15. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 27.07.2011.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA NEIZMIRENIH OBAVEZA

Vlada FBiH je danas, u nastavku 15. sjednice u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom koje je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Zaključeno je da ovo i Federalno ministarstvo finansija ponovo analiziraju neizmirene obaveze Federacije BiH po ovom osnovu i rješenja za njihovo izmirivanje predlože u skladu sa raspoloživim sredstvima, odnosno Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije BiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PRIVREDNOJ KOMORI FBiH

Novopredloženim zakonom o Privrednoj komori FBiH, koji je na današnjoj sjednici Vlade FBiH utvrđen u formi Nacrta, reguliraju se kvalitetniji odnosi s organima vlasti i uprave Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, a u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta za privredne subjekte, bolju promociju izvoza, adekvatniju pomoć na projektima, bolju zaštitu domaće proizvodnje, smanjenje deficita u spoljnotrgovinskoj razmjeni i drugo.

Članstvo privrednih subjekata u komorama stiše se upisom u sudski i druge registre, čime bi komore bile legitiman zastupnik privrede u cjelini, što je praksa u većini zemalja Evropske Unije s kojima Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine imaju najveću spoljnotrgovinsku razmjenu, kao i u zemljama okruženja.

Sredstva za rad Komore osiguravaju se iz članarine,  doprinosa, kotizacije kolektivnih članova, naknada za obavljanje javnih ovlaštenja, naknada za obavljanje poslovnih usluga i iz drugih izvora. Članice plaćaju članarinu Komori FBiH i komorama kantona, a njena visina određuje se ovisno od kategorije u koju se razvrstavaju članice, a koji se utvrđuju Nacrtom zakona.

U postupku pripreme predloženih rješenja sudjelovali su Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna komora Federacije BiH, a urađen je u skladu sa Uredbom o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje predlažu i donose Vlada FBiH i federalna ministarstva, odnosno prema metodologiji UNDP-ja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FBiH

Visoki predstavnik je, u skladu sa ovlaštenjima iz Sporazuma o provedbi civilnog djela
Mirovnog ugovora koji je sastavni dio općeg Okvirnog sporazuma za mir u BiH donio Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu FBiH od 18.09.2009.godine.
Prema navedenoj odluci ovaj zakon je na privremenoj osnovi sve dok ga Parlament Federacije BiH ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

U tom cilju, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama   Zakona o državljanstvu FBiH u istovjetnom tekstu kako ga je donio Visoki predstavnik i uputila ga u Parlament Federacije BiH, radi usvajanja.

SAGLASNOST PRIVREDNOM DRUŠTVU „NN“ COMPANY D.O.O. ZENICA ZA PROIZVODNJU EKSPLOZIVNIH MATERIJA

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova –Federalne uprave policije kojima se privrednom društvu „NN“ company d.o.o. Zenica odobrava obavljanje poslova proizvodnje privrednog eksploziva tipa ANFO na mjestu upotrebe,  na mobilnom postrojenju-specijalnom vozilu.

Time je pozitivno odgovoreno na zahtjev ovog duštva kako bi, u skladu sa Zakonom o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova BiH, moglo obavljati ovu djelatnost na cijeloj teritoriji BiH.

ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti Razvojnoj banci FBiH za formiranje namjenskog garantnog depozita radi osiguranja kredita društvu „Igman" d.d. Konjic. Odluku koja na ovaj način prestaje da važi Vlada FBiH je donijela 7.6 2011. godine, bez prethodno pribavljenog mišljenja Federalnog ministarstva financija, što nije sukladno odredbama Zakona o proračunima u FBiH, Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2011. godinu, te Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.

Prema Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2011. godinu, ministar financija ima pravo obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti s ovim Zakonom i Zakonom o proračunima u FBiH. Pored toga, propisano je da će se, u slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Proračuna i pravima i obvezama korisnika proračunskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivati odredbe ovoga Zakona.

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ RADNICIMA GEODETSKOG ZAVODA BiH

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se Federalnom ministarstvu finansija  odobrava izdvajanje 23.000 KM  iz Budžeta FBiH za 2011. godinu.

Riječ je o sredstvima koja su namijenjena za isplatu jednokratne novčane pomoći
zaposlenicima J.P. „Geodetski zavod BiH", radi teškog finansijskog stanja koje je posljedica neriješenog statusa preduzeća. Radi se o 46 zaposlenika kojima je namijenjena jednokratna pomoć u iznosu od  po 500 KM.

IZMJENA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJENJAČKIH POSLOVA

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjenama Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova, kojom je propisano izuzeće od obaveze da pravna lica i poduzetnici za obavljanje mjenjačkih poslova imaju rješenje nadležnog organa o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova za rad u skladu sa važećim propisima.

Od ove obaveze, naime, izuzimaju se javni poštanski operatori s obzirom da oni, sukladno Zakonu o poštama BiH, rade na osnovu ovlaštenja Agencije za poštanski promet BiH za čije je dobivanje potrebno ispuniti uslove materijalno tehničke opremljenosti. Cijeni se, stoga, da o ispunjavanju uslova za rad mjenjačnice nije potrebno rješenje drugog organa, tim prije jer je Zakonom o javnim poštanskim operatorima dozvoljeno da, posredstvom poštanske banke, rade i mjenjačke poslove.

SAGLASNOST ZA IZMIRENJE NAKNADNO NASTALIH OBAVEZA ZA DIONICU AUTOPUTA SARAJEVO-ZENICA

Vlada je dala saglasnost za izmirenje svih naknadno nastalih finansijskih obaveza po osnovu izgradnje dionice autoceste Zenica-Sarajevo čiji je implementator bila JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o Sarajevo.

Radi se o izmirenju 6.435 KM Zavodu za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu i obavezi prema GP PUT d.d. Sarajevo u iznosu od 111.127,26 KM.
Isplata ovih sredstava će se izvršiti iz raspoloživih neutrošenih sredstava sa dionice IV autoputa.

O RADU BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŽELJEZNIČKE JAVNE KORPORACIJE

Nakon što je usvojila Izvještaj o radu za 2010.godinu, Vlada FBiH dala je i saglasnost na Osnove plana rada Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije za 2011. godinu.

Plan se, između ostalog, odnosi na ostvarivanje funkcija utvrđenih Sporazumom između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije, implementaciju kredita EIB-a i EBRD-a i dobijanje novih kredita za modernizaciju željezničke infrastrukture i mobilnih sredstava po ovlaštenju operatora i drugih funkcija koje primjenom Zakona o željeznicama BiH budu dodijeljene Korporaciji.

Planom se predviđa i nastavak stabilnog finansiranja Korporacije iz subvencija koje jesu ili budu utvrđene normativnim aktima, te organizaciono, kadrovsko, prostorno i materijalno osposobljavanje BHJŽK- a, u skladu s ulogom ove korporacije.

SAGLASNOST ZA PRIJENOS SREDSTAVA NA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH je dala saglasnost za prijenos stalnih sredstava sa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar prema njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti, a radi se o sredstvima kojima je raspolagala Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.
Odluka je donesena pošto je Federalna direkcija za upravljanje, izgradnju i održavanje autocesta upisana u registar kod nadležnog suda u Mostaru kao JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar pa su se stekli uvjeti da se ova primopredaja izvrši .

U tu je svrhu imenovana Komisija koja treba da izvrši  primopredaju kompletne tehničke dokumentacije i izvedenih radova, finansijske dokumentacije, predmeta, akata i drugih spisa vezanih za postupak pred općinskim i sudskim organima za dionice autoceste Sarajevo-Zenica  između JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo kao dotadašnjeg implementatora i JP Autoceste Federacije BiH kao novoupisanog javnog preduzeća u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita autocesta i brzih cesta.

DOPUNA SMJERNICA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I NADZOR PUTEVA U FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost da se dopune Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima u Federaciji BiH u dijelu koji se odnosi na tehničke osobine materijala za posipanje cesta.
Radi se o ukidanju ograničenja vrste soli za posipanje puteva i njenog granulometrijskog  sastava koji su bili prepreka za domaće proizvođače i dobavljače soli za posipanje puteva.

Ocijenjeno je da tehničke karakteristike industrijske soli koje se ovom odlukom dodaju Smjernicama odgovaraju u potpunosti njenoj namjeni pošto se planira i uvođenje mokrog postupka. Ova vrsta industrijske soli efikasnija je i ekološki  prihvatljivija.

ODLUKE IZ OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE

Realizirajući Zaključke Vlade Federacije BiH sa 8.sjednice od 30.5.2011.godine o „Stanju i daljim pravcima namjenske industrije" Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zatražilo je dostavu podataka od privrednih društava namjenske industrije u FBiH o nekretninama i drugoj imovini koja nije iskazana u početnom bilansu prije privatizacije sa dokazima i vrijednostima iskazanim na osnovu procjene sudskog vještaka.

Na temelju ovih podataka, a na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije BiH je danas donijela tri odluke o vrijednosti nekretnina koje će se koristiti za dokapitalizaciju preduzeća iz oblasti namjenske industrije. U prvoj je riječ o privrednom društvu „ZRAK" d.d. Sarajevo za čiju će se dokapitalizaciju koristiti nekretnine od 3.908.190 KM, utvrđene nalazom sudskog vještaka, a koje nisu obuhvaćene rješenjem o odobravanju Programa privatizacije i početnog bilansa za privatizovano privredno društvo „ZRAK" d.d. Sarajevo.

Za dokapitalizaciju privrednog društva namjenske industrije „IGMAN" d.d. Konjic, prema danas donesenoj odluci, koristiće se pokretna imovina u vrijednosti od 1.200.000 KM, utvrđena nalazom sudskog vještaka, a koja nije obuhvaćena rješenjem o odobrenju Programa privatizacije i početnog bilansa za privatizovano privredno društvo „IGMAN" d.d. Konjic. Kad je riječ o privrednom društvu BINAS d.d. Bugojno koristiće se za njegovu dokapitalizaciju nekretnine (zemljište i objekti ) u vrijednosti od 2.783.528,68 KM, utvrđene nalazom sudskog vještaka, a koje nisu obuhvaćene rješenjem o odobrenju Programa privatizacije i početnom bilansu za privatizovano privredno društvo „BINAS" d.d. Bugojno.

Za realizaciju ovih odluka zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Agencija za privatizaciju u FBiH svako u okviru svojih nadležnosti. Resorno ministarstvo je, zajedno sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH i Federalnim pravobranilaštvom, zaduženo i za provođenje odluka kojima se pravo korišćenja tehničke dokumentacije za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, u posjedu privrednih društava koja se bave ovom proizvodnjom, a nije bila predmetom utvrđivanja vrijednosti početnog bilansa privatizacije kako je definisano Zakonom o privatizaciji preduzeća, privremeno prenosi na ova privredna društva. Riječ je o privrednim društvima BINAS d.d. Bugojno, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, „UNIS GINEX“ d.d., „POBJEDA RUDET“ d.d. i „POBJEDA SPORT“ d.d. Goražde, „IGMAN“ d.d. Konjic, Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, „Pretis“ d.d. Vogošća, PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez i „Zrak“ d.d. Sarajevo.

Pravo korišćenja ove dokumentacije, bez naknade, prenosi se na period od pet godina uz mogućnost produženja.Vlada FBiH zadržava pravo da, na prijedlog nadležnog ministarstva, izuzme iz posjeda tehničku dokumentaciju u slučaju kada se privredno društvo prestane baviti proizvodnjom naoružanja i vojne opreme ili kada to zahtijevaju druge okolnosti.

O PLANU PRIVATIZACIJE

Vlada FBiH razmatrala je Plan privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH za 2011.godinu. Riječ je o dokumentima koje je Agencija korigovala u skladu sa ranijim zaključcima Vlade.

Prihvatajući Plan i Program Agencije Vlada FBiH je zaključila da će o privatizaciji svakog pojedinačnog preduzeća odlučivati donošenjem posebne odluke. 

IZMIJENJENA ODLUKA O PROCEDURI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH ARANŽMANA

Danas je donesena i Odluka o izmjenama Odluke o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana.
Cilj je da se pojednostave procedure i skrate rokovi povlačenja sredstava Svjetske banke i sredstava donatora za koja je Svjetska banka administrator, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicijske banke, kao i implementaciju drugih finansijskih aranžmana koji su namijenjeni za projekte u FBiH. Iz tih razloga propisano je da drugi ovlašteni potpisnik može biti nadležni federalni ministar ili lice koje on ovlasti, odnosno direktor jedinice za imlementaciju projekta ili lice koje on odredi.

IZMIJENITI ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU

Vlada FBiH je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi uskraćivanja prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnih postupaka u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi prijedlog izmjene Zakona o stečajnom postupku, kako bi, umjesto federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, prethodnu saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom koji proizvodi naoružanje i vojnu opremu, odlukom davala Vlada FBiH.

Kako bi se spriječilo stvaranje nepotrebnih troškova u izvršnim postupcima koji se vode protiv izvršenika Federacije Bosne i Hercegovine, radi uskraćivanja saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije, ovlašćeno je Federalno pravobranilaštvo - Federalno pravobraniteljstvo da u skladu sa vlastitom procjenom u svakom pojedinom izvršnom postupku utvrdi da li je osnovano ulaganje prigovora protiv rješenja o izvršenju.

Federalna direkcija za namjensku industriju je, prema današnjim zaključcima, dužna da od privrednih društava iz oblasti namjenske industrije pribavi podatke o ukupnoj vrijednosti dugovanja radi čije naplate su u toku ili su okončani sudski postupci, kao i podatke da li su ova dugovanja umanjena za iznos sredstava koja su ovim društvima, za tu namjenu, raspoređena iz Budžeta FBiH i iz pasivnog podbilansa -„irački dug".

INFORMACIJA KOMISIJE ZA KONCESIJE FBiH

Vlada FBiH se upoznala sa Informacijom Komisije za koncesije FBiH u vezi s postupkom o samoinicijativnoj ponudi „Intrade-energija“ d.o.o. Sarajevo za dodjelu koncesije za izgradnju hidroelektrana na rijeci Neretvi.

Zadužena su federalna ministarstva koja su po ranijim zaključcima Vlade uključena u ovaj postupak, a posebno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, da, vodeći računa o velikoj vrijednosti ove koncesije, predlože rješenja koja će omogućiti izlazak iz trenutne situacije, bez štetnih posljedica za Federaciju BiH. Ovom prilikom Vlada je aktuelizirala i zaključak o odgovornosti svih koji su sklapali ugovore štetne po Federaciju BiH.

 

O EPIZOOTIOLOŠKOJ SITUACIJI U FBiH

Nakon razmatranja, Vlada FBiH usvojila je Informaciju o epizootiološkoj situaciji i provođenju Programa suzbijanja i kontrole bruceloze ovaca i koza u Federaciji BiH u periodu 2010-2016 godine za 2010. godinu, te zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, pojača kontrolu kretanja životinja i  prometa namirnica, te poduzme sankcije prema onima koji vrše promet suprotno odredbama Zakona o veterinarstvu na federalnom i državnom nivou.

Također, Vlada je zadužila ovu upravu da vrši stalnu kontrolu rada veterinarskih organizacija s posebnim naglaskom na provođenju dijagnostičkih mjera, kao i kantonalne i općinske organi uprave da odrede mjesta i osiguraju sredstva za izgradnju stočnih grobalja i jama grobnica.

O ZAHTJEVU ZA USPOSTAVU SEPCA U SARAJEVU

Vlada FBiH je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi s Projektom uspostave Komunikacijsko-operativnog centra u Sarajevu, a za potrebe Asocijacije šefova policije jugoistočne Evrope (SEPCA) u Bosni i Hercegovini.

Ovlašćen je federalni ministar unutrašnjih poslova da obavijesti izvršnog direktora ove asocijacije da je potrebno da se s ovim zahtjevom obrati Ministarstvu sigurnosti BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH, kao instancama nadležnim za uspostavljanje i operacionalizaciju policijskih projekata međunarodnog karaktera i s njima pokuša iznaći adekvatno rješenje za uspostavu SEPCA u Sarajevu, s tim da prostor Doma policije u Sarajevu, zbog potreba Federalnog MUP-a, ne može biti dio tog rješenja.

KADROVSKA PITANJA

Danas je dopunjeno Rješenje o imenovanju Savjeta za izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji BiH, tako što su za članove ovog tijela imenovani Jerko Ivanković Lijanović i  Filip Vujev, oba kao zamjenikci predsjednika Savjeta.

Vlada FBiH je danas donijela više odluka kojima je dala saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti na pozicije izvršnih direktora, na period do šest mjeseci, i to: Mirsad Nikšić ( za upravljanje i održavanje), Jasmin Bučo ( za projektovanje i građenje), Ante Zorić ( za opće, kadrovske i pravne poslove) i Ivan Šakota ( za ekonomsko-finansijske poslove).
Također je doneseno više odluka kojima je data prethodna saglasnost NO JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. za razrješenje, odnosno imenovanje članova uprave ovog društva. Nakon što je Bakir Karahasanović razriješen dužnosti direktora Uprave, za vršioca ove dužnosti imenovan je na period od šest mjeseci Ivan Veličan. Za vršioca dužnosti izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju imenovan je Elvedin Begić, a za vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije Alan Bajić. 

Radi posebnog interesa koje Vlada FBiH ima u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo po osnovu učešća državnog kapitala, Vlada je donijela Odluku prema kojoj će se za člana Nadzornog odbora ovog preduzeća imenovati jedan član iz reda zaposlenika JP BH POŠTA d.o. o. Sarajevo na osnovu procedure koju će,u skladu sa Zakonom o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima, provesti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Vlada FBiH je imenovala Komisiju za izradu analize poslovanja i sačinjavanja pregleda ukupnih obaveza javnih komunalnih preduzeća, u sastavu: Marko Musić ( predsjednik), Marin Ivanišević (zamjenik predsjednika), Jasminka Mehović, Kasema Ćatović, Muhidin Subašić, Aida Kurtović, Elma Kamerić, Asmir Hodžić ( članovi) i Ivana Raguž ( tehničko lice). Zadatak je Komisije da izradi analizu poslovanja i sačini pregled ukupnih obaveza javnih komunalnih preduzeća u Federaciji BiH, radi donošenja propisa koji će omogućiti provođenje kompletnih procedura za rješavanje problema u poslovanju i stvaranju uslova za funkcionisanje javnih komunalnih preduzeća u narednom periodu.

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, tako da je u ovo tijelo, umjesto Muhameda Softića, imenovan Nermin Muratspahić. Izmjenama je, također, propisano da će tehničku podršku Odboru obezbjeđivati predstavnici USAID-a Dženana Fazlić, Petar Bosnić i Pedro Valdes, a pomjeren je i rok za završetak ovog posla na 31.12.2012.godine.
.

 

Sjednica Vlade FBiH završena je u 19.40 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE