16. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.08.2011.
Saopćenje o radu


ODLUKA O GARANTOVANOJ CIJENI PŠENICE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, kojoj je prisustvovao predsjednik FBiH Živko Budimir, donijela Odluku kojom je utvrđena garantovana cijena merkantilne pšenice roda 2011. godine u iznosu od 0,43 KM/kg (bez PDV-a).

Zadužena je Federalna direkcija robnih rezervi da otkupi sve ugovorene količine pšenice na osnovu zaključenih ugovora o sufinansiranju jesenje sjetve pšenice roda 2011. godine, te svih tržnih viškova merkantilne pšenice proizvedene u FBiH u ovoj godini, standardnog kvaliteta po utvrđenoj cijeni od poljoprivrednih proizvođača koji su zahtjev za otkup dostavili Federalnoj direkciji robnih rezervi do dana donošenja Odluke.

Maksimalna količina pri otkupu tržišnih viškova pšenice, za koju se može ostvariti novčana podrška po garantovanoj cijeni je 4,5 tona po hektaru. Za ostvarivanje ovog prava, kantonalna ministarstva trebaju Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, zaključno s 26.8.2011. godine, dostaviti pojedinačne zapisnike korisnika o proizvodnji merkantilne pšenice roda 2011. godine.

Za realizaciju današnje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalna direkcija robnih rezervi i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dok će nadzor nad njenom provedbom vršiti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo trgovine, svatko u okviru svojih nadležnosti.

Kako je obrazloženo, Vlada FBiH donijela je Odluku s ciljem poduzimanja zakonom propisne mjere intervencije radi zaštite proizvođača od nepovoljnih tržišnih kretanja. Naime, kao posljedica vremenskih neprilika u vegetacionom periodu rasta pšenice, koji su znatno uticali na njen kvalitet i količinu, ukazala se potreba za intervencijom na tržištu kroz propisivanje garantirane cijene pšenice ovogodišnjeg roda. Poljoprivrednim proizvođačima na ruku nije išao ni rast cijena inputa kao to što su gorivo, mineralna đubriva i zaštitna sredstva u jesenskom periodu 2010. godine, kada su korišteni u proizvodnji.

JAVNI POZIV ZA REGISTRIRANI RADNI STAŽ ZA KOJI NISU PLAĆENI DOPRINOSI

Federalna vlada donijela je Odluku o raspisivanju javnog poziva s ciljem sagledavanja stanja po pitanju registriranog radnog staža u FBiH za koji nije uplaćen doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te za sagledavanje sredstava nužnih za njegovu uplatu.

Javni poziv odnosi se na sve pravne osobe u FBiH, bez obzira na oblik organiziranja i vlasničku strukturu, kao i na osobe kojima nije uplaćen doprinos, a pravni subjekt kod kojeg su bili uposleni više ne postoji. Na obrascima, koji su sastavni dio javnog poziva, oni trebaju dostaviti pokazatelje o registriranom radnom stažu za koje nisu uplaćeni doprinosi zaključno s 31.12.2010. godine. Ove pokazatelje će prikupljati, provjeravati i obrađivati Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a oni će služiti kao dokumentacijski temelj za zakonsko uređivanje ove materije.

Tekst javnog poziva bit će objavljen na službenoj web stranici Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba), u „Službenim novinama FBiH“ i u najmanje dva dnevna lista.

KONTROLA RADA NA CRNO

Federalna vlada danas je razmatrala i prihvatila Plan pojačane kontrole rada na crno na teritoriju FBiH, koji se operativno treba realizirati u svim kantonima.

Kako je planirano, pojačani inspekcijski nadzor počinje 12.9.2011. godine i trajat će do 28.10.2011. i u tom razdoblju treba provesti oko 8.500 inspekcijskih nadzora. Oni će biti usmjereni na kontrolu zakonitosti angažiranja uposlenih, isplatu plaća i kontrolu predaje konačnog obračuna, kao i na uplate doprinosa i proces fiskalizacije.

Nosilac provođenja pojačane kontrole rada na cmo je Federalna uprava za inspekcijske poslove, a u aktivnosti će biti uključene kantonalne uprave za inspekcijske poslove i nadležni organi za inspekcije u sastavu kantonalnih ministarstava, Porezna uprava FBiH, Federalni i kantonalni zavodi za zapošljavanje, Jedinica za podršku FMUP-a, Ministarstvo sigumosti BiH (Odjel za strance), te Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBiH

Federalna vlada je danas utvrdila Nacrt zakona o električnoj energiji u FBiH i uputila ga u redovitu parlamentarnu proceduru.

Pošto je sadašnji zakon iz ove oblasti pretrpio brojne izmjene i dopune, ocijenjeno kako je nužno donijeti potpuno novi, usuglašen s europskim direktivama, s određenim rješenjima u Zakonu o električnoj energiji Republike Srpske. Nacrtom su otklonjene i nejasnoće koje su otežavale njegovu primjenu u praksi.

Među ciljevima Zakona su podsticaji razvitku u oblasti elektroenergetike i domaćim i inozemnim ulaganjima, osiguranje kontinuiranog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca električnom energijom, kao i uključivanje u međunarodno tržište putem jedinstvenog trižišta električne energije u BiH.

Novopredložena rješenja teže ekonomičnom i racionalnom korištenju električne energije i energetskoj učinkovitosti, uvođenju konkurencije, transparentnosti i sprječavanju negativnih učinaka monopola.

Pozornost je posvećena i zaštiti okoliša, zaštiti interesa korisnika sustava i korištenju obnovljivih izvora energije.

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O RADU

Federalna vlada danas je razmatrala Predacrt zakona o radu. Kako je važeći Zakon o radu iz 1999. godine znatnije i mijenjan i dopunjavan 2000. i 2003. godine, odlučeno je da se pristupi izradi sasvim novog integralnog teksta. Ujedno, donošenje novog Zakona o radu prilika je da njegove odredbe u što većoj mjeri budu harmonizirane sa zakonodavstvom Europske unije i europskim principima i standardima radnog zakonodavstva.ropske unije. Pored toga, u cilju zakonske zaštite temeljnih prava radnika iz radnog odnosa, pojedina prava koja su sadržana u odredbama kolektivnih ugovora, obzirom na pravnu prirodu tih ugovora, moraju imati odgovarajuće mjesto u Zakonu o radu.

Vlada će ovaj zakon, u formi Nacrta, utvrditi i u parlamentarnu proceduru uputiti nakon što se o ponuđenom tekstu izjasni Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH.

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA NASTALIH PO OSNOVU ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA I ZAŠTITE PORODICE S DJECOM

Prijedlogom zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, utvrđenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH, predviđeno je da Federacija BiH, u najviše jedanaest mjesečnih rata, izmiri obaveze nastale po ovom osnovu. Izmirenje obaveza počet će od prvog narednog mjeseca od dana stupanja na snagu novog zakona, te se na te obaveze neće obračunavati kamate od dana nastanka do dana realizacije. Cilj ovoga je blagovremeno izmirenje obaveza, kao i sprječavanje pokretanja sudskih postupaka koji bi dodatno povećali obaveze. 

Zakon je u potpunosti usklađen sa Strategijom za izjednačavanje mogućnosti za osoba sa invaliditetom u FBiH 2011.-2015. Neizmirene obaveze Federacije od 29.663.713,26 KM utvrđene su na osnovu pravosnažnih rješenja, kojima su podnosiocima zahtjeva - osobama sa invaliditetom priznata prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite.

Ovoliki iznos utvrđen je s 31.7.2011. godine i izmiriti će se u skladu sa ovim zakonom. 

Izmirenje obaveza bit će realizovano do visine sredstava predviđenih na određenoj poziciji u Budžetu FBiH za godinu u kojoj se vrši isplata, a saglasno zakonu kojim se uređuje njegovo izvršavanje. Vlada FBiH će, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijeti odluku o načinu i visini izmirenja, tih obaveza, a u zavisnosti od visine raspoloživih sredstava za tu namjenu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA
ZAKONA O JAVNIM PODUZEĆIMA U FBiH

Federalna vlada utvrdila je danas Prijedlog zakona o javnim poduzećima u FBiH i u parlamentarnu proceduru ga uputila po skraćenom postupku.

Ovo je obveza proistekla iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gdje je precizirano da će, do kraja treće godine po stupanju Sporazuma na snagu, Bosna i Hercegovina na javna i poduzeća kojima su dodijeljena posebna prava primijeniti principe utvrđene Ugovorom o Europskoj zajednici. Predložene dopune Zakona idu u pravcu definiranja principa konkurencije, a ostale odredbe koje se odnose na transparentnost, neovisnost i odvojeno računovodstvo Vlada FBiH će urediti posebnom uredbom, dok bi kontrola dodijeljene pomoći bila predmet propisa na razini BiH.

AMANDMAN NA NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada FBiH danas je utvrdila amandman na Nacrt zakona o inspekcijama Federacije BiH.

Amandman se odnosi na to da inspektor za humanitarnu djelatnost ubuduće radi u sklopu Federalne uprave za inspekcijske poslove umjesto, što je dosad bio slučaj, u okviru Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

ODBIJENA INICIJATIVA

Vlada FBiH je, kao trenutačno neprihvatljivu, ocijenila inicijativu zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Senada Subašića, koja se odnosi na izmjene Zakona o doprinosima. Riječ je o redefiniranju osnovica za zaposlenike s radom u inozemstvu.

Kako je danas obrazloženo, ova inicijativa bit će razmatrana kod pripreme sljedećih cjelovitih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima, što će vjerovatno ubrzo uslijediti.

POMOĆ ORGANIZACIJI SAJMA ŠLJIVE

Vlada Federacije BiH je donijela odluku da s 10.000 konvertibilnih maraka podrži organizaciju ovogodišnjeg Sajma šljive u Gradačcu.

Za realizaciju Odluke zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

ODLUKE O OBVEZNICAMA

Federalna vlada donijela je dvije odluke koje se odnose na obveznice.

U prvom slučaju, riječ je o Odluci o emisiji druge tranše obveznica FBiH na temelju ratnih potraživanja. Iznos emisije obveznica iz ove tranše je 3.400.220 konvertibilnih maraka. Datum emisije druge tranše obveznica je 31.8.2011. godine, s rokom dospijeća od 14 godina.

Drugom današnjom odlukom Vlada je kao agenta za pružanje usluga na temelju emisije obveznica stare devizne štednje odredila Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo.

SREDSTVA ZA PREVENCIJU PTIČIJE GRIPE

Današnjom Odlukom je Vlada FBiH odobrila izdvajanje 63.000 konvertibilnih maraka namijenjenih sufinansiranju Projekta pripremljenosti za ptičiju gripu za I. i II. kvartal 2011. godine. Ova sredstva su planirana u ovogodišnjem Budžetu FBiH na poziciji učešća Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica.

Vlada FBiH danas je usvojila i Izvještaj za animalnu komponentu projekta pripremljenosti za ptičiju gripu za FBiH, te zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, izradi prijedlog za iznalaženje mogućnosti finansiranja nabavke laboratorijske opreme kako bi se laboratorija u što skorijem vremenu mogla staviti u funkciju. Projekt je finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke i ima za cilj osposobljavanje institucionalnih kapaciteta za brzo djelovanje u slučaju pojave ptičije gripe. Riječ je o globalnom programu kontrole ptičije gripe i pripremljenost i odgovora na pandemiju kod Ijudi, a opći cilj mu je smanjiti opasnost koju za Ijude i životinje predstavlja infekcija visoko-patogenom ptičijom gripom i drugim zoonozama, kao što su bruceloza, Q groznica, povećavajuci sposobnost adekvatnog odgovora i suzbijanja pojave zaraznih bolesti kod Ijudi i životinja.

ODLUKE O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa. Na ovaj način odobreno je zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u toku 2011. godine u nominalnom iznosu do 90.000.000 konvertibilnih maraka. Emisija ovih zapisa bit će izvršena putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira.

Sredstva prikupljena na ovaj način bit će prioritetno iskorištena za izvršenje dijela obaveza po osnovu unutrašnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH.

Uz ovu, donesena je i Odluka kojom se preciznije propisuju uslovi i pravila emisije trezorskih zapisa FBiH.

VLADA FBiH PREUZELA PRAVA OSNIVAČA GEODETSKOG ZAVODA BiH

Federalna vlada je danas donesenom Odlukom preuzela, u ime Federacije BiH, prava osnivača JP Geodetski zavod BiH s p.o. Sarajevo. Također, Vlada FBiH je preuzela prava i obaveze javnog preduzeća,  koje je dužno postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima.

Nova firma glasi JP Zavod za geodeziju i kartografiju FBiH, d.o.o. i ona je pravni sljednik Geodetskog zavoda BiH.

Ovlaštenja Skupštine ovog društva vrši osnivač, a Skupština imenuje petočlani Nadzorni odbor. Radom Zavod za geodeziju i kartografiju FBiH rukovodi direktor kojeg imenuje Nadzorni odbor.

Danas donesenom Odlukom precizirano je da javno preduzeće ima pravo da zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove u okviru svoje sposobnosti samo u slučajevima koji ne prelaze redovne obaveze prema Vladi FBiH.

Među djelatnostima ovog javnog preduzeća su arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, visokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje, odražavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, održavanje hidrograđevinskih objekata...

Preduzeće je obavezno, po nalogu organa i tijela FBiH, obavljati i kontrolu prostora i količina (materijala, voda, minerala i dr.) uzetih iz prostora Federacije BiH po osnovu koncesionih ugovora, izrađivati, reprodukovati i distribuirati kartografske podatake (karte, planove i druge iz oblasti kartografije). Ovo se odnosi i na nastavak poslova na premjeru i uspostavi katastra nekrenina u područjima Fedracije BiH gdje ovi poslovi nisu završeni.

ODLUKE O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se, u cilju utvrđivanja potencijala i rezervi plemenitih metala (zlata i srebra), geološka istraživanja plemenitih metala u FBiH proglašavaju istraživanjima od interesa za Federaciju BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će u saradnji sa Federalnim zavodom za geologiju, pripremiti dokumentaciju i raspisati javni natječaj za geološka istraživanja plemenitih metala na području FBiH.

Cilj donošenja ove odluke je da se intenziviraju geološka istraživanja u cilju utvrđivanja postojanja značajnih rezervi zlata i srebra na potencijalnim područjima FBiH. Tako dobiveni relevantni podaci su osnova za sklapanje ugovora o koncesiji u skladu sa zakonom. Dosadašnji rezultati istraživanja ukazuju na značajan potencijal zlata i srebra na području srednje Bosne.

Donesena je i Odluka o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina na području FBiH od interesa za FBiH, kojom su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalni zavod za geologiju zaduženi da pripreme plan aktivnosti za izradu „Studije izvodljivosti istraživanja nafte i plina na području FBiH“.

LAKŠE DO INFORMACIJA

Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesena je Odluka o pokretanju Projekta Fe - uprava s funkcijama G2G, G2B i G2C. Radi se o projektu što će ga provesti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a cilj je umrežavanje upravnih sektora, te pružanje informacija, sadržaja i usluga uprave na jednom mjestu.

To znači kako će korisnici na jednom mjestu - na središnjem portalu, moći potražiti odgovore na sva pitanja.

ODLUKA O REVIZORSKIM TIMOVIMA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donesena je Odluka kojom se utvrđuju kadrovske i materijalne pretpostavke za izvršenje Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Za ovo su zaduženi revizorski timovi za kontrolu i revizorski tim za koordinaciju, a sredstva za njihov rad će se osigurati u okviru Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Članovi revizorskih timova u toku vršenja revizije ostvaruju pravo na novčanu naknadu. Utvrđeno je da članovima u timu za kontrolu za ostvarenih 300 predmeta u toku mjeseca pripada naknada od 400 KM plus jedna KM za svaki predmet sa okončanim postupkom ovjere. Mjesečnim povećanjem broja predmeta za 50 povećavaju se i mjesečne naknade članovima komisije za 50 KM sve do maksimalne mjesečne naknade od 600 KM za kontrolu minimalno 500 predmeta u toku jednog mjeseca.

U Revizorskom timu za koordinaciju članovi dobivaju po 400 KM mjesečno uz obavezu da pregledaju 600 predmeta mjesečno. U kontroli povoljnijih penzija članovi revizorskih timova imaju naknadu od 1 KM po zapisniku.

Član Revizorskog tima za kontrolu gubi pravo na mjesečnu novčanu naknadu ako njegov tim ne obradi minimalnih 300 predmeta mjesečno, a član Revizorskog tima za koordinaciju po istom modelu gubi mjesečnu naknadu ako članovi tima u toku mjeseca ne pregledaju 600 predmeta.

Članovi ovih revizorskih timova imaju i pravo na naknadu troškova za rad na terenu što za minimalno 12 sati rada iznosi dnevno 48 KM , a za kraći rad naknada je 24 KM.

Za izuzetne rezultate u radu revizorskog tima koji u šest uzastopnih mjeseci pregleda po najmanje 500 predmeta mjesečno federalni ministar može nagraditi novčano revizorski tim ili pojedinca do 1.000 KM.

Federalni ministar može članovima revizorskih timova odobriti i posebne troškove do 1.000 KM.

Ukoliko u dva uzastsopna mjeseca revizorski tim ne izvrši propisanu mjesečnu normu, federalni ministar će imenovati drugi revizorski tim.

SUFINANSIRANJE NAJNIŽIH PENZIJA

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se, u cilju zaštite penzionera sa iznosom penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima koji je niži od iznosa najniže penzije, odobrava 470 hiljada konvertibilnih maraka za sufinansiranje te razlike.

U redovnoj isplati penzija za avgust ovi će penzioneri dobiti razliku do visine najniže penzije za ovaj mjesec.

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 Vlada FBiH je Federalniom ministarstvu okoliša i turizma odobrila iz Budžeta 1,18 miliona KM za realizaciju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH. Odobrena sredstva će biti raspodijeljena za sufinansiranje projekata za tehničko uređenje postojećih postrojenja za tretman i odlaganje komunalnog otpada u FBiH.

Sredstva će biti dodjeljivana korisnicima u skladu sa usvojenim programom, a javni poziv za njihovu dodjelu bit će objavljen na web-stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma i u najmanje jednom dnevnom listu.

Izdvajanje sredstava za ove programe je u skladu sa usvojenom strategijom upravljanja otpadom i Akcionim planom strategije okoliša za period 2008. do 2018. godine.

IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

U prvoj polovici ove godine Proračun FBiH ostvario je prihod od 613,9 milijuna konvertibilnih maraka, čime je plan za cijelu 2011. godinu ostvaren s 36 posto, konstatira se u danas razmatranom Izvješću o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje siječanj/januar-lipanj/juni. U istom lanjskom razdoblju prihodi su bili veći za 175,9 milijuna KM, na što je izravno utjecala sredstva iz stand-by aranžmana.

Ukoliko se ova sredstva isključe, proizilazi kako je ove godine proračunsko prihodovno ostvarenje bolje za tri posto, odnosno za 16,4 milijuna KM. Kroz ovogodišnje šestomjesečne prihode od poreza ostvareno je 547,8 milijuna KM, što je povećanje od jedan posto u odnosu na proteklu godinu.

Kroz transfere i druge tekuće rashode je u šest mjeseci realizirano 392,8 milijuna KM, što je 42 posto sredstava planiranih za ovu godinu.

Najveći dio ovih sredstava (162,1 milijun KM) predstavlja transfer za invalidnine, a slijedi transfer za MiO od 88,4 milijuna KM. U ovom razdoblju izmireno je 7,9 milijuna KM duga spram kantonalnih službi za zapošljavanje. Riječ je o sredstvima namijenjenim isplati naknada razvojačenim braniteljima iz 2009. godine. Također je izmireno i 17,4 milijuna KM na ime duga za neratne invalidnine.

IZVJEŠĆE FONDA SOLIDARNOSTI

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvješće o izvršenju Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2010. godinu, te ga uputila Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Za finansiranje zdravstvenih usluga i programa Federalnog fonda solidarnosti lani su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 121.517.763 konvertibilne marke. Ukupni rashodi za zdravstvene usluge i programe u 2010. godini iznosili su 133.580.214 KM.

PRENIJETI VLASNIŠTVO NAD DIONICAMA „ENERGOINVEST-COMETA“

Primivši na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu gospodarskog društva „Energoinvest-Comet“ d.d. Sarajevo, Vlada FBiH zadužila je Agenciju za privatizaciju u FBiH da, u što kraćem roku, izdejstvuje sudsku odluku ili drugu odgovarajuću ispravu koja bi bila temelj za prijenos vlasništva nad dionicama ove kompanije kod Registra vijednosnih papira FBiH s Ortačke skupine Džavida Begovića i drugih na Federaciju BiH.

Nakon prijenosa vlasništva, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će za Vladu pripremiti pijedlog dopune Odluke o utvrđivanju popisa gospodarskih društava u kojim ovlasti, temeljem državnog kapitala, obnašaju tijela FBiH.

Na taj način bi ovo federalno ministarstvo dobilo nadležnost nad gospodarskim društvom „Energoinvest-Comet“.

SREDSTVA NAMJENSKI UTROŠENA

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o utrošku sredstava Proračuna FBiH za prvih šest mjeseci ove godine, gdje je, sa pozicije subvencije javnim poduzećima, Željeznicama FBiH uplaćeno 5.599.999,90 konvertibilnih maraka.

Ocijenjeno je kako su ova sredstva namjenski utrošena za održavanje željezničke infrastrukture, sufinanciranje javnog putničkog servisa i kombiniranog željezničkog prometa, te za financiranje rada BHŽJK.

KONTROLA ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA
IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period april - juni 2011.godine, u kojoj se navodi da je od 1.1.2011. godine iz isplate novčanih naknada isključeno 929 osoba, što je, na godišnjem nivou, ušteda od 3,2 miliona konvertibilnih maraka.

Danas je zaključeno da Informacija bude dostavljena uredima predsjednika i dopredsjednika Federacije BiH, te Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu.

Zadužujući Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da nastavi aktivnosti na izmjeni Zakona o provođenju kontrole, Vlada je dala saglasnost federalnom ministru da poduzme sve potrebne mjere s ciljem postizanja dinamičkog plana kontrole 3.000 korisnika mjesečno u prvoj, te 1.500 do 2.000 u drugoj i trećoj fazi revizije. Takav tempo omogućio bi okončanje revizije najkasnije u septembru 2013. godine.

Vlada je dala suglasnost i da nadležni ministar ostvari kontakte i održi sastanke s predstavicima ministarstava branitelja i obrane Republike Hrvatske i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje vezano za provjeru statusa dobitnika najvećih ratnih odlikovanja i penzija. Saglasnost je nadležnom federalnom ministru data i da, u cilju povećanja efikasnosti procesa kontrole zakonitosti u toku 2011. godine nastavi sa angažovanjem do 20 diplomiranih pravnika po ugovoru o djelu i do 25 volontera, i to po istim kriterijima po kojima su formirani revizorski timovi.

INFORMACIJA O PROBLEMIMA U PRIMJENI
 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FBiH

U Informaciji koju je Vladi FBiH dostavila Federalna uprava za inspekcijske poslove navodi se da su određene odredbe ovog zakona u koliziji, što proizvodi određene negativne pravne posljedice, stvara zabune i otežava rad inspekcijskih organa. To se, prije svega, odnosi na liberalnost pojedinih odredbi kojima se predviđa da određene djelatnosti mogu obavljati i bez prethodnog odobrenja ili odgovarajućeg akta. To se, najčešće, odnosi na ispunjavanje uslova tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite prirodne okoline i druge uvjete.

Stoga je Vlada zadužila Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, kao predlagača izmjena Zakon o privrednim društvima, da interresorno sagleda probleme te predloži Vladi novo zakonsko rješenje.

POVEĆATI NAPLATU POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

U cilju povećanja stupanja naplate potraživanja po osnovu plasiranih dugoročnih kredita, radi što veće zaštite i kontrole namjenskog depozita koji služi za realiziranje Programa dugoročnih plasmana zapoticaj upošljavanju iz sredstava revolvinga kod Razvojne banke Federacije BiH, Vlada Federacije danas je, usvojivši Informaciju o stanju komisionih kredita Federalnog zavoda za zapošljavanje, donijela nekoliko zaključaka.

Zadužena je Razvojna Banka Federacije BiH da u cijelosti preuzme potraživanja i kreditne predmete od 2002. do 2004. godina koji se vode kod Sparkasse bank d .d. Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo i same Razvojne banka Federacije BiH (kao komisionara).

Naime, Federalni zavod za zapošljavanje je u od 2002. do 2004. godina na ime poticaja za upoš1javanje plasirao kreditna sredstva pravnim i fizičkim osobama putem komisionih banaka u iznosu od 66.106.972,80 konvertibilnih maraka za 1.823 korisnika kredita. Trenutno stanje potrazivanja po osnovu glavnica kredita plasiranih putem ovih banaka iznosi 26.629.004 KM i po osnovu redovne kamate 1.116.535 KM, a odnose se na 734 korisnika kredita.

O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

Usvajajući Informaciju sa okruglog stola o Infrastrukturi razvojnih podataka, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne odnose da, svako iz okvira svoje nadležnosti, poduzme odgovarajuće mjere za realizaciju usvojenih zaključaka.

U zaključcima se između ostalog navodi da je Infrastruktura prostornih podataka (IPP) prepoznata kao potreba u izgradnji integriranog sistema prostornih podataka i osnovica ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja FBiH.

Nadalje, navodi se kako je neophodno stvarati pozitivni zakonski okvir za uspostavu IPP u skladu sa „Inspire“ direktivom i internacionalnim standardima, uspostaviti mehanizame saradnje između nadležnih institucija u FBiH radi postizanja interoperabilnosti podataka, raditi na informiranju javnosti o značaju IPP, te pružiti podršku akademskoj zajednici na educiranju kadrova koji rade na njenoj uspostavi.

ODLUKA O POVEĆANJU VLASNIČKOG KAPITALA
 RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o povećanju vlasničkog kapitala Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu.

Usvojenom odlukom se vlasnički kapital Banke, odnosno poslovni udio FBiH, povećava za 15 miliona konvertibilnih maraka, tako da sada visina poslovnog udjela FBiH kao vlasničkog kapitala Banke iznosi 130 miliona KM.

U obrazloženju ove odluke navodi se da je Zakonom o Razvojnoj banci FBiH definisano da će se kapital Banke povećati za 400 miliona KM sukcesivnim uplatama iz Budžeta Federacije u jednakim obrocima, počev od 2008. do 2011. godine, a njime je definisano i da o povećanju i smanjenju kapitala, kao i dinamici uplate kapitala odlučuje Skupština Banke na prijedlog Vlade FBiH u ime Federacije.

DEBLOKIRATI RAD GRUPE ZA ZA PITANJA EVIDENCIJE U ŠIROKOM BRIJEGU

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavilo je Vladi FBiH Informaciju o blokadi rada Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Širokom Brijegu.

Tim povodom, Vlada je danas zadužila ovo ministarstvo da, u saradnji s kantonalnim MUP-om i kantonalnim Tužilaštvom,  preduzme zakonima predviđene mjere i radnje za nesmetan rad ureda u Širokom Brijegu.

Vlada Federacije BiH očekuje od organa izvršne vlasti u Širokom Brijegu i Zapadnohercegovaikom kantonu da obezbijede nesmetan rad na provođenju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Federalna vlada daje punu podršku ministru, uposlenicima i revizorskim timovima za kontrolu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u postupku daljeg provođenja revizije nezakonitog korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je donijela i Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova, i to u sastavu: Marko Musić (predsjednik), Adnan Efendić, Mira Bradara, Edita Kalajdžić i Vedad Nezirić.

Danas je doneseno i rješenje za nominovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i to: Zoran Marković, Amel Kosovac, Emir Slomić, Miralem Karić, Drago Rajić i Adil Spiljak, a sedmi član bit će iz reda zaposlenih u BH Pošti.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.45 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE