21. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.10.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA MAGISTRALNU CESTU NEUM-STOLAC

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju magistralne ceste Neum - Stolac prema usvojenoj projektnoj dokumentaciji i planskim dokumentima prostornog uređenja.

Riječ je o magistralnoj cesti dužine 48,8 kilometara, podijeljenoj na pet dionica, od kojih je najduža trasa od Bročanaca do Drenovca (25 km). Ukupni troškovi izvođenja radova na cesti iznose 109,8 miliona konvertibilnih maraka, od kojih je do sada osigurano 6,8 miliona KM. Za cijelu trasu su izrađene studija izvodljivosti i zaštite okoliša, kao preduslov za pristup izvorima finansiranja.

U svrhu izrade, odnosno dopune projektne dokumentacije, pristupiće se geodetskom snimanju i istražnim radovima, te izradi eksproprijacionog elaborata i eksproprijaciji zemljišta i nepokretnosti za potrebe magistralne ceste.

Korisnik eksproprijacije je JP Ceste Federacije BiH, koje će osigurati elaborat i snositi troškove eksproprijacije, a za realizaciju odluke su odgovorni Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, JP Ceste Federacije BiH i općine Neum i Stolac.

SAGLASNOST NA DOPUNE STATUTA JP CESTE FEDERACIJE BiH

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo o dopunama Statuta ovog preduzeća, kojima se vrši usklađivanje sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

Dopunama je precizirano da su JP Ceste Federacije BiH dužne da 15 dana prije dana održavanja Skupštine društva, za imenovane punomoćnike državnog kapitala u Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave poziv za zakazanu skupštinu s dnevnim redom i materijalima za svaku tačku dnevnog reda.

Isto tako je precizirano da, u skladu sa prijedlogom koji utvrdi Federalna vlada, članove Nadzornog odbora JP Cesta ispred državnog kapitala imenuje Skupština društva.

O PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZDVAJANJEM SREDSTAVA GSM LICENCE

Vlada FBiH razmotrila je i usvojila tri izvješća koja se odnose na implementaciju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence: za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu, za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu, te za 2010. godinu.

U sva tri slučaja, Vlada je dala suglasnost za implementaciju projekata implementatorima koji su proveli postupak javne nabavke, potpisali ugovor (ili njegov anex) za izvođenje radova i izvršili radove, te koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Pri tome je posebno apostrofirana potreba pojačanog nadzora nad implementacijom projekata sa stanovišta namjenskog trošenja sredstava.

Kada je riječ o 2008. godini, prihvaćena je izmjena Programa investiranja, čime se 500.000 konvertibilnih maraka planiranih, a neutrošenih sredstava za projektovanje, preusmjeravaju za izradu glavnog projekta za pristupne mostove na novoprojektiranoj dionici Podpaklenik – Kladanj (tunel Karaula). Isti iznos sredstava preusmjeren je za žurnu sanaciju dijela ceste u tuzlanskom naselju Slatina, za sanaciju dijela sjeverne prometnice u Tuzli, kao i za asfaltiranje ulice Armije BiH (Soline) i ulice Pašage Mandžića (Tušanj).

U zaključcima za ovo, kao i za dva ostala izvješća, Vlada je naložila implementatorima projekata koji su u zastoju da najkasnije do 1.12.2011. dostave nedostajuću dokumentaciju. U suprotnome, Vlada će donijeti odluke o preusmjeravanju sredstava na druge projekte.

Danas su donesene 33 odluke o prijenosu na implementatore okončanih projekata financiranih izdvajanjem iz GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu. U osam slučajeva, projekti su preneseni na kantonalne direkcije cesta, a ostalih 25 na općine.

Odluke o prijenosu okončanih projekata donesene su i za one financirane izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu. Riječ je o 24 projekta, od kojih se tri odnose na kantonalne direkcije cesta, dva na zračne luke, a 19 na općine.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

Razlog za izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku koje je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici, utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, jeste da se, uvođenjem kvalitetnijih rješenja u izvršni postupak, olakša postupanje suda, te stvore uvjeti za smanjenje broja predmeta u parničnom postupku (komunalni predmeti) pred sudovima u Federaciji BiH, što znači rasterećenje u radu nadležnih sudova, kao jedan od prioritetnih zadataka reforme u oblasti pravosuđa.

Jedna od najznačajnijih izmjena je uvođenje tzv. dužnosti davanja podataka od strane Zavoda PiO, Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, finansijske organizacije i druge institucije ovlaštene za vođenje transakcijskih računa poslovnih subjekata, kao i zemljišno-knjižnog i ureda za katastar da, osobi koja tvrdi da želi pokrenuti izvršni postupak, dadne relevantne podatke o kojima ove institucije/ustanove vode službenu evidenciju odnosno registre. Iz tog razloga, brisana je odredba koja se odnosi na istragu suda o izvršenikovoj imovini koja se provodi po zahtjevu tražioca izvršenja. Ova izmjena u skladu je sa hrvatskim ovršnim zakonom, kao i preporukama Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, jer se izvršenje na pokretnim stvarima pokazalo najneefikasnijim rješenjem čija je realizacija u praksi problematična. Ovo omogućava povjeriocima koji potražuju izmirenja duga od velikog broja dužnika, prije svih JKP i javni emiteri, da podnesu prijedloge za izvršenje u kojima će kao sredstvo izvršenja biti pljenidba plate, penzije, odnosno pljenidba i procjena motornog vozila, što u konačnici znači ubrzanje izvršnog postupka, odnosno smanjen broj prijedloga za dozvolu izvršenja u kojima je sredstvo izvršenja pljenidba pokretnih stvari izvršenika.

Upravo je ranija odredba Zakona bila razlogom odugovlačenja postupka, jer izvršenici -fizička lica uglavnom nisu dostavljali sudu popunjene obrasce P1, P2 i P3 pa su se sudska rješenja o novčanom kažnjavanju izvršenika pokazala neprovodivim jer se uglavnom radilo o predmetima i izvršenicima gdje se iz pokretnih stvari nije mogao naplatiti ni glavni dug.

Kao rezultat usklađivanja rješenja u oba entiteta i omogućavanja lakšeg pokretanja izvršnog postupka od strane RTV servisa, jednom od predloženih dopuna, vjerodostojnom ispravom se smatra i račun ili izvod iz poslovnih knjiga za cijenu RTV takse, RTV servisa za posjedovanje radio ili televizijskog prijemnika, što bi trebalo uticati na smanjenje broja ove vrste predmeta u sudovima u FBiH.

Također je nova i odredba o izuzeću sudskog izvršioca, s obzirom da to do sada nije učinjeno ni u jednom zakonskom propisu (iako je propisano izuzeće sudije, daktilografa i vještaka), u potpunosti je preuzeta i odredba iz Zakona o notarima o izvršnosti notarski obrađene isprave, što do sada nije bilo definirano, a značajne su i izmjene kojima se doprinosi ubrzanju izvršnog postupka.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STOČARSTVU

Novi zakon o stočarstvu, kojeg je u formi Prijedloga utvrdila Federalna vlada na današnjoj sjednici, pored uzgoja, selekcije i reprodukcije u stočarstvu, te proizvodnje uzgojno valjanih grla i hrane za životinje (što je materija i važećeg zakona), uređuje i trgovinu uzgojno valjanim grlima, zootehničke i zoohigijenske uvjete držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite uzgoja i iskorištavanja uzgojno valjanih grla, očuvanje genetskih resursa i druga pitanja značajna za unapređivanje stočarstva.

Njegove odredbe odnose se na uzgoj goveda, svinja, koza, ovaca, konja, magaraca, kunića, peradi, pčela i drugih vrsta domaćih životinja koje imaju privrednu namjenu.

Osnovni ciljevi ovog zakonskog projekta su praćenje učinkovitosti proizvodnje uz očuvanje i poboljšanje vitalnosti životinja, povećanje ekonomičnosti stočarske proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda životinjskog porijekla, na osnovama i u skladu sa pravnim okvirima članica Evropske unije.

POVRAT SREDSTAVA POLOŽENIH U SUDSKI DEPOZIT

Federalna vlada donijela je Odluku o povratu sredstava koja su, temeljem Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići, položena u sudski depozit Općinskog suda u Zavidovićima.

Radi se o 3.122.484,94 konvertibilne marke koje su s proračunske pozicije Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2010. godinu položene u sudski depozit Općinskog suda u Zavidovićima, a koje će biti vraćene na račun Proračuna FBiH, te biti raspoređene kroz Proračun za 2012. godinu za pokretanje proizvodnje u IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići.

PRIHVAĆEN MEMORANDUM SA SHELL-om

Vlada FBiH donijela je Odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju sa Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji s registrovanim sjedištem u Hagu, te o davanju ovlaštenja za njegovo potpisivanje. Ovo, vodeće međunarodno naftno i gasno preduzeće, sa iskustvom u istraživanjima i razvoju hidrokarbonata, iskazalo je interes da učestvuje u geološkim istraživanjima nafte i plina na području FBiH, koja su Odlukom Federalne vlade proglašene poslovima od interesa za Federaciju BiH.

Za izradu dokumentacije potrebne za početak ovih poslova potrebna su značajna finansijska sredstva, ali i veliko stručno iskustvo što, s obzirom na trenutne kapacitete u Bosni i Hercegovini i u regionu, zbog velikih troškova i specifičnosti vrste poslova, nije moguće osigurati kod nas.

Danas donesenom odlukom Vlada FBiH realizira opredjeljenje da, u cilju unapređenja ekonomskog razvoja Federacije BiH, privuče međunarodnu investiciju, ovog puta u istraživanje i razvoj resursa hidrokarbonata.

Implementacijom predloženog Memoranduma o razumijevanju dobit će se jasna slika o stvarnim zalihama nafte i plina na teritoriji Federacije BiH i stvoriti osnovne pretpostavke za početak istraživanja i eksploatacije u funkciji razvoja FBiH.

O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH kojim se uređuju pitanja unutrašnjeg zaduženja, Federalno ministarstvo finansija je za današnju sjednicu Vlade FBiH pripremilo Izvještaj o zaduženju Federacije BiH nastalom po osnovu emisije trezorskih zapisa, o čemu je Vlada FBiH dužna u roku od 60 dana od nastalog zaduženja izvijestiti Parlament FBiH.

U Izvještaju se ističe da je, u skladu sa odlukama Vlade FBiH (Odluka o zaduženju FBiH i Odluka o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa FBiH), putem aukcije trezorskih zapisa na Sarajevskoj berzi d.d. Sarajevo održanoj 27.9.2011. godine stvorena obaveza Federacije BiH po osnovu unutrašnjeg zaduženja u visini od 65.000.000 KM.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 36 ponuda za kupovinu 10.451 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 104.510.000 KM. Prihvaćene su 22 ponude za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano svih 6.500 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 65.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

PODRŽANA INICIJATIVA KPZ-a

Vlada FBiH dala je danas podršku Federalnom ministarstvu pravde i inicijativi Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo u svezi zahtjeva za ustupanje poljoprivrednog zemljišta na Cvilinskom polju u općini Ustikolina-Foča, te ovlastila ovo ministarstvo da uputi pismeni zahtjev načelniku općine radi pribavljanja suglasnosti lokalne zajednice.

Vlada će imenovati predstavnika koji će potpisati ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta kojim će se regulirati prava i obveze stranaka u ovom predmetu.

Naime, KPZ je 24.9.2010. godine uputio pismo namjere Bosansko-podrinjskom kantonu i općini Foča-Ustikolina da se državno općinsko, a nedovoljno iskorišteno poljoprivredno zemljište na Cvilinskom polju, površine sedam hektara, ustupi na korištenje Federaciji BiH, odnosno Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Sarajevo - Odjeljenju poluotvorenog tipa Ustikolina.

Osuđenim osobama, sukladno njihovim psihofizičkim i stručnim sposobnostima i mogućnostima, zavodi u kojima borave omogućavaju radne aktivnosti kao jako bitnu stavku ukupnog resocijalizacijskog tretmana. U KPZ-u poluotvorenog tipa Sarajevo registrovana je privredna jedinica „Miljacka" u kojoj su osuđene osobe radno angažirane u oblasti poljoprivredne jedinice, ali zbog nedostatka obradivog zemljišta, koriste male parcele u krugu Odjeljenja Ustikolina gdje je u 2009. godine proizvedeno oko 18 tona povrća.

Adaptacijom i nadogradnjom objekta u Ustikolini za koje je Vlada FBiH ranije izdvojila 1.800.000 konvertibilnih maraka, stvoreni su uvjeti za smještaj 90 osuđenika, na sadašnji kapacitet od 30 mjesta. Znatno povećanje broja osuđenih nameće potrebu adekvatnog osiguranja radnog tretmana, posebice u poljoprivrednoj proizvodnji.

Inače, premijer Bosansko-podrinjskog kantona i načelnik općine Foča-Ustikolina su već podržali inicijativu za ustupanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta na Cvilinskom polju.

O TUŽBI PROTIVENERGOINVESTA

Federalna vlada primila je danas k znanju Informaciju o postupku u pravnoj stvari (tuženi: „Energoinvest“ d.d. Sarajevo) i priznanju inozemne sudske presude (presuda Visokog suda Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske - tužitelj: „Sinochem“ London) od strane Republike Hrvatske.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da utvrdi je li u navedenom slučaju došlo do miješanja u pravni i državni suverenitet Bosne i Hercegovine i, ukoliko jeste, da zatraži od Ministarstva inozemnih poslova Bosne i Hercegovine da, posredstvom Veleposlanstva u Republici Hrvatskoj, uputi diplomatsku notu Republici Hrvatskoj.

Odlučna u zaštiti vlastite imovine, Vlada FBiH će iskoristiti sva pravna sredstva, uključujući obraćanje monitoring timu za primjenu poglavlja 23. za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. Zaduženo je Federalno pravobraniteljstvo da se uključi u ovaj postupak, a po potrebi da angažira pravne konsultante iz oblasti međunarodnog prava.

Vlada FBiH će obavijestiti Predsjedništvo BiH kako bi se ono obratilo predsjedniku Republike Hrvatske u svezi rješavanja ovog problema.

PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH je razmatrala dvije informacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. U prvoj se radi o značaju i važnosti CIP programa (Program za konkurentnost i inovacije) za mala i srednja preduzeća, nakon čijeg razmatranja je Vlada dala podršku potpisivanju Memoranduma o razumijevanju sa Evropskom komisijom u funkciji korištenja sredstava iz ovog programa.

Vlada je opredijeljena da pruži pomoć malim i srednjim preduzećima koja su izvozno orijentirana u njihovom usvajanju i uvođenju međunarodnih standarda kvalitete kako bi svoje proizvode mogli plasirati na međunarodno tržište i podigli svoju konkurentnost.

Ovo je istaknuto povodom druge danas razmatrane Informacije koja se odnosi na stepen razvijenosti specijalnih institucija osposobljenih za pomoć malim i srednjim preduzećima u usvajanju međunarodnih standarda i certifikata.

Pri tome je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zaduženo da nastavi aktivnosti na pružanju podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima na ovim programima.

JEDINSTVEN POSTUPAK ODUZIMANJA VOZAČKE DOZVOLE

Na prijedlog federalnih ministarstava unutrašnjih poslova, zdravstva, rada i socijalne politike, za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, te Federalnog zavoda PiO i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, koji je usaglašen na sastanku od 30.9.2011. godine, Vlada FBiH je usvojila zaključke čije provođenje ima za cilj da se na području Federacije BiH uspostavi jedinstven postupak oduzimanja vozačke i dozvole za posjedovanje vatrenog oružja osobama koje, po medicinskim kriterijima iz Pravilnika o zdravstvenim uvjetima za vozače motornog vozila, ne mogu upravljati motornim vozilom i ne mogu posjedovati dozvolu za nošenje vatrenog oružja.

Kako je danas zaključeno, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja je dužan u postupku vještačenja po zahtjevu u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, socijalne i dječije zaštite, te boračko-invalidske zaštite u svom nalazu, ocjeni i mišljenju u posebnoj rubrici naznačiti da je „kontraindicirano upravljanje motornim vozilom i posjedovanje vatrenog oružja“ i u tom slučaju imenovanog uputiti na kontrolni pregled.

Jedan primjerak takvog nalaza se upućuje nadležnom kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je dužno donijeti rješenje o upućivanju imenovanog lica na kontrolni pregled o čemu će Institut donijeti nalaz o sposobnosti upravljanja motornim vozilom i posjedovanja oružja. U slučaju negativnog nalaza, nadležno kantonalno ministarstvo provešće postupak oduzimanja vozačke dozvole i dozvole za posjedovanje vatrenog oružja.

Zaključci Vlade FBiH upućuju i na potrebu izmjene Pravilnika o zdravstvenim uvjetima za vozača motornih vozila i obavezuju Institut za medicinsko vještačenje da, u roku od 60 dana od njihovog stupanja na snagu, dostavi kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova primjerak svih nalaza ocjena i mišljenja, počevši od 1. januara 2002. godine, za lica kod kojih je završeno medicinsko vještačenje sa negativnim mišljenjem.

OBJEDINJAVANJE FIKSNIH I MOBILNIH PRIKLJUČAKA

U cilju postizanja budžetskih ušteda, Vlada FBiH danas je donijela zaključke kojima daje podršku realizaciji projekta formiranja jedinstvene poslovne Toptim grupe, odnosno objedinjavanju u jednu grupu svih fiksnih i mobilnih priključaka, koje koriste budžetski korisnici. Stoga je zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da, kao koordinator aktivnosti, sa predstavnicima BH Telecoma d.o.o. Sarajevo, dogovori dinamiku i način realizacije projekta. Svi budžetski korisnici dužni su da pruže podršku Generalnom sekretarijatu u procesu realizacije projekta.

Kako se radi o velikom broju fiksnih i mobilnih priključaka, koji su trenutno registrovani na različitim korisničkim šiframa, prelazak u fazu realizacije projekta bi podrazumijevao prijenos vlašništva svih priključaka na jednog korisnika, a obračun usluga vršio bi se na jednom računu. Realizacija projekta bi se vršila etapno, dogovorenom dinamikom, a procjena je da bi se konačno objedinjavanje završilo sredinom 2012. godine.

Analizira podataka koje su dostavili svi budžetski korisnici pokazala je da se za korištenje mobilnih i fiksnih telefona izdvajaju velika sredstva, koja nisu beznačajna stavka u ukupnim materijalnim izdvajanjima. S obzirom na intenciju Vlade FBiH za smanjenje materijalnih troškova, jedan od načina ušteda je i kontrola i smanjenje troškova po osnovu korištenja mobilnih i fiksnih telefonskih usluga.

FINANSIJSKE ODLUKE

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je iz Tekuće rezerve Vlade FBiH odobreno 15.000 KM kao podrška radu Glavnog ureda - sjedišta Internacionalne lige humanista u Sarajevu. Radi se o jedinoj međunarodnoj asocijaciji čije je sjedište u glavnom gradu naše zemlje, koja okuplja pojedince sa svih kontinenata, dobitnike Nobelove nagrade, ugledne naučnike, kulturne i javne radnike, vjerske dostojanstvenike i druge mirotvorce koji svojim radom i djelovanjem grade mir, povjerenje i demokraciju.

Drugom danas donesenom Odlukom sa iste budžetske pozicije odobreno je Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH 90.121 KM namijenjenih izmirenju dugova Geodetskog zavoda BiH u cilju osiguranja uvjeta za smještaj federalnih ministarstava i Komisije za koncesije FBiH u zgradu Geodetskog zavoda.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar da se za direktora ovog društva imenuje Ensad Karić. Prethodna saglasnost Nadzornom odboru istog preduzeća data je i za donošenje više odluka o imenovanju izvršnih direktora i to: za upravljanje i održavanje Mirsad Nikšić, za projektovanje i izgradnju Jasmin Bučo i za ekonomsko-finansijske poslove Ivan Šakota.

Danas je imenovana Radna grupa za ocjenu prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe u postupku izmirenja potraživanja zaposlenika privrednog društva „Zrak" d.d. Sarajevo, u sastavu: Adnan Frljak (predsjednik), Jakov Dujić, Nevena Vokić, Husein Hasibović, Sakib Mehić i Džemo Bašić (članovi). Njihov je zadatak da, u roku od 30 dana u skladu s podacima iz Analize stanja u namjenskoj industriji sa pravcima daljeg djelovanja i s procjenom značaja nekretnina čija se prodaja traži za nesmetan nastavak poslovanja privrednog društva „Zrak" d.d. Sarajevo, Vladi FBiH predloži donošenje odgovarajućeg akta.

Radna grupa, oformljena Rješenjem na današnjoj sjednici Vlade FBiH, koju čine Marinko Bošnjak (predsjednik), Admir Mujanović, Senad Rahimić i Zoran Pinjuh (članovi) ima zadatak da, u roku od 30 dana, nakon analize cjelokupne dokumentacije u vezi upisa dionica i dioničara Aluminija d.d. Mostar kod Registra vrijednosnih papira FBiH, odnosno važeće strukture kapitala kod emitenta, sačini odgovarajući prijedlog i dostavi ga Vladi FBiH i Aluminiju d.d. Mostar na nadležno postupanje.

Danas je imenovan Stručni tim za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, u sastavu: Ana Vuković (voditeljica), Tomislav Kukić, Samir Čolak, Sanjin Pačariz, Nadija Bandić, Adisa Mehić, Velida Draško, Hidajeta Čolović, Milka Dančević-Gojković, Nijaz Avdukić, Adela Čomić, Samra Filipović-Hadžiabdić, Mirsada Poturković, Suvada Kuldija, Jasna Zečević, Ana Jakšić i Zlatan Hrnčić.

Nakon što je dosadašnji sekretar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zatražio sporazumni prekid radnog odnosa zbog, kako je naveo, privatnih razloga, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu ovog radnog mjesta.

Danas je, zbog odlaska na novu dužnost, razriješen dosadašnji sekretar Vlade FBiH Ismet Trumić. Istovremeno, doneseno je Rješenje da ovu dužnost privremeno, na period do 60 dana, a počevši od 17.10.2011. godine, obavlja Edita Kalajdžić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.50 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE