20. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 04.10.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJAMA I UNUTRAŠNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

Izmjene i dopune Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine koje je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, kojoj su prisustvovali predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH Živko Budimir i Svetozar Pudarić, utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, rezultat su potrebe da se preciziraju rješenja obavljanja inspekcijskog nadzora i usklade sa važećom dinamikom razvoja zaštitarske djelatnosti i tržišnim prilikama.

Prije svega, usaglašene su odredbe o agencijama i njihovim podružnicama i precizirano da agencija može osnovati podružnicu za obavljanje poslova zaštite, a tačno definirano kada to mora učiniti (ako se poslovi zaštite obavljaju izvan kantona u kojem je upisano mjesto sjedišta agencije i ukoliko agencija ima najmanje 20 certificiranih lica za fizičku ili tehničku zaštitu na prostoru kantona na kojem obavlja poslove zaštite).

Proširena je odredba kojom se reguliše obaveza donošenja programa obuke, kao zakonska obaveza za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine, s tim što je precizirano da se taj program donosi u saradnji sa više fakulteta (elektrotehnički, mašinski, saobraćajni, pravni i fakultet za tjelesni odgoj), a ne samo s Fakultetom za kriminalistiku kako je to bilo do sada. Precizirano je također da se posjedovanje vatrenog oružja kratke cijevi odnosi isključivo na certificirana lica i utvrđene vrste poslova za čije obavljanje je moguće posjedovati oružje duge cijevi.

Na poseban način uređena je zaštita prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti koja, sa stanovišta dosadašnje prakse, nije bila adekvatna i utvrđeno da se za vrijednosti do 100.000 KM može obavljati transport bez blindiranih vozila, odnosno vozila koje bi imalo posebnu zaštitu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O
UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U
NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

U danas definiranoj dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta, koje je Vlada FBiH u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, riječ je o nazivima dva naselja na teritoriji općine Tomislavgrad.

U prvom slučaju radi se o novom naselju Bobara nastalom urbanim razvojem Tomislavgrada, koje se dopunom Zakona izdvaja iz naseljenog mjesta Kolo. Naziv Bobara, koji ima porijeklo u katastarskim i gruntovnim planovima, prihvatili su i njegovi stanovnici.

U drugom slučaju radi se o izmjeni naziva naseljenog mjesta Raško Polje u Roško Polje, kako se to mjesto zvalo i kroz povijest.

Ovakvim rješenjima prethodilo je izjašnjavanje stanovništva na referendumu, kao i odgovarajuće odluke i zaključci Općinskog vijeća Tomislavgrad koje će, kako je propisano Zakonom, u roku od šest mjeseci po njegovom stupanju na snagu, svojim aktima regulisati pitanje naziva i granica ovih mjesta.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNIM
KAPITALOM U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U FBiH

Cijeneći značaj državnog kapitala, kao i potrebu njegove veće zaštite, Vlada FBiH se opredijelila da, prvi put u Federaciji BiH, ovu oblast uredi zakonski, pa je na današnjoj sjednici utvrđen Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH, što je u skladu i s rješenjima prihvaćenim u uporednopravnim sistemima. Njime se isključivo propisuje vršenje ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u privrednim društvima u kojima ova ovlaštenja obavljaju organi Federacije (do sada uređeno Uredbom), dok za privredna društva u kojima ova ovlaštenja vrše općine, gradovi i kantoni FBiH upravljanje po osnovu učešća državnog kapitala uređuju oni sami.

Vršenje ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala uređeno je u četiri zakonska odjeljka i to: osnivanje i privredna društva od strateškog interesa, način vršenja ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, odlučivanje na Skupštini i organi upravljanja (nadzorni odbor i uprava).

Ovim zakonom uspostavlja se pravni osnov za osnivanje novih privrednih društava, ali isključivo sa stopostotnim učešćem državnog kapitala i ujedno osnov koji omogućava Federalnoj vladi da odlukom, na koju Parlament FBiH daje saglasnot, utvrdi privredna društva od strateškog interesa za Federaciju BiH, uključujući a ne ograničavajući se na energetiku, industriju naoružanja i vojne opreme, komunikacije, komunalne djelatnosti i upravljanje javnim dobrima. Federalna vlada, također, kao i do sada, posebnom odlukom utvrđuje Listu privrednih društava iz nadležnosti FBiH u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH.

Privredna društva od strateškog interesa za FBiH imala bi poseban status u pogledu pokretanja i provođenja postupka stečaja i likvidacije, s tim što je predviđen i poseban oblik zaštite povjerilaca ovih privrednih društava.

Rješenja koja se odnose na odlučivanje na Skupštini i organe upravljanja gotovo su identična postojećim, s tim što je regulisano da se za jednog člana nadzornog odbora ispred državnog kapitala u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala imenuje kandidat na prijedlog Saveza samostalnih sindikata BiH, radi zaštite prava zaposlenika.

U raspravi na sjednici Vlade FBiH najviše riječi bilo je o načinu ograničavanja troškova poslovanja u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala koji u godišnjem obračunu iskažu gubitak, kao i plaćama i naknadama članova organa upravljanja koje moraju zavisiti od uspješnosti poslovanja.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O LIJEČNIŠTVU

Donošenje Zakona o liječništvu, čiji je Nacrt danas utvrdila Federalna vlada, jedan je od zadataka proisteklih iz Strategijskog plana razvitka zdravstva u FBiH za razdoblje od 2008. do 2018. godine, usvojenog na Parlamentu FBiH. Nacrt zakona definira liječnika kao zdravstvenog djelatnika sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktora medicine, te kao osnovnog i mjerodavnog nositelja zdravstvene djelatnosti, sa svrhom zaštite zdravlja pojedinca, obitelji i cjelokupnog stanovništva.

U procesu donošenja odluka i izbora dijagnostike i odgovarajućeg liječenja, liječnik je samostalan u postupanju koje se mora zasnivati na znanstevnim saznanjima i stručno dokazanim metodama koje odgovaraju suvremenom standardu struke. Liječnik će poštivati načela obavljanja liječničke djelatnosti, te suzdržavati se od svake aktivnosti nespojive s ugledom, dostojanstvom i nezavisnošću liječničkog zvanja.

Liječnik koji je pravosnažnom sudskom odlukom oglašen krivim za počinjenje kaznenog djela može se, obzirom na važnost i prirodu ugroženog dobra ili druge posljedice, te okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena, smatrati nedostojnim za obavljanje liječničke djelatnosti, o čemu odluku donosi nadležna liječnička komora. Takvom liječniku može biti uskraćeno izdavanje licence, odnosno ona mu može biti privremeno ili trajno oduzeta. Nedostojnost za obavljanje liječničke djelatnosti utvrđuje se statutom liječničke komore, kao i način i postupak izricanja ove mjere. Liječnik je dužan provesti potrebne mjere prevencije, dijagnostike, liječenja, odnosno rehabilitacije svim pacijentima kojima je on izabrani liječnik ili koji su upućeni od strane drugog liječnika radi pružanja zdravstvene zaštite. U hitnim stanjima liječnik je dužan pružiti pomoć svakom pacijentu, bez odlaganja, a ostale pacijente dužan je primati prema stupnju medicinskog prioriteta, odnosno prema listi čekanja. Liječnik može odbiti pružanje liječničke pomoći pacijentu koji mu prijeti ili je prema njemu, odnosno drugim zdravstvenim djelatnicima fizički agresivan, osim u hitnim stanjima.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SESTRINSTVU

Temeljni cilj Zakona o sestrinstvu, što ga je Vlada Federacije BiH danas utvrdila u formi Nacrta, jeste opredjeljivanje djelatnosti medicinskih sestara i zdravstvene njege kao djelatnosti i struke koje umnogome doprinose zdravlju građana. Također, cilj je da se odredbe ovog zakona primjenjuju i na sestre akušerke do donošenja posebnog propisa o primateljstvu, odnosno do usuglašavanja propisa u oblasti obrazovanja koji se odnose na kvalifikacije nužne za ovu struku.

Kako je definirano Nacrtom zakona, djelatnost medicinskih sestara i akušerki obuhvaća sve postupke, znanja i vještine temeljene na znanstvenim spoznajama iz ovih oblasti, te medicinskih, prirodnih i društvenih znanosti.

Medicinske sestre i akušerke imaju pravo na specijalizaciju za pojedine uže oblasti zdravstvene njege, odnosno akušerstva. Grane, trajanje i program specijalizacija utvrđuju se podzakonskim aktom što ga donosi federalni ministar zdravstva.

Inače, tekst novog zakona rađen je na temelju najviših međunarodnih standarda iz ove oblasti, a Prednacrt zakona o sestrinstvu prošao je široku javnu raspravu.

UREDBA O PRIVATIZACIJI

Radi izmijenjenih okolnosti u procesu privatizacije, pojave berzanskog trgovanja i razvoja kompletne regulative koja uređuje ovu oblast, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Uredbu o dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju. Cilj je da se omogući veći nivo transparentnosti u procesu privatizacije državnog kapitala koji garantuje i veće finansijske i druge efekte, što je naročito značajno, jer se danas većina državnog kapitala privatizuje ili planira privatizovati putem berze, odnosno organizovanog tržišta.

Dopunama Uredbe svi potencijalni kupci stavljaju se u jednak položaj, uspostavom mehanizma koji omogućava uvid u podatke relevantne za odlučivanje u procesu kupovine državnog kapitala, što je presudno za privlačenje stranih i domaćih strateških investitora u Federaciji BiH, a ujedno se uvid u iste informacije omogućava i vlasniku državnog kapitala.

Ovaj mehanizam bi omogućio i investitoru i kupcu da minimiziraju rizik u slučaju privatizacije, budući da do sada u slučaju prodaje kapitala putem berze država nije potpisivala ugovor sa kupcem, niti davala bilo kakve garancije da predmet prodaje nema skrivenih nedostataka ili mana, uključujući i štetne ugovore.

Tako se otklanja dosadašnja barijera stranim ulaganjima, a to je nemogućnost dubinske analize stanja u kompaniji koja se prodaje strateškim investitorima, što je uobičajena praksa svugdje u svijetu. Ovo je naročito bitno za kompanije u A kotaciji, jer se one obavezuju na najviši nivo transparentnosti u poslovanju i odnosu prema investitorima.

IZMJENA UREDBE O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

Razlog za donošenje izmjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće je potreba jasnijeg definiranja prava ostvarivanja naknade na temelju nastanka slučaja teške bolesti i invalidnosti državnih službenika i namještenika i člana njihove uže obitelji.

U dosadašnjoj praksi se pokazalo da ne postoji jasan stav oko toga da li državni službenici i namještenici, u slučaju nastanka teške bolesti i invalidnosti, imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu, čija je visina propisana zakonom (dvije prosječne mjesečne plaće), svake godine ili samo jednom u slučaju nastanka takve bolesti. Upravo zbog istovremenog korištenja termina „jednom godišnje“ i „jednokratno“ u postojećoj uredbi dolazilo je do različitog tumačenja.

Predloženom izmjenom brisane su riječi „jednom godišnje", tako da je jasno da državni službenik i namještenik može ostvariti pravo na ovu naknadu samo jednom (jednokratno), u slučaju nastanka teške bolesti i invalidnosti, u skladu sa raspoloživim sredstvima i visinom određenom zakonom.

O PROJEKTU AUTOCESTE KROZ FBiH

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, utvrdila prijedlog amandmana na Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc". Amandman se odnosi na korekciju Nacrta plana u dijelu Bjelopoljske kotline - Mostar sjever.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao nosilac pripreme Prostornog plana Federacije BiH je 5.9.2011. godine provelo javnu raspravu o skraćenom sinteznom prikazu osnovne koncepcije razvoja Federacije BiH, nakon čega je izvršena prezentacija, kojom je bio obuhvaćen i segment cestovne infrastrukture.

Uvažavajući primjedbe iznesene od strane lokalne zajednice i drugih sudionika javne rasprave na dio ,,Autoceste na koridoru Vc" u Bjelopoljskoj kotlini, uz zahtjev da se odlukom o provođenju plana predvidi obaveza dodatnog istraživanja u daljim fazama izrade investiciono-tehničke dokumentacije, čime bi se postigla najprihvatljivija trasa u koridoru varijante 3., s akcentom na naselje Kuti i definisanjem pozicije interregionalnog čvorišta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je predložilo ovaj amandman.

Danas se, također, Vlada FBiH upoznala s dosadašnjim aktivnostima na izradi planskih dokumenata i tokom izgradnje autoceste kroz Federaciju BiH, te o mogućnostima dobijanja međunarodnih kreditnih sredstava za ove potrebe.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde, Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU da, u roku od 15 dana, predlože izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji kojima će se omogućiti rješenje problema nelegalno izgrađenih stambenih objekata na Koridoru Vc i autocesti Žepče-Tuzla-Orašje. U istom roku federalna ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i pravde, zatim Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, te JP Autoceste FBiH su dužni pripremiti Zakon o korištenju zemljišta na nivou FBiH za infrastrukturne objekte za koje postoji javni interes.

Vlada FBiH poziva sve federalne, kantonalne i općinske organe, koji učestvuju u pripremnim aktivnostima za proces građenja autoceste na Koridoru Vc, da intenziviraju aktivnosti izdavanja potrebnih dozvola, saglasnosti i ostalih akata i time daju puni doprinos realizaciji ovog prioritetnog infrastrukturnog projekta.

Ukoliko se, nakon provjere sa Evropskom investicijskom bankom, utvrdi da je ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić opstruirao proces dobijanja međunarodnih kreditnih sredstava za izgradnju cestovne infrastrukture, Vlada FBiH će, zaključeno je danas, protiv njega podnijeti krivičnu prijavu.

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila Dokument okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2012. do 2014. godine. Jedan od prioriteta istaknutih u ovom dokumentu jeste nastavak restrikrivnih mjera javne potrošnje s ciljem održavanja stabilnog fiskalnog sustava, kontrole potrošnje i izlaska iz proračunskog deficita. Stoga će, tijekom ovog trogodišnjeg razdoblja, Federalna vlada morati funkcionirati u ograničenim fiskalnim kapacitetima.

Među mjerama koje previđa DOP je oštro svođenje konsolidirane tekuće potrošnje na ispod 40 posto bruto nacionalnog dohotka Federacije BiH, te ograničavanje plaća u javnom sektoru na razini onih iz IV. kvartala 2008. godine.

Jedna od planiranih aktivnosti je pokretanje javnih radova i infrastrukturnih projekata, osobito onih za koje su osigurana financijska sredstva.

SREDSTVA VEZE ZA „PRETIS“ d.d. VOGOŠĆA

Društvu za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom „Pretis" d.d. Vogošća danas donesenom Odlukom Vlade FBiH data je na korišćenje bez naknade telekomunikacijska oprema.

Ova sredstva veze, obezbijeđena na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, neophodna su u radu radnika obezbjeđenja na zaštiti imovine Društva koje je u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine.

ODLUKE O ŽELJEZNICAMA FBiH

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na više odluka Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo.

Saglasnost se, prije svega, odnosi na usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu i na utvrđivanje prijedloga Plana poslovanja ovog preduzeća za 2011. godinu.

Razlog za njihovo donošenje je potreba da se provede zakonska odredba po kojoj Vlada Federacije razmatra i odobrava izvještaj o poslovanju ovog važnog javnog preduzeća i infrastrukturnog sistema Federacije i odobrava plan poslovanja. Riječ je o Planu poslovanja koji je u finansijskom dijelu i objektivnom planiranju revidiran u skladu sa zaključcima Vlade FBiH sa 16. sjednice od 26.8.2011. godine, kada je vraćen na doradu.

Vlada je dala saglasnost i na Odluku NO JP Željeznice Federacije d.o.o. Sarajevo o utvđivanju konačne situacije izvršenih radova na finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za prošlu godinu. Radovi su realizirani prema Ugovoru između Željeznica FBiH i Federalnog mninistarstva prometa i komunikacija, a za koje su sredstva od 19,2 miliona KM odobrena u Budžetu FBiH za 2010. godinu. Istovremeno je saglasnost data i na konačni obračun sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za prošlu godinu, za šta je izdvojeno 2,1 milion KM iz prošlogodišnjeg budžeta.

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala Komisiju za utvrđivanje mjera i aktivnosti radi unapređenja provođenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine, u sastavu: Adnan Aganagić (predsjednik), Izet Mehinagić, Mira Bradara, Samir Bakić, Tihomir Ćurak, Mensur Hadžimusić, Šemsudin Zahirović i Salem Fejzić (članovi). Zadatak je Komisije da, u roku od 30 dana, na bazi analize stanja, predloži Vladi FBiH mjere i aktivnosti na njegovom unapređenju.

USVOJENA ODLUKA O LISTI LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI FBiH

U obrazloženju danas usvojene Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti FBiH, navodi se da ova lista nije novelirana još od 2008. godine. Stoga je federalni ministar zdravstva, saglasno svojim nadležnostima, donio Pravilnik kojim je utvrdio bliže kriterije za izbor lijekova, kao i postupak i način izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa nadležnostima iz ovog Pravilnika, federalni ministar zdravstva je formirao Komisiju koja je provela proceduru nužnih izmjena i dopuna postojeće Liste lijekova Fonda solidarnosti u dijelu koji se odnosi na citostatike, antiretrovirusne lijekove, lijekove za liječenje hepatitisa B i C, multiple skleroze i Chronove bolesti.

Ovim se stvara mogućnost da Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH pristupi raspisivanju javnog poziva za nabavku ovih lijekova koji se finansiraju iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, kako bi se omogućilo njihovo nesmetano korištenje za teško oboljele pacijente, ali i ukidanje listi čekanja, posebno za citostatike.

Danas usvojenom Odlukom utvrđena je i obaveza direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da, u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva, donese uputstvo kojim se utvrđuje bliža primjena ove odluke.

SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Vlada FBiH danas je prihvatila inicijativu za institucionalno rješenje partnerskog odnosa s organizacijama civilnog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ocijenjeno je kako višestruko iskazana i potvrđena spremnost Federalne vlade za institucionalnim rješenjem partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog drugtva (OCD), kao i iskazane potrebe OCD-a u Bosni i Hercegovini koje su predmet brojnih sporazuma i usvojenih deklaracija, nameću potrebu kontinuiranog razvitka dijaloga i suradnje između Vlade FBiH i OCD-a na principima ravnopravnosti, samostalnosti i partnerstva.

KREDIT ZA BOLNICU U ORAŠJU

Vlada Federacije BiH danas je, na temelju Sporazuma o kreditiranju između Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austria AG, donijela Odluku kokom prihvaća kreditno zaduženje s ciljem financiranja Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje.

Riječ je o kreditu od 1,98 milijuna eura, s rokom vraćanja od 13 godina (uz četverogodišnju odgodu početka otplate). Sredstva će, na kreditnoj osnovi, biti prenesena na Posavski kanton.

Temeljni razlog prihvatanju kreditnog zaduženja jeste poboljšanje sadašnjeg nezadovoljavajućeg stanja u Kantonalnoj bolnici Orašje, zbog čega bolesnike s ovog područja upućuju na liječenje u Republiku Hrvatsku.

O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU NAMJENSKE INDUSTRIJE

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u prošloj godini iz kojeg je vidljivo da su 1.841 radnika zaposlena u ovim preduzećima u 2010. godini ostvarili ukupan prihod od 47,09 miliona KM, što je za 23 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Također su i prihodi od izvoza bili manji za 33 posto.

U prošloj su godini ukupni rashodi iznosili 69,5 miliona KM, što je 11 posto manje nego u 2009. godini, dok je ukupno ostvareni gubitak ovih privrednih društava u prošloj godini iznosio 22,45 miliona KM, odnosno 32 posto više u odnosu na godinu ranije.

Njihove ukupne obaveze krajem 2010. godine iznosile su 145,96 miliona KM, a sa odbitkom obaveza za PIO (irački dug), dugovanja iznose 123,4 miliona KM ili 1,77 miliona KM više u odnosu na zbirni dug iz 2009. godine.

Stoga je u zaključcima Vlade FBiH apostrofirana obaveza Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije da, na bazi praćenja i analiziranja stanja u ovoj oblasti, pored do sada poduzetih mjera od kojih treba očekivati efekte u narednom periodu, i dalje predlaže mjere za poboljšanje stanja.

OSTVARENJE ENERGETSKOG BILANSA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE

Vlada FBiH je nakon razmatranja usvojila Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba FBiH u prvih šest ovogodišnjih mjeseci.

U proizvodji uglja ostvareno je 3,43 miliona tona što predstavlja ostvarenje 99 posto plana.Od ovih količina Elektroprivreda BiH je za potrebe termoelektrana povukla 2,8 miliona odnosno dva posto više od planiranog, dok je izvoz sa 102,6 hiljade tona veći za 10 posto u odnosu na plan. Inače, ove je godine proizvedeno skoro četiri stotine hiljada tona uglja više nego lani u istom periodu.

U istom periodu proizvedeno je 4.638 gigawat sati električne energije, što je u odnosu na plan više za dva posto, dok je potrošnja od 4.232 gigawat sati za dva posto manja od planirane. U termoelektranama je proizvedeno 64,4 posto ukupno ostvarene proizvodnje struje, a u hidrolelektranama 35,6 posto. Snabdijevanje FBiH ovim energentom je bilo stabilno.

Prema podacima 18 registriranih uvoznika nafte i naftnih derivata u prvom je polugodištu uvezeno ukupno 296,5 hiljada tona ili za 28,4 hiljade tona manje od planiranog što se objašnjava povećanom nabavkom ovog energenta iz RS-a. Smanjena je i potrošnja u posmatranom periodu za 18 posto, kao posljedica ekonomske krize. I dalje je ubjedljivo najveći uvoz bio iz Hrvatske sa 75,4 posto, dok je sa 20,69 posto Italija na drugom mjestu.

U prvom je polugodištu uvezeno 119, 2 miliona metara kubnih prirodnog gasa što je u odnosu na plan više za jedan posto, a u istom procentu je povećana i njegova potrošnja. Osigurano je stabilno snabdijevanje ovim energentom do kraja godine, kao što je to bilo i u prvom polugodištu.

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA FEDERALNE DIREKCIJE CESTA

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava u Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije do 30. juna ove godine i donijela više zaključaka.

Prema jednom je JP Ceste Federacije BiH, kao implementator odobrenih projekata, dužna nastaviti aktivnosti na završetku projekta magistralna cesta M-4 : Doboj-Tuzla, na dionici Drežnik (bolnica Kreka)-petlja Šićki Brod dužine 4,8 kilometara, kao i na završetku radova na rekonstrukciji magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo (Šićki Brod-Jošanica ) u dužini 107 kilometara na dionici Kladanj-Podpaklenik - Olovo.

Također je obaveza ovog preduzeća da deblokira eksproprijaciju i time počne radove na cesti M-17.3 Neum-Stolac na dionici Kiševo-Broćanac, jer će u protivnom odobrena sredstva biti usmjerena u druge svrhe. Isto bi se moglo dogoditi i u slučaju da u naredna dva kvartala ne bude pomaka na deblokadi realizacije projekta na cesti M-14 Bihać-Bosanska Krupa, dionica Čavkići- Spahići, zaključeno je danas na sjednici Federalne vlade.

Vlada FBiH je danas usvojila i Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih budžetom za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem 30.6. 2011. godine. Iplementatoru projekta JP Ceste Federacije BiH je naloženo da hitno preduzme aktivnosti na pribavljanju saglasnosti međunarodnih institucija, koje finansiraju projekat, daju saglasnost na dokumente ponude i provođenje međunarodnog natječaja za izbor izvođača radova za izgradnju Sarajevske zaobilaznice - Lot 1. Zajedno s Općinom Novi Grad, preduzeće je dužno okončati ekproprijaciju na dionici Lot 2 A na ovoj saobraćajnici.

Istovremeno je JP Ceste Federacije BiH zaduženo da implementira sredstva za sljedeće projekte - Izgradnja Obilaznice Sarajevo, Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Tuzla-Orašje, Izgradnja Južne obilaznice Mostara i Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Bihać-Bosanska Krupa.

REBALANS FINANSIJSKOG PLANA FONDA
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH ZA 2011. GODINU

Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu utvrđen je plan prihoda i rashoda u skladu sa Zakonom o Fondu i Akcionim planom Fonda, usvojenim od strane Upravnog odbora Fonda, a na koji je saglasnost dala Vlada Federacije BiH. U obrazloženju danas odobrenog rebalansa se navodi da je potreba njegovog donošenja u prihodima prikupljenim od 1.6.2011. godine po osnovu Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila i po osnovu izmjena ove uredbe kojom se propisuju naknade i korektivni koeficijenti za obračun posebne naknade za okoliš. Procjena ukupnih prihoda od ove naknade do kraja godine iznosi 7.212.700 KM od čega se 70 posto raspoređuje kantonima, a 30 posto Fondu. Pored toga, donošenjem normativnih akata o naknadama od zagađivača i korisnika okoliša, povećali bi se, također, prihodi Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Na tim osnovama, rebalansom su predviđeni prihodi u iznosu od 13.242.700 KM, što sa 15.876.219 KM prenesenih iz prošle godine, čini ukupno 29.118.919 KM. Rashodi su planirani u visini 28.538.919 KM, a kapitalni izdaci 580.000 KM.

O STANJU U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA

Federalno ministarstvo pravde dostavilo je, za današnju sjednicu Vlade FBiH, Informaciju o stanju u kazneno-popravnim zavodima FBiH, s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja. Analizom je obuhvaćeno svih sedam KPZ-ova u kojima, prema najnovijim pokazateljima, ima ukupno 1.811 mjesta, od čega 334 pritvorska i 1.477 za osuđene osobe. Na dan 21.9.2011. godine, na izdržavanju kazne bile su 1.454 osobe, a evidentirane su i 274 pritvorene. U ovim zavodima ima ukupno uposleno 988 uposlenika. Analiza strukture uposlenika, koju su radili stručnjaci Vijeća Europe i britanskog Odjeljenja za međunarodni razvoj (DFID) utvrdila je nepopunjenost u jednim, a prekobrojnost u drugim sektorima. Nezadovoljavajuća je i kvalifikacijska struktura uposlenika.

Vlada je, nakon razmatranja Informacije, zadužila Federalno ministarstvo pravde da ispita sve mogućnosti za racionalnu internu preraspodjelu osoblja u KPZ-ovima. Ukoliko to bude nužno, a ujedno i sukladno Proračunu FBiH za 2011. godinu, Ministarstvo će Vladi dostaviti prijedlog za upošljavanje novih pripadnika službe osiguranja, državnih službenika i namještenika. Jedna od mjera je i privremeno premještanje direktora unutar sustava KPZ-ova.

O MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH je danas razmatrala i usvojila dvije informacije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, od kojih prva tretira kreditnu politiku poslovnih banaka prema malim i srednjim preduzećima (MSP) u FBiH. Konstatovano je da je pristup kreditnim sredstvima za MSP još uvijek otežan, unatoč sniženju kamatnih stopa i blagom povećanju spremnosti banaka da plasiraju kreditna sredstva u sektor MSP u odnosu na prethodne dvije godine. Iako su nominalne kamatne stope najniže u regionu, još uvijek su visoke u odnosu prema prosječnim profitnim stopama, ostvarenim u sadašnjim uslovima poslovanja MSP.

Ovakva situacija ukazuje na potrebu interveniranja mjerama subvencioniranja kamatnih stopa na kredite poslovnih banaka plasirane u sektor MSP, kao i intervenciju na području garancija za kredite poslovnih banaka, čemu treba posvetiti pažnju u narednom periodu.

Druga, danas razmatrana, informacija odnosila se na stanje razvijenosti poduzetničkih inkubatora u Federaciji BiH. Postojećih osam inkubatora organizirano je različito, iako im je ista osnovna funkcija, a to je pomoć pri osnivanju novih gospodarskih subjekata i njihov razvoj u prvim godinama poslovanja. Resorno ministarstvo je, kako se ističe u Informaciji, u okviru Programa poticaja razvoja malog gospodarstva u proteklom periodu (2005-2010) sufinansiralo, pored ostalog, i razvoj institucijske poduzetničke infrastrukture u iznosu većem od devet miliona KM. Ukazuje se, također, na zainteresiranost lokalnih zajednica za izgradnjom poduzetničkih inkubatora.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da intenzivira aktivnosti na potpori njihovom razvoju, te da ovom segmentu institucijske poduzetničke infrastrukture pruži svu potrebnu pomoć u koordinaciji sa nositeljima programa razvoja male privrede u FBiH.

INFORMACIJA O PRODAJI VOZILA

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH upoznala je Vladu FBiH s licitacijskom prodajom ukupno 23 vozila koja su koristili Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalni zavod za statistiku, Porezna uprava FBiH i Služba za zajedničke poslove.

Od ponuđenih vozila, prodano je 16 za ukupnu cijenu od 104.516,95 konvertibilnih maraka, dok je početna ukupna cijena za njih bila 80,6 hiljada KM.

Zaključeno je da treba nastaviti aktivnosti na ovom planu, s tim da ministarstva koja to do sada nisu učinila, iskažu svoje potrebe do naredne sjednice Vlade FBiH, kako bi se napravio konkretan plan.

PODRŠKA PROJEKTU „KREDITIRAJ-VOLONTIRAJ“

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je danas podršku projektu ˝Kreditiraj -volonitiraj˝, koji ima za cilj da mladim ljudima pruži priliku za sticanje iskustava koja će biti od praktičnog značaja u njihovoj profesionalnoj budućnosti.

U tom kontekstu, Vlada je pozvala preduzeća, vladine i nevladine institucije da iskažu svoju društvenu odgovornost i daju priliku mladima, koji su završili srednju, višu ili visoku školu da steknu radno iskustvo kroz volontiranje.

Uz to, Vlada FBiH je pozvala i Koordinaciju ministara obrazovanja i nauke FBiH i resorna kantonalna ministarstva obrazovanja i nauke da u nastavne planove i programe srednjih škola, gdje god postoji mogućnost za to, uvedu praktičnu nastavu za učenike, te na taj način omoguće sticanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti u oblasti za koju se školuju.

UREDBA O NAKNADAMA ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA

Kako je propisano Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, vrste i iznose naknada i posebne naknade za zagađivače okoliša, propisuje Vlada Federacije BiH, pa je danas donijeta Uredba kojom se propisuju naknade zagađivačima zraka prema vrsti, količini i porijeklu emisije zagađujućih materija, definiraju obveznici plaćanja naknada, te daju kriteriji za obračun naknade i korektivni podsticajni koeficijenti. Precizno se definiraju i obveznici plaćanja, a to su pravna lica koja uzrokuju zagađivanje zraka, i to zagađivači koji imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije štetnih gasova i/ili čvrstih čestica (prašine) iz pogona i postrojenja, a u nadležnosti su Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izdavanja okolinske dozvole, kao i drugi zagađivači zraka iz kantonalne nadležnosti ukoliko imaju godišnje emisije veće od jedne tone štetnih emisija.

U svrhu definiranja iznosa godišnjih naknada koje su osnov za proračun ukupne naknade po emisiji pojedinih zagađujućih materija koristila su se iskustva zemalja iz okruženja kod definiranja godišnje naknade po toni emisije, kao i predviđena sredstva Fonda za zaštitu okoliša neophodna za realizaciju Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša, odnosno njenog dijela o strategiji zaštite zraka, donesenog za period 2008-2018. godine, Uredba definira i mogućnost usklađivanja iznosa naknada nakon tri godine, u skladu sa ekonomskim parametrima u zemlji i okruženju.

O Prijedlogu uredbe su se, u skladu s ustavnim nadležnostima, očitovala kantonalna ministarstva.

POSJETA DRINU I BAKOVIĆIMA

Vlada FBiH zadužila je danas federalne ministre pravde, zdravstva, rada i socijalne politike, obrazovanja i nauke i za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da posjete zavode Drin i Bakovići.

Svrha posjete, koju treba realizovati u roku od 30 dana, jeste nalaženje modela za kvalitetnije funkcionisanje ovih ustanova.

SPORAZUM O SURADNJI SA SAVEZOM OPĆINA I GRADOVA

Na današnjoj sjednici data je saglasnost na tekst Sporazuma o suradnji između Vlade FBiH i Saveza općina i gradova FBiH.

Ciljevi ovog dokumenta su implementacije zajedničke saradnje, koordinacije i efikasnog institucionalnog dijaloga na unaprjeđenju sistema lokalne samouprave, procesa decentralizacije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave, te principa supsidijarnosti putem osiguravanja prava građana za direktno učešće u javnim poslovima na lokalnom nivou, kao i osiguranje odgovornog i jedinstvenog vršenja javnih poslova svih nivoa vlasti u lokalnoj zajednici.

Za realizaciju ovog sporazuma, u ime Vlade Federacije BiH je odgovoran federalni ministar pravde, a u ime Saveza općina i gradova Federacije BiH, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza.

ZAKLJUČAK O REGRESU

Vlada FBiH danas je donijela zaključak o isplati regresa za 2011. godinu za sve korisnike Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Regres iznosi 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH po zadnjem objavljenom statističkom podatku.

KADROVSKA PITANJA

Današnja sjednica Vlade FBiH bila je posljednja u čijem je radu, u svojstvu sekretara Vlade, prisustvovao Ismet Trumić, koji odlazi na novu dužnost. Premijer i federalni ministri izrazili su zahvalnost Trumiću na saradnji i rezultatima koje je postigao tokom devet godina, koliko je obavljao dužnost sekretara Federalne vlade.

Danas je Vlada FBiH imenovala privremeni Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od najviše dva mjeseca, u sastavu: Drago Udovčić (predsjedavajući), Faruk Salčinović, Nasef Milanović, Enver Halilović, Mirsad Kaljiković, Sedina Obuća, Almir Spaho, Borislav Šimunović, Dalibor Jelinić, Zdravko Mamić i Omer Omerefendić. Razriješen je dužnosti zamjenik direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Ivan Rogić, a na njegovo mjesto na period do najviše dva mjeseca imenovana Anka Rajić.

Za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, do konačnog imenovanja, a najduže šest mjeseci, Vlada FBiH je danas imenovala Ivicu Marinovića.

Vlada FBiH je danas donijela odluke o davanju saglasnosti na poništavanje javnih oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo. Vlada je danas dala saglasnost na privremno imenovanje Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na period do 60 dana, kojeg čine Željko Matoc, Siniša Bilić, Medina Kočan, Vildana Smajlović-Hoti i Marin Musa. Saglasnost je data da se Haris Jašarević, Amadeo Mandić, Miroslav Galić, Marko Musić i Ranko Krrneta imenuju za privremene članove Nadzornog odbora (do 60 dana) JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.00 sati.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE