21. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.10.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 20. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o dopunama Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 3. Prijedlozi odluka

a)  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju direktora u JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
b)  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
c)  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za projektovanje i izgradnju u JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
d)  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za ekonomsko–finansijske poslove u JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar

 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste Neum – Stolac
 2. Izvještaji   

a)  II izvještaj o implementaciji Programa investiranja preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
b)  IV izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluka i Prijedlogom zaključaka
c)  V izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2008. i dijela sredstava 2009. za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluka i Prijedlogom zaključaka

 1. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika, s Prijedlogom zaključka
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku
 3. Nacrt zakona o stočarstvu
 4. Incijativa za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 – 2017)

a) Prijedlog zaključaka
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 – 2017)

 1. Prijedlog odluke o povratu sredstava koja su po osnovu Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići položena u sudski depozit Općinskog suda u Zavidovićima
 2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa jedne strane, i Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji s registrovanim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija, s druge strane
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta sekretara Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 8. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti „2KR“ i projekti Non project grant – Aid) u periodu od 1.1. do 30.6.2011. godine, s Prijedlogom zaključka
 9. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa
 10. Informacija vezana za ustupanje poljoprivrednog zemljišta KPZ PT Sarajevo – Odjeljenje Ustikolina od strane Općine Foča – Ustikolina (Cvilinsko polje), s Prijedlogom zaključka
 11. Informacija o postupku u pravnoj stvari (tuženi: Energoinvest d.d. Sarajevo) i priznanju inostrane sudske presude (presuda Visokog suda Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (tužitelj: Sinochem London) od strane Republike Hrvatske, s Prijedlogom zaključaka
 12. Informacija o značaju i važnosti CIP programa za MSP u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 13. Informacija o stanju razvijenosti specijaliziranih institucija osposobljenih za pomoć MSP-a u usvajanju međunarodnih standarda i certifikata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za razmatranje potrebe donošenja Odluke o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i visini naknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za ocjenu prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe u postupku izmirenja potraživanja zaposlenika privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
 17. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za analizu relevantne dokumentacije u vezi upisa dionica i dioničara „Aluminij“ d.d. Mostar kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine
 18. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine

a)  dostavljenih na zahtjev broj: 03/05-31-1051/2011 MB od 27.09.2011.godine

 1. Prijedlog odgovora na tužbu u pravnoj stvari tužitelja "Sarajevski kiseljak" d.d. Sarajevo protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog zaključaka s Prijedlogom mjera u vezi Izvještaja o radu Agencije za nadzor osiguaranja Federacije BiH u 2010. godini sa Informacijom o poslovanju društava za osiguranje u 2010. godini
 3. Prijedlog zaključaka Radne grupe za izradu Prijedloga operativnog plana rada Vlade FBiH
 4. Prijedlog zaključaka vezano za utvđivanje jedinstvenog postupka oduzimanja vozačke dozvole i dozvole za posjedovanje vatrenog oružja osobama koje ne mogu upravljati motornim vozilom i ne mogu posjedovati dozvolu za nošenje vatrenog oružja
 5. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, s Prijedlogom zaključka
 6. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za prijem dva državna službenika pripravnika, jednog namještenika pripravnika i četiri volontera, s Prijedlogom zaključka
 7. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem i popunu upražnjenih radnih mjesta Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, s Prijedlogom zaključka
 8. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem i popunu upražnjenih radnih mjesta Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, s Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 948/2011 od 13.9.2011. godine
 10. Informacija povodom aplikacije Aleksić i 12 drugih protiv Bosne i Hercegovine i prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključenje prijateljskih nagodbi, s Prijedlogom zaključaka
 11. Informacija o razgovorima s predstavnicima BH Telecoma u vezi s formiranjem jedinstvene poslovne toptim grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
 12. Prijedlozi rješenja:
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju v.d. sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE