23. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.10.2011.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 ZAKONA O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH

Cilj izmjena i dopuna Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH koje je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, u čijem su radu sudjelovali predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH Živko Budimir i Svetozar Pudarić, utvrdila i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru, jeste omogućavanje jednostavnije primjene pojedinih rješenja na koje ukazuje dosadašnja praksa. Propisivanjem sporazumnog preuzimanja namještenika u drugi organ, skraćivanjem rokova objavljivanja oglasa, te obavezom njihovog objavljivanja u manjem broj dnevnih listova, pojednostavljena je procedura prijema namještenika u radni odnos, pošto se dosadašnja pokazala komplikovanom i ponekad je trajala i više od šest mjeseci. Preciziran je i rad na određeno vrijeme, tako da samo u izuzetnim slučajevima, kada postoje ekonomski i drugi opravdani razlozi i kada zbog hitnosti nije bilo moguće sprovesti javni oglas, rukovodilac organa državne službe može primiti namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do tri mjeseca.

Drugostepeno rješavanje radnih odnosa namještenika, umjesto Odboru za žalbe koji nije mogao da završi sve pristigle zahtjeve, stavljeno je u nadležnost rukovodiocu organa državne službe koji je donio rješenje. Namještenici koji su radili u drugom organu državne službe na istim ili sličnim poslovima najmanje šest mjeseci ne podliježu institutu probnog rada.

Propisano je da federalni ministar pravde donosi plan i program obavezne stručne obuke i osposobljavanja namještenika, kao i propisuje način njihove realizacije, a rukovodilac organa državne službe je dužan planirati odgovarajuća finansijska sredstva za to, kao i osigurati prisustvo namještenika obuci, s tim da toj obavezi podliježu i pripravnici i volonteri radi polaganja stručnog ispita.

Ustanovljavanjem prava na godišnji odmor od najmanje 20 radnih dana namještenici su izjednačeni sa osnovnim pravima državnih službenika.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
 I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FBiH

Razlog za izmjene i dopune Zakona o Željeznicama Federacije BiH, koji je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila u formi Prijedloga, jeste usaglašavanje sa zakonima o javnim preduzećima i o privrednim društvima, te Zakonom o Željeznicama na nivou BiH.

Predviđeno je da Željeznice FBiH nastave rad kao Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, što je sukladno i njegovoj sadašnjoj organizaciji sa učešćem državnog kapitala od 91,816 posto i privatnog kapitala nastalog iz osnova "velike" privatizacije od 8,184 posto.

Organi upravljanja su Nadzorni odbor (umjesto dosadašnjeg Upravnog) i Uprava (umjesto dosadašnjeg Poslovodnog odbora), čije će imenovanje biti uređeno Statutom društva, a način rada Poslovnikom o radu Nadzornog odbora. Broj članova Nadzornog odbora smanjuje se sa devet na sedam, s tim što ih je šest iz dijela državnog kapitala od kojih je jedan predstavnik sindikata (odnosno, predstavnik Vijeća uposlenika ako nema usaglašenog prijedloga sindikata), dok je sedmi član predstavnik privatiziranog kapitala.

Imenovanje direktora Društva vršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O KORIŠTENJU
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, kojim se uređuje materija do sada regulisana u istoimenoj uredbi, čije je provođenje ukazalo na određene nedostatke kad je u pitanju kompletnost ove problematike.

Ciljevi i definicije zakona usklađeni su sa EU direktivama koje uređuju ovu oblast i sa Zakonom o električnoj energiji.

Za razliku od važeće uredbe, Nacrt zakona, pored električne, uređuje i pitanja vezana za toplotnu energiju, te energiju u oblasti transporta, koje se dobiju iz primarne obnovljive energije.

Uvodi se novi pojam "efikasna kogeneracija", u skladu sa međunarodno usvojenom terminologijom, kao i zbog bližeg određenja kogenerativnog procesa u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije.

Propisana je izrada Akcionog plana za obnovljivu energiju u FBiH (APOEF-a) kojim se definiraju obavezujući ciljevi Federacije BiH do 2020. godine, definiran njegov sadržaj, obaveza usklađivanja sa elektroenergetskom strategijom Federacije i rok za njegovo donošenje. APOEF je sastavni dio Nacionalnog akcionog plana korištenja obnovljivih izvora energije Bosne i Hercegovine.

Upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona, kako je utvrđeno, vrše resorno federalno ministarstvo i FERK, a inspekcijski nadzor Federalna uprava za inspekcijske poslove.

PRIJENOS VRIJEDNOSTI ULAGANJA U IZGRADNJU AUTOCESTE

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je odobrila prijenos vrijednosti ulaganja tijekom izgradnje autoceste na Koridoru Vc na poddionicama Jošanica-Podlugovi, Podlugovi-Visoko, Visoko-Dobrinje i Dobrinje-Kakanj koja su izvršena na regionalnim i lokalnim cestama u ukupnom iznosu od 20.156.330,33 konvertibilne marke. Riječ je o sredstvima koja su knjigovodstveno evidentirana u vanbilansnoj evidenciji Javnog poduzeća Autoceste FBiH, d.o.o Mostar. Vrijednost ulaganja prenosi se na upravitelje javnih cesta i uključuje u postojeće vrijednosti regionalnih i lokalnih cesta i objekata na dijelu izgrađene autoceste od Jošanice do Kaknja. Tako je Direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona preneseno 14.759.189,93 KM, a Direkciji za puteve Kantona Sarajevo 2.440.268,87 KM. Sredstva su prenesena i na općine Vogošća (28.077,41 KM), llijaš (971.350,32 KM), Visoko (562.077,39 KM) i Kakanj (1.395.366,41 KM).

Sastavni dio Odluke je i Izvješće o vrijednosti projektne dokumentacije i izvedenih radova na lokalnim i regionalnim cestama izgrađenim u sklopu izgradnje dionice autoceste Zenica-Sarajevo.

POMOĆ RUKOMETNOM SAVEZU BiH

Rukometnom savezu BiH danas je Vlada FBiH dodijelila pomoć od 28.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za pripreme seniorske rukometne reprezentacije naše zemlje za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se 2013. godine održati u Španjolskoj.

SAGLASNOST NA SPONZORSTVO

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se JP BH Telecom d.d. Sarajevo daje saglasnost za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od „Bosna agent“ d.o.o. Sarajevo, u vezi sa sportskim aktivnostima/takmičenjima Košarkaškog kluba „Bosna Asa BH Telecom“. Radi se o iznosu od 300.000 KM (bez PDV-a) za takmičarsku sezonu tokom 2011. godine.

Na osnovu saglasnosti JP BH Telecom d.d. Sarajevo i „Bosna agent“ d.o.o. Sarajevo zaključiće sponzorski ugovor, a za realizaciju Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja JP BH Telecom d.d. Sarajevo.

NOVE CIJENE PLINA

Nakon što su, u skladu sa zaključcima Vlade FBiH sa prošle sjednice, analizirana sva dugovanja prema „BH-gasu“, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici ponovo razmatrala i dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „BH-gas" d.o.o.Sarajevo o novoj cijeni prirodnog gasa.

Utvrđeno je da će veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.11.2011.godine iznositi 820 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,82 KM/Sm3, bez poreza na dodanu vrijednost.

U obrazloženju Odluke se, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva trgovine, ističe da je došlo do značajnih promjena nakon što je utvrđena važeća veleprodajna cijena prirodnog gasa, te da postoji realan osnov za njenu korekciju.

KRITERIJI RASPODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA KANTONIMA

Vlada FBiH je donijela Odluku o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija - sa pozicije „Transfer drugim nivoima vlasti - KANTONI"- status nerazvijenih.

Radi se o Bosansko-podrinjskom, Posavskom i Kantonu 10 kojima su, na ime finansijske pomoći, Budžetom FBiH 2011. godinu planirana sredstva na ovoj budžetskoj poziciji. Kao kriteriji za njihovu raspodjelu Odlukom se utvrđuje: broj stanovnika u kantonu, površina kantona, broj učenika u osnovnom obrazovanju, kao i broj učenika u srednjem obrazovanju, prosječna isplaćena plaća u prethodnoj godini i kreditno zaduženje kantona na kraju prethodne godine.

Za definiranje navedenih kriterija koristiće se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Na osnovu danas utvrđenih kriterija, Bosansko-podrinjskom kantonu pripada 44 posto od ukupnih sredstava (7,04 miliona KM), Kantonu 10 pripada 37 posto (5,92 miliona KM), a Posavskom 19 posto (3,04 miliona KM).

Danas je određeno je da će 40 posto planiranih sredstava biti isplaćeno po objavljivanju Odluke u „Službenim novinama FBiH“, a ostatak u skladu s dinamikom koju utvrde Federalno ministarstvo finansija i Vlada FBiH.

O LISTI ESENCIJALNIH LIJEKOVA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH. Riječ je o revidiranoj Listi u odnosu na dosadašnju, u koju su uključene i cijene lijekova za pojedine generičke nazive, oblik, jačinu i pakovanje lijeka.

S Liste su skinuti svi lijekovi koji se više ne proizvode, te za koje više ne postoje dokazi o kliničkoj primjenljivosti i efikasnosti, a uvršteni novi lijekovi potrebni za liječenje stanovništva saglasno listama vodećih bolesti Federacije BiH koje se publikuju u Izvještaju o zdravstvenom stanju stanovništva Federacije BiH za svaku kalendarsku godinu.

Cijene lijekova su sačinjene na bazi pregovaračkog postupka obavljenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva s proizvođačima lijekova koji imaju dozvole za stavljanje lijekova u promet izdate od Agencije za lijekove.

Za novu Listu esencijalnih lijekova izdvajat će se manje finansijskih sredstava. Time se otvara prostor za proširenje zdravstvenih prava pacijenata u okviru sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Intencija je da se ovom odlukom osigura veća dostupnost stanovništvu kvalitetnim, sigurnim, provjerenim i ekonomičnim lijekovima u svim kantonima, a time i ujednačavanje pozitivnih listi lijekova kantona, odnosno ujednačavanje prava osiguranika.

O STRATEGIJI TURIZMA U FBiH 2009.-2019. GODINA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o Strategiji ekonomskog razvoja FBiH - Projekat „Razvoj turizma u FBiH 2009.-2019.godina”.

Strategija, kao ključan dokument koji ima za cilj reafirmaciju i repozicioniranje turističke destinacije Federacije BiH, sastoji se od devet poglavlja. Prva dva poglavlja obuhvataju teoretske tačke u određivanju turističke destinacije Federacije BiH, kao i reviziju trendova na svjetskom turističkom tržištu.

S ciljem izrade kvalitetne baze za Strategiju razvoja turizma Federacije BiH treće poglavlje posvećeno je dostupnim turističkim razvojnim faktorima (geografski i prometni položaj, klima, prirodno i kulturno-povijesno naslijeđe, stanovništvo i ljudski potencijali), četvrto obuhvata karakteristike turističkog sustava Federacije, dok se u petom poglavlju istražuje razvojni model destinacije, koji pored odabira modela, obuhvata posjete i ciljeve razvoja turizma, strategiju destinacijskih proizvoda, pozicioniranje, principe i projektne uvjete. U šestom poglavlju istražuju se karakteristike turističke ponude, te vizija i ciljevi destinacije svih deset kantona u Federaciji BiH.  Proces prihvata, izvođenja i kontrole prilagodbe Strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine smješten je u finalnom dijelu Strategije, čiji je osnovni dio implementacijski plan i monitoring njegove realizacije.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo okoliša i turizma da, u skladu sa prijedlozima i sugestijama iz današnje rasprave, nastavi aktivnosti vezane za Strategiju ekonomskog razvoja FBiH - Projekat „Razvoj turizma u FBiH", s ciljem definiranja što boljih rješenja do njenog usvajanja.

O ZAKONU O KONCESIJAMA

Razmatrajući danas realizaciju Zaključaka donesenih prilikom usvajanja Izvještaja o radu Komisije za koncesije u FBiH za 2010. godinu, Vlada FBiH je zadužila interresornu radnu grupu formiranu u te svrhe da hitno pripremi i dostavi na razmatranje radni tekst zakona o koncesijama Federacije BiH.

Pri tome su resorna federalna ministarstva dužna da Komisiji za koncesije Federacije BiH dostave sve nužne podatke o predmetima za dodjelu koncesija iz svoje nadležnosti, a u cilju izrade jedinstvenog Dokumenta o politici dodjele koncesija, koji je Komisija za koncesije Federacije BiH dužna izraditi u roku od tri mjeseca od usvajanja Zakona o koncesijama Federacije BiH. U skladu s ovim dokumentom federalna ministarstva su dužna u roku od šest mjeseci od usvajanja Zakona o koncesijama Federacije BIH izraditi sektorske politike o dodjeli koncesija. Resorna federalna ministarstva će, prema danas usvojenim zaključcima, imenovati interne radne grupe, kako bi u saradnji sa Komisijom za koncesije Federacije BiH, planirale i pripremile studije o ekonomskoj opravdanosti projekata za koje se traži dodjela koncesije.

IZRADA KATASTRA PODZEMNIH PITKIH VODA

Federalni zavod za geologiju, agencije za vodna područja rijeke Save i sliva Jadranskog mora, te Federalna uprava civilne zaštite uradili su Projektni zadatak “Katastar podzemnih voda na teritoriji FBiH", kojim su propisane sadržina i metodologija izrade Katastra podzemnih pitkih voda FBiH.

Katastar će izraditi Federalni zavod za geologiju, koji kao samostalna upravna organizacija raspolaže prostornim i kadrovskim potencijalima za terenske i kabinetske radove izrade ovog dokumenta, dok će usluge laboratorijskih ispitivanja kvaliteta vode osigurati dvije agencije za vodna područja.

Glavni razlog za pokretanje ovog projekta je potreba da Katastar, na unificiran i suvremen način, sintetizira i prikaže sve relevantne pokazatelje o istraživanjima, ispitivanjima, eksploataciji i zaštiti, te sadašnjem i budućem korištenju pitkih podzemnih vada u FBiH.

Također, Katastar prikazuje i omogućuje korištenje pokazatelja koji se odnose na temeljne geološke i hidrogeološke karakteristike ležišta, poziciju i karakteristike izvora i objekata, izdašnost, rezerve i kvalitet podzemnih voda, istražne prostore i eksploataciona polja, zaštitne zone, korisnike kojima su dodijeljene koncesije za korištenje voda, i tako dalje

Predviđeno je kako će izrada Katastra trajati od 2012. do 2015. godine, a da će sredstva za njegovu implementaciju osigurati Federacija BiH.

Sredstva za laboratorijska ispitivanja osigurat će agencije za vodna područja, a zadatak je Federalne uprave civilne zaštite da, posredstvom općinskih službi civilne zaštite, omogući prikupljanje pokazatelja i popisnih listova izvora i objekata podzemnih voda.

POMOĆ PORODICI POGINULOG RADNIKA

Današnjom Odlukom odobreno je izdvajanje iz Proračuna 16.204,50 konvertibilnih maraka Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH.

Iznos je namijenjen kao financijska pomoć porodici poginulog radnika poduzeća „Igman“ d.d. Konjic u svrhu dovršetka izgradnje porodične kuće.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA U ZENICI

Federalna vlada izmijenila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele s transfera za preventivna sredstva za akcidente u okolišu utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Izmjena se odnosi na Projekat „Praćenje teških metala u zemljištu i biljkama na području općine Zenica“, koji je sada označen prioritetnim za sufinansiranje u ovoj godini. Primalac sredstava je općina Zenica, koja je, zajedno s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, i implementator ovog projekta.

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI BUDŽETSKIH KORISNIKA

Povodom Izvještaja Komisije za reviziju svih budžetskih korisnika, Vlada FBiH danas je donijela tri zaključka.

Jednim od tih zaključaka uvodi se moratorij na isplatu prekovremenog rada u svim institucijama Federacije BiH.

Također je uveden moratorij na isplatu naknada članovima komisija i radnih tijela koja su formirana odlukama institucija Federacije BiH, osim onih čije je osnivanje predviđeno zakonom.

Kako je zaključeno, po automatizmu u penziju moraju ići svi zaposlenici u institucijama Federacije BiH koji su za to ispunili uslove, a za provođenje ovog zaključka odgovorni su rukovodioci organa u kojem su ovi radnici zaposleni.

Rasprava o Izvještaju Komisije bit će nastavljena i na sljedećoj sjednici Federalne vlade.

KADROVSKA PITANJA

Nadzornom odboru JP Ceste FBiH Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost da se Mirsad Dizdarević razriješi dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove.

Saglasnost su dobila i rješenja federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju privremenih Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (do 60 dana). Upravni odbor sačinjavaju Milivoj Škorput (predsjednik), Silvio Bogut, Jerko Kordić, Danijel Paradžik i Danijela Sabljić (članovi), a Nadzorni odbor Mladenka Kežić (predsjednik), Marija Antić i Ivana Jukić (članovi).

Danas su donesene odluke o raspisivanju javnog konkursa i o kriterijima za izbor i imenovanje sekretara Vlade Federacije BiH, te Rješenje kojim su u Komisiju za ove poslove imenovani Davorin Korać i Adnan Efendić.

Vlada FBiH je donijela Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Imenovan je Rješenjem novi sastav ovog tijela sa četverogodišnjim mandatom: Branka Lovrinović (predsjednik), Marijan Vučković, Vesna Ferković, Antonijo Vujica, Eugen Šušak i Snježana Bondaruk (članovi). Upravni odbor će biti dopunjen kada kantoni, koji to još nisu uradili, dostave imena svojih kandidata.

Izvršena je i dopuna Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, tako da je za člana ovog tijela imenovan Mirsad Šaranović.

Izmjenom Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja, donesenom na današnjoj sjednici, za članove su imenovani Edita Kalajdžić i Davorin Korać.

Danas je Vlada FBiH dala prethodnu saglasnost da se Marijo Bencun predloži kao kandidat za imenovanje na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Data je, također, prethodna saglasnost za razrješenje generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, s tim da će svi razriješeni ostati na ovim pozicijama do imenovanja novih vršilaca dužnosti. Saglasnost je data da se razriješe dužnosti: generalni direktor Mate-Matan Zarić, izvršni direktor za distribuciju električne energije Ilija Bakalar, izvršni direktor za finansijsko-računovodstvene poslove Mile Bule, izvršni direktor za opskrbu električnom energijom Stipe Bagarić, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove Branka Dadić, izvršni direktor za proizvodnju električne energije Ivica Čule i izvršni direktor za razvoj Stjepan Krasić.

Prethodnu saglasnost Vlada FBiH je dala i na dvije odluke Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo: za razrješenje direktora društva Džemila Vlahovljaka i za imenovanje Enesa Čengića za vršioca ove dužnosti u periodu do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.

Vlada FBiH dala je  prethodnu saglasnost Nadzornom odboru „Sarajevoputeva“  d.d. Sarajevo da se dužnosti direktora društva, na lični zahhtjev zbog odlaska na drugu dužnost, razriješi  Dragan Trebović, kao i da se za vršioca ove dužnosti na period do šest mjeseci odnosno do izbora direktora, imenuje Nataša Fazlić.

Izmjenom ranije donesenog Rješenja, koju je danas usvojila Federalna vlada, za predsjednika i članove Radne grupe za analizu stanja i utvrđivanje mjera za primopredaju poslovnih prostora u zgradi JP Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, imenovani su Edita Kalajdžić, Ramiz Mehaković i Davorin Korać.

Danas donesenim rješenjima razriješeni su, radi isteka mandata, dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog odbora Lutrije BiH i imenovani novi. Za članove Upravnog odbora imenovani su Muris Čičić, Samir Bakić, Anka Grizelj, Ivana Bunoza i Semir Softić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16:00 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE