16. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.08.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 15. sjednice i 3. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o električnoj energiji
 3. Prednacrt zakona o radu
 4. Prednacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
 5. Nacrt zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog amandmana na Nacrt zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
 7. Prijedlog izjašnjenja na Incijativu za izmjenu Zakona o doprinosima
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje aneksa Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ Travnik za javno snadbijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica
 9. Prijedlog odluke o garantovanim cijenama pšenice rod 2011. godine
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava na ime pokroviteljstva „Sajam šljive u Gradačcu“
 11. Prijedlog odluke o emisiji druge tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja
 12. Prijedlog odluke o određivanju agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova stare devizne štednje
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu za sufinansiranje Projekta pripremljenosti za ptičiju gripu za I i II kvartal 2011.godine
 14. Prijedlozi akata

a) Prijedlog odluke o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa
b) Prijedlog odluke o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine

 1. Prijedlog akata

a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

 1. Prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o proglašenju geoloških istraživanja plemenitih metala na području Federacije Bosne i Hercegovine od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2011.godinu
 5. Prijedlog odluke o pokretanju projekta Fe - uprava sa funkcijama G2G, G2B i G2C
 6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 7. Prijedlog odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite
 8. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za august 2011.godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva, sa tekstom Javnog poziva
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 11. Plan pojačane kontrole rada "na crno", s Prijedlogom odluke
 12. Izvještaj za animalnu komponentu Projekta pripremljenosti za ptičiju gripu (AIPP) (IDA kredit 4331 BOS) za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2011.godine
 14. Izvještaj o aktivnostima i mjerama poduzetim na realizaciji Zaključka V broj: 424/2010 od 20.5.2010.godine
 15. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2010. godinu, s Prijedlogom odluke
 16. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za II Kvartal (april, maj, juni) 2011.godine
 17. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period april/travanj - juni/lipanj 2011.godine
 18. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2010.godine, s Prijedlogom zaključaka
 19. Informacija o registrovanom a neuvezanom radnom stažu zaposlenika koji su radili u periodu od 1992. do 2.2.1996. godine u pravnim prethodnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, s Prijedlogom zaključaka
 20. Informacija o statusu privrednog društva "Energoinvest-Comet" d.d. Sarajevo. s Prijedlogom zaključaka
 21. Informacija o realizaciji Zaključka V.broj: 590/11 od 14.06.2011.godine
 22. Informacija o utošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za I -IV 2011.godine namjenjenih finansiranju sektora željeznica, s Prijedlogom zaključaka
 23. Informacija o stanju komisionih naknada Federalnog zavoda za zapošljavanje, s Prijedlogom zaključaka
 24. Informacija o provedbi Projekta regulatorne reforme "Giljotina propisa" u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

40.1. Prijedlog preporuka I faze Regulatorne reforme propisa "Federacije BiH", Federalnog ministarstva trgovine
40.2. Prijedlog izmjena i dopuna zakona iz resornog ministarstva

 1. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite za period april - juni 2011.godine, s Prijedlogom zaključaka
 2. Informacija o Fondu za zaštitu okoliša
 3. Informacija o problemima u primjeni izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o realizaciji Zaključka V broj: 1084/2010 od 02.12.2010.godine, na temu „Infrastruktura prostornih podataka“, s Prijedlogom zaključaka
 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove - davanje saglasnosti
 6. Prijedlozi rješenja

a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.

 1. Prijedlozi rješenja

47.1. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a) dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-816/2011 MB od 18.07.2011.godine
b) dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-783/2011 MB od 08.07.2011 godine
c) dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-884/2011 od 05.08.2011 godine
47.2. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine
a) dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-860/2011 ES od 27.07.2011.godine b) dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-393/2011 SG od 19.04.2011.godine

 1. Preispitivanje Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesenih na 12. sjednici održanoj 7.7.2011.godine
 2. Prijedlog zaključka u vezi odobravanja kredita Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine broj: 48-0847-VII/11 od 21.02.2011.godine
 3. Prijedlog zaključka o odobravanju produženog rada i angažiranja stručnih kadrova Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 4. Zahtjev udruženja građana „Eko forum“ Zenica
 5. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu - Mostar za popunu upražnjenih radnih mjesta, s Prijedlogom zaključaka
 6. Zahtjev za davanje saglasnosti „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta, s Prijedlogom zaključaka
 7. Prijedlog odluke o povećanju vlasničkog kapitala Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog rješenja o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
 9. Informacija o projektu „Skica razvoja centralnih organa Vlada u Bosni i Hercegovini - implementacija faze II“, s Prijedlogom zaključaka
 10. Informacija o aktivnostima na reviziji Akcionog plana 1 uz Strategiju reforme javne uprave, s revidiranim Akcionim planom, s Prijedlogom zaključaka
 11. Informacija o blokadi rada Grupe za pitanja evidnecija iz oblasti vojne obaveze u Širokom Brijegu, s Prijedlogom zaključaka 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE