19. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.09.2011.
Saopćenje o radu

SUTRA RAZGOVOR S RUDARIMA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva za 2010.godinu u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala i rudnika u sastavu Koncerna JP EP BiH DD Sarajevo.

Ocijenjeno je da je Vlada Federacije BiH u potpunosti izvršila obaveze za 2010. godinu prema Zakonu o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine nad čijom realizacijom nadzor vrši Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, pa je neophodno da stoga rudnici uglja redovno podnose izvještaje o sredstvima koja su im uplaćena i koja su transferisala nadležnim institucijama.

Nakon temeljite analize poslovnih rezultata, a uzimajući u obzir najnovije aktivnosti sindikata nekih rudnika uglja, Vlada FBiH je zaključila da se zajednički pod hitno razmotre sve relevantne informacije o stanju u rudnicima i Koncernu.Sastanak bi trebao biti održan već sutra, u prisustvu premijera FBiH, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, te generalnog direktora Elektroprivrede i Koncerna, direktora rudnika i predstavnika svih sindikata rudara.

 

PODRŠKA POKRETANJU PROIZVODNJE  ZAVIDOVIĆKE “KRIVAJE”

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku kojom se raspodjeljuje dio sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije  "Subvencije javnim preduzećima - Konsolidacija Krivaja Zavidovići"  utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu.

Riječ je o 400.000 KM namijenjenih pokretanju proizvodnje u ovoj kompaniji, o čijem je utrošku, uz materijalne dokaze, korisnik dužan izvijestiti resorno ministarstvo.

Inače, danas je izmijenjena ranije donesena  Odluka o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu FBiH za 2011.godinu, s ciljem njenog usaglašavanja s rebalansom Budžeta za ovu godinu i zaključcima Vlade FBiH.

 

POTPORA OBNOVI VIJEĆNICE

Danas je donesena i Odluka kojom je iz  “Tekuće rezerve Vlade FBiH“ iz ovogodišnjeg Budžeta odobreno 200.000 KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Riječ je o sredstvima koja su namjenski prebačena na Tekuće transfere neprofitnim organizacijama -„Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa", kao podrška Gradu Sarajevu, u realizaciji treće faze obnove Vijećnice.

Sredstva odobrena Budžetom FBiH za 2011. godinu istom ministarstvu za ove namjene već su raspoređena po osnovu Odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele usvojene od strane Vlade FBiH, a kako je neophodno završiti treću fazu radova u ugovorenom roku da ne bi došlo do kašnjenja u osiguranju sredstava kroz Program Predpristupne pomoći (IPA) Evropske unije u iznosu od 7 miliona EUR-a za četvrtu fazu radova, bilo je neophodno donijeti današnju odluku.

 

SREDSTVA ZA PENZIJE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku po kojoj će se vršiti isplata razlike za septembar mjesec između najnižeg iznosa penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima i iznosa najniže penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Sredstva za ove namjene osiguraće se u Budžetu FBiH za 2011. godinu, u okviru sredstava planiranih za finansiranje isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima. Procjena njihove visine sačinjena je na osnovu podataka Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a na bazi isplate penzija za mjesec august 2011. godine, prema kojima je penziju do iznosa najniže penzije od 310,73 KM, ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, primilo 11.079 penzionera na osnovu propisa o povoljnijem penzionisanju, a za koju namjenu je za mjesec august bilo potrebno osigurati 470.000 KM.

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FINANCIRANJU
 POSLOVA PREMJERE I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici , utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o financiranju poslova premjere i uspostave katastra nekretnina.

Za ove potrebe se, kaže se u Nacrtu, osiguravaju sredstva iz Federalnog, te proračuna kantona i općina na kojem se izvode premjeri, zatim iz doprinosa od investicija za građevinske objekte i naknada za korištenje pokazatelja premjere i katastra nekretnina. Ukupna sredstva utvrđuju se kroz godišnje planove i sporazume o zajedničkom financiranju premjere i uspostave katastra nekretnina između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i kantona i općina na čijim se teritorijama izvode ove aktivnosti.

 

O RADU FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite. Razlog je u potrebi regulisanja određenih pitanja koja se odnose na sastav Federalnog štaba civilne zaštite, kako bi se, bez promjene ukupnog broja njegovih članova, osiguralo što efikasnije vršenje funkcija Štaba.

Budući da je za komandanta Federalnog štaba civilne zaštite, predložen zamjenik premijera FBiH koji istovremeno obavlja i funkciju ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  nepotrebno je da još dva člana Štaba budu iz istog ministarstva. Istovremeno je predloženo da se u sastav Štaba imenuje predstavnik Federalnog ministarstva finansija, jer  ono, nakon isteka mandata dosadašnjem komandantu, nije zastupljeno u ovom tijelu.

Predloženom uredbom, također su dopunjene nadležnosti Federalnog štaba civilne zaštite koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji je usklađen sa Okvirnim zakonom iz ove oblasti na nivou Bosne i Hercegovine.

 

PRIHVAĆEN ZAJAM OPEC-a

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po sporazumima o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID), koje će uputiti u Parlament FBiH.

U prvom slučaju riječ je o kreditu od 3.237.500 dolara namijenjenog realizaciji Projekta stambene obnove 700 stambenih jedinica koje će obuhvatiti stanove za oko 3.000 osoba.

U drugoj odluci radi se o 6.000.000 dolara vrijednom kreditu za realizaciju Projekta unaprjeđenja uslova života na selu.

 

ODLUKE IZ OBLASTI PROMETA I KOMUNIKACIJA

Vlada FBiH je danas donijela tri odluke finansijske prirode koje se odnose na oblasti iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

U prvoj Odluci riječ je o odobravanju izdvajanja 2.135.000 KM iz Budžeta FBiH za ovu godinu, koja će biti doznačena na transakcijski račun JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo u svrhu plaćanja obaveza PDV-a pri realizaciji odobrenih međunarodnih kredita.

I druga danas donesena Odluka odnosi se na JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, odnosno na reprogramiranje obaveza ovog preduzeća u iznosu od 2.500.000 KM po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Propisano je da će JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo ova sredstva vratiti do 30.06.2012. godine uplatom na poseban namjenski transakcijski račun za povrat PDV-a na revolving osnovi, otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora i istovremeno utvrđena dinamika njihovog vraćanja po mjesecima. Odluka je donesena nakon tužbe koju je Federalno pravobranilaštvo podnijelo u ime Federalnog ministarstva prometa i komunikacija radi povrata  2,5 miliona KM doznačenih ovoj kompaniji  po Odluci Vlade FBiH od 17. marta 2010.godine.

U trećem slučaju radi se o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu ovom ministarstvu od 22.12.2010. godine, tako što će se, za iznos od 2.000.000 KM odobrenih za otplatu kredita domaćim finansijskim institucijama JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo", povećati udio Federacije BiH u kapitalu ove avioprijevozne kompanije. Na ovaj način omogućena je dokapitalizacija JP „B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, tako da i Turkish Airlines, strateški partner sa udjelom od 49 posto u kapitalu društva, može uplatiti svoj dio u gotovini da bi zadržao procenat učešća u kapitalu društva.

 

PRIHVAĆEN GRANT ŠVEDSKOG TRUST FONDA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom prihvaća grant namijenjen finansiranju izgradnje prečistača otpadnih voda u Mostaru u okviru Projekta “Zaštite kvaliteta voda" po Sporazumu o grantu Švedskog Trust Fonda zaključenog između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj  u iznosu od 3.455.747 dolara.

Ova sredstva koristiće se za poboljšanje kvaliteta vode rijeke Neretve, putem priključivanja na centralni sistem prikupljanja otpadnih voda, korisnika iz centralnih dijelova doline Mostara i transporta otpadnih voda do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na dalji tretman.

Vlada FBiH je, također, dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije i podugovora između Federacije i komunalnog preduzeća zaduženog za realizaciju ovog projekta.

 

AGENT ZA PRUŽANJE USLUGA PO OSNOVU EMISIJE OBVEZNICA FBiH

 Vlada FBiH je donijela Odluku o određivanju Registra vriednosnih papira u FBiH kao agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije BiH iz osnova ratnih potraživanja.

Odluka je donesena na osnovu odredbi Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH prema kojoj Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, određuje agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica, s ciljem  pojednostavljivanja procedura koje prethode isplatama i samom plaćanju dospjelih glavnica i kamata po emitovanim obeznicama iz osnova ratnih potraživanja. Na ovaj način stvaraju se uvjeti za pravovremeno (na dan dospijeća) plaćanje dospjelih obaveza vlasnicima obveznica na njihove račune, kako bi se eliminirali potencijalni zahtjevi za isplatu zateznih kamata, a istovremeno bi Federalno ministarstvo finansija bilo rasterećeno mnogobrojnih obaveza u vezi s ovim poslovima. Ovo ministarstvo će ugovorom sa Registrom vrijednosnih papira u FBiH bliže regulisati međusobne obaveze.
U Budžetu Federacije BiH planiraće se i osigurati sredstva potrebna za plaćanje naknade Registru vrijednosnih papira za vršenje ovih usluga.

 

SUFINANSIRANJE IZGRADNJE SPOMEN-OBILJEŽJA, MEZARJA I GROBALJA

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata današnjom je Odlukom Vlade FBiH odobrena upotreba 70.000 KM s transfera Budžeta FBiH namijenjenog sufinansiranju izgradnje spomen-obilježja, uređenju mezarja i grobalja. Pravo prijave na korištenje mogu ostvariti samo pravne osobe (udruženja/udruge koja okupljaju boračke/braniteljske populacije i vjerske ustanove), s razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizišlih iz namjene ovih sredstava.

Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu javnog poziva (oglasa) koji raspiše nadležni federalni ministar i koji će biti objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i u dnevnim novinama.

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE FONDACIJE OdRaz

Federalna vlada prihvatila je Godišnje izvješće o radu Fondacija za održivi razvoj -OdRaz za 2010. godinu.

Izvješće se odnosi na projekte podrške razvoju lokalnih zajedica, kulturno-povijesnog naslijeđa, ruralne infrastrukture i poboljšanja dostupnosti financijama za mala i srednja poduzeća.

OdRaz je protekle godine ostvario ukupan prihod od 5.799.294 konvertibilne marke, od čega se na sredstva iz Proračuna FBiH odnosi 5.219.127 KM.

Ukupan rashod veći je od prihoda i iznosi 5.896.018 KM.

 

O POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI IDUSTRIJE

Vlada FBiH je danas usvojila Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije za 2010.godinu u kojima ovo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala.

Ocijenjeno je potrebnim nastaviti aktivnosti na stvaranju povoljnijeg ambijenta rada i poslovanja prije svega predlaganjem novih zakonskih rješenja, odnosno izmjena i dopuna postojećih.Također su sva društva koja su poslovala sa gubitkom u 2010 . godini obavezna napraviti sanacijski plan sa konkretnim zadacima u njegovoj realizaciji.

 

 DUGOVANJA PREDUZEĆA NAMJENSKE INDUSTRIJE

Sukladno Zaključku Vlade FBiH od 27.7.2011.godine, a prema podacima koja su dostavila privredna društva namjenske industrije sa većinskim državnim kapitalom u Federaciji, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je na današnjoj sjednici prezentiralo dugovanja ovih društava po osnovu okončanih sudskih postupaka i sudskih postupaka koji su u toku, kao i podatke da li su i za koliko ova dugovanja umanjena sredstvima koja su im za tu namjenu raspoređena iz Budžeta FBiH.

Ukupan iznos obaveza za devet ovih društava ( Igman, Binas, Unis-Ginex, Pretis, BNT-TMiH, TRZ, Zrak, Vitezit i Pretis d.oo. Alatnica) po osnovu sudskih sporova na dan 30.6.2011. godine iznosio je 42.102.756,08 KM, od čega se na okončane sudske sporove odnosi 21.396.123,80 KM.

Do istog datuma je ovim društvima iz Budžeta FBiH i Pasivnog podbilansa- „irački dug“ dodijeljeno 31.457.886,54 KM, dok je iz ovih sredstava po sudskim presudama  za tri privredna društva (Binas, BNT-TMiH i Zrak) uplaćeno za PIO/MIO 4.890.775,51 KM.

 

O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA VLADE FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Razvojne banke FBiH o
realizaciji obaveza po ugovorima o komisionim poslovima s Vladom FBiH, s posebnim osvrtom na komisione projekte realizirane u prošloj godini.

U Informaciji se ističe da je Banka, postupajući u skladu sa ugovorima o komisionim poslovima, a prema instrukcijama Federalnog ministarstva finansija, u periodu od 1.1.1999. do 6.9.2011. godine, izvršila uplatu prikupljenih sredstava u ukupnom iznosu od 81.778. 101,29 KM, od čega u 2011. godini 20.098.289,82 KM. Pored toga, u istom periodu, izvršen je revolving prikupljenih sredstava u visini od 12.636.411,65 KM.

U skladu sa odredbama ugovora o komisionim poslovima, Banka redovno izvještava nadležno Federalno ministarstvo finansija, putem mjesečnih izvještaja o naplati komisionih kredita, naplaćenoj naknadi, kompenziranim i prenesenim sredstvima, te stanju raspoloživih sredstava na računima projekata kod Banke.

 

MJERE ZA BORBU PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA

U okviru priprema za donošenje Akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine, na bazi Akcionog programa donesenog na nivou Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je danas razmatrala i usvojila planirane poslove, odnosno obaveze koje se odnose na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Među 41 zadatkom koji se odnosi na FMUP su mjesečni koordinirajući sastanci komesara kantonalnih MUP-ova i direktora Federalne uprave policije s ciljem analiziranja problema i dogovora o načinu intenziviranja i ujednačavanja aktivnosti na teritoriji FBiH.

Predloženo je, između ostalog, da  kantonalni MUP-ovi nastave testiranje vozača na psihoaktivne supstance, putem testera koje je FMUP nabavio i podijelio svim KMUP-ovima.

Među aktivnostima je i priprema programa edukacije iz oblasti zloupotrebe droga koji bi bio realiziran za pripadnike svih policijskih agencija na teritoriji FBiH. Prijedlog je da, neovisno od KMUP-ova, Federalna uprava policije preduzme mjere kontrole kada je riječ o nadzoru nad radom medicinskih praksi radi suzbijanja psihoaktivnih supstanci.

U cilju realizacije harmonizacije zakona o drogama i o lijekovima, Federalna uprava pollicije će, putem FMUP-a, odnosno Vlade FBiH, inicirati kod  Ministarstva sigurnosti BiH, da se oformi radna grupa koja bi radila na ovom pitanju.

Radi regulisanja primjene pojedinačnih posebnih istražnih radnji, FUP će, kroz aktivnosti svojih specijaliziranih odjeljenja, izraditi posebne instrukcije ili pravilnike o postupanju i vršenju nadzora u određenim oblastima.

Vlada je, nakon današnje rasprave, imenovala Radnu grupa za izradu Akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u FBiH u sastavu: Zlatko Čardaklija iz Federalnog ministarstva zdravstva ( predsjedavajući),Nermana Mehić-Basara federalni koordinator za borbu protiv narkomanije, Merima Pozderac iz Federalnog ministarstva finansija, Hidajet Halilović iz Federalnog ministarstva pravde, Damir Češkić iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ahmet Dizdarević i  Emira Slomović iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Sanja Arnautović-Idžaković iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Iskra Vučina iz  Zavoda za javno zdravstvo FBiH ( članovi).

 

ODLUKA O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

U cilju pravovremenog djelovanja, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa kako bi se izmirile obaveze koje dolaze na naplatu po osnovu stare devizne štednje.

Prijenos sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa u iznosu od 24.722.027,55 KM na transakcijski račun Federalnog ministarstva finansija koji je regulisan danas donesenom Odlukom, omogućava kratkoročnu pozajmicu na rok od 45 dana.


ODLUKE IZ OBLASTI OKOLIŠA I TURIZMA

Vlada FBiH je danas donijela odluke o usvajanju više programa utroška sredstava transfera Federalnog ministarstva okoliša i turizma, utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu.

U prvom programu radi se o sredstvima u iznosu od 400.000 KM s “Transfera za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćušte", a u drugom Programu o 300.000 KM „Transfera za sanaciju Počitelja'".

Treći Program vrijednosti 450.000 KM odnosi se na sredstva „Transfera za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce", a njima će se finansirati završetak radova na sanaciji desne obale i slapišta u podnožju vodopada (Bučnice).

U četvrtom Programu riječ je o sredstvima  „Transfera za “Nacionalni park Una”", u ukupnom iznosu 500.000 KM .

Peti Program utroška odnosi se na sredstva utvrđena u Budžetu FBiH za „Akcioni plan strategije okoliša", u vrijednosti od 900.000 KM. Od toga se 500.000 KM raspodjeljuje za sufinansiranje Programa podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, 150.000 KM za program izrade i publikovanja Crvene liste vrsta (flore, faune i gljiva) u Federaciji BiH, te 250.000 KM za program nabavke jedne automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka, kao dio mreže monitoring kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH.

U šestom Programu riječ je o „Transferu za preventivna sredstva za akcidente u okolišu", u visini od 720.000 KM  koja se raspodjeljuju tako da je, kao potpora projektu „Praćenje teških metala u zemljištu i biljkama na području općine Zenica ", namijenjeno 120.000 KM a za sufinansiranje programa u cilju zaštite okoliša 600.000 KM.

 

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, Federalnoj upravi civilne zaštite odobrila korištenje kumuliranih sredstava iz ranijih godina za fazu VIII Programa deminiranja u iznosu od 1,3 miliona KM.

Ova će sredstva biti iskorištena za nabavku mašina i opreme za deminiranje.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom Federalnoj upravi za inspekcijske poslove odobrava izdvajanje 100.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju pojačanog inspekcijskog nadzora „rada na crno".

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Za predstavnike Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnoj komisiji za dug na nivou Bosne i Hercegovine imenovani su: Ante Krajina, Mensura Kožo, Samir Bakić i Jasna Vukasović.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razrješenje Vilima Primorca sa mjesta predsjednika Uprave, pošto prethodni Nadzorni odbor nije imao saglasnost Vlade FBiH za njegovo imenovanje. Istovremeno, Vlada je Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar dala prethodnu saglasnost da se za vršioca dužnosti predsjednika Uprave-direktora ove kompanije imenuje Stipe Prlić na period do šest mjeseci.

Vlada je donijela Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta Federalnog štaba civilne zaštite postavljen je zamjenik premijera i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović, a za načelnika Štaba direktor Federalne uprave civilne zaštite Alija Tihić, te 19 članova Štaba.

Nakon što je razmotrila i prihvatila Izvještaj Konkursne komisije, Vlada FBiH je danas donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Imenovani su Vojimir Radojčić, Mujo Begić, Sanja Lizdek Radlović, Midhat Bjelošević, Ana Šimunović, Džemal Bašić i Ivan Perić.

Na današnjoj sjednici donijete su odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja FBiH, kao i o kriterijima za njihov izbor i imenovanje. Također je imenovana šestočlana Komisija za provođenje postupka izbora kandidata.

Vlada FBiH je dala saglasnost Federalnom tužilaštvu za zapošljavanje dva nova federalna tužioca. Ovim se broj federalnih tužilaca povećava, sa dosadašnjih devet, na 11 izvršilaca. Cilj ovog povećanja je jačanje kontrole nad radom kantonalnih tužilaštava, te nadzora njihove efikasnosti.

Vlada je, također, imenovala i Radnu grupu u sastavu Ramiz Mehaković, Edita Kalajdžić, Srđan Mikić, Adnan Salkić i Adnan Zeković, koja ima zadatak da, u roku od 15 dana, predloži način finansiranja, kao i privremenog upravljanja za sedam kulturnih ustanova od značaja za Bosnu i Hercegovinu, dok to ne preuzmu nadležni organi države.

Jovana Marjanovića Vlada je na lični zahtjev razriješila dužnosti člana NO J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17,40 sati.

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE