22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.10.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 21. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.   Nacrt Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
4.   Nacrt zakona o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine
5.   Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
6.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Potpora za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7.   Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Transfera drugim nivoima vlasti – KANTONI“ status nerazvijenih
8.   Prijedlog odluke o rotaciji direktora Kazneno – popravnih zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Bihaću
9.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i finansiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja 
c)   Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja 
10.   Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo od plaćanja za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2012. godini
11.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
12.   Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za oktobar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
13.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
14.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva zdravstva
15.   Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za stručnu ocijenu projekta mehanizma čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime – UNFCCC
16.   Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za sport
17.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa
18.   Prijedlog izjašnjenje na žalbu uposlenika JP „Šume Herceg Bosne“ d.o.o. Mostar
19.   Izvještaj Finansijske – Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine o kontroli implementacije I i II tranše iz Programa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
20.   Izvještaj Komisije za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom rješenja
21.   Izvještaj Mješovite komisije o Projektu "Rehabilitacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine", sa Prijedlogom zaključaka
21.1.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o stavljanju van snage Odluke o prekidu aktivnosti u postupcima zaključenja ugovora JP Ceste d.o.o. Sarajevo 
22.   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa
23.   Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01. do 30.09.2011. godinu
24.   Informacija o sporu nad vlasništvom benzinske pumpe u Lužanima, Republika Hrvatska, sa Prijedlogom zaključaka
25.   Informacija o provedenom postupku izbora stručne institucije iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila, sa Prijedlogom zaključaka
26.   Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 485/2011 od 29.04.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
27.   Informacija Federalnog pravobranilaštva koja se odnosi na rješavanje imovinsko –pravnih odnosa na 2/3 dijela poslovne zgrade „Soda-So“ Tuzla izgrađene na k.č. 3/107 k.o. Tuzla
28.   Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
29.   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
30.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za prijem rukovodećeg državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
31.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za popunu upražnjenog radnog mjesta Direktora Zavodа za javnu upravu, sa Prijedlogom zaključka
32.   Zahtjev za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar, sa Prijedlogom zaključka
33.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika, sa Prijedlogom zaključka
34.   Nacrt zakona o ličnom imenu
35.   Nacrt zakona o matičnim knjigama
36.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju - davanje saglasnosti
37.   Prijedlog odluke o izmirenju pravosnažnih sudskih presuda po osnovu ratnih potraživanja
38.   Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Prijedloga zakona o koncesijama
39.   Prijedlog odgovora na tužbu u pravnoj stvari tužitelja "Sarajevski kiseljak" d.d. Sarajevo protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
40.   Informacija povodom aplikacije Aleksić i 12 drugih protiv Bosne i Hercegovine i prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključenje prijateljskih nagodbi, sa Prijedlogom zaključaka
41.   Informacija u vezi sa službenim posjetama i kontaktima resornih federalnih organa sa institucijama drugih država
42.   Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na motornim vozilima sa Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE