17. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.09.2011.
Saopćenje o radu


PROVJERA NAČINA ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, obavezala preduzeća u kojima u kojima vrši ovlaštenja na osnovu većinskog državnog kapitala i javne ustanove u kojima Federacija BiH ima status osnivača da, u roku od 15 dana, posredstvom nadležnih ministarstava, utvrde i dostave Vladi FBiH informaciju koja će sadržavati popis svih zaposlenih primljenih u radni odnos bez objavljivanja javnog konkursa.

Ovakav zaključak Vlada FBiH donijela je na inicijativu federalnog premijera, nakon što je uočeno da je zapošljavanje bez javnog konkursa bilo naročito intezivirano tokom prošle i početkom ove godine.

UTVRĐEN NACRT PROSTORNOG PLANA ZA AUTOCESTU NA KORIDORU Vc

Federalna vlada je, uz prisustvo predsjednika FBiH Živka Budimira, danas utvrdila Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ i uputila ga Paralmentu FBiH.

Zadatak ovog prostornog plana je da definiše obuhvat neposrednog uticaja autoceste u kojem će se planerskim intervencijama regulirati prostorna organizacija značajna za gradnju i funkciju autoceste, objekata i zahvata od državnog, odnosno federalnog značaja.

Zakonska je obaveza da se prostorni planovi nižeg reda (kantonalni i općinski) usklađuju s postavkama ovog plana. Neopravdanim širenjem obuhvata nepotrebno bi se ulazilo u ingerencije lokalne zajednice, a opterećivala ingerencija federalnih organa vlasti. Ova činjenica zahtijeva izbalansiran planerski pristup pri formulisanju obuhvata Plana, posebno u zonama gdje je prisutan kompleksan interes potencijalnih korisnika prostora.

Nešto ležerniji pristup u širenju obuhvata prihvatljiv je u područjima poljoprivrednog i šumskog zemljišta gdje se ne očekuje eventualna prenamjena ovog zemljišta inicirana lokalnim interesima, dok se, s druge strane, širenjem obuhvata omogućavaju manje korekcije planskih rješenja objekata autoceste uvjetovana rezultatima ekoloških i hidrogeoloških istražnih radova.

Obuhvat ovog plana generalno se sastoji iz tri prostorne cjeline.

Prvu predstavljaju cestovna zemljišta koje čine površine zemljišta na kojim treba graditi autocestu i građevine za potrebe njenog održavanja i pružanja usluga vozačima i putnicima, te naplatu putarina.

Drugu čine površine zaštitnog pojasa na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se s ciljem zaštite autoceste i sigurnosti saobraćaja.

Treću cjelinu čine površine izvan zaštitnog pojasa autoceste do granice obuhvata plana tj. do granice neposrednog uticaja autoceste.

U skladu s prošlogodišnjom Odlukom Parlamenta FBiH o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana, a s ciljem utvrđivanja konačnog prijedloga trase na lokalitetu Blagaja i Počitelja, provedena su dodatna istraživanja i na bazi multikriterijalnih analiza odabrane najpovoljnije varijante trase, što je bila smjernica za razradu rješenja uvrštenih u Nacrt plana.

UREDBA O KAKVOĆI SIROVOG MLIJEKA

S ciljem usuglašavanja s legislativom na razini Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka. Na ovaj način je, uz ostalo, propisano kako kravlje mlijeko mora imati najmanje 3,2 posto mliječne masti, ovčije četiri, a kozje 2,8 posto.

Cijenu litra mlijeka zadovoljavajuće kakvoće proizvođač i mljekara ugovaraju na temelju novčanih vrijednosti jedinica masti i bjelančevina.

Uredba, također, detaljno propisuje i postupak ispitivanja kakvoće sirovog mlijeka.

POMOĆ RADNICIMA „AGROKOMERCA“

Cijeneći stanje u velikokladuškom „Agrokomercu“, Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o raspodjeli sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima - poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“, utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, kao pomoć radnicima ovog gospodarskog društva.

Riječ je o 129.000 konvertibilnih maraka koje će biti uplaćene na račun Centra za socijalni rad u Velikoj Kladuši koji će, na temelju dostavljenih popisa, isplatiti po 300 KM pomoći za 430 radnika „Agrokomerca“.

UTVRĐENA VISINA NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNIH I
NADZORNIH ODBORA FEDERALNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije BiH, odnosno jednog ili više kantona i FBiH zajedno. S obzirom da ove naknade do sada nisu bile ujednačene i u nekim zdravstvenim institucijama su bile veće od propisa koje je usvojila Vlada, današnjom odlukom su ove nepravilnosti uklonjene.

Prema ovoj odluci, mjesečna naknada predsjedniku upravnog i nadzornog odbora federalne zdravstvene ustanove utvrđuje se u visini jedne prosječne neto plate isplaćene u FBiH u predhodna tri mjeseca, dok se članovima upravnog i nadzornog iznos naknade utvrđuje u visini od 80 posto od iznosa mjesečne naknade predsjednika upravnog i nadzornog odbora.

Naknade se isplaćuju iz sredstava zdravstvene ustanove, a predsjednik i članovi upravnog i nadzornog odbora, koji imaju prebivalište izvan sjedišta federalne zdravstvene ustanove, imaju pravo na naknadu putnih troškova.

U obrazloženju ovakve odluke navodi se da je ona donesena s ciljem osiguranja ujednačenih kriterija i naknada u svim federalnim institucijama u oblasti zdravstva, što do sada nije bio slučaj.

O LISTAMA I CIJENAMA LIJEKOVA

Federalna vlada usvojila je Informaciju o listama i cijenama lijekova u FBiH koji se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cilj Informacije je upoznavanje članova Vlade o potrebi provođenja hitnih aktivnosti na reviziji Liste esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zastite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH, kao i na reviziji referalnih cijena za lijekove u cilju smanjivanja izdvajanja ograničenih finansijskih sredstava u kantonima, uz izjednačavanje dostupnosti stanovništva kvalitetnim, sigurnim provjerenim i ekonomičnim lijekovima u svim kantonima.

Vlada je usvojila nekoliko zaključaka koji bi trebali osigurati rješavanje gorućeg problema i riješiti probleme u sektoru farmacije na kantonalnom i federalnom nivou, obzirom da navedena federalna lista lijekova i njihove cijene nisu revidirane od 2008. i 2007. godine.

SREDSTVA ZA PODRŠKU POVRATNICIMA

Federalna vlada je današnjom Odlukom usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Budžeta za 2011. godinu s transfera namijenjenog za podršku povratku iz Republike Srpske izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine u ukupnom iznosu od dva miliona konvertibilnih maraka.

Najveća stavka od 800 hiljada KM u ovoj raspodjeli je izdvojena za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Ukupno se 700 hiljada KM izdvaja za pomoć u zapošljavanju povratnika u maloj privredi i poljoprivredi, a 500 hiljada za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata zajedničkog tipa stanovanja.

Prema utvrđenim kriterijima raspodjele za rekonstrukciju stambenih jedinica aplikanti za dodjelu pomoći trebaju izraziti namjeru za povratkom u ranija prebivališta, biti vlasnici stambene jedinice ili imati na nju stanarsko pravo uz uvjet da je ona neuslovna i da kandidati i članovi nihove uže porodice nemaju uslovna stambenu jedinicu u vlasništvu u drugim područjima BiH.

Posebni se kriteriji odnose na sadašnje uslove stanovanja kandidata za dodjelu pomoći, njihovo imovinsko stanje, invalidnost, status samohranih roditelja i staratelja, ili da se radi o šehidskim porodicama, demobilisanim nezaposlenim borcima, porodicama nestalih osoba i bivšim logorašima.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele za podršku implementacije održivog povratka izbjeglih i prognanih a područja regije Srebrenica u ukupnom iznosu od 1,48 miliona KM osiguranih u budžetu za ovu godinu. Ova će se sredstva koristiti za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture (1,2 miliona KM), a preostalih 248 hiljada KM za obnovu i izgradnju objekata zdravstvene zaštite, te objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera kao i ostalih od opšteg značaja.

Usvojeni su i kriteriji raspodjele ovih sredstava za koja će moći aplicirati registrovani pravni subjekti koji će dodijeljenu pomoć koristiti u rješavanju problema i potreba povratničke populacije sa prostora općina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica i Milići.

Odabir korisnika ove pomoći će se vršiti u skladu s propisanim, a raspodjela sredstava prema Planu povratka, obnove gradnje i razvoja održivog povratka u 2011. godini. Za svako odobravanje sredstava za ove namjene će federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donijeti posebnu odluku.

Trećom današnjom odlukom usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transfer za programe podrške razvoja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica u visini od 3.000.000 KM.

Radi se o podršci sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih i kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH, na prostoru Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Vlasenice, Osmaka i Milića.

Kreditni projekat ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima privrede i obrta kojima nedostaju finansijska sredstva radi pokretanja i realizacije svojih investicijskih projekata, a investiraju najmanje 20 posto vlastitih sredstava. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica osigurava nepovratna/grant sredstva u iznosu od 40 posto, a preostalih 40 posto od ukupne vrijednosti projekta osigurava Razvojna banka FBiH, kao kreditna sredstva.

Ovakvom odlukom Vlada FBiH i resorno ministarstvo žele da podstaknu i privuku snažnije privredne subjekte da investiraju u razvoj ovog kraja i otvaranju novih radnih mjesta.

IZVJEŠTAJ O POMOĆI RADNICIMA „KRIVAJE“

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava dodijeljenih na ime pomoći radnicima privrednog društva „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići.

Za te svrhe do sada je, od ukupno odobrenih pola miliona konvertibilnih maraka, isplaćeno 499.820 konvertibilnih maraka.

IZVRŠENJE PLANA PRIVATIZACIJE

Na današnjoj sjednici je Vlada FBiH usvojila Izvješće o aktivnostima Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za prvo ovogodišnje polugođe, u tekstu što ga je usvojio Upravni odbor APF-a.  Kada je riječ o tzv. maloj privatizaciji, APF je, u prvih šest mjeseci, potpisala pet ugovora o prodaji imovine poduzeća iz svoje nadležnosti, dok je to urađeno u tri slučaja za poduzeća iz nadležnosti kantonalnih agencija za privatizaciju. Od ove prodaje ostvareno je ukupno 770.000 konvertibilnih maraka.

Kako se navodi u Informaciji, od 13,5 milijarda KM državnog kapitala opredijeljenog za privatizaciju do polovice ove godine, realizirana je prodaja 5,56 milijarda KM, odnosno 41,85 posto. Od 1.450 poduzeća registriranih 1999. godine, u potpunosti je privatizirano 1.079, a djelomice 94.

STARA DEVIZNA ŠTEDNJA

U drugom ovogodišnjem kvartalu, Povjerenstvo za verificiranje stare devizne štednje je obradilo 428 zahtjeva, od čega je odbijeno 107, kaže se u Informaciji dostavljenoj Vladi FBiH.

Kada je riječ o 321 odobrenom zahtjevu, ukupna potraživanja štediša iznose 9.519.528,54 konvertibilne marke.

O SREDIŠTU ZA BORBENU OBUKU

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose u vezi sa Središtem za borbenu obuku bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine na području općina Glamoč i Livno.

Prije nego što se opredijeli za sljedeće aktivnosti, Vlada FBiH je zaključila da će od Ministarstva odbrane BiH tražiti izjašnjenje postoji li i dalje javni interes za korištenje nekretnina obuhvaćenih Odlukom o dopuni Odluke o izgradnji Središta za borbenu obuku.

INFORMACIJA O PASIVNOJ PODBILANCI

Danas prezentiranom Informacijom je Agencija za privatizaciju u FBiH (APF) upoznala Federalnu vladu sa stvarima, pravima i obvezama iz pasivne podbilance. APF je za poduzeća iz njezine nadležnosti u republikama bivše SFRJ evidentirala ukupno 248 stvari koje pripadaju našim kompanijama, od kojih se više od polovice nalazi u Hrvatskoj.

Kada je riječ o poduzećima iz nadležnosti kantona, evidentirano je 175 ovakvih nekretnina.

Nakon što ju je usvojila, Vlada je zadužila APF da Informaciju dostavi Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvu financija i riznice BiH i Pravobraniteljstvu BiH.

STATUT FONDACIJE ZA POMOĆ U RJEŠAVANJU
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH je usvojila Statut Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

Radi se o neprofitnoj organizaciji osnovanoj radi pribavljanja novčanih i drugih sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija odbrambeno-oslobodilačkog rata: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca.

Fondacija je pravno lice i ima administrativnu, tehničku i finansijsku samostalnost u okvirima registrirane djelatnosti. Sjedište joj je u Sarajevu, a osnivač joj je Vlada FBiH.

 Imovinu joj čine novčana sredstva iz Budžeta FBiH i osnivački ulog, dobrovoljni prilozi i pokloni, te drugi prihodi stečeni u skladu sa zakonom i statutom.

ODGOVOR NA ZAHTJEV „EKO FORUMA

Vlada FBiH razmatrala je danas zahtjev Udruženja građana „Eko forum“ iz Zenice za dostavljanjem dijela podataka iz Ugovora o dokapitalizaciji „BH Steel Company“ kojeg su „Arcelor Mittal“ i Federalna vlada potpisali 2004. godine.

Zahtjev se odnosi na podatke o obavezama prema zaštiti okoliša, a Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije da „Eko forumu“ učini dostupnim tražene podatke.

UBRZATI REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA

Nakon što je na 12. sjednici razmatrala Informaciju o stupnju realizacije i planu razvojnih projekata u Federaciji BiH za razdoblje od 2011. do 2013. godine, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja danas donijela cijeli set zaključaka s ciljem poboljšanja stanja u ovoj oblasti.

Tako su federalna minstarstva obvezna kvartalno dostavljati Federalnom ministarstvu financija izvješća o svim pokazateljma bitnim za projekte čija je realizacija u tijeku. Obveza je javnih poduzeća, kao implementatora projekata, kvartalna izvješća dostavljati nadležnim federalnim ministarstvima, a ona će jednom u pola godine (po potrebi i češće) o stanju realizacije projekata izvješćivati Vladu FBiH.

Jedan od zaključaka je i taj da će Vlada FBiH inicirati da Predsjedništvo BiH, u najkraćem roku, imenuje nedostajuće članove Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, kako bi bili riješeni sporovi o lokacijama za gradnju infrastrukturnih objekata i otklonile nejasnoće u svezi negativnog utjecaja na kulturno-povijesno naslijeđe.

S ciljem izbjegavanja problema u svezi usuglašavanja sektorskih politika i konflikata u prostoru, nužno je što prije donijeti Prostorni plan FBiH, zaključila je Vlada.

Među zaključcima su i oni koji se odnose na autocestu na koridoru Vc. Tako je nadležno ministarstvo zaduženo izraditi strategiju financiranja preostalih dionica autoceste za koje nisu osigurana sredstva iz međunarodnih izvora.

PONIŠTENO RJEŠENJE

Vlada FBiH današnjim je Rješenjem usvojila žalbu P.P. „Assa“ sa p.o. Sarajevo i poništila Rješenje MInistarstva privrede Kantona Sarajevo od 20.10.2009. godine, te predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje. Riječ je o predmetu koji se vodi u vezi s poslovnim prostorom u sarajevskoj ulici Kranjčevićeva br. 7, a za koji je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donijelo Rješenje u korist „Rudnap Group“ a.d. Republika Srbija, te time raskinulo Ugovor o korištenju ovog prostora zaključen između Gradskog sekretarijata za privredu i finansije Grada Sarajeva i firme „Assa“.

ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM BEZ DISKRIMINACIJE

Svi zakoni Federacije BiH koji tretiraju pitanja invaliditeta i koji su od značaja za osobe sa invaliditetom ubuduće će biti donošeni u skladu sa principima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom, Politike u oblasti invalidnosti u BiH i Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH (2011-2015), zakljčila je danas Vlada FBiH.

U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH broj od 19.7.2011. godine, obavezani su predlagači zakona iz oblasti koje tretira Strategija da u njihovom obrazloženju daju mišljenje o usklađenosti zakonskog rješenja s ciljevima i mjerama ove strategije. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Vlada je zadužila da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i organizacijama osoba sa invaliditetom, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, pokrenu međusektorske aktivnosti iznalaženja modela zaštite osoba sa invaliditetom na principu nediskriminacije po osnovu nastanka invaliditeta, što je osnovni princip Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

PODRŠKA INICIJATIVI SARAJEVSKOG KANTONA

Vlada Federacije BiH podržala je danas inicijativu Kantona Sarajevo za kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 16,5 miliona eura radi osiguranja sredstva za realizaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica. Prihvatila je i informaciju o kreditu EBRD-a za za ovaj projekat, kao osnovu za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo će u Tim za pregovore o kreditu imenovati ovlaštene predstavnike, koji će Vladi FBiH dostaviti izvještaj o pregovorima i tekst usaglašenih ugovora sa EBRD-om.

Dalje procesuiranje ovog i svih ostalih zaduženja Kantona Sarajevo bit će uslovljeno okončanjem procedure oko supsidijarnog prenosa obaveza KJKP „Toplane" d.o.o. Sarajevo po kreditima između Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva finansija, Kantona Sarajevo i KJKP „Toplane" d.o.o. Sarajevo. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija današnje zaključke dostavi EBRD-u i Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

FINASNIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Federalna vlada donijela je Odluku kojom odobrava finansiranje malih i srednjih preduzeća na teritoriji iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, izvan Federacije Bosne i Hercegovine, putem kreditnih linija „Projekt poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima“ - EAF SME, na način i po postupku utvrđenim Kreditnim sporazumom o zajmu zaključenom između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), sporazumima o supsidijarnom finansiranju i projektnim dokumentima.

Pravo na korištenje sredstava imaju pravni subjekti koji će kroz realizaciju investicionih programa podržanih iz nevedenih kreditnih linija obezbijediti zapošljavanje najmanje dvije trećine povratničke populacije zadržavanjem postojećih i prijemom novih uposlenika.

IZMIJENJENA I DOPUNJENA UREDBA O ŠUMAMA

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama.

Među novinama je i odredba po kojoj saglasanost na godišnji plan gospodarenja šumama, koji je korisnik šuma dužan dostaviti nakasnije do 30.11. tekuće za narednu godinu, daje Federalna uprava za šumarstvo u roku od 30 dana od dana prijema  plana za šumskoprivredna društva koja imaju važeću šumskoprivrednu osnovu. Za preduzeća koja nemaju važeću šumskoprivrednu osnovu saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalne uprave za šumarstvo. Radovi predviđeni godišnjim planom gospodarenja ne mogu biti započeti bez saglasnosti Fedralne uprave odnosno, Federalnog ministarsiva.

Usvojeni godišnji plan gospodarenja šuma, korisnik šuma je dužan u roku od 15 dana od dana usvajanja dostaviti kantonalnoj upravi, federalnoj i kantonalnoj šumarskoj inspekciji i jedinici lokalne samouprave na čijem području će se izvodlti radovi predviđeni godišnjim planom. Na području FBiH poslove gospodarenja državnim šumama, do stupanja na snagu novog zakona o šumama, obavljaju šumskoprivredna društva (korisnici državnih šuma) koji su te poslove obavljali do momenta prestanka važenja zakona o šumama, kaže se u danas donesenoj Uredbi.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH su Dijana Bulić, Fahrija Delalić, Mario Kovačević, Jasmina Avdić i Harun Pindžo imenovani u prvu, a Aida Ćurić, Sanin Paćariz, Ezher Kubat, Veselinka Marjanović i Fadil Padalo imenovani u drugu Komisiju za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Federalna vlada je dr. Zijada Hadžiomerovića imenovala za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.55 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE