima zadužuje sve budžetske korisnike da, u roku od 21 dana, utvrde realnost postojećih sistematizacija i unutarnje organizacije federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave, s ciljem unaprjeđenja njihovog rada i organizacije, osiguranja učinkovitog rukovođenja, kao i uvođenja savremenih tehničkih metoda i sredstava rada. Naročitu pažnju treba obratiti na istu vrstu poslova i nadležnosti koje obavljaju dva ili više organa federalne uprave (npr. Uprava za šumarstvo i Sektor za šumarstvo pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva).

Rukovodioci svih budžetskih korisnika dužni su da preispitaju osnovanost korištenja dodatka na plaću, saglasno Zakonu o plaćama, Kolektivnom ugovoru i drugim zakonskim propisima, te da u roku od 30 dana informiraju Vladu Federacije BiH da li je takva mogućnost propisana općim aktima. Istu obavezu imaju i u pogledu svođenja prekovremenog rada na najmanju moguću mjeru. Treba preispitati i osnovanost korištenja naknade za odvojeni život i smještaj, uz provjeru validnosti dokumentacije na osnovu koje se ostvaruju ta prava, obzirom da je u praksi bilo zloupotreba.

Treba, također, preispitati opravdanost formiranja radnih tijela čiji članovi ostvaruju pravo na naknadu i u koje se imenuju i djelatnici budžetskih korisnika, s akcentom na angažiranje istih ljudi u više radnih tijela i obavljanje poslova u radnom tijelu tokom redovnog radnog vremena. Ovo uključuje i provjeru da li se radna tijela formiraju za zadatke koji su budžetskom korisniku propisani kao njegova redovna nadležnost.

Bit će preispitana i opravdanost svih zaključenih ugovora o djelu, kao i visina i način isplate po osnovu ovih ugovora, u svjetlu zakonskih odredbi prema kojima se ovi ugovori ne mogu zaključivati za poslove i zadatke propisane sistematizacijom radnih mjesta budžetskih korisnika, iako ima primjera da su zaključivani i s vozačima.

Aktueliziran je i raniji zaključak u pogledu ograničenja broja savjetnika članova Vlade FBiH, a posebno ispunjavanje propisanih zakonskih uvjeta za njihovo zapošljavanje. Također, treba preispitati i eventualno zaključene ugovore o djelu sa savjetnicima.

Rukovodioci budžetskih korisnika kod kojih je utvrđeno da djelatnici ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu, dužni su da ažuriraju rješenja o prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog odlaska u mirovinu.

Rukovodioci budžetskih korisnika kod kojih rukovodioci ostvaruju pravo na plaću na osnovu menadžerskih ugovora, te ugovore treba da stave van snage i pravo na plaću utvrde saglasno Zakonu o plaćama i Kolektivnom ugovoru.

Vlada je zadužila Upravnu inspekciju da provjeri osnovanost i zakonitost ugovora o djelu, kao i rješenja o prekovremenom radu, te poduzme odgovarajuće mjere.

Zaduženi su rukovodioci budžetskih korisnika da preispitaju implementaciju Uredbe o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH, odnosno da informiraju Vladu o zaključenim projektima koji se financiraju međunarodnim kreditima i implementiraju kroz sektore unutar budžetskih korisnika ili u okviru jedinica za implementaciju, te poduzmu mjere koje će biti u skladu sa Uredbom.

FINANSIJSKE ODLUKE

Federalna vlada dala je danas saglasnost Upravi JP BH Telecom d.d. Sarajevo za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Rukometnog kluba “Bosna“ Sarajevo krajem 2011. i u 2012. godini u iznosu od 350.000 KM (bez PDV-a). Na osnovu ove saglasnosti, bit će zaključen sponzorski aranžman između JP BH Telecom d.d. Sarajevo i Rukometnog kluba “Bosna“ Sarajevo.

Danas je zaključeno da, na ime pomoći za pripreme džudo reprezentativaca BiH za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine, Vlada iz „Tekuće rezerve“ izdvoji 100.000 KM, o čemu će konačna odluka biti donesena na sljedećoj sjednici, u tekstu koji će pripremiti Federalno ministarstvo finansija.

Danas je odlučeno da će Federalna vlada, s 10.000 KM, biti sponzor 10. jubilarnog međunarodnog sajma privrede „Brčko 2011“, koji će se održati od 16. do 20. novembra godine u organizaciji Privredne komore Brčko Distrikta BiH.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Pretis“ d.d. Vogosća da se za generalnog direktora društva imenuje Hajrudin Pezo.

Saglasnost je, također, data na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata Jasenka Čakića na upražnjenu poziciju jednog člana Nadzornog odbora KTK “Visoko“ d.d. Visoko na period do 60 dana, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine društva o imenovanju.

I Nadzornom odboru BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost da Abaz Manđuka, radi gubitka povjerenja dioničara, bude razriješen dužnosti direktora, te da se za vršioca ove dužnosti imenuje Atif Rosić.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Nikole Krešića za vršioca dužnosti generalnog direktora, te za vršioce dužnosti izvršnih direktora za proizvodnju električne energije (Robert Križan), za opskrbu električnom energijom (Miroslav Prusina), za distribuciju električne energije (Miroslav Galić), za finansijsko-računovodstvene poslove (Ivana Bunoza), te za pravne, kadrovske i opće poslove (Mate Pavković). Svi su imenovani na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.

Danas je imenovana Radna grupa za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, u sastavu: Ante Krajina (predsjednik), Hajrudin Hadžimehanović, Salko Selman, Senahid Šaković, Almedin Aliefendić, Slaviša Šućur, Jasmina Zubić, Nermina Eminović, Aida Salihagić, Ana Dominković, Edina Kurević, Amra Babić, Muhidin Pleh, Fatima Karajko, Vejsil Cokoja, Predrag Kožul, Muhamed Kozadra, Jakov Ursa, Hakija Osmić, Emir Dedović i Bego Murtić (članovi) i Anisa Bandić (stručno lice). Zadatak Radne grupe je da do 30.6.2012. godine izradi analizu stanja u oblasti javnih prihoda u FBiH, te predloži rješenja postavljenih problema i poboljšanje uređenja u oblasti javnih prihoda, na osnovu čega bi se definirao najbolji zakonski okvir u ovoj oblasti.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.30 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE