18. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.09.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 17. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.   Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
3.   Prijedlog uredbe o mjerilima i kriterijumima za kategorizaciju javnih cesta
4.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja
5.   Prijedlog mišljenja vezano za stav Agencije za privatizaciju u FBiH po pitanju zahtjeva za obeštećenje Energopetrola d.d. Sarajevo br.600-2-29340/10 od 27.12.2010.godine
6.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
7.   Prijedlog odluke o operativnom provođenju Okvira za naknade i preseljenje na Koridoru Vc
8.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg domovinskog/odbrambeno – oslobodilačkog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata
9.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima – za pomoć u liječenju boraca - branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata
10.   Prijedlog odluke o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvečanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, Sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde
11.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
12.   Prijedlog odluke o uspostavi Elektronskog registra administrativnih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine
13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine da oprihoduje kamatu na obveznice Republike Irak i neraspoređena novčana sredstva i Prijedlog zaključka
14.   Prijedlog odluke o dodijeli koncesije za izgradnju HE Vranduk 19,63 MW, na rijeci Bosni i utvrđivanje koncesione naknade za tu koncesiju
15.   Prijedlozi odluka   
a)   Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Šipad Export – Import“ d.d. Sarajevo 
c)   Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću Unis – udružena metalna industrija d.d. Sarajevo 
d)   Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću ENERGOPETROL d.d. Sarajevo 
16.   Konačni izvještaj o utrošku sredstava Transfera za RTV FBiH za 2009.godinu, sa Prijedlogom zaključka
17.   Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BIH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.06.2011. godine
18.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2010. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključaka
19.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj - juni/lipanj 2011. godine
20.   Informacija o sprovođenju Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012.godine, sa Prijedlogom zaključaka
21.   Informacija o stanju baza podataka nosioca jedinstvenog informacionog sistema zaključno sa 31.12.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
22.   Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa nastavka 15.sjednice održane 27.07.2011.godine u vezi Incijative za izmjene i dopune Zakona o akcizama i Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
23.   Informacija o realizaciji Zaključka V broj: 745/2011 od 05.07.2011.godine
24.   Prijedlozi pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika koji regulišu plaćanje doprinosa na paušal - davanje saglasnosti
25.   Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
26.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 
27.   Prijedlog rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
28.   Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno -popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici
29.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga
30.   Prijedlozi odluka 
a)   Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razriješenje izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
b)   Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 

c)   Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
31.   Odgovor na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke
32.   Zahtjev za odobravanje finansijskih sredstava u cilju realizacije monitoringa teških metala u zemljištu i biljkama na području Općine Zenica
33.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 
34.   Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Tim za praćenje realizacije Protokola o međusobnoj saradnji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine
35.   Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za razrješenje direktora Društva 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva 
36.   Prijedlog zaključka o utvrđivanju broja savjetnika nosilaca izvršnih funkcija u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
37.   Informacija o procesu programiranja IPA-e, sa Prijedlogom zaključaka
38.   Informacija o aktivnostima uspostavi zdravstveno-informacionog sistema kroz implementiranje Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora" u Federaciji BiH
39.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo o razrješenju direktora društva 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje izvršnog direktora Društva za proizvodnju i transport gasa 
d)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva za proizvodnju i transport gasa 
40.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za jednog člana Nadzornog odbora "Energopetrol" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora „Energoinvest“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala 
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići 
41.   Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje direktora društva 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
42.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
43.   Prijedlog zaključka vezano za rješavanje statusa uposlenika koji imaju status penzionera

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE