19. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.09.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 18. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.   Prednacrt zakona o finansiranju/financiranju poslova izmjere/premjere i uspostavljanja katastra nekretnina
3.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite
4.   Projekt stambene obnove – Informacija o zajmu OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID), sa Nacrtom sporazuma i Nacrtom odluke
5.   Projekt unapređenja uslova života na selu – Informacija o zajmu OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID), sa Nacrtom sporazuma i Nacrtom odluke
6.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
7.   Prijedlog odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
8.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
9.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
10.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta švedskog Trust Fonda namjenjenog za vodovod i kanalizaciju u Mostaru po Projektu „Zaštite kvaliteta vode“ 11.   Prijedlog odluke o određivanju agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova ratnih potraživanja
12.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
13.   Prijedlozi akata
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
14.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu
15.   Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencija javnim preduzećima – Konsolidacija Krivaja Zavidovići“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za Krivaju Zavidovići
16.   Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa Tekućeg transfera „Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata
17.   Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za septembar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
18.   Prijedlog odluke o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom FMF – Civil.zaš.progr.deminir. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite
19.   Godišnji izvještaj Fondacije za održivi razvoj OdRaz za 2010. godinu
20.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u 2010.godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala i rudnika u sastavu Koncerna JP EP BiH D.D. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
21.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2010.godine u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključaka
22.   Izvještaj za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
23.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 841/11 od 27.07.2011. godine - podaci o ukupnoj vrijednosti dugovanja privrednih društava iz oblasti namjenske industrije
24.   Informacija o realizaciji obaveza po ugovorima o komisionim poslovima sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine , sa Izvodom iz izvještaja o komisionim projektima za period od 01.01.2010. do 31.12.2010.godine
25.   Prijedlog rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
26.   Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnoj komisiji za dug
27.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za prijem u radni odnos jednog državnog službenika i jednog namještenika, sa Prijedlogom zaključaka
28.   Informacija vezano za realizaciju Odluke o preuzimanju prava osnivača JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine
29.   Zahtjev za davanje saglasnosti za novo upošljavanje u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
30.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razrješenje predsjednika uprave - direktora u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za imenovanje vršioca predsjednika uprave - direktora u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
31.   Prijedlog dijela Akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na obaveze Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova   
a)   Prijedlog rješenja o imenovanje Radne grupe za izradu Akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine
32.   Prijedlog odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa
33.   Informacija o pokretanju postupaka utvrđivanja odgovornosti u IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključka
34.   Informacija o stanju i potrebama Federalnog ministarstva kulture i sporta u Transferu za sport za 2011. godinu
35.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćušte“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
36.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju Počitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
37.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita rijeke Plive - Jajce“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
38.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
39.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan strategije okoliša“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
40.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za preventivna sredstva za akcidente u okolišu“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE