13. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.07.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.   Prednacrt zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine
3.   Prednacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
4.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
5.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
6.   Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
7.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije koji je podnio Irfan Ajanović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnih vojnih invalida 100 % prve grupe
9.   Izvještaj i plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine
a)   Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010.godine, sa Mišljenjem i Prijedlogom zaključaka Federalnog ministarstva finansija 
b)   Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2011.godine sa projekcijom plana za 2012. i 2013. godinu 
10.   Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu
11.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti međunarodnoj organizaciji SPIRIT OF GOD COMMUNITY INC. - PILGRIMS´PEALE CENTER za osnivanje Predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
12.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o povećanju učešća državnog kapitala po osnovu sredstava koja Federacija Bosne i Hercegovine ulaže u finansijsku konsolidaciju privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
13.   Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta “Tekući transfer neprofitnim organizacijama – temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog – domovinskog rata”, utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata
14.   Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta “Transfer za obilježavanje značajnih datuma”, utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata
15.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora udruženjima potrošaća“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu trgovine
16.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima – JP „Aerodrom Mostar“ (za nabavku neophodne opreme)“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
17.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekućih transfera” utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, iznos od 3.490.000,00 КМ 
b)   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekućih transfera” utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, iznos od 3.000.000,00 KM 
18.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
19.   Informacija o zajmu, finansiranju i projektu finansiranja od strane KfW-a, Frankfurt na Majni za Projekt uvođenja SCADA/DMS/OMS na razini distribucije, sa Nacrtom sporazuma i Nacrtom odluke
20.   Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat Koridor Vc - druga faza - Sjever (Svilaj-Odžak), Jug Sarajeva (Vlakovo-Tarčin) - pokretanje Inicijative, sa Prijedlogom zaključaka
21.   Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i planovi za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
22.   Informacija o trenutnoj situaciji u privrednom društvu „Fabrike duhana Mostar“ d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključaka
23.   Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010.godini sa pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
24.   Informacija u vezi sa stanjem po pitanju popunjenosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije policijskim službenicima, sa Prijedlogom zaključka
25.   Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o trenutnoj situaciji, po pitanju stanja i opremljenosti helikoptera kojima raspolaže Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, uz iniciranje postupka nabavke jednog srednjeg transportnog helikoptera, sa Prijedlogom zaključka
26.   Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
27.   Informacija u vezi realizacija zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 432/11 od 05.05.2011.godine
28.   Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hecegovine za period 01.01.2010. - 31.12.2010. godine
29.   Informacija o obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju u Federaciji Bosne i Hercegovine u kontekstu reforme srednjeg obrazovanja i obuke, sa Prijedlogom zaključka
30.   Informacija o upisnoj politici na visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i usklađivanje sa potrebama tržišta rada, sa Prijedlogom zaključka
31.   Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2010.godinu, dopunjeni Izvještaj
32.   Objedinjeni izvještaj o provođenju Strateškog plana prevencije nasilja u porodici za Federaciju Bosne i Hercegovine – 2009 - 2010.godine, sa Prijedlogom zaključaka
33.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
34.   Očitovanje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nastavak procedure usvajanja Strategije upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
35.   Očitovanje o zakonima u parlamentarnoj proceduri
36.   Pokretanje incijative za potpisivanje bilateralnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Turske o međusobnom priznavanju diploma iz oblasti visokog obrazovanja
37.   Analiza primjene standarda i normativa u predškolskom odgoju i obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
38.   Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine
39.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
40.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
1.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-691/2011 od 20.06.2011.godine 
2.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-692/2011 od 20.06.2011.godine 
b)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju 
1.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-733/2011-MB od 28.06.2011.godine 
2.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-683/2011 od 17.06.2011.godine 
3.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-732/2011- MB od 28.06.2011.godine 
4.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-708/2011- MB od 23.06.2011.godine 
5.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-758/2011- MB od 30.06.2011.godine 
6.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-756/2011 od 30.06.2011.godine 
c)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine 
1.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-393/2011 SG od 19.04.2011.godine 
41.   Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama
42.   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence
43.   Prijedlog odluke o davanju sаglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence
44.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova uprave JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
45.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca predsjednika i članova uprave JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
46.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
47.   Prijedlog izjašnjenja o Incijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 190. stav 2. tačka 2. Zakona o vodama
48.   Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. Broj : 511/2011 od 11.05.2011.godine
49.   Prijedlog odluke o prodaji dijela voznog parka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
50.   Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka u vezi Plana i Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
51.   Razmatranje ponude za pokroviteljstvo.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE