22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.10.2011.
Saopćenje o radu

22. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O
POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA
 

Prijedlogom zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama koji je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru stvaraju se osnove za osnivanje federalne i deset kantonalnih službi. One će imati kvalifikovane i osposobljene savjetodavce, raditi planski po jedinstvenim metodama i biti obavezne da sprovode stalne procjene i učinke rada savjetodavaca. Istovremeno se ovim zakonom stvaraju osnove za formiranje privatnih savjetodavnih službi kao konkurencija javnim, što omogućuje poljoprivrednim proizvođačima da biraju kvalitetnije. Poljoprivredna savjetodavna služba, kao osnovni prijenosnik znanja i vještina poljoprivrednog proizvođača, postala je imperativ savremenog društva i kod nas, posebno s aspekta usvajanja evropskih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Jedan od razloga za donošenje Zakona je i prisustvo međunarodnih organizacija i institucija koje u obučavanju poljoprivrednih proizvođača, prijenosu znanja, tehnika i vještina i tehničkoj pomoći još imaju značajnu, ako ne i najvažniju, ulogu u BiH kroz implementaciju više različitih projekata u sferi unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.

 

Za izradu ovog zakonskogprojekta u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprirede i šumarstva je imenovana Stručna komisija u čiji rad su uključeni i stručnjaci iz naučno-obrazovnih institucija (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo i Agronomski fakultet Mostar), a predložena rješenja su u formi Prednacrtadostavljena svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za poljoprivredu, kao i ostalim stručnim i naučnim institucijama iz oblasti poljoprivrede, čije su primjedbe, shodno njihovoj opravdanosti i svrsishodnosti, prihvaćene i ugrađene u danas utvrđeni Prijedlog zakona.

 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
IDOPUNAMAZAKONAODRŽAVNOJSLUŽBI
 

Jedan od razlogaza izmjene i dopune Zakona o državnoj službi, koje je Vlada FBiH, utvrdila i u formi Prijedloga uputila u hitnu parlamentarnuproceduru, jeste potreba usklađivanja s presudama Ustavnog suda FBiH od 19.10.2006. i od 20.4.2010. godine. Prema jednoj od presuda, odredbeovog zakona ne odnose se na kantone, gradove i općine, s tim što je ostavljenamogućnost njegove primjene u kantonima, na privremenoj ili trajnoj osnovi, u skladu sa zakonima kantona i zakonima FBiH.

 

Pored toga, propisano je priznavanje diploma stečenih po bolonjskom sistemu školovanja i status namještenika koji su obrazovanjem uz rad stekli visoku stručnu spremu.

 

Precizirano je, naime, da osobe, sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom visokog obrazovanja po bolonjskom sistemu studiranja mogu ravnopravno učestvovati na javnim konkursima za prijem u organe državne službe, kao i da će se posebnim propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih i pomoćnih djelatnosti utvrditi i uvjeti za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji BiH.

 

Odredbe o statusu namještenika koji su uz rad stekli visoku stručnu spremu i uvjetima sticanja statusa državnog službenika su rezultat mnoštva inicijativa, kako namještenika tako i Sindikata državnih službenika i namještenika da se namještenicima koji su uz rad stekli diplome visoke stručne spreme omogući sticanje statusa državnih službenika na način koji neće diskriminirati nikoga i adekvatno nagraditi usavršavanje osoba, odnosno trud koji su uložili da bi uz rad stekli diplomu visoke stručne spreme.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD PLEMENITIH METALA

 

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog novog zakona o kontroli predmeta od plemenitih metala jer je ocijenjeno da bi eventualne izmjene i dopune postojećeg obuhvatile preko 50 posto njegovih odredaba.

 

Njime se uređuje jedinstven sistem kontrole predmeta od plemenitih metala na teritoriji FBiH, od tehničkih zahtjeva do nadzora nad predmetima u prometu. Specificirani su poslovi iz nadležnosti Zavoda za mjeriteljstvo, osnovnog subjekta neposredne kontrole predmeta, obzirom da je praksa pokazala da to nije poznato ostalim subjektima u Federaciji BiH.

 

Termini i definicije korištene u ovom zakonu su u skladu sa terminologijom prepoznatljivom u zemljama EU i razumljivom subjektima u sistemu kontrole, a navedeni su i predmeti od plemenitih metala na koje se ne odnosi ovaj zakon ili njegove pojedine odredbe. Zakonske odredbe obuhvataju i tehničke zahtjeve koje u pogledu standardnih stepena čistoće moraju ispunjavati predmeti od zlata, platine, srebra i paladija, kao i naznaku da će zahtjevi u pogledu izrade biti predmet posebnog propisa.

 

Utvrđeni su zahtjevi koji moraju biti ispunjeni prije stavljanja predmeta od plemenitih metala u promet, a uvodi se i izdavanje Potvrde za uvoz sirovina, slitina i predmeta od plemenitih metala, u svrhu uspostave uređenog tržišta Federacije BiH, a u cilju efikasnog nadzora nad njihovim prometom.

 

Prijedlog zakona definiše obaveze dobavljača u vezi označavanja predmeta znakom dobavljača i oznakom čistoće, način dodjele znaka i vođenje registra znakova dobavljača iz Federacije BiH. Priznavanjem znakova stranih proizvođača, po međunarodnim ugovorima, stvaraju se preduslovi za otklanjanje barijera u slobodnom protoku roba i usluga. Istovremeno je izbjegnuto dupliranje obzirom da uklanjanje suvišnih znakova s tako osjetljivih predmeta nije praktično, a zahtijeva i dodatnu opremu.

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI

KVALITETA ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

 

Budući da još nisu doneseni podzakonski propisi za provođenje Zakona o kontroli kvalitete pri uvozu i izvozu na nivou BiH iz 2003.godine, što otežava poslovanje privrednicima u Bosni i Hercegovini, Vlada FBiH je, u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt izmjena i dopuna federalnog zakona iz ove oblasti.

 

Predložene izmjene i dopune temelje se na Sporazumu o suradnji sa Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke o implementaciji Projekta regulatorne reforme na nivou FBiH (Giljotina propisa), čija prva faza provedbe upućuje na potrebu poboljšanja efikasnosti rada inspekcija na terenu kroz određena prilagođavanja relevantnih zakonskih normi.

 

Prije svega, kontrola hrane i hrane za životinje pri uvozu i izvozu izuzeta je iz nadležnosti tržišne inspekcije, zbog činjenice da ju se ne može izdvojiti od kontrole zdravstvene ispravnosti, čime se prevazilazi problem istovrsnih kontrola od strane raznih inspekcija.

 

Jednom od predloženih izmjena vrši se usklađivanje sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, u cilju definisanja uslova koje moraju ispunjavati pravne osobe za kontrolu kvalitete, u skladu sa posebnim propisima.

 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O LIČNOM IMENU
 

Rješenja u Prijedlogu zakona o ličnom imenu, koji je Vlada FBiH sa današnje sjednice uputila u Parlament FBiH, usaglašena su s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Poveljom o ljudskim pravima i građanskim slobodama i Konvencijom o pravima djeteta.

 

Pravo i dužnost svakog građanina je služiti se ličnim imenom, koje se upisuje na jednom od službenih jezika Federacije BiH, kao i na jezicima i pismima nacionalnih manjina i drugih manjinskih zajednica, odnosno na jeziku i pismu države čije je državljanstvo osoba imala prije sticanja državljanstva BiH.

 

Ime i prezime, kao dijelovi ličnog imena, mogu se sastojati od više dijelova, čime je ovo pitanje usaglašeno s praktičnim rješenjima u FBiH, a na ovaj način je ispoštovano i pravo izbora. Određivanje ličnog imena u cijelosti je usaglašeno s Porodičnim zakonom FBiH, odnosno ono može biti određeno sporazumom roditelja, posvojenjem ili od strane centra za socijalni rad.

 

Prijedlog zakona definira pravo i postupak promjene ličnog imena, kao i slučajeve u kojima to neće biti odobreno.

 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA
 

Zakonom o matičnim knjigama, čiji je Prijedlog Vlada FBiH danas utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru, stvaraju se, za razliku od sada važećeg propisa, pretpostavke za daleko veći stupanj sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

 

Ovo je i jedna od obveza proisteklih iz procesa približavanja naše zemlje europskim integracijama. Ujedno, nova zakonska rješenja građanima Federacije BiH omogućavaju jednostavnije, kvalitetnije i jeftinije dobijanje usluge kada su u pitanju njihova osobna dokumenta.

 

Na osnovu matičnih knjiga izdaju se izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih. Uvjerenja se izdaju za pojedine podatke upisane u matične knjige ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koji su upisani u matične knjige. Izvodi iz matičnih knjiga imaju neograničeni rok važenja, što se u izvodu treba navesti.

 
Matične knjige koje pripadaju vjerskim zajednicama, a koje su po još važećem Zakonu o matičnim knjigama čuvali matičari, bit će vraćene nakon prepisivanja vjerskim zajednicama, a najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu novog zakona.
 

Matičari i druge službene osobe (državni službenici i namještenici) koji se na dan stupanja na snagu novog zakona zateknu na poslovima vođenja matičnih knjiga, nastavljaju s radom, uz obvezu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara u roku od dvije godine od dana stupanja Zakona na snagu.

 

ROTACIJA DIREKTORA U KPZ-ovima

 

U cilju poboljšanja rada i unaprjeđenja sistema izvršenja krivičnih sankcija u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji BiH izvršit će se rotacija direktora ovih zavoda u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Bihaću, odlučila je danas Federalna vlada.

 

Tako će direktor KPZ-a zatvorenog tipa u Zenici privremeno preuzeti dužnost direktora KPZ-a u Tuzli, direktor KZP-a poluotvorenog tipa u Mostaru ići će privremeno na dužnost direktora KPZ-a zatvorenog tipa u Zenici, a mjesta će međusobno zamijeniti direktori KPZ-ova poluotvorenog tipa u Sarajevu i i Bihaću.

 

Rotacija je privremenog karaktera i trajat će od 1.11.2011. godine do donošenja nove odluke.

 
ODLUKE VLADE O ŽELJEZNICAMA FBiH
 

Vlada FBiH je danas donijela četiri odluke koje se odnose na rad i poslovanje JP Željeznice FBiH.

 

Jednom od odluka utvrđen je opći interes FBiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja od strane JP Željeznice FBiH na putnim pravcima: Sarajevo - Budimpešta (na dijelu Sarajevo - Maglaj), Zagreb - Sarajevo - Ploče (dio Maglaj - Čapljina), Sarajevo - Zagreb (dio Sarajevo - Maglaj), Sarajevo - Ploče (dio Sarajevo - Čapljina), Sarajevo - Beograd (dio Sarajevo - Maglaj), Tuzla – Brčko (dio Tuzla - Bukovac), Bihać - Bosanski Novi (dio Bihać - Blatna) i Sarajevo - Bihać (dio Sarajevo - Maglaj i Bihać - Blatna).

 

Odluka je donesena u skladu sa zakonskom odredbom po kojoj Federacije BiH, radi razvoja putničkog saobraćaja, vrši sufinansiranje željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja. Ovo se realizira putem godišnjeg ugovora koji JP Željeznice FBiH zaključuju s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i na koji je Vlada FBiH danas dala saglasnost. Istovremeno, data je saglasnost i na godišnji Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom i njenom finansiranju u 2011. godini.

 

Četvrtom, danas donesenom Odlukom, utvrđen je Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine na dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila. Radi se o količini od 4.100.000 litara neophodnih za 2012. godinu, što bi znatno rasteretilo troškove poslovanja ovog strateški važnog preduzeća.

 
SUFINANCIRANJENAJNIŽIHMIROVINA
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnim uvjetima, a čiji je iznos za listopad 2011. godine manji od iznosa najniže mirovine.
 
Za ove namjene bit će osigurano iz Proračuna FBiH 465.000 konvertibilnih maraka, a isplata razlike bit će izvršena uz redovitu isplatu mirovina za listopad 2011. godine.
 
KRITERIJIZASTRUČNUOCJENUCDMPROJEKATA
 
Odlukom koju je danas usvojila Vlada FBiH uspostavljaju se kriteriji za odobravanje ili odbijanje projekata mehanizma čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime - UNFCCC. Riječ je o šest kriterija održivog razvoja koji će se primjenjivati prilikom stručne ocjene projektne dokumentacije projekata mehanizma čistog razvoja, od strane Stručnog vijeća Sekretarijata DNA BiH na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Uslov da zemlje u razvoju koriste sredstva razvijenih zemalja je pristup Protokolu iz Kjota, a u svrhu odobravanja CDM projekta za svaku zemlju domaćina. U tu svrhu obavezno se formira institucionalno tijelo u strukturi vlasti pod nazivom Designated National Authority - DNA radi odgovornosti za nadziranje svih projektnih aktivnosti CDM-a i obezbjeđenje procedura CDM-a na nivou zemlje, u skladu sa nacionalnim propisima i prioritetima.
 

U praksi ovo znači, da se od DNA u zemlji koja je domaćin projekta zahtijeva da odobri taj projekat i njegove učesnike. Odobrenje se daje u pismu odobrenja nakon podnošenja projektnog dokumenta na odobrenje.

 

S ciljem uspostave DNA tijela u BiH Vijeće ministara BiH je 19.10.2010. godine donijelo Odluku o osnivanju Ovlaštenog tijela za provođenje projekata mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime u BiH, a čine ga Izvršni odbor, sekretarijati oba entiteta i Brčko Distrikta i stručni savjeti tih sekretarijata.

 

Vlada FBiH je 5.7.2011. godine donijela Odluku kojom je imenovan član Izvršnog odbora DNA BiH i uspostavljen Sekretarijat DNA BiH sa Stručnim vijećem na nivou FBiH.

 

O CIJENI PRIRODNOG GASA

 

Nakon današnje rasprave, Vlada FBiH je zaključila da će o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „BH-gasa" d.o.o. Sarajevo od 9.9.2011. godine o novoj cijeni prirodnog gasa, odlučiti na sljedećoj sjednici.

 

Do tada će, također je zaključeno, biti organizovan zajednički sastanak predstavnika Federalne i Vlade Kantona Sarajevo, „BH-gasa", „Sarajevogasa“ i sarajevskih „Toplana“. Cilj ovog sastanka je analiziranje svih dugovanja, kako međusobnih, tako i onih prema „BH-gasu“, kao i mogućnosti njihovog izmirenja.

 

Analiza bi, ujedno, predstavljala polaznu osnovu za određivanje visine nove cijene prirodnog gasa, koja bi na snagu trebala stupiti 1.11.2011. godine.

 
OSNIVA SE FONDACIJA ZA SPORT U FBiH
 

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o osnivanju Fondacije za sport u Federaciji BiH čiji je cilj podsticanje i afirmiranje sporta i sportskih djelatnosti, izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, podrške međunarodnim i tradicionalnim sportskim manifestacijama, sportskim savezima, klubovima i pojedincima, te vaspitno-obrazovnim, razvojnim i edukacionim programima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Njenim osnivanjem veći broj nosilaca sportskih aktivnosti u Federaciji BiH dobivaju mogućnost participacije u raspodjeli finansijskih sredstava koji se za ove namjene osiguravaju iz Budžeta Federacije BiH. Nadalje, kroz ovu fondaciju omogućit će se podsticaj, razvoj, unaprjeđivanje i modernizacija sporta i sportskih djelatnosti, te izgradnja i obnova sportskih objekata na teritoriji Federacije BiH.

 

Sredstva za rad i ostvarivanje ciljeva Fondacije osigurat će se u Budžetu FBiH godišnjim programima Vlade FBiH u okviru transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta. Odlukom je predviđeno da osnivač donese statut i imenuje predsjednika i članove Upravnog odbora u roku od 60 dana nakon njenog stupanja na snagu.

 
O SPORU O BENZINSKOJ PUMPI U LUŽANIMA
 

Vlada Federacije BiH razmatrala je danas Informaciju o sporu nad vlasništvom benzinske pumpe u Lužanima u Republici Hrvatskoj u kojoj se ukazuje da se, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Hrvatske, vode sudski sporovi sa trećim licima, koja su uzurpirala dio imovine, odnosno zbog neovlaštenog upisa trećih u zemljišne knjige, što se odnosi i na benzinsku pumpu u Lužanima u Republici Hrvatskoj.

 

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, s ciljem zaštite interesa i imovine Federacije BiH, odmah organizuje sastanak sa Energoinvestom d.d. Sarajevo, kako bi se, po pitanju vlasništva nad BP Lužani, usaglasili stavovi, definisalo jedinstveno postupanje i zajedničko rješavanje ovog problema. Ovo ministarstvo i Energoinvest su dužni da kompletnu dokumentaciju vezanu za ovaj slučaj odmah dostave Federalnom pravobranilaštvu, s ciljem poduzimanja neophodnih aktivnosti.

 

Zadužen je Energoinvest d.d. Sarajevo da nastavi započete postupke utvrđivanja i evidentiranja prava vlasništva nad nekretninama u Hrvatskoj i o tome informiše resorno ministarstvo.

 
DONIJETI NOVU LEGISLATIVU U OBLASTI
MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
 

Federalna vlada usvojila je Informaciju o realizaciji zaključka sa sjednice od 29.4.2011. godine, te zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da u daljnjim aktivnostima na izradi Strategije reforme mirovinskog sustava uredi novi sustav obračuna i povećanja mirovina. To podrazumijeva donošenje nove legislative u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.

 

Inače, Vlada je 29.4.2011. godine zaključkom zadužila Federalnizavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo financija da predlože socijalno osjetljivi sistem povećanja mirovina, koji će favorizirati najniže u odnosu na najviše mirovine.

 
PRINCIPI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVO
 

U cilju poštivanja općeprihvaćenih principa međunarodnog prava, domaćih propisa i dogovora koji su pretočeni u zaključke Vlade Federacije BiH, premijer FBiH predložio je, a Vlada prihvatila principe kojih se njeni članovi trebaju pridržavati pri realizaciji putovanja u inostranstvo.

 

Sva putovanja u inostranstvo premijera, njegovih zamjenika i federalnih ministara, odobravat će Vlada FBiH na osnovu informacije o potrebi realizacije putovanja i unaprijed pripremijene platforme za razgovore. Izuzetno, u slučaju hitnosti, putovanja, kao i platformu za razgovore, odobrava federalni premijer.

 

Platforma za razgovore treba da sadrži pregled pitanja koja se kandiduju za razgovore i prijedlog stavova Vlade FBiH u vezi s pitanjima za razgovor, kao i imena članova delegacije koji putuju s premijerom, zamjenicima premijera i federalnim ministrom.

 

Generalni sekretarijat Vlade FBiH obavještavat će Ministarstvo vanjskih poslova BiH o svim ovim službenim putovanjima u inostranstvo i odobrenoj platformi za razgovore.

 

Naloge za službena putovanja u inostranstvo potpisuje premijer, a troškovi putovanja federalnih ministara i članova njihovih delegacija padaju na teret resornih federalnih ministarstva. O obavljenom putovanju i rezultatima posjete obavezno će se informirati Vlada FBiH.

 

Iste procedure primjenjivat će se i na savjetnike nosilaca izvršne vlasti i rukovodeće državne službenike kada putuju u inostranstvo  u ime premijera, njegovih zamjenika, odnosno federalnog ministra, te na ostale rukovodeće državne službenike, s tim što će naloge za službeni put potpisivati federalni ministar, odnosno sekretar Vlade FBiH.

 
O IZMIRENJU PRESUDA PO OSNOVU RATNIH POTRAŽIVANJA
 
Danas donesenom Odlukom o izmirenju pravovaljanih sudskih presuda po osnovu ratnih potraživanja, Vlada FBiH utvrdila je proceduru i dinamiku njihovih gotovinskih isplata.
 

Riječ je o presudama evidentiranim kod Federalnog ministarstva finansija za koje su emitirane obveznice sukladno Odluci o emisiji obveznica FBiH po osnovu ratnih tražbina fizčkih i pravnih osoba, te o onim za koje nije izvršena emisija obveznica po osnovu ratnih tražbina. Izvršenje presuda će Federalno ministarstvo financija realizirati uplatom na račun tražitelja otvoren u komercijalnoj banci u BiH, i to do visine sredstava predviđenih na određenoj poziciji u Proračunu FBiH za godinu u kojoj se vrši isplata sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna FBiH za tu godinu, Zakonu o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i izravne ratne opasnosti, Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH, te danas donesenoj Odluci.

 

Tražiteljima kojima su na temelju sudskih presuda emitirane obveznice sukladno Odluci o emisiji obveznica, isplata će biti izvršena u visini nominalne vrijednosti emitiranih obveznica kojima tražitelj nije prometovao, a umanjena za iznos isplaćenih kamata po tim obveznicama. Redoslijed izvršenja presuda utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu pravomoćnosti sudskih presuda i kompletnosti dokumentacije.

 
KADROVSKAPITANJA
 

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na prijedlog za razrješenje dosadašnjeg sastava Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, radi nepovjerenja koje su izrazili dioničari društva. Istovremeno je data saglasnost na privremeno imenovanje članova novog Nadzornog odbora ovog društva, na period do 60 dana, počev od dana donošenja odluke Skupštine društva, u sastavu: Darko Polić, Jasmir Velić, Petar Šunjić, Dragan Petrović, Zdenko Musa i Maja Kajtaz.

 

Za članove Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na period od četiri godine, Vlada FBiH je imenovala Enisu Hodžić (predsjednica), Dianu Kilić, Aliju Kazića, Ivanu Banović Osmanović i Anitu Miličević (članovi).

 

U Nadzorni odbor JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o., za imenovanje koje će izvršiti Skupština ove kompanije, predloženi su Adnan Hadžikapetanović, Omer Kulić, Emir Hadžimuratović, Željka Vidović i Kemal Muhić.

 

Danas je, na period od četiri godine, imenovano Međuentitetsko tijelo za okoliš u sastavu: Mehmed Cero, kao predsjedavajući, Mirjana Kovač, Zijada Redžić i Edin Terzić, kao članovi.

 

Vlada je imenovalaInterresornu radnu grupu za izradu Prijedloga zakona o koncesijama, koju čine Nihad Bajramović (predsjednik), Tarik Begić, Mirsad Hasanić, Hamdo Ejubović, Amira Sinanović, Edvin Šarić, Dijana Bukovac i Irma Memić.

 
* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.15 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE