12. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo,
Saopćenje o radu

RAZMATRANE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA FBiH ZA 2011. GODINU

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao predsjednik FBiH Živko Budimir, razmatrala informaciju Federalnog ministarstva financija koja se odnosi na stupanj pripremljenosti izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2011. godinu.

Nakon rasprave, zaključeno je kako će Vlada u nastavku 12. sjednice, zakazanom za 5.7.2011. godine, utvrditi prijedloge izmjena i dopuna Proračuna i zakona o njegovu izvršenju, te ih uputiti u parlamentarnu proceduru.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Jedan od razloga je potreba da se povratnicima iz Republike Srpske u Federaciju BiH - korisnicima penzija ostvarenih u Društvenom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje BiH, Sarajevo, kojima je isplata penzija vršena na teritoriji današnje Federacije BiH do 30. aprila 1992. godine, omogući isplata razlike između penzije koju primaju i one koju bi primali u Federaciji BiH, pod uvjetom da je ista veća. Ovakvo rješenje zasnovano je na stavu Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Vlade FBiH kojim se želi provesti generalna mjera, radi prevencije povreda ljudskih prava, a u vezi sa više pojedinačnih tužbi podnesenih Evropskom sudu za ljudska prava.

Potrebna sredstva za isplatu ove razlike osigurat će se iz redovnih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer se radi o pravu proisteklom iz uplaćivanih doprinosa, koje je ova kategorija redovno izdvajala dok su bili osiguranici.

Pored ovoga, predloženim izmjenama i dopunama harmonizirane su odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, prema kome su poslovi registracije, kontrole i naplate doprinosa dati u nadležnost Porezne uprave Federacije BiH.

O PROVEDBI ZAKONA O KONTROLI KVALITETE PROIZVODA

U okviru rasprave o Informaciji o provedbi Projekta regulatorne reforme „Giljotina propisa“, Vlada FBiH je danas posebnu pažnju posvetila Zakonu o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.

Ovim zakonom je, pored ostalog, regulisana kontrola kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu koju obavljaju federalni tržišni inspektori, kao i davanje ovlaštenja privrednim društvima da obavljaju kontrolu kvalitete za određene vrste proizvoda i područje na kome će se obavljati kontrola.

Kako nije donesen ni jedan podzakonski akt za provedbu ovog zakona, Vlada FBiH je na prijedlog federalnog ministra trgovine imenovala interresornu radnu grupu koja bi pripremila izmjene i dopune Zakona o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu u Federaciji BiH. U ovu skupinu imenovani su Dijana Bukovac, Amra Vučjak, Nada Rajković, Marinko Bošnjak i Drago Sando.

Vlada je usvojila i prijedlog Federalne uprave za inspekcijske poslove koji se odnosi na obavezu federalnih ministarstava u pogledu harmonizacije svih propisa iz njihove nadležnosti sa Zakonom o prekršajima FBiH u dijelu kaznenih odredbi i provođenja nadzora. Riječ je o onim propisima koji predstavljaju smetnju u vršenju inspekcijskog nadzora.

Sva federalna ministarstva obavezana su da, u okviru svojih nadležnosti, pruže podršku realizaciji projekta reforme propisa iz prve faze „Giljotine propisa“, kako bi pomogla identifikaciju, prilagođavanje ili eliminaciju propisa koji predstavljaju smetnju inspekcijskom nadzoru.

U cilju daljeg kontinuiranog inspekcijskog djelovanja, odnosno omogućavanja nesmetane primjene novih materijalnih zakona, federalna ministarstva će, prilikom izrade i predlaganja novih zakona koji predviđaju nadzor Federalne uprave za inspekcijske poslove zatražiti njeno mišljenje.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O VINU

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavila raspravu o Prednacrtu i utvrdila Nacrt zakona o vinu koje je pripremilo ovo ministarstvo, uz konsultacije i pribavljeno mišljenje udruga proizvođača vina, stručnih i drugih nadležnih institucija.

Riječ je o novim zakonskim rješenjima čiji je cilj da se otklone postojeći problemi u sektoru vinogradarstva i vinarstva u Federacije BiH u primjeni Zakona o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina iz 2008. godine. Neophodno je, naime, obezbijediti povoljniji zakonodavno-pravni ambijent u ovoj oblasti uz uspostavu i održavanje jedinstvenog i uređenog tržišta vina, sukladno EU standardima.

U skladu s tim, predložena je uspostava efikasnog sistema i mehanizama za ispitivanje kvaliteta i organoleptičko ocjenjivanje vina (kontrola proizvodnje grožđa za proizvodnju vina, kontrola kvaliteta vina, zaštita geografskog porijekla vina, njegovo puštanje u promet, uspostava registara), izvršena podjela nadležnosti federalnog, kantonalnog i opštinskog nivoa vlasti u Federaciji BiH u segmentu zaštite geografskog porijekla vina, njegovog prometa i uspostave registara, definirani uvjeti za bavljenje proizvodnjom grožđa i vina i uspostavljen efikasan sistem inspekcijske kontrole i nadzora u sektoru vinogradarstva i vina.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA

Budući da je od 1998. godine, od kada je u Federaciji BiH u primjeni Zakon o vlasničko-pravnim odnosima, došlo do suštinskih promjena u ovoj oblasti, a posebno da je ukinuta kategorija društvenog vlasništva, kao i neki drugi instituti koji su vezani za društveno vlasništvo, ukazala se potreba da se stvarna prava regulišu posebnim zakonom u kontekstu novonastalih odnosa. U skladu s tim, Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o stvarnim pravima čija je namjera da u cijelosti i na jednom mjestu uredi ova prava, prvenstveno pravo vlasništva, kao osnovno stvarno pravo,zatim pitanje ograničenja stvarnih prava, posjeda, kao i pitanje zakona koji bi prestali da važe u momentu stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon poznaje samo jednu vrstu prava vlasništva, nezavisno od njegovog nosioca, što znači da su svi nosioci prava vlasništva (fizičke i pravne osobe, kao i država) potpuno izjednačeni u pogledu ovlašćenja koja nosilac prava vlasništva ima po općim pravilima građanskog prava. Ovakvim rješenjem država gubi sve privilegije koje je imala po do sada važećim propisima, a posebno u vrijeme kada je društveno vlasništvo bilo jedna od osnovnih vrijednosti tadašnjeg sistema.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FBiH

Pošto rudnici uglja u Federaciji BiH nisu sa nosiocima scijalnog osiguranja potpisali Sporazum o izmirenju duga, pa prema tome nema ni umanjenja duga pilikom izrade godišnjih planova potrebnih sredstava, izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a nenaplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, koje je Vlada FBiH utvrdila i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru, utvrđeno je da prijedlog godišnjih planova sa tačnim iznosima potrebnih sredstava za podmirenje dugovanja rudnika utvrđuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Isto tako, utvrđena je obaveza rudnika da ministarstvu, u roku 15 dana od dana pojedinačnih uplata sredstava za finansijsku konsolidaciju, dostave dokaze o namjenskom utrošku sredstava. S druge strane, Federalno ministarstvo je obavezno najkasnije do 31. marta tekuće godine o izvršenom nadzoru i utrošku sredstava uplaćenih u protekloj godini informirati Vladu FBiH.

Izmjenama Zakona je, također, precizirano da će se sredstva koja Federacija ulaže u konsolidaciju rudnika knjižiti kao povećanje učešća državnog kapitala u svim rudnicima, osim onih kod kojih su ulaganja uzeta u obzir kod procjene vrijednosti kapitala, a udio sredstava Federacije BiH propisom Vlade Federacije BiH, prenesen na drugi pravni subjekt.

UREDBA O PROGRAMU „NATURA 2000“

Danas donesenom Uredbom o Programu “Natura 2000”, koji se odnosi na zaštićena područja u Evropi, pojedina područja u Federaciji BiH određuju se za ovaj evropski program s ciljem uključivanja u međunarodnu ekološku mrežu očuvanja prirodnih staništa i staništa vrsta, a u skladu sa direktivama o staništima o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i o zaštiti divljih ptica sa anexima.

U skladu s tim, ovaj akt sadržava ciljeve očuvanja područja “Nature 2000” i neophodne mjere zaštite za očuvanje ili dostizanje povoljnog stanja populacija divljih biljnih i životinjskih vrsta u prirodi, njihovih staništa i tipova staništa, čije je održavanje u interesu Evropske unije.

Njome se utvrđuju način određivanja područja, ciljevi očuvanja, pravila postupanja i planiranje očuvanja Natura područja.

Uspostavom Natura područja, uspostavlja se baza podataka Ekološke mreže “Natura 2000” u Federaciji BiH, sa svim relevantnim pokazateljima i podacima specifičnim za svako od ovih područja.

UREDBA O INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD
PROVOĐENJEM ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Danas je Vlada FBiH donijela Uredbu o inspekcijskom nadzoru nad provođenjem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ovim podzakonskim aktom omogućeno je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da vrši nadzor ugostiteljskih objekata za smještaj čije se kategorije označavaju s dvije, tri, četiri i pet zvjezdica, odnosno oznakama „standard“ i „komfor“.

Također, data je mogućnost da Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši nadzor ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine restorani koji se kategoriziraju brončanom, srebrenom i zlatnom kuharskom kapom, kao i ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju.

Nadzor se odnosi na ispunjavanje minimalnih uvjeta, vođenje poslovnih i knjiga gostiju, utvrđivanje i pridržavanje normativa jela i pića, isticanje cijena i obračun i naplatu boravišne takse i članarine turističkim zajednicama.

O INICIJATIVAMA ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA

Vlada FBiH se danas izjasnila o više inicijativa za davanje autentičnog tumačenja federalnih zakona.

Tako je, u skladu sa mišljenjem Federalnog ministarstva finansija, dato autentično tumačenje čl. 10. i 12. Zakona o porezu na dohodak, a na inicijativu Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, kao i tumačenje člana 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH koje je traženo na inicijativu pravnog lica „Pogy" d.o.o. Bihać.

Neprihvatljivom je ocijenjena inicijativa Vakufske direkcije iz Sarajeva za autentično tumačenje člana 47. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH donijela je tri odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima za raspodjelu sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije “Subvencije javnim preduzećima - podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva”. Tako će sredstva od po 200.000 KM biti, radi nabavke repromaterijala, dodijeljena privrednom društvu „BNT-Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik i „Binasu“ d.d. Bugojno, dok je za iste svrhe preduzeću „Zrak“ d.d. Sarajevo namijenjeno 150.000 KM.

Za realizaciju ovih odluke zadužena su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti, dok će njihova realizacija zavisiti od ostvarenih prihoda u Budžetu FBiH.

ODLUKA O SUBJEKTIMA BEZ OBAVEZE EVIDENTIRANJA
PROMETA PREKO FISKALNIH UREĐAJA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se određuju djelatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i specifičnosti njihovog obavljanja, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja, kako je to propisano u Zakonu o fiskalnim sistemima.

Riječ je o djelatnostima javnih zdravstvenih ustanova, organa uprave i upravnih organizacija, pravnih lica koja vrše profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i registrovanu djelatnost obavljaju upošljavanjem preko 50 posto lica sa invaliditetom, čiji stepen invalidnosti iznosi najmanje 50 posto, zatim djelatnosti Crvenog krsta FBiH propisane Zakonom o crvenom krstu i druge humanitarne djelatnosti humanitarnih organizacija, udruženja i fondacija koja nisu registrovana za obavljanje privredne djelatnosti.

Odluka se, također, odnosi na taksi djelatnost koju fizička lica obavljaju sa samo jednim (vlastitim) vozilom, djelatnosti obrtnika i srodnih djelatnosti koji paušalno plaćaju porez na dohodak, djelatnosti Komisije i Registra vrijednosnih papira i društava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova finansijskog posredovanja, te prodaju na tržnicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za djelatnost trgovine.

Federalno ministarstvo fiansija zaduženo je da prati provođenje ove odluke te, u slučaju potrebe, interveniše kroz njene izmjene.

SREDSTVA TRANSFERA ZA RAZVOJ TURIZMA

Vlada FBiH usvojila je danas Odlukom Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za razvoj turizma u FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Radi se o ukupnom iznosu od 5,112 miliona KM koja će se rasporediti za sufinansiranje 10 programa: izgradnje ili rekonstrukcije turističko-ugostiteljskih kapaciteta i osnovne turističke infrastrukture (1,9 miliona KM), novih turističkih proizvoda, izrade turističke signalizacije i tematskih cesta u kantonima, gradovima i općinama i izrade originalnih turističkih suvenira (po 250.000 KM), organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama i programima od značaja za razvoj i promociju turizma (600.000 KM), brandiranja pojedinih mjesta, događaja i proizvoda i za štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala, te za projekte iz područja turizma koji su kandidirani na međunarodne konkurse (po 300.000 KM), promociju, edukaciju i uvođenje upravljačkih sustava prema ISO standardima (200.000KM), za izgradnju i jačanje infrastrukture u ski i rekreacijskim centrima (662.000 KM) i sufinansiranje projekata: Internacionalni park mira, Regata na Drini, Udruženje građana Klisa Srebrenica (50.000 KM).

Danas je usvojen i Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer sanacije mlinica“ u iznosu od 100.000 KM za sufinansiranje sanacije i obnove starih mlinica u izvornoj, tradicijskoj i ambijentalnoj arhitekturi koje doprinose razvoju i promociji turizma.

Treći, danas usvojeni Program utroška sa kriterijima raspodjele 500.000 KM Budžetom utvrđenih sredstava odnosi se na sufinansiranje organizovanja i suorganizovanje međunarodnih simpozija, sajmova i manifestacija od značaja za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva.

SREDSTVA TRANSFERA KULTURE I SPORTA

U Programu utroška sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koji je Vlada FBiH danas usvojila Odlukom, riječ je o 3.880.899 KM. Od toga se 1.025.199 KM odnosi na obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, pri čemu prioritet imaju započeti projekti, odnosno objekti čija je obnova u toku.

Sredstva za kulturu od značaja za Federaciju BiH iznose 1.055.700 KM što je dostatno samo za programe koji imaju prepoznatljiv identitet i od najveće su vrijednosti za Federaciju BiH. Za sport od značaj za Federaciju namijenjeno je 1.300.000 KM, a za finansiranje udruženja građana i organizacija u oblasti kulture 500.000 KM.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas je donesena Odluke kojoma se sa budžetskog transfera „Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica“ izdvaja 100.000 KM za sufinansiranje Projekta „Podrška mjerama socijalne sigurnosti". Riječ je o sredstvima za I. i II. kvartal 2011. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom stavlja van snage Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva KTK „Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vršioca dužnosti direktora ovog društva. Riječ je o Odluci kojom je data saglasnost za imenovanje Senada Sefića za v.d. direktora KTK „Visoko“ do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa. Vlada je danas, također, donijela Odluku kojom Nadzornom odboru KTK „Visoko“ daje prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Bilalovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.

Danas je doneseno i Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o nominiranju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo od 14.6.2011. godine.

Vlada FBiH danas je izmijenila ranije doneseno Rješenje o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, tako što se umjesto nominiranog člana Ese Pobrića na ovu poziciju nominuje Sejad Čolak, a umjesto Damira Leke nominuje se Ante Penavić.

Danas je izmijenjeno ranije doneseno Rješenje, te je umjesto Bećira Šejtanića za člana Nadzornog odbora Međunarodnog aerodroma „Sarajevo“ nominirana Željka Vidović.

* * *
Nastavak 12. sjednice Vlade FBiH zakazan je za utorak, 5.7.2011. godine.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE