24. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.11.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 23. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama
 6. Prednacrt zakona o elektronskom dokumentu
 7. Prijedlog mišljenja na Evropsku socijalnu povelju – poziv na usvajanje Deklaracije
 8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog Zakona o šumama
 9. Primjedbe i prijedlozi na Nacrt zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog odgovora na zastupničko pitanje i inicijativu koju je podnio Fehim Škaljić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog odluke o uspostavi elektronskog registra upravnih postupaka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog mišljenja o pravima iz radnog odnosa policijskog službenika po Zahtjevu Dragana Vikića, glavnog inspektora u Federalnoj upravi policije
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi policije
 14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje generalnog direktora
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko
 16. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti Direktora 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje vršioca dužnosti Direktora 
 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel – gorivo za 2012. godinu
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela sarajevske obilaznice
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Rukometnog kluba "Bosna" Sarajevo

 

 1. Zahtjev za odobravanje sredstava s pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Džudo savezu BiH na ime pripreme džudo reprezentacije BiH za Olimpijske igre u Londonu 2012.godine
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora Društva 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju električne energije 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za finansijsko-računovodstvene poslove 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opće poslove 
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije 
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom 
 1. Informacija povodom prigovora Hodžić Fikreta, Hasić Duljke, Mehović Lutve, Vidaček Ante, Ivković Branka i Pandža Zorana na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Incijativa rješavanja problema penzionisanih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine s područja Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 1. Izvjestioci: Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2011.godine
 2. Informacija u vezi spora o pravu vlasništva privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo na ½ dijela benzinske pumpe „Pijeskovi“ u Doboju, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o toku realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 690/2011 od 25.05.2011.godine
 4. Informacija sa tabelarnim pregledom svih poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane o kojima Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine vodi evidenciju i upravljanje, sa Prijedlogom odluke
 5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju - davanje saglasnosti
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta / Federalnog ministarstva kulture i športa
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu Prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
 9. Zahtjevi za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka 
  1. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za programiranje razvoja za prijem jednog namještenika, sa Prijedlogom zaključka
  2. Zahtjev za davanje saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije BiH za prijem dva državna službenika
  3. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem i popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
  4. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za prijem namještenika, sa Prijedlogom zaključka
  5. Zahtjev za davanje saglasnosti Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za popunu radnog mjesta državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
 1. Informacija o stanju i problematici u funkcioniranju u kompaniji "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Prijedlog zaključka o prihvatanju iznosa prijateljske nagodbe u predmetu Luka Kapor protiv Bosne i Hercegovine
 3. Molba za sponzorstvo "10. jubilarnog međunarodnog Sajma privrede Brčko 2011."
 4. Izvještaj Komisije za reviziju svih budžetskih korisnika, sa Prijedlogom zaključaka
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE