17. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.09.2011.
Dnevni red

Dnevni red 17.sjednice Vlade FBiH koja se danas održava u Sarajevu.

 

1.Verifikacija Zapisnika 16. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

2.Prednacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“

3.Prijedlog uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta

5.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencija javnim preduzećima – poticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

6. Prijedlog odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora zdravstvenih ustanova u svojini Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno

7.Informacija o listama lijekova i cijenama lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa Prijedlogom zaključaka

8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o reprogramu obaveza popune Protuvrijednosnog fonda po razmijenjenim notama sa Vladom Japana od 1996. do 2000. godine

9.Prijedlozi odluka

a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava transfera „Podrška povratku izbjeglih i prognanih osoba sa područja Posavina iz RS-a“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica    

b)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera „Podrška implementaciji, održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 

c)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za programe podrške razvoja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

10.Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje

11.Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu „Staro za novo“ putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja

12.Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu „Staro za novo“ putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove

13.Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava dodijeljenih na ime pomoći radnicima privrednog društva „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključka

14.Izvještaj o toku usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključka

15.Izvještaj o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovin broj: 259/2011 od 16.03.2011.godine, sa Prijedlogom zaključaka

16.Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2011.godine, sa Prijedlogom zaključka

17.Izvještaj o provedbi Projekta registracije zemljišta za drugo tromjesečje 2011. godine

18.Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak za period april, maj i juni 2011.godine

19.Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za II Kvartal (april, maj, juni) 2011.godine

20.Informacija po Zaključku sa 12. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

21.Informacija u vezi Središta za borbenu obuku Vojske Federacije Bosne i Hercegovine  22.Informacija o stvarima, pravima i obavezama iz pasivne podbilance, sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključaka

23.Statut Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, davanje saglasnosti

24.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Izvještajem o radu Komisije

25. Prijedlozi rješenja   

a)   Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja   

b)   Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja   

c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 

26.Prijedlozi rješenja 

a)   Prijedlog rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.    

b)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. 

27.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine

28.Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi P.P. „Assa“ sa p.o. Sarajevo

29.Prijedlog zaključka u vezi zaštite osoba sa invaliditetom na principu nediskriminacije po osnovu nastanka invaliditeta

30.Prijedlog zaključka u vezi odobravanja kredita Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine broj: 48-0847-VII/11 od 21.02.2011.godine

31.Prijedlog zaključka o odobravanju produženog rada i angažiranja stručnih kadrova Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

32.Zahtjev udruženja građana „Eko forum“ Zenica

33.Prijedlog zaključaka u vezi Informacije o stepenu realizacije i planu razvojnih projekata u Federaciji BiH za period 2011.-2013. godine

34.Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem i popunu upražnjenih radnih mjesta Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom zaključka

35.Zahtjev za davanje saglasnosti za novo upošljavanje u Kaznenopopravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica

36.Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem namještenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

37.Zahtjev za davanje saglasnosti za novo upošljavanje u Kazneno - popravnom zavod poluotvorenog tipa Tuzla, sa Prijedlogom zaključka

38.Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu – Mostar za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključaka

39.Zahtjev za davanje saglasnosti „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključaka

40.Prijedlog zaključka o uočenim pojavama zapošljavanja bez konkursa u javnim preduzećima sa učešćem državnog kapitala

41.Prijedlog rješenja o imenovanju entitetskog koordinatora za europske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zaključka

 42.Prijedlog rješenja o imenovanju koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za saradnju sa civilnim društvom i Prijedlog zaključka

43.Imenovanje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

44.Informacija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica sa Prijedlogom zaključka

45.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko – dobojskog i Posavskog kantona

46.Prijedlog odluke o proširenju supsidijarnog finansiranja iz Projekta poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima" - EAF SME, na teritoriju i privredne subjekte iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine

47.Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o šumama.

 

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE