18. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.09.2011.
Saopćenje o radu


LIMITIRAN BROJ SAVJETNIKA ČLANOVA VLADE FBiH

Zaključcima donesenim na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je utvrdila broj savjetnika nositelja izvršnih funkcija u Vladi Federacije BiH. Tako federalni ministar može imati najviše tri, a zamjenici premijera Federacije BiH najviše pet savjetnika, uključujući i funkciju ministra. Premijer Federacije BiH, zaključeno je, može imati šest savjetnika.

Zaduženi su svi članovi i tajnik Vlade Federacije BiH da usuglase pravilnike o unutarnjoj organizaciji federalnih ministarstava i Glavnog tajništva Vlade Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na sistematizirana radna mjesta savjetnika ministra, savjetnika zamjenika premijera i savjetnika premijera Federacije BiH.

Današnji zaključak počet će se primjenjivati od 1.1.2012. godine.

IPA 2011: NEPRIHVATLJIVA REVIDIRANA LISTA

Vlada Federacije BiH ostaje pri prvobitno utvrđenoj listi projektnih prijedloga IPA 2011 koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, jer je u njenom kreiranju Vlada Federacije BiH i učestvovala u skladu sa uspostavljenim i jasno definisanim procedurama i pravilima programiranja, važećim zakonima, te Okvirnim sporazumom, zaključeno je na današnjoj sjednici.

Revidirana lista projektnih prijedloga IPA 2011 je za Vladu Federacije BiH neprihvatljiva, jer njena izrada nije obavljena u skladu sa uspostavijenim i jasno definisanim procedurama i pravilima programiranja, važećim zakonima, te Okvirnim sporazumom.

Zadužen je koordinator Vlade FBiH za IPA da, u saradnji sa Uredom premijera Federacije BiH, u roku od petnaest dana razmotri naredne aktivnosti, uključujući i mjere neučešća u ovim projektima.

DOPUNE UREDBE O DODJELJIVANJU I
ODUZIMANJU ČINOVA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

Analizom rada u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova u proteklom razdoblju ocijenjeno je da je u izvršavanju poslova koji se odnose na analitičku obradu podataka u svezi pitanja iz oblasti droga, terorizma, organiziranog kriminala i međukantonalnog kriminala potrebno iskustvo i znanje policijskog službenika. Kako je Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave propisano da ove operativne poslove iz nadležnosti FMUP-a obavlja Federalna uprava policije, a da analitčke poslove, za koje se moraju angažirati policijski službenici, može obavljati i FMUP, Vlada FBiH je danas dopunila Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH, te predvidjela policijske službenike u okviru FMUP-a.

Poslovi policijskih službenika koji se obavljaju u FMUP-u usuglašeni su s činovima za starijeg narednika (upravljanje vozilom tijkom pratnje ministra, osiguranje i zaštita ministra, realizacija i planiranje osiguranja i zaštite ministra), višeg inspektora (analitički poslovi koji se odnose na poslove u svez droga, terorizma, organiziranog kriminala i međukantonalnog kriminala), te na samostalnog inspektora (poslovi policijske saradnje u provedbi mjera sigurnosti).

UREDBA O MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA

Federalna vlada danas je donijela Uredbu o kriterijima za razvrstavanje javnih cesta, na temelju koje one mogu biti autoceste, te brze, magistralne, regionalne i lokalne ceste.

U autoceste i brze ceste razvrstavaju se one namijenjene isključivo prometu motornih vozila, ako zadovoljavaju barem jedan od propisanih uvjeta: povezivanje FBiH u europski prometni sustav, tranzitni promet prema posebnom propisu, ostvarivanje kontinuiteta ceste koja je međunarodnim i međudržavnim sporazumima označena kao europska cesta kroz BiH, te prometno povezivanje regija unutar FBiH.

Magistralne ceste su one koje povezuju sjedišta entiteta i kantona, kantonalna sjedišta s većim regionalnim sjedištima susjednih država, te ako ostvaruju kontinuitet razvrstane magistralne ceste kroz gradove.

Regionalne ceste predstavljaju spoj na autoceste, ili povezuju sjedišta kantona s gradovima i općinskom sjedištima, mweđusobno povezuju sjedišta gradova i općina, a to su i ceste preko kojih se ostvaruje veza grada ili njegovih dijelova s magistralnim cestama.

Pod regionalnim cestama podrazumijevaju se one koje povezuju grad, odnosno sjedništa općina s naseljima s više od 50 stanovnika unutar grada ili općine, ceste koje povezuju gradske četvrti s regionalmim cestama, te koje povezuju susjedne gradske četvrti.

HITNO PRIPREMITI IZMJENE ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

Razmatrajući danas pitanje naknada za objekte na Koridoru Vc, Vlada FBiH zadužila je Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne odnose da, u roku od sedam dana, pripremi izmjene Zakona o eksproprijaciji.

Istovremeno, Direkcija za autoceste FBiH zadužena je da snimi kompletno stanje na trasama Koridora Vc, te na autocesti Tuzla-Brčko-Orašje i Tuzla-Žepče.

ODBIJENA INICIJATIVA

Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu Puniše Rešetara za autentičnim tumačenjem odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja. Razlog za neprihvaćanje je ocjena kako su odrebe ovog zakona nedvojbene i jasne, a i u inicijativi nije potpuno precizno naznačeno što treba tumačiti.

NIJE PRIHVAĆEN PRIJEDLOG AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vlada FBiH dana se očitovala o stavu Agencije za privatizaciju u FBiH po pitanju zahtjeva za obeštećenje „Energopetrola“ d.d. Sarajevo, traženog po osnovu klauzule Ugovora o dokapitalizaciji ove kompanije, o isticanju njihove nenadležnosti po tom pitanju, o njihovoj jednostranoj izjavi da su im obaveze po pitanju dokapitalizacije „Energopetrola“ prestale.

Analizirajući prijedlog, Vlada se saglasila s mišljenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije da ne može biti prihvaćen prijedlog Agencije za privatizaciju. Kako je obrazloženo, Ugovor o dokapitalizaciji „Energopetrola“ još je aktuelan, a proces realizacije i izvršenja Ugovorom preuzetih obaveza još nije završen, pa zaduženja Agencije u nisu i ne mogu prestati.

O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA

Vlada FBiH danas je iznmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FFBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u dijelu koji se odnosi na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti - učešće Vade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika. Umjesto ranijih 552.897 konvertibilnih maraka, sada je za zaštitu nacionalnih spomenika, u skladu s rebalansirabnim Budžetom za 2011. godinu, utvrđeno izdvajanje 467.750 KM.

IZMJENA ODLUKE O SREDSTVIMA ZA UDRUŽENJA
PROISTEKLA IZ OSLOBODILAČKOG-ODBRAMBENOG RATA

Izmjenom Odluke o transferu sredstava za udruženjai udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog, odnosno domovinskog rata, danas je u Budžetu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata iznos od 450 hiljada konvertibilnih maraka smanjen na 400 hiljada KM.

Ovo je u skladu sa izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu.

Također je izmjenom Odluke o sredstvima za pomoć u liječenju braniteljske populacije ranije odobreni iznos od 344,69 hiljada KM smanjen na 300 hiljada KM.

UVEĆANO RAČUNANJE RADNOG STAŽA

Na današnjoj asednici Federalna vlada je donijela Odluku utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom strajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudbenoj policiji i Federalnom ministarstvu pravede. Konkretno, Odluka se odnosi na poslove u u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa s Odjeljenjem maloljetničkog zatvora u Zenici i Odjeljenjem u općini Usora, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Bihaću, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Mostaru, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Sarajevu s odjeljenjima u Ustikolini i općini Pale-Prača, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju i Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Busovači, te na poslove u sudbenoj policiji i u Federalnom ministarstvu pravde.

Uvećanje se, zavisno o tome o kojem se od o 12 vrsta poslova radi, računa kao 15, odnosno 16 mjeseci za svaku navršenu godinu radnog staža.

IZDVAJANJE SREDSTAVA FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA

Vlada FBiH je odobrila izdvajanje budžetskih sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta u iznosu od 84.065 konvertibilnih maraka.

Ova sredstva namijenjena su za sufinansiranje troškova avioprijevoza fudbalskih „A“ i „U21“ reprezentacija Bosne i Hercegovine za kvalifikacione utakmice u Bjelorusiji.

SUGLASNOST APF-u

Vlada Federacije donijela je Odlukom kojom Agenciji za privatizaciju u FBiH daje se suglasnost da oprihoduje kamatu na obveznice Republike Irak u iznosu od 300.904,52 dolara , kao i neraspoređena sredstva od 88.850,57 konvertibilnih maraka. Sredstva će Agencija za privatizaciju koristiti za izmirenje obveza i troškova iz pasivne podbilance.

KONCESIJA ZA IZGRADNJU „HE VRANDUK“ NA RIJECI BOSNI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za izgradnju HE Vranduk 19,63 MW na rijeci Bosni i odredila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da zaključi ugovor o koncesiji.

Utvrđeno je i da se jednokratna novčana naknada za dodjelu koncesije u iznosu od 2.268.954 KM, što je 1,8 posto ukupne investicione vrijednosti projekta, uplaćuje 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Godišnja koncesiona naknada iznosit će 2,43 posto od ukupnog godišnjeg prihoda i ne može biti manja od 1,5 posto od projektovanog godišnjeg prihoda.

IZVJEŠTAJ RTVFBiH O UTROŠKU SREDSTAVA ZA 2009. GODINU

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj RTVFBiH o utrošku sredstava za 2009. godinu na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za sufinasiranje programa nabavke i montaže emisione opreme za poboljšanje i proširenje pokrivenosti signalom RTV FBiH po općinama i lokacijama.

Ovom odlukom sredstva u iznosu od 382.001 KM bila su namijenjena za nabavku 23 predajnika/repetitora. RTVFBiH je raspisala javni natječaj na kojem je kao najpovoljniji ponuđač izabran IMP TEN-TELEKOM d.o.o. iz Ljubljane, s kojim je sklopljen Ugovor, a vrijednost nabavke 24 TV repetitora i predajnika sa antenskim sistemom iznosila je 489.448 KM. Oprema je isporučena i izvršene su obaveze, a razliku između doniranih sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i ugovorene vrijednosti za nabavku TV repetitora i predajnika, u iznosu 107.447,40 KM uplatit će RTVFBiH, a sve u cilju bolje pokrivenosti signalom na području cijele Federacije BiH. Kako se navodi, RTVFBiH je namjenski utrošila sredstva, a predajnici su instalisani na 19 od 23 predviđene lokacije, ali je RTVFBiH dodatno instalisala predajnik na lokaciji Vlašić.

ODLUKE O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA

Vlada FBiH je donijela dvije odluke o načinu i metodu privatizacije državnog kapitala.

U „Šipad Export-importu“ d.d. Sarajevo će 66,5673 posto kapitala biti privatizovano putem otvorenog prikupljanja ponuda (tenderom).

Na isti način bit će privatizovano i 51 posto kapitala u UNIS - udruženoj metalnoj industriji d.d. Sarajevo.

O POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI ENERGIJE

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2010. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala.

Prema usvojenom Izvještaju, u toku 2010. godine, JP Elektroprivreda BiH je ostvarila prihode od 885,1 miliona konvertibilnih maraka, dok su rashodi iznosili 899,5 miliona KM, tako da je ostvaren gubitak od 14,4 miliona KM. Ukupan prihod u 2010. godini manji je za 59 miliona KM ili šest posto u odnosu na isti period prethodne godine, rashodi su veći za 17 milion KM ili dva posto, a u 2010. godini EPBiH realizovala je ulaganja u iznosu 172,8 miliona KM, što je za 2,5 posto manje od ulaganja u prethodnoj godini.

Ukupno ostvareni prihod Elektroprivrede HZHB u 2010. godini iznosio je 382.991.119 KM, što je šest posto više od rebalansa plana, a za 23 posto više od ostvarenog prihoda u 2009. godini. Ukupni rashodi društva u ovom periodu iznosili su 342.244.604 KM i veći su za 19 posto od ostvarenih u prethodnoj godini, što je u odnosu na plan rashoda više za četiri posto i više od ostvarenja za isti period prethodne godine za 19 posto. U 2010. godini iskazan je poslovni dobitak u iznosu od 40.746.515 KM, što je za 75 posto više od dobitka u 2009. godini. U odnosu na planirane investicije u 2010. godinu u iznosu od 82.140.088 KM ukupno je realizovano 72,3 posto, odnosno 59.390.013 KM.

,,BH-Gas" je u 2010. godini ostvario prihod od 152 .548.602 KM i veći je za četiri posto od ostvarenog u prethodnoj godini, ukupni rashodi iznosili su 156.216.285 KM i veći su za 12 posto. Iskazan je poslovni gubitak u iznosu od 3.667 .683 KM. Ukupne obaveze na dan 31.12.2010. godine iznose 56.689.107 KM, a obaveze prema dobavljačima su 22.940.178 KM i veće su za 50 posto nego u istom periodu prethodne godine.

„Energopetrol“ d.d. Sarajevo ostvario je ukupan prihod u 2010. godini u iznosu od 254.847.969 KM i veći je za 61 posto od ostvarenog u prethodnoj godini, ukupni rashodi iznosili su 267.043.490 KM i veći su za 58 posto. Na dan 31.12.2010.godine ukupne obaveze iznose 184.696.721 KM.

Finansijski izvještaj „Terminala Federacije“ d.o.o. Sarajevo nije uvršten u ovaj Izvještaj jer je punomoćnik Federalnog ministarstva, na skupštini društva 24.8.2011. godine, glasao protiv usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za 2010. godinu uz zaključak da nova Uprava i Nadzorni odbor društva u najkraćem roku poduzmu mjere i aktivnosti kako bi realizovali preporuke i zaključke Vlade FBiH u cilju prevazilaženja nepravilnosti koje su identifikovane u Izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima, te po potrebi Vladi predlaže neophodne mjere i aktivnosti.

OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

Na razini Federacije BiH je u prvih šest mjeseci 2011. godine ukupno naplaćeno i raspoređeno 3,04 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za pet posto ili 138,8 milijua KM više u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Ostvareni prihodi za financiranje funkcija općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 1,69 milijarda KM, što je za 81,3 milijuna KM ili pet posto više nego u istom izvještajnom razdoblju 2010. godine, s tim da je federalni proračun ostvario više 4,4 milijuna KM, dok su kantonalni i općinski proračuni ostvarili više 76,9 milijuna KM.

Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju za devet posto veće ostvarenje ili u apsolutnom iznosu više za 5,3 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi za financiranje funkcija Federacije iznose 512,7 milijuna KM, što je za jedan posto više u odnosu na 2010. godinu, odnosno za 4,4 milijuna KM.

Ukoliko se ovim prihodima dodaju sredstva na ime financiranja vanjskog duga od 101,2 milijuna KM, ukupni prihodi proračuna Federacije BiH iznose 613,9 milijuna KM i veći su za dva posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Posmatrano po kantonima, uključujući općine, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi od poreza, naknada, pristojbi, novčanih kazni i ostalih neporeznih prihoda iznose 1,212 milijarda, te su veći za sedam posto, odnosno za 82 milijuna KM.

U ovom šestomjesečnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi vanproračunskih fondova (doprinosa za PIO/MIO, za zdravstveno e i osiguranje od neuposlenosti) iznose 1.285,5 milijuna KM, što je za četiri posto ili 52,1 milijuna KM više.

ZAKLJUČCI O ŽELJEZNICAMA FBiH

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o provedbi Zakona o financijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za radoblje od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine.

Zadužila je Federalno ministarstvo financija da s Upravom Željeznica FBiH utvrdi sredstva koja su iz Proračuna FBiH uplaćena po odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji ovog poduzeća i za ta sredstva isknjiži terećenje Željeznica FBiH. Uprava JP Željeznica FBiH dužna je provesti zakonsku proceduru za povećanje državnog kapitala FBiH u Željeznicama za sredstva Federalnog proračuna uplaćena po ovom zakonu.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi prijedlog Povjerenstva sastavljenog od predstavnika Federalnog ministarstva financija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Željeznice FBiH, koje će razmotriti stanje i modalitete provedbe Zakona o financijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH za razdoblje od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine, te pripremi prijedloge, mjere i aktivnosti koje će predložiti Vladi radi unaprjeđenja provedbe Zakona.

PODRŠKA JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o stanju baza podataka nosioca jedinstvenog informacionog sistema zaključno sa 31.12. prošle godine. Data je podrška uspostavi ovog jedinstveonog sistema i zaključeno da je za nastavak aktivnosti na uspostavi ovog sistema neophodno imati izvještaj o trenutnom stanju, opremi, softveru, obučenom osoblju, te o finansijskim pokazateljima za uspostvavu i održavanje informacionog sistema.

Zaduženo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja da Vladi dostavi prijedlog mjera za unapređenje uspostave jedinstvenog informacionog sistema.

ČEKA SE MIŠLJENJE UPRAVE ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Federalno ministarstvo financija je, povodom zaključka Vlade FBiH koji se odnosi na pripremu izračuna financijskih učinaka izmjene i dopune Zakona o akcizama i Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, a što je iniciralo Federalno ministarstvo zdravstva, danas izvijestilo kako je to moguće učiniti tek nakon dobijanja mišljenja i analize od strane Upravnog odbora uprave za neizravno oporezivanje. To mišljenje zatraženo je od Uprave 8.7.2011. godine, kao institucije nadležne za tumačenje propisa iz oblasti neizravnog oporezivanja.

Federalno ministarstvo financija stoga smatra kako bi ova inicijativa mogla biti razmotrina nakon što Uprava za neizravno oporezivanje dostavi mišljenje na prijedlog izmjena Zakona i nakon što Federalno ministarstvo zdravstva dostavi izračun rashodovnih potreba za dodatnim financiranjem Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, uz sveobuhvatnu analizu postojećih propisa u oblasti zdravstvene zaštite.

POMOĆ U GAŠENJU POŽARA

Vlada FBiH danas je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da ponudi pomoć na gašenju požara u istočnoj Hercegovini.

Riječ je o velikim požarima koji već dugo gore u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

USPOSTAVA ZDRAVSTVENO-INFORMACIONOG SUSTAVA

Vlada FBiH danas je usvojila Informaciju o aktivnostima na uspostavi zdravstveno-informacionog sustava kroz implementiranje Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora" u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da za skljedeću sljednicu Vlade Federacije BiH pripremi odluku o realokaciji sredstava u okviru Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora ", a prema namjenama koje su određene zahtjevom Federalnog ministarstva zdravstva, s naglaskom na realokaciju sredstava za informatizaciju primarne zdravstvene zaštite na odabranim pilot lokacijama u Sarajevskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da sačini prijedlog sporazuma u oblasti uspostave i unaprjeđenja zdravstveno-informacionog sistema u Sarajevskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i prijedlog odluke o davanju kojom će premijer FBiH i federalni ministar zdravstva biti ovlašteni za potpisivanje sporazuma.

O „PENZIJAMA U MIROVANJU

Vlada FBiH zadužila je danas sva federalna ministarstva, uprave, ustanove i agencije i druge federalne organe uprave da preduzmu sve zakonske mjere na razrješavanju dužnosti, odnosno prestanku radnog odnosa svih uposlenika, državnih službenika i namještenika koji su zasnovali radni odnos nakon ostvarivanja prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima.

Zaduženi su i da, u roku od deset dana, sekretaru Vlade FBiH dostave spisak uposlenika na koje se odnosi ovaj zaključak.

Federalni zavod PIO/MIO treba u istom roku da sekretaru Vlade Federacije BiH dostave spisak osoba koja su „stavili u status mirovanja” penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima radi ponovnog zasnivanja radnog odnosa.

Federalni organi uprave dužni su da, nakon utvrđivanja prestanka radnog odnosa u svakom pojedinačnom slučaju izvijeste sekretara Vlade Federacije BiH i Agenciju za državnu službu Federacije BiH.

Sekretar Vlade Federacije BiH zadužen je da koordinira aktivnosti federalnih organa uprave na realizaciji zaključaka i da o tome izvijesti Vladu u roku od 45 dana.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je imenovala Ivanu Bulić za predsjednicu, a Salku Pašovića, Enisu Teskeredžić, Snježanu Tirić i Amelu Toromanović za članove Upravog odbora, dok je Fehima Bekana imenovala za predsjednika, a Darislava Paponju i Adnana Efendića za članove Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Vlada FBiH dala je Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo prethodne saglasnosti za donošnje odluka o razrješnju Bege Murtića s dužnosti direktora za ekonomske i pravne poslove, za imenovanje Dragana Trebovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove (na period do šest mjeseci), ta za imenovanje Senada Hadžiselimovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove (na period do štest mjeseci).

Današnjim Rješenjem je Josip Pojavnik, zbog sticanja uslova za odlazak u penziju, razriješen dužnosti zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici.

U Tim za praćenje realizacije Protokola o međusobnoj saradnji Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH, ispred Federalne vlade danas su imenovani Zoran Mikulić, Ramiz Mehaković i Dejan Vračić.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo za razrješenje Semina Mašića s dužnosti direktora ovog privrednog društva, te za imenovanje Džemaludina Peljte za vršioca dužnosti direktora „Hidrogradnja“ na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora Društva na osnovu javnog konkursa.

Na prijedlog Komisije za administrativna pitanja, Vlada FBiH je, nakon konkursne procedure, imenovala Davorina Koraća za direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH.

Zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada FBiH danas je razriješila predsjednika i članove privremenog Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te imenovala novi, s četverogodišnjim mandatom, na čelu s predsjednikom Mehmedom Gribajčevićem, te članovima Nenadom Vanisom, Mustafom Hirošem, Sebijom Izetbegović, Majom Banjin, Enesom Hasanovićem, Samirom Muminovićem, Harisom Tanovićem i Ljubicom Todorović. Imena svojih kandidata za Upravni odbor još trebaju dostaviti Zeničko-dobojski i Srednjebosanski kanton.

Današnjim odlukama Vlada je dala saglasnost Nadzornom odboru "BH-Gasa" d.o.o. Sarajevo za razrješenje Almira Bečarevića s dužnosti direktora ovog privrednog društva, te prethodnu saglasnost za imenovanje Adnana Krese za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja javnog konkursa za imenovanje. Saglasnost je data i za razrješenje Nadžide Ninković s dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa, te za privremeno imenovanje (do šest mjeseci) na ovu dužnost Ismeta Šepe.

Federalna vlada donijela je, nakon okončane konkursne procedure, odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje Venana Hadžiselimovića na upražnjenju poziciju člana Nadzornog odbora “Energopetrola“ d.d. Sarajevo u ime državnog kapitala. Saglasnost je data i za imenovanje na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora „Energoinvesta“ d.d Sarajevo u ime državnog kapitala Nijaza Alispahića, Muamera Halibašića, Željka Varuneka i Merseda Ramovića, te na imenovanje Izeta Hormana, Mirsada Mahmutagića i Juse Omeraševića na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići.

Nadzornom odboru PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje Josipa Miškovića dužnosti direktora, te za imenovanje Zdravka Lovrinovića za vršioca dužnost direktora na period do šest mjeseci (do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa).

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.55 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE