12. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo,
Saopćenje o radu

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA CESTOGRADNJU

U nastavku 12. sjednice, Vlada Federacije BiH je danas u Sarajevu, razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 31.3.2011. godine.

Riječ je o izgradnji Sarajevske obilaznice i Južne obilaznice Mostara, te rekonstrukciji cesta Tuzla-Orašje i Bihać-Bosanska Krupa.

Kada je riječ o Sarajevskoj obilaznici, Vlada FBiH je od 2005. do 2007. godine osigurala 20.000.000 konvertibilnih maraka. Isti iznos obezbijeđen je i u Budžetu za 2009. godinu. Uz kamatu dobijenu na ova sredstva, riječ je o ukupno 40.219.718,11 KM. Od toga je na ime eksproprijacije utrošeno 19,995 milijuna KM.

Budući da je u međuvremenu došlo do raskida ugovora sa SCT-om d.d. Ljubljana, Vlada je naložila JP Ceste Federacije BiH kao implementatoru ovog projekta da intenzivira preduzete aktivnosti u cilju finansijskog poravnanja sa ovom kompanijom i pripremi novi predmjer za ustupanje preostalih radova na LOT 1 izgradnje Sarajevske obilaznice drugom izvođaču. Također, naloženo je JP Ceste Federacije BiH da intenzivira aktivnosti u cilju provođenja postupka eksproprijacije za LOT2 i LOT3 ovog projekta.

Vlada FBiH je zaključila da se LOT3 s Javnog preduzeća Ceste FBiH prebaci na JP Autoceste Mostar.

Zaduženo je resorno ministarstvo da oformi komisiju koja će u saradnji s Kantonom Sarajevo utvrditi kreditne obaveze za ovaj projekat.

 Za rekonstrukciju ceste Tuzla-Orašje Federalna vlada je u 2005. godini izdvojila 2,5 milijuna KM. Dosad je na ime konsultantskih usluga utrošeno 1,65 milijuna KM.

 

O GRANTOVIMA FEDERALNOJ DIREKCIJI CESTA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije "utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 31. 03.2011.godine.

Vlada je naložila implementatoru odobrenih projekata iz ovog programa - JP Ceste Federacije BiH da intenzivira aktivnosti u cilju završetka započetih poslova vezano za realizaciju projekta Magistralna cesta M -4 Doboj-Tuzla, dionica : Drežnik (bolnica ,,Kreka") - petlja Šićki Brod , L=4,80 km- LOT1, odnosno aktivnosti na izvođenju radova za LOT2 navedenog projekta.

Također treba nastaviti aktivnosti u cilju završetka radova na projektu Rekonstrukcija magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo (Šićki Brod-Jošanica) L= 107 km, dionica: Kladanj - Podpaklenik – Olovo, te sačiniti plan i deblokirati hitno poslove eksproprijacije i početka izvođenja radova na izgradnji ceste M-17.3 Neum-Stolac dionica: Kiševo-Broćanac, kao i izradu projektne dokumentacije za dionicu Obilaznica Stoca. U slučaju da i u idućem kvartalu ne dođe do ozbiljnijeg pomaka u implementaciji ovog projekta razmotrit će se mogućnost preusmjeravanja odobrenih sredstava u druge svrhe. Isti zaključak odnosi se i na obavezu JP Ceste Federacije BiH da sačini plan i preduzme hitne aktivnosti u cilju deblokade realizacije projekta izgradnja ceste M-14 Bihać-Bosanska Krupa, dionica: Čavkići- Spahići.

 

RAZMATRANI IZVJEŠTAJI O INVESTIRANJU SREDSTAVA IZ GSM LICENCE

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH razmatrala je Četvrti izvještaj o implementiranju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu, Treći izvještaj koji se odnosi na 2009. i dio sredstava za 2010. godinu, kao i Prvi izvještaj za 2010. godinu i zatražila da se ovi izvještaji dopune. To se odnosi na dopune s podacima o implementaciji projekata po programima 2008 /2009. godina i 2009/2010. godina sa istekom 21. jula ove godine, do kada je dat rok implementatorima projekata koji do sada nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, a za 2010. godinu do 16. septembra ove godine.

 

ODLUKE O PRIJENOSU PROJEKATA NA IMPLEMENTATORE

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Konačni izvještaj o implementiranju Programa utroška s kriterijima respodjele sredstava kapitalnog granta kantonima namijenjenog kao podpora Vlade FBiH rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, utvrđenih Budžetom za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Donijete su 52 odluke o prijenosu projekata na implementatore kojima se oni, ujedno, obavezuju na preuzimanje okonačnih pojekata s pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju i na daljnje upravljanje i održavanje. Riječ je o projektima realiziranim u svih deset kantona Federacije BiH.

 

O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA NA UNIŠTAVANJU AMBROZIJE

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH za 2010.godinu i ukazala na potrebu da Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavi aktivnosti prema Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L. i odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja, o čemu će godišnje izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Uz koordinaciju aktivnosti na sprovođenju Akcionog plana od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma,  sve federalne institucije, koje imaju odgovarajuća zaduženja prema ovom  planu su dužne o poduzetim aktivnostima najkasnije do kraja godine podnijeti odgovarajući izvještaj, na osnovu čega će resorno ministarstvo sačiniti integralni izvještaj za ovu godinu i  dostaviti Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.INFORMACIJA O VODNIM NAKNADAMA

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju Fderalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o vodnim naknadama koje se prikupljaju po Zakonu o vodama.

Zaduženo je ovo ministarstvo da, sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, Sarajevo i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, Mostar razmotre postojeću raspodjelu sredstava vodnih naknada i da, u skladu sa Zakonom o vodama, predloži Vladi FBiH usaglašeni prijedlog njihove adekvatnije raspodjele, prije svega, u korist agencija.

Kantonalne vlade bi trebalo da uspostave ili odrede institucije za korištenje sredstava vodnih naknada, shodno obavezi utvrđenoj Zakonom o vodama i da poduzmu mjere o njihovom namjenskom trošenju, s tim da dio sredstva koja im pripadaju prioritetno koriste za uređenje i regulaciju vodotoka i zaštitu od poplava u općinama ugroženim od poplava.

U cilju povećanja stepena naplate vodnih naknada neophodno je intenziviranje aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove i agencija za vodna područja.

 

O REGISTRIRANIM INOZEMNIM PREDSTAVNIŠTVIMA U FBiH

U Federaciji BiH je, prema Informaciji Federalnog ministarstva trgovine koja obuhvaća stanje do 17.1.2011. godine, bilo registrirano 336 inozemnih predstavništava. Velika većina (248) locirana je u Sarajevskom kantonu, dok je u Unsko-sanskom i Srednjebosanskom bilo samo po jedno ovakvo predstavništvo.

Od ukupnog broja inozemnih predstavništava, najviše ih je iz Hrvatske (97), potom Slovenije (47), Sjedinjenih Američkih Država (29), te Srbije, Njemačke i Austrije (po 20). Po jedno predstavništvo imale su Irska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

 

O STATUSU HOTELA „MARŠAL“ BJELAŠNICA

Vlada FBiH je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i  industrije o statusu Hotela,,Maršal" d.o.o. Bjelašnica.

Zadužena je Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da, u saradnji sa Agencijom za privatizaciju Kantona Sarajevo, sagleda sve aktivnosti poduzimane u proteklom periodu i u roku od mjesec dana Vladi Federacije predloži način rješavanja pravnog statusa ovog objekta.

Istovremeno je zaduženo preduzeće „Terminali Federacije " d.o.o. Sarajevo da u istom roku Vladi predloži mjere i aktivnosti koje će osigurati nesmetani daljnji rad Hotela,,Maršal".

 

EKSPERTNA RADNA GRUPA O ISPLATI RAZLIKE INVALIDNINA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Ekspertne radne grupe za utvrđivanje obaveza u vezi sa zahtjevima RVI, porodica šehida i poginulih boraca za isplatu razlike invalidnina za period 1. 1. 2009. do 28. 2. 2010. godine.

Zaključeno je da se napravi prijedlog programa za isplatu razlike invalidnina za prvih osam mjeseci 2009. godine prije stupanja na snagu Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH.

 

USKLAĐIVANJE SREDNJEG OBRAZOVANJA S POTREBAMA PRIVREDE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Operativni Plan aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja s prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja s potrebama privrede u FBiH.

Plan predviđa uvođenje promjena u oblast srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih koje će doprinijeti da ovaj dio obrazovnog sistema bude u funkciji smanjenja nezaposlenosti i privrednog rasta. Između ostalog, Plan podrazumijeva uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja u minimalnom trajanju od dvije godine s ciljem povećanja nivoa obrazovanja stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, definiranje načina saradnje između udruženja poslodavaca, institucija i ustanova za obrazovanje, zavoda za zapošljavanje, gospodarskih i obrtničkih komora, te drugih relevantnih institucija u cilju usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada, kao i uspostavljanje efikasnog sistema priznavanja neformalnog obrazovanja.

O HISTORIJATU BOLONJSKOG PROCESA U BiH

Vlada FBiH je danas prihvatila i Informaciju o historijatu Bolonjskog procesa u kojoj se navodi da Okvirni zakon o visokom obrazovanju još nije u potpunosti zaživio u cijeloj Bosni i Hercegovini, da Rektorska konferencija nije odgovorila svom zadatku, da veoma kasni ekipiranje i početak rada u punom kapacitetu svih segmenata predviđenih aktima i CIP-a i Agencije za osiguranje kvaliteta, te da je Sektor za visoko obrazovanje Ministarstva civilnih poslova, po definiciji, sveden na ulogu koordinatora i inicijatora određenih aktivnosti, ali da u stvarnosti ne može efikasno provesti niti jednu aktivnost bez pristanka i saglasnosti 13 ministarstava obrazovanja. 

U narednom periodu biće potrebno odrediti strategiju i akcijske planove za provođenje reforme visokog obrazovanja na osnovu zahtjeva i standarda koji se usaglašavaju na različitim nivoima unutar jedinstvenog Evropskog prostora visokog obrazovanja, te prilagoditi naše mogućnosti zahtjevima koji će se pred nas postavljati tokom pregovora za članstvo u EU u cilju njihovog blagovremenog i kvalitetnog ispunjavanja, ističe se, između ostalog, u ovoj infomraciji.

 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU GENDER
CENTRA FBiH I PROJEKTA UPRAVNE ODGOVORNOSTI

Federalna vlada donijela je danas Zaključak kojim se direktorica Gender Centra FBiH Ana Vuković ovlašćuje za potpisnicu Memoranduma o razumijevanju sa Projektom upravne odgovornosti.

Svrha ovog dokumenta je da utvrdi uslove suradnje Gender Centra FBiH i Hercegovine i "Projekta upravne odgovomosti" (GAP). Donatori GAP-a su Američka agencija za medunarodni razvoj (USAID), Švedska agencija za koordinaciju međunarodnog razvoja (Sida) i Ambasada Kraljevine Nizozemske, a osnovni cilj Projekta je pomoć u stvaranju djelotvornije, odgovornije i transparentnije lokalne uprave.

GAP će u toku trajanja projekta odabranim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH putem tima stručnih suradnika pružiti tehničku pomoć u poboljšanju stanja ravnopravnosti spolova u raznim oblastima društvenog života, posebno oblasti političkog i javnog života, te učešća žena u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

 

MEMORANDUM O SANACIJI KLIZIŠTA

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, dala saglasnost na Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta u Bogatićima (FAZA I) između Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Fedearcije BiH, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektrodistribucije a.d. Pale.

Za potpisivanje Memoranduma ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

 

ODBIJENA INICIJATIVA ZA OSNIVANJE BANKE FBiH

Vlada FBiH je razmatrala inicijativu da se od Union Banke d.d. Sarajevo u kojoj Federalno ministarstvo finansija vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u
privrednim društvima, donošenjem odgovarajućeg propisa, formira Banka Fedederacije BiH.

Inicijativa nije prihvaćena, budući da u vlasničkoj strukturi Union Banke d.d. Sarajevo učešće državnog kapitala iznosi  91,44 posto.

KADROVSKA RJEŠENJA

Danas je doneseno Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Na period do 60 dana imenovani su Nermin Hadžić ( predsjednik), Benjamin Vojniković i Milka Gojković ( članovi).

Vlada FBiH donijela je danas Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko osiguranje, na period od dva mjeseca, i to u sastavu: Drago Udovčić (predsjednik), Zdravko Mamić, Faruk Salčinović, Nasef Milanović, Enver Halilović, Mirsad Kaljiković, Sedina Obuća, Almir Spaho, Ante Zorić, Miroslav Prusina, Hamdo Mimić (članovi).
Umjesto Muriza Hašimovića koji zbog zdravstvenih razloga ne može prihvatiti zaduženje  predsjednika Komisije za utvrđivanje elemenata za raskid Ugovora o zajedničkom ulaganju od 24.9.2008. godine i Aneksa ugovora o zajedničkom ulaganju od 29.9.2010. godine potpisanih između ulagača IP „Krivaja" d.o.o. i „Ferimpex“ Zavidovići, za novog predsjednika imenovan je Senad Rahimić. 

* * *
12. sjednica Vlade FBiH završena je u 11,00  sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE