14. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.06.2007.
FENA

SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)
 - Ukupan vanjski i unutarnji dug Federacije Bosne i Hercegovine iznosi nominalno 4,584 milijarde KM, navedeno je u Informaciju o ukupnom javnom dugu Federacije BiH koju je na sjednici u srijedu usvojila Vlada FBiH.

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda je na konferenciji za novinare kazao da vanjski dug iznosi 2,553 milijarde KM i odnosi se na stanje vanjskog duga po osnovi kredita koje je ugovorila BiH i kredita u iznosu od 63.764.038 KM koje je ugovorila Federacija BiH.

On je ocijenio da je BiH umjereno zadužena zemlja, pa čak i ispod toga, te da sa aspekta likvidnosti prema vani i servisiranja dugova nema nekih problema.

Problem je, kazao je Bevanda, unutarnji dug FBiH, koji se na kraju marta ove godine procjenjuje na 2,031 milijardu KM, a tačan iznos će biti poznat na kraju godine kada će biti završena verifikacija cjelokupnih potraživanja.

U ovoj i u sljedećim godinama u cilju fiskalne održivosti poseban akcenat FBiH će dati poboljšanju načina upravljanja dugom.

Bevanda je još saopćio da je produžen rok za korištenje certifikata do 2009. godine.

Bevanda nije mogao precizirati hoće li biti rebalansa budžeta, ali je federalni premijer Nedžad Branković tokom susreta za novinarima potvrdio da će do toga ipak doći.

Na ranijoj sjednici, prema Brankovićevim riječima, najavljeno je ministrima da počnu razmišljati o koncepciji rebalansa po ministarstvima.
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)
 - Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatila je inicijativu premijera Nedžada Brankovića za uključivanje tri projekta u programske aktivnosti Vlade i federalnih ministarstava koji se tiču tretmana porodice u društvu, problematike mladih i osiguranja besplatnih udžbenika za obavezno osnovno obrazovanje s početkom od sljedeće godine u dogovoru s kantonalnim vladama.

Branković je kazao novinarima da su nadležna federalna ministarstva zadužena da što prije za Vladu pripreme modele realizacije tih inicijativa.

Na pitanje da li to znači da će Federacija uskoro dobiti nove institucije, neka ministarstva promijeniti ime, odnosno dobiti dodatna zaduženja, konkretno je odgovorio zamjenik premijera i ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac. 

Inicijativa, prema njegovim riječima, podrazumijeva da bi Ministarstvo zdravlja moglo imati u svom nazivu i porodicu, a pretpostavlja se da bi Ministarstvo kulture i sporta u svojoj nadležnosti moglo imati i mlade.

On je podsjetio da u okviru tog ministarstva (kultura, sport) već postoji Centar za mlade i da su izgrađeni dobri odnosi s organizacijama mladih. Postoji i transfer koji nije veliki, ali ni beznačajan od 800.000 KM koji se koristi za podršku organizacijama mladih i njihovih aktivnosti.

Branković je posebno istakao da se u intenzivnoj komunikaciji s premijerima svih deset kantona i resornih ministra pokušava raditi na rješavanju nekih egzistencijalnih pitanja. Na tom tragu je i inicijativa da se od školske 2008./2009. osiguraju besplatni udžbenici za populaciju osnovnog obrazovanja.

-Vlada cijeni da u tom dijelu može uraditi dosta korisnih stvari, napraviti sistem i na taj način pomoći u školovanju - istakao je  Branković. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)
 - Federalni premijer Nedžad Branković saopćio je novinarima da su na današnjoj sjednici Vlade FBiH zaduženi Ured za zakonodavstvo i stručne službe da Vladi FBiH  ponude određene zaključke kako bi se do donošenja odgovarajućeg zakona razriješili problem identifikacije i validnosti dokumenata koje potpisuju članovi Vlade.
 
-Nakon rasprave na sjednici ocijenili smo da trebamo na sastanku koji će biti sutra organizovan s kolegijima oba doma Parlamanta Federacije, predsjednicom i dopredsjednicima Federacije, obaviti razgovore da bi se nakon toga Vlada na vanrednoj sjednici konačno izjasnila i da bi se razriješila sadašnja pozicija - kazao je  Branković.

Prije stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda, Vlada Federacije je u parlamentarnu proceduru uputila zakon o izmjeni zakona o grbu i zastavi. Parlamenti još nisu raspravljali o tom zakonu koji je definirao određeni prijelazni način identifikacije Federacije.
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)
Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa FBiH u privrednim drutvima s učešćem državnog kapitala. 

Dopunom se JP Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o. koji je osnovan Odlukom Vlade uvrštava na listu privrednih društava prema kojima ovlašćenja i obaveze po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije BiH, u ovom slučaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)
Vlada FBiH je donijela više odluka finansijske prirode kojima se odobrava izdvajanje novca iz Budžeta FBiH za ovu godinu s namjenski utvrđenih pozicija. 

Na ime pomoći za obilježavanje 12. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice odobreno je 250.000 KM. 

Odlukom o usvajanju kriterija raspodjele novca Transfera udruženjima građana i drugim organizacijama raspodjeljuje se 320.000 konvertibilnih maraka za udruženja i druge neprofitne organizacije koja su upisana u registar udruženja na području FBiH i koje zadovoljavaju propisane kriterije. Novac se dodjeljuje na osnovu javnog poziva objavljenog u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području FBiH. 

Posebnom Odlukom usvojen je Program utroška novca s kriterijima raspodjele s Transfera za zdravstvene ustanove. Riječ je o 2.350.000 KM namijenjenih realizaciji tri programa: nabavka medicinske opreme (1.500.000 ), sanacija objekata (600.000) i izgradnja objekata u zdravstvu (250.000 KM). Federalni ministar zdravstva će za svaki izdatak s transfera donijeti posebnu odluku, a imenovat će i komisiju koja će pratiti namjensko trošenje novca kod svih zdravstvenih ustanova. 

Tri odluke se odnose na odobravanje iznosa Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata i to za slijedeće namjene: 120.000 KM namijenjeno je podmirenju troškova ovogodišnjeg rada Tijela za vezu koje brine o provedbi Ugovora o saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na planu ostvarivanja prava stradalnika u domovinskom ratu koji su bili pripadnici HVO-a, 20.000 za potporu Organizacijskom odboru u održavanju petnaeste manifestacije “Lipanjske zore 1992.-2007.”, i po 10.000 KM manifestaciji “Putevima pobjede 2007.” (u organizaciji mostarskog JOB-a), za sufinansiranje tradicionalne manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2007.» i kao pomoć asocijaciji košarkaša u kolicima za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA) 
Federalna vlada dala je današnjom odlukom suglasnost na potpisivanje Anexa partnertskog ugovora između Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Riječ je o aktu kojim je dogovoren nastavak izgradnje, odnosno druga faza izgradnje objekta za potrebe Federalnog agromediteranskog zavoda i Agronomskog fakulteta. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA) 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o ukupnom javnom dugu Federacije BiH. 

Ukupan vanjski i unutarnji dug Federacije Bosne i Hercegovine, iznosi nominalno 4,584 milijardi KM. Vanjski dug iznosi 2,553 milijardi KM i odnosi se na stanje vanjskog duga po osnovi kredita u iznosu od 2.489.508.800 KM koje je ugovorila Bosna i Hercegovina i kredita od 63.764.038 KM koje je izravno u skladu sa Zakonom o vanjskom dugu ugovorila Federacija BiH. Od ukupnog duga, na stari se odnosi 43,58 posto ili 1.112.533.138 KM. Strukturu starog duga čine obaveze prema Pariskom i Londonskom klubu, Svjetskoj banci - IBRD i EUROFIMI. 

Novi dug Federacije BiH iznosi 1.437.402.959 KM ili 56,32 posto ukupnog vanjskog duga. Po osnovi inostranih kredita nove obaveze Federacije BiH se procjenjuju na 815 miliona KM. Otplata glavnice po ovom osnovu bi trebala početi 2009. godine i iznosit će 7,8 miliona KM ili 9,8 posto u odnosu na nove kreditne obaveze. Procjenjuje se da će ostatak duga nakon 2015. godine biti 604,9 miliona KM. 

Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine propisan je način osiguranja iznosa za servisiranje vanjskog duga. U skladu s tim, Federacija BiH mora za sve te svoje obaveze samostalno osigurati novac. Unutarnji dug Federacije BiH na kraju marta 2007. godine procjenjuje se na 2,031 milijardi KM, a tačan iznos će biti poznat na kraju godine kada će biti završena verifikacija cjelokupnih potraživanja. U ovoj i u slijedećim godinama u cilju fiskalne održivosti poseban akcent Federacija BiH će dati poboljšanju načina upravljanja dugom. Nakon razmatranja Informacije, Vlada Federacije BiH je zaključila da je Komisija za pojedinačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih od 1. aprila 1996. do 31. decembra 2002.  dužna pristupiti pojedinačnom i konačnom verificiranju obaveza prema dobavljačima bivšeg ministarstva.

 Neophodno je, također, da se po okončanju verifikacije dostavi izvještaj Vladi Federacije BiH. Potrebno je pokrenuti postupak donošenja odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza Federacije BiH, kako bi se mogao realno iskazati dug po ovoj osnovi. Federalno ministarstvo finansija je dužno da sagleda i procijeni potencijalne rizike po budžet Federacije BiH kod izvršenja sudskih rješenja o izvršenju po osnovi unutarnjeg duga i da iste planira za izvršenja. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)  
U Federaciji BiH prošle godine proizvedeno je 8.247,9 GWh električne energije, odnosno 36 posto više od plana, a 9,5 posto više nego u 2005., kaže se u danas usvojenoj Informaciji o stanju energetskog sektora FBiH. Pri tome su najviše struje isporučile termoelektrane (58,3 posto), dok su hidroelektrane sudjelovale s 40,9, a male hidroelektrane s 0,8 posto. Tokom 2007. trebale bi biti okončane aktivnosti na povezivanju elektroprivreda i rudnika. Uz to, hidroelektrane bi trebale biti prestrukturirane u četiri supsidijarna društva: HE Rama, HE Mostar, HE Peć-Mlini, zatim HE Čapljina, te HE Jajce 1 i HE Jajce 2 kao supsidijarna društva Elektroprivrede HZ HB, a HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac kao supsidijarno društvo Elektroprivrede BiH. Prestrukturiranje očekuje i distributivna poduzeća. 

Lani je Elektroprivreda BiH ostvarila dobit od 5,4 miliona, a Elektroprivreda HZHB od oko jednog miliona konvertibilnih maraka. Inače, obje elektroprivrede od potrošača su na kraju 2006.  potraživale više od 227 miliona KM. Sve izraženija tendencija u korištenju prirodnog gasa dovela je do prošlogodišnje potrošnje u Federaciji BiH od 223.000.000 m3, pri čemu je ostvarena visoka razina naplate od 95 posto, kaže se u Informaciji. 

Razvojni planovi usmjereni su ka plinovodu Visoko-Brnjaci i gradnju mreža u Srednjobosanskom kantonu i gornjem Podrinju. Maloprodajnu mrežu u oblasti naftnog gospodarstva u Federaciji BiH čini 535 benzinskih crpki. Istodobno, U FBiH je registrirano 360 dobavljača naftnih goriva, što govori o usitnjenosti tržišta. Iako, sa stajališta konkurentnosti, to može biti pozitivno stanje, s aspekta ekonomičnosti može se govoriti o neracionalnom ponašanju. 

Posljednjih godina intenzivirana su istraživanja o mogućnosti korištenja vjetra za proizvodnju električne energije. Osobito se to odnosi na plato Podveležja, a Vlada FBiH je 2005. godine prihvatila projekt Analiza mogućnosti korištenja vjetra u proizvodnji električne energije na teritoriju BiH, te donaciju Vlade Kraljevine Španije za njegovu realizaciju. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)  
Prihvatajući danas Informaciju o realizaciji Odluke za iznalaženje strateškog partnera za JP B&H Airlines d.o.o Sarajevo, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Agenciju za privatizaciju u FBiH i tijela uprave zrakoplovne kompanije da provedu aktivnosti s ciljem iznalaženja strateškog partnera za dokapitalizaciju, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima, te uz uvažavanje uvjeta Federalne vlade. Vlada FBiH danas je donijela i Rješenje o imenovanju osmočlanog Povjerenstva za realizaciju ovih aktivnosti, sastavljeno od predstavnika Agencije za privatizaciju u FBiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i B&H Airlinesa. Povjerenstvo ima zadatak da, uz suglasnosti i smjernice Federalne vlade, pozove potencijalne partnere i investitore i izabere strateškog investitora. Ono će provesti i ostale aktivnosti koje prethode zaključenju i realizaciji ugovora o dokapitalizaciji. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)  
Vlada FBiH prihvatila je inicijativu premijera Federacije BiH za uključivanje tri projekta u programske aktivnosti Vlade i federalnih ministarstava. Riječ je o pitanjima tretmana porodice kao osnovne ćelije društva, zatim problematici mladih, te, s početkom od sljedeće godine i u dogovoru s kantonalnim vladama, osiguranju besplatnih udžbenika za obavezno osnovno obrazovanje. S tim u vezi, nadležna federalna ministarstva zadužena su da što prije za Vladu pripreme model realizacije ovih inicijativa s precizno utvrđenom dinamikom, te predlože odgovarajuća zakonska rješenja koja se odnose na nadležnost ministarstava i u ove tri oblasti. 
***
SARAJEVO, 20.JUNA(FENA)  
Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata da za slijedeću sjednicu pripremi prijedlog za formiranje Projektnog tima Jedan zakon-jedan fond", koji bi imao zadatak da do kraja jula Vladi dostavi tekstove jedinstvenog zakona o boračkoj populaciji i o jedinstvenom fondu ove populacije. 
Na današnjoj sjednici Vlada je Spomenku Pavlović, na vlastiti zahtjev, razriješila dužnosti člana Odbora državne službe za žalbe. Istovremeno, odlučeno je da se raspiše javni konkurs za popunu ovog mjesta, te su doneseni Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Odbora državne službe za žalbe o i imenovana Komisija za izbor i imenovanje,  saopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade Federacije BiH. 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE