12. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo,
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 3. Prednacrt zakona o vinu Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prednacrt zakona o stvarnim pravima Federacije BiH
 5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015.godine
 6. Prijedlog uredbe o Programu Natura 2000 - zaštićena područja u Evropi
 7. Prijedlog uredbe o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove
 8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, sa Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog izjašnjenja na Incijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH
 10. Incijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 10. stav 1. člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH
 11. Zaključci Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o prihvatanju Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 12. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom vozilu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Jedinice za implementaciju PIU šumarstva i poljoprivrede, na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva
 13. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo „BNT - Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik
 14. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo „Binas“ d.d. Bugojno
 15. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno društvo „UNIS – GROUP“ d.o.o. Vogošća
 16. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo „Zrak“ d.d. Sarajevo
 17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrška mrežama socijalne sigurnosti" za I. i II. kvartal 2011. godine
 18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu za sufinansiranje Projekta "Poljoprivreda i ruralni razvoj" za I. i II. kvartal 2011. godine
 19. Prijedlog odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja
 20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 21. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer sanacija mlinica“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Međunarodni simpozij, sajmovi i turizam“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 23. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 24. Informacija o provedbi Projekta regulatorne reforme "Giljotina propisa" u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  1. Prijedlog zaključka u vezi dopune procedura donošenja federalnih propisa
 1. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo V. broj: 520/2011 od 14.06.2011. godine
 2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 3. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
 4. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje direktora Društva 
 1. Informacija o konačnom tekstu Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju
 4. Prijedlog mišljenja na Incijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranja Federacije BiH
 5. Prijedlog odluke o osnivanju Javnog preduzeća
 6. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnim uvjetima, čije iznos u isplati za juni 2011.godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
 9. Prijedlog odluke o imenovanju člana Izvršnog odbora DNA BiH, te uspostavi i funkcionisanju Sekretarijata DNA BiH sa Stručnim vijećem na nivou Federacije BiH
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za 2012. godinu
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2012. godinu
 12. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicija – Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje iz Federalnih robnih rezervi gumenih čamaca s pripadajućom opremom, pumpi za vodu i drugih sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federalnoj upravi civilne zaštite
 14. Prijedlozi odluka o utvrđivanju koncesione naknade
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane "Sarajevskog kiseljaka" d.d Kiseljak 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane "Oaza" d.o.o Tešanj 
  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje vode izvorišta "Plava voda" u Travniku 
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje termalne vode od strane "CIPREX" d.o.o Velika Kladuša 
  5. Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane d.o.o "Ilidžanski dijamant" Ilidža 
 1. Dokumenti
  1. Makroekonomski pokazatelji po kantonima za 2010.godinu – analiza 
  2. Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hecegovine u 2010.godini 
 1. Informacija o stepenu realizacije i planu razvojnih Projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011. – 2013.godina
 2. Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“
 3. Očitovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspoloživim sredstvima za isplatu naknade za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti
 4. Godišnji program Federalne direkcije robnih rezervi za 2011. godinu - davanje saglasnosti
 5. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima januar/siječanj -april/travanj 2011 . godine
 6. Izvještaj o radu i rezultatima rada Finansijske - Financijske policije u periodu 01.01. - 31.12.2010.godine
  1. Program rada Finansijske – Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01. – 31.12.2011.godine 
  2. Izvještaj o radu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2010.godinu 
  3. Program rada Porezne uprave za 2011.godinu 
 1. Informacija o postupanju po tački 3. Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 507/11 od 07.06.2011.godine, sa Prijedlog zaključaka i Prijedlogom rješenja
 2. Informacija o dosadašnjem postupku nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom akata
  1. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
  2. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
  3. Prijedlog zaključka 
 1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2011.godine danom žalosti
 3. Nacrt odluke o povećanju vlasničkog kapitala Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Izvještaj o realizaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 31.03.2011. godine), sa Prijedlogom zaključaka
 5. Konačni izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava "Kapitalni grant kantonima - podrška Vlade Federacije BiH rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u Federaciji BiH utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka;
 6. Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence
  1. I Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2010. godinu za Federaciju Bosnu i Hercegovinu, sa Prijedlogom zaključaka 
  2. III Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2009 i dijela sredstava za 2010 za Federaciju Bosnu i Hercegovinu, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka 
  3. IV Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2008 i dijela sredstava za 2009 za Federaciju Bosnu i Hercegovinu, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka 
 1. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji Cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu (stanje 31.03.2011. god), sa Prijedlogom zaključaka
 2. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2010.godini, sa Informacijom o poslovanju društva za osiguranje u 2010.godini
 4. Izvještaj o realizaciji tačke 6. Zaključaka V. Broj:507/2011 od 07.06.2011.godine
 5. Informacija o realizaciji Zaključka V.broj:487/2011 od 30.05.2011.godine
 6. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i planovi za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Informacija o vodnim naknadama koje se prikupljaju po Zakonu o vodama, sa Prijedlogom zaključaka
 8. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 9. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem 17.01.2011.godine
 10. Informacija o statusu Hotela „Maršal“ d.o.o. Bjelašnica, sa Prijedlogom zaključaka
 11. Informacija Ekspertne radne grupe za utvrđivanje obaveza u vezi sa zahtjevima RVI, porodica šehida i poginulih boraca za isplatu razlike lične i porodične invalidnine za period 01.01.2009.godine do 28.02.2010.godine
 12. Operativni plan aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja s prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja s potrebama privrede, sa Prijedlogom zaključka
 13. Informacija o historijatu bolonjskog procesa sa pregledom relevantnih dokumenata u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka
 14. Memorandum o razumjevanju između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Projekta upravne odgovornosti za Bosnu i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 15. Zahtjev za dodjelu poslovnog prostora u ulici Dženetića Čikma br.10, Sarajevo Savezu udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu analiza poslovanja i sačinjavanja pregleda ukupnih obaveza Javnih komunalnih preduzeća
 17. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi "Intertours" d.d. Zenica od 19.04.2011. godine, izjavljenih protiv Rješenja Općine Zenica broj: 12-31-5081/10 od 26.11.2010. godine
 18. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju 
   1. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-613/2011 ES od 08.06.2011.godine 
   2. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-471/2011 ES od 08.06.2011.godine 
   3. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-643/2011-ES od 16.06.2011. godine 
  2. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine 
   1. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-393/2011 SG od 19.04.2011.godine 
   2. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-629/2011 od 08.06.2011.godine 
 1. Zahtjev za davanje saglasnost za novo upošljavanje u Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta - Bogatići (FAZA I)
 3. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Incijativa za formiranje "Banke Federacije Bosne i Hercegovine"
 5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o cestama Federacije BiH
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE