12. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo,
Saopćenje o radu

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA:
BUDŽETA FBiH ZA 2011. GODINU I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠENJU

U nastavku 12. sjednice, Vlada FBiH je danas u Sarajevu, u prisustvu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu i Zakona o njegovom izvršenju.

Predloženi dokumenti sačinjeni su u skladu sa zaključcima Parlamenta FBiH i rezultat su višekratnog usaglašavanja na nivou federalnih ministarstava i drugih organa i tijela.

U skladu s tim, ukupni javni prihodi i primici u izmjenama i dopunama Budžeta FBiH iznose 1.735,79 miliona KM i veći su u odnosu na usvojeni Budžet za 2011. godinu za 36,5  miliona KM ili 2,15 posto. Naznačajnije izmjene, u pogledu umanjenja sredstava, izvršene su na naknadama troškova zaposlenih (2,4 miliona KM), izdacima za materijal i usluge (0,8 miliona KM), nabavci stalnih sredstava (2,0 miliona KM) i na taj način  omogućeno da se izvrši povećanje tekućih transfera u ukupnom iznosu od 48,2 miliona KM, od čega se najveći dio odnosi na naknade boračkim populacijama.

U skladu sa Zaključcima Parlamenta FBiH kojima je naloženo Vladi FBiH da se svim boračkim populacijama osiguraju redovne isplate i prinadležnosti bez umanjenja, planirano je za 34,55 miliona KM povećanje po osnovu invalidnina, za 2,9 miliona KM po osnovu implementacije Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, te dva miliona KM za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz. Također je za 14 miliona KM povećan transfer za lica sa invaliditetom - neratni invalidi po osnovu isplate duga po Zakonu koji je važio do 11. 3. 2009. godine, dok je u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti dodato 13,6 miliona KM za Zavod zdravstvenog osiguranja po osnovu pokrića gubitka Fonda solidarnosti i 2,0 miliona KM za Fond PIO  po osnovu povećanja minimalnih penzija. Za programe podrške razvoja regije Srebrenica (što nije učinjeno u usvojenom Budžetu za 2011. godinu) a na osnovu opredjeljenja Vlade FBiH da sufinansira održivi povratak na ovom području, planirano je tri miliona KM.

Dosljedna u opredjeljenju da se odgovorno ponaša u raspolaganju budžetskim sredstvima Vlada FBiH je danas oformila radnu grupu koja će, u roku od mjesec dana, sačiniti analizu broja uposlenih u organima uprave sa stanovišta iskorištenosti ljudskih resursa s podacima o prosječnim plaćama pojedinih radnih mjesta, kao i utvrditi broj zaposlenih koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju. U radnu grupu su imenovani Ramiz Mehaković, Fehim Bekan, Snježana Bondaruk, Pero Ivošević, Sabina Jelić, Ivan Matešić  i dva predstavnika koja će delegirati Sindikat zaposlenih u organima uprave i pravosuđu FBiH.

IZMJENA UREDBE O PRIVATNIM AGENCIJAMA
ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

Uredbu o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju Vlada FBiH je donijela u okviru realizacije faze II Projekta regulatorne reforme u Federaciji BiH. Izmjenom je, naime, u cilju skraćivanja rokova i postizanja veće efikasnosti u radu, sadašnji rok za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, skraćen na sedam dana od dana kompletiranja zahtjeva.

 

SREDSTVA ZA PENZIJE

U cilju zaštite penzionera čiji je iznos penzija ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati za juni 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se za njihovo sufinansiranje iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrava 470.000 KM. Razlika sredstava bit će isplaćena uz redovnu isplatu penzija za mjesec juni 2011. godine.

POMOĆ „KRIVAJINIM“ RADNICIMA

Iz Budžeta FBiH odobreno je danas 500.000 KM Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime pomoći radnicima privrednog društva „Krivaja" d.o.o. Zavidovići.

Sredstva su osigurana iz "Tekuće rezerve Vlade F BiH“ a uplatit će se na račun JU Centra za socijalni rad Zavidovići.

Ovaj centar će, na osnovu dostavljenih spiskova radnika privrednog društva „Krivaja" d.o.o. Zavidovići, izvršiti isplatu pomoći i o tome blagovremeno izvijestiti resorno ministarstvo.

SEKRETARIJAT DNA BiH NA NIVOU FBiH

Vlada FBiH je donijela Odluku kojm se federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić imenuje za člana Izvršnog odbora DNA BiH i uspostavlja Sekretarijat DNA BiH na nivou Federacije BiH.

Sjedište Sekretarijata DNA BiH na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, čije članove imenuje resorna ministrica, je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Aktivnosti Sekretarijata su definiranje i realiziranje CDM (Mehanizam čistog razvoja) politike na nivou Federacije BiH, prijem prijedloga CDM projekata koji će se realizirati na teritoriji Federacije BiH, utvrđivanje potpunosti podnesene projektne dokumentacije radi odobravanja ili odbijanja projekata, izdavanje pisma podrške, ocjena i usvajanje CDM projektne dokumentacije, dostava prijedloga CDM projekata Stručnom vijeću i kontakti sa zainteresiranim stranama.

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2012. GODINI

Federalna vlada donijela je danas Odluku o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2012. godinu.
Ovisno o razredu u koje su turistička mjesta razvrstana (A, B, C, D), te u odnosu na glavnu turističku sezonu, odnosno predsezonu i vansezonu, boravišna pristojba iznosi od 0,60 do 2,00 konvertibilne marke.

Danas je, također, donesena i Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2012. godinu. Ova taksa iznosi 60 KM po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu, ovisno o razredu turističkog mjesta.Budući da su visine koeficijenata utvrđene različito prema razredima turističkih mjesta (A,B,C i D), ova taksa kreće se od 30 do 60 KM paušala godišnje.

SREDSTVA ZA POTICAJ OBRTA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Ostala domaća potraživanja utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta".

Riječ je o 2.700.000 KM koje će se plasirati putem Razvojne banke FBiH na revolving osnovi sa rokom povrata sredstava na JRT Budžeta FBiH od sedam godina, grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom do dva posto.
Ovaj kreditni program ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima malog gospodarstva koji imaju dovoljne proizvodne kapacitete ili izgrađuju nove, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Kredit se daje na bazi komisione kreditne linije koja će se koristiti putem

Razvojne banke FBiH, a 50 posto tih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti kao obrtna. Za dobijanje kreditnih sredstava mogu konkurisati subjekti malog gospodarstva i obrtnici čije je sjedište na području Federacije BiH, koji imaju najmanje tri uposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51 postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH.

Pod istim uslovima ova sredstva mogu koristiti i subjekti sa sjedištem u drugim dijelovima BiH s tim da, od ukupno zaposlenih, imaju dvije trećine iz povratničke populacije.

ODLUKA O OPREMI CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Programu donesenom 2010. godine, Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se iz Federalnih robnih rezervi Federalnoj upravi civilne zaštite ustupaju na trajno korištenje gumeni čamci (50) s pripadajućom opremom, pumpe za vodu (30) i druga sredstva za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Federalna uprava civilne zaštite dužna je izvršiti raspodjelu nabavljenih sredstava i opreme najugroženijim područjima Federacije BiH, pogođenim elementarnim nepogodama.

ODLUKE O NAKNADAMA ZA KONCESIJE NA VODU

Vlada FBiH je donijela pet odluka kojima se utvrđuje visina godišnje koncesione naknade za crpljenje izvorišta vode. Odluke su rezultat realizacije ranijih zaključaka da se ugovori o koncesijama zaključeni prije stupanja na snagu Zakona o koncesijarna sporazumno sa koncesionarima usklade sa važećim propisima o koncesijama, posebno sa pravilima o postupku dodjele koncesija  i  o utvrđivanju naknade za koncesije.

U tom pravcu Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je, u suradnji sa Komisijom za koncesije FBiH, predložilo odluke kojima je polazište da koncesiona naknada ne može biti manja od 1,5 posto od projektovanog godišnjeg prihoda u smislu Pravila o utvrđivanju naknade za koncesije i koje predstavljaju osnovu za zaključivanje obnovljenih ugovora sa koncesionarima. Sa onima koji ne prihvataju ove uvjete ugovori će biti raskinuti.

Tako je za korištenje mineralne vode, korisniku „OAZA“ d.o.o Tešanj, kojoj je koncesija dodijeljena 31.12. 1998. godine, utvrđena koncesiona naknada u iznosu od 4,2 posto od ukupnog godišnjeg prihoda, koliko iznosi i koncesija crpljenja mineralne vode u Kiseljaku, dodijeljena 31.12.1998. godine preduzeću Sarajevski kiseljak, d.d. Kiseljak. U istom procentu će prema Odluci Vlade koncesionu naknadu od ukupnog godišnjeg prihoda plaćati i Ilidžanski dijamant, d.o.o. Ilidža za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Slana banja Blažuj, za koji mu je koncesija dodijeljena 8.9.2000. godine.

Prema danas donesenoj Odluci, naknada za korištenje izvorišta „Plava voda“ JP Regionalnom preduzeću „Plava voda“- Travnik, kojem je koncesija dodijeljena 16.12.1999. godine, iznosi 1,86 posto, dok će za korištenje termalne vode Ciprex d.o.o Velika Kladuša, kojem je koncesija dodijeljena 30.1. 2002. godine, plaćati koncesionu naknadu od 2,2 posto od ukupnog godišnjeg prihoda.
Zadužena su sva federalna ministarstva da, u okviru svojih nadležnosti, sagledaju stanje u oblasti dodjele koncesija i stepen potraživanja, te predlože rješavanje duga i sklapanje koncesionih ugovora.

 

MAKROEKONOMSKI I SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI ZA 2010. GODINU

Federalni zavod za programiranje razvoja dostavio je Vladi FBiH analize koje se odnose na prošlogodišnje makroekonomske pokazatelje po kantonima i na socioekonomske pokazatelje po općinama u FBiH.

U prvom dokumentu se konstatira kako su protekle godine zabilježeni određeni znakovi ekonomskog oporavka u odnosu na 2009: industrijska proizvodnja povećana je 4,2 posto, izvoz 28,3 posto, a broj zaposlenih bio je veći 0,3 posto. Sve ovo dovelo je do rasta GDP-a za jedan posto, te je on u FBiH po glavi stanovnika iznosio 6.582 konvertibilne marke. Najveći je bio u Sarajevskom kantonu (12.757 KM), a najmanji u Unsko-sanskom (3.955 KM).

Rast industrijske proizvodnje ostvaren je u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Bosansko-podrinjskom,  Srednjebosnanskom,  Hercegovačko-neretvanskom i,  najviši,  u Zapadnohercegovačkom kantonu.
Pokrivenost uvoza (4.732 milijarde KM) izvozom (8.898 milijarda KM) lani je izunosila 53,2 posto, te bila 8,3 posto veća nego 2009. godine. Jedino je Bosansko-podrinjski kanton imao veći izvoz od uvoza (91.626.000 KM naspram 72.549.000 KM). Gledano po kompanijama, pojedinačno najveći i izvoznik i uvoznik bio je mostarski „Aluminij“.

Prosječan broj uposlenih u FBiH lani je iznosio 438.949, od čega 62,7 posto u gospodarstvu. Stupanj uposlenosti u odnosu na aktivno stanovništvo bio je 54,6 posto, odnosno neuposlenost je iznosila 45,4 posto.

U 79 općina u FBiH, kaže se u drugoj analizi, postoji ukupno 3.330 naseljenih mjesta. U izrazito nerazvijene ubraja se 14 općina, a njih 15 je svrstano u nedovoljno razvijene.

PRIJEDLOG MJERA ZA UBRZANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Radna skupina, imenovana na sjednici Vlade FBiH 31.3.2011. godine, dostavila je Informaciju o stupnju realizacije i planu razvojnih projekata u FBiH za razdoblje od 2011. do 2013. godine. Ukupno planirana sredstva za ovo razdoblje, za ministarstva koja su dostavila pokazatelje, iznose 3,965 milijarda konvertibilnih maraka.

Informacijom je obuhvaćen i prijedlog cijelog niza mjera radi otkanjanja prepreka za implementiranje sredstava i za povećanje stupnja realizacije projekata.Tako je predloženo da, uz ostalo, u slučaju nepoštivanja ugovorenih obveza od strane izvođača radova, bude sačinjen presjek urađenog s ciljem promptnog otklanjanja problema, kao i predložene mjere na podizanju energetske učinkovitosti, te strategija ušteda u FBiH, kantonima i općinama kroz podizanje energetske učinkovitosti, analiza primjene Zakona o javnim nabavkama i žurno donošenje Prostornog plana FBiH.

Vlada FBiH je zadužila direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja da, u saradnji sa Uredom premijera FBiH, za slijedeću sjednicu Vlade FBiH, na osnovu predloženih mjera, pripremi zaključke sa konkretnim zadacima i nosiocima poslova u cilju ubrzanja investicijskih projekata.

 

11. JULI - DAN ŽALOSTI

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se 11. juli 2011. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine .

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama Vlade FBiH i institucija Federacije BiH.

Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturnog i zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

ZAKLJUČCI O KRIVAJI

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o realizaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju od 24.09.2008. godine i Anexa Ugovora o zajedničkom ulaganju od 29.09.2010. godine, potpisanog izmedu IP,,Krivaja" d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex" d.o.o. Zavidovići koju je pripremila Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je zadužila upravu IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići da pribavi potrebna odobrenja i ovlaštenja Nadzornog odbora i Skupštine društva za raskid ugovora.
U tom kontekstu uprava IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići zadužena je da u saradnji sa ,,Ferimpex" d.o.o. Zavidovići odmah imenuje Komisiju za popis imovine u skladu sa pozitivnim propisima , te izvrši njenu primopredaju.

Vlada FBiH imenovala je komisiju čiji je zadatak da utvrdi elemente raskida ugovora, odnosno da kao posljedicu raskida ugovora, utvrdi obim, vrstu i način izvršenja međusobnih obaveza kako ulagača, tako i supotpisnika Ugovora o zajedničkom ulaganju od 24.09.2008. godine i Aneksa ugovora o zajedničkom ulaganju od 29.09.2010. godine.

U komisiju su imenovani Muriz Hašimović (predsjednik), Jakov Dujić, Edin , Slao Batinić, Munir Kaknjo, Nermin Čahtarević, Juso Omerašević i Ismet Mujanović (članovi).

Zaduženo je Federalno pravobranilaštvo da poduzme sve mjere i aktivnosti kako bi se započeti proces oko stečaja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići na Općinskom sudu u Zenici obustavio.

Obavezuje se IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i ,,Ferimpex" d.o.o. Zavidovići da sačine Popisne liste imenovine koja je predmet primopredaje između IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i PD „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavodivići i da ih dostave Vladi FBiH.

 

PRIJEDLOG ODLUKE O POVEĆANJU KAPITALA RAZVOJNE BANKE FBiH

Odlukom koju je danas predložila Federalna vlada utvrđuje se povećanje vlasničkog kapitala Razvojne banke Federacijc Bosne i Hercegovine, odnosno poslovni udio FBiH za 3.640.000 KM.
Povećanje kapitala izvršit će se prenosom dijela sredstava, koje je Banka naplatila po projektima koje komisiono vodi za račun Vlade FBiH, s projektnih računa Vlade FBiH i to  1.767.045 KM po "Projektu hitne rekonstrukcije farmi" – mehanizacija, 234.187 KM po "Projektu hitne rekonstrukcije farmi" – stočarstvo i 1.638.767,08 KM  po projektu "Pomoć u tranzicionom prilagodavanju".
Nakon povećanja vlasničkog kapitala visina poslovnog udjela Federacije BiH kao vlasničkog kapitala Banke, iznosiće 110.129.159 KM.

 

AKCIJSKI PLAN ZA REALIZIRANJE PROJEKTA
„RAZVITAK INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U FBiH“

Nakon što ga je Vlada FBiH utvrdila u formi Prijedloga, a oba doma Parlamenta FBiH protekle godine i usvojila, Projekt „Razvitak industrijske proizvodnje u Federaciji BiH“ je razrađen i u Akcijskom planu za njegovo realiziranje.

Akcijski plan, usvojen na današnjoj sjednici Federalne vlade, sadrži 10 prioriteta sa nizom mjera industrijske politike nužnih za provedbu Projekta. Među njima su mjere za ubrzanje privatizacije poduzeća u vlasništvu države, te stvaranje uvjeta za modernizaciju postojeće i uvođenje nove proizvodne opreme i tehnologije. Kroz stabilne zakone i propise, pojednostavljene procedure pokretanja i održavanja biznisa i umjerene poreze i doprinose, Bosnu i Hercegovinu treba učiniti privlačnom za inozemna ulaganja.

Treba aktivirati domaće resurse u razvitku izvoznih programa, uz pojednostavljenje izvozno-uvoznih procedura. Jedna od mjera je i osiguranje dovoljnih količina električne energije.

Bitni su i promocija permanentne obuke uposlenih, poticanje istraživačko-razvojnih aktivnosti u suradnji s fakultetima, povećanje stupnja finaliziranja proizvoda i povećanje primjene međunarodnih standarda.Istodobno, treba kontinuirano istraživati tržište, te uvoditi informacijske tehnologije.

 

O SREDSTVIMA NAKNADE ZA SLUČAJ INVALIDNOSTI

Federalno ministarstvo pravde je pripremilo informaciju, a Vlada FBiH se očitovala povodom većeg broja zahtjeva državnih službenika i namještenika za jednokratnu novčanu pomoć koja im pripada u skladu s Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće. Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći koja se isplaćuje jednom godišnje u slučaju nastanka teške invalidnosti ili teške bolesti državnog službenika i namještenika, ili člana njegove uže porodice. 

U cilju ujednačenog postupanja prema zahtjevima državnih službenika i namještenika u svim federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, a slijedeći već preduzete mjere štednje, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi  izmjene postojeće Uredbe kako bi se uskladila sa Zakonom o plaćama.

 

OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U prva četiri mjeseca 2011. godine, kako je navedeno u Informaciji Federalnog ministarstva financija, na svim razinama vlasti u Federaciji BiH je, na ime javnih prihoda, sakupljeno 1,978 milijarda konvertibilnih maraka, što je tri posto, odnosno 66,8 milijuna KM više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.
Od ovoga se 1,086 milijarda KM (povećanje za 19,5 miliona KM) odnosi na financiranje općinskih, kantonalnih i Proračuna FBiH. No, povećanje se odnosi samo na općinske i kantonalne, dok je Proračun FBiH ostvario 21,5 milijuna KM manje nego u 2010. godini.

Po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti su u četiri mjeseca ostvarena 851,3 milijuna KM, odnosno pet posto više u odnosu na sredstva u istom lanjskom razdoblju.

O RADU FINANSIJSKE POLICIJE I POREZNE UPRAVE FBIH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Finansijske policije FBiH u prošloj godini i uputila ga u  Parlament FBiH radi informisanja. Donijeta je i Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Finansijske policije u ovoj godini sa posebnim naglaskom na jačanje fiskalne i finansijske discipline, smanjenje svih oblika korupcije, prevara i finansijskog kriminala.

Usvajajući ove dokumente, Vlada FBiH zadužila je Finansijsku policiju da izvrši kontrolu depozita svih javnih preduzeća, uključujući ugovore i uvjete pod kojima su njihova finansijska sredstva deponovana u bankama.

Vlada je danas, također, razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Poreske uprave FBiH u prošloj godini, skojim će biti upoznat Parlament FBiH,  i dala saglasnost na njen ovogodišnji Progama rada.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je izmijenila Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Lutrije BiH, s tim što je umjesto Mehe Rekića, imenovan Haris Abaspahić, Savjetnik u Uredu Premijera FBiH", a umjesto Donka Jovića, Marko Musić savjetnik Federalnig ministra finansija.

Nakon što je usvojena Informacija o dosadašnjem postupku nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, poništen je Zaključak V. broj: 847/2010 od 23. 11.2010. godine. Pozvane su vlade kantona i Udruženje penzionera FBiH da ponište svoje javne oglase koje su raspisale na osnovu poništenog zaključka, te da, sukladno Odluci o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i uputi o načinu i postupku predlaganja kandidata, koje će dostaviti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, ponovno pokrenu i provedu postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nakon što je poništila ranije donesenu Odluku, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela novu kojom se utvrđuju uslovi i kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje.

 

12. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena u četvrtak, 7.7.2011.godine.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE