20. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 04.10.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 19. sjednice i Zapisnika 4. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine
 3. Prednacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
 4. Prednacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prednacrt zakona o liječništvu
 6. Prednacrt zakona o sestrinstvu
 7. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izadu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju
 8. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
 9. Prijedlog amandmana na Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“
 10. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2014. godine
 11. Prijedlog izmjene Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimira Đokića protiv Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke
 12. Informacija povodom aplikacije Aleksić i 12 drugih protiv Bosne i Hercegovine i prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključenje prijateljskih nagodbi, s Prijedlogom zaključaka
 13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje telekomunikacijske opreme Društvu za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom „Pretis“ d.d. Vogošća
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu, s Prijedlogom zaključka
 15. Prijedlozi odluka
 16. a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju Konačne situacije izvršenih radova na finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2010. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o Konačnom obračunu sufinansiranja obavljanja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2010. godinu

 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 19. Prijedlozi akata
 20. a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje mjera i aktivnosti radi unaprjeđenja provođenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine

 21. Prijedlog odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
 22. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu Bernd Schmitz
 23. Incijativa za institucionalno rješenje partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 24. Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev Institucije ombudsmena za ljudska prava na žalbu članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 25. Informacija o robnom kreditu UNICREDIT BANK AUSTRIA AG za finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje, sa Nacrtom sporazuma i Nacrtom odluke
 26. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, s Prijedlogom zaključka
 27. Periodični izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini za period januar – juni
 28. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem 30.6.2011. godine, s Prijedlogom zaključaka
 29. Izvještaj o realizaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 30.6.2011. godine), s Prijedlogom zaključaka
 30. Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 31. Informacija o stanju u kazneno – popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja, s Prijedlogom zaključaka
 32. Informacija o aktuelnom stanju implementacije Strategije upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine (ATM strategije BiH), s Prijedlogom zaključaka
 33. Informacija o lijekovima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, s posebnim osvrtom na cijene lijekova, s Prijedlogom zaključaka
 34. Informacija o kreditnoj politici poslovnih banaka prema malim i srednjim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 35. Informacija o razvijenosti poduzetničkih inkubatora u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 36. Informacija o raspisivanju ponovnog Javnog poziva i odabiru korisnika sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godine“ po Programu „Sufinansiranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turističko-ugostiteljskih kapaciteta, održivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turističke infrastrukture“ i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
 37. Informacija za utvrđivanje elemenata za raskid Ugovora o zajedničkom ulaganju Ferimpex d.o.o. Zavidovići i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići
 38. Prijedlozi akata
 39. a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  c) Prijedlog zaključka

 40. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 41. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 42. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta
 43. a) državnih službenika i prijem pripravnika Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, s Prijedlogom zaključka
  b) za popunu pet (5) upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi policije, s Prijedlogom zaključka

 44. Zahtjev za davanje saglasnosti za upošljavanje državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli, s Prijedlogom zaključka
 45. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva, s Prijedlogom zaključka
 46. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem volontera u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, s Prijedlogom zaključaka
 47. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 797/2011 od 12.7.2011. godine
 48. Informacija o aktivnostima vezano za nastavak pregovora sa EBRD o odobravanju 166 miliona eura za izgradnju Koridora Vc
 49. Prijedlog odluke o povećanju vlasničkog kapitala Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 50. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 51. Prijedlog uredbe o vrstama i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka
 52. Prijedlozi odluka
 53. a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

 54. Prijedlog zaključka u vezi sa isplatom regresa za budžetske korisnike za 2011. godinu
 55. Prijedlog zaključka u vezi Ministarske deklaracije
 56. Prijedlog zaključka
 57. Prijedlog zaključka
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE