11. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.06.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NOVI TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU
PRAVA NA PRIJEVREMENU STAROSNU MIROVINU
OSTVARENU POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, uz prisustvo predsjednika i potpredsjednika FBiH, Živka Budimira i Svetozara Pudarića, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila novi tekst Prijedloga zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima.

U odnosu na tekst utvrđen na prošloj sjednici, jedna od novina je da su Zakonom obuhvaćeni pripadnici Vojske FBiH koji su umirovljeni do 2004. godine odlukama civilnih zapovjednika sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika FBiH. Novim rješenjem oni od 1.1.2012. godine ostvaruju mirovinu na taj način da mirovinski osnov bude visina plaće koju su 2004. godine ostvarile djelatne vojne osobe FBiH po činu, stažu i dužnosti.

Razlika je i u tome što novim tekstom Prijedloga zakona nije predviđena revizija korisnika prava. Ovo je urađeno stoga što će, prema današnjem zaključku Vlade, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, u roku od 15 dana pripremiti novi tekst Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Također, u roku od šest mjeseci, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dužno je Vladi ponuditi nova zakonska rješenja kojima bi, na jedinstven način, bile uređene sve povlaštene mirovine u Federaciji BiH.

RAZMATRAN NACRT IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA FBiH ZA 2011. GODINU

Vlada FBiH danas je razmatrala Nacrt izmjena i dopuna Budžeta za 2011. godinu, a konačno će ga utvrditi i uputiti u parlamentarnu  nako što u njega budu ugrađene primjedbe i prijedlozi iz današnje rasprave. S ovim dokumentom će, tokom sljedećih dana, biti upoznati sindikalne i predstavnike udruženja korisnika budžetskih sredstava.

Rebalansirani Budžet iznosi 1.717,7 miliona konvertibilnih maraka i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Potreba njegovog donošenja je u očuvanju budžetske stabilnosti u tekućoj godini, što podrazumijeva daljnje usklađivanje rashodovne strane s raspoloživim mogućnostima.

Pri koncipiranju Rebalansa, Vlada je krenula od smanjivanja stavki na koje ona direktno može uticati, kao nastavak već poduzetih mjera štednje na smanjenju naknada funkcionerima i naknada zaposlenih u državnoj službi, što je preporučeno i administrativnim tijelima oba doma Parlamenta FBiH.

Slijedom toga, smanjene su, naprimjer, naknade troškova zaposlenih za 2,5 miliona KM, odnosno za 7,7 posto u odnosu na sredstva usvojena Budžetom za 2011. godinu, tekuća rezerva Vlade FBiH sa 4,78 na četiri miliona KM, tekuća rezerva premijera FBiH sa 200 na 150 hiljada KM, a zamjenika premijera sa 100 na 80.000 KM. Smanjeni su, također, izdaci za materijal i usluge (za tri miliona KM), kao i izdaci za komunalne i usluge prijevoza i gorivo. Nabavka stalnih sredstava umanjena je za 7,1 miliona KM, odnosno 30,6 posto u odnosu na Budžet za 2011. godinu. Također su umanjeni transferi neprofitnim organizacijama (za 3,3 miliona KM, odnosno za 12,2 posto). Unutar ovog je i smanjenje sredstava za političke stranke s 4,5 na 3,5 miliona KM, što predstavlja smanjenje za 22 posto.
Na ovaj način omogućeno je povećanje određenih budžetskih stavki, između ostalog, na transferu za invalidnine (za 34,55 milona KM), za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (za 2,9 miliona KM), transfer za PIO - minimalne penzije (za dva miliona KM), za dug prema neratnim invalidima (za 15 miliona KM), te kapitalni transfer za programe razvoja regije Srebrenica (za tri miliona KM).

Vlada FBiH će permanentno analizirati prikupljanje prihoda i izvršenje Budžeta, te, prema potrebi, sva budžetska davanja uskladiti s raspoloživim prihodima.

Na današnjoj sjednici Vlada je, još jednom, istakla opredjeljenje za dosljednim provođenjem reformi u oblasti naknada braniteljskih populacija i reviziji prava svih budžetskih korisnika.

Vlada će se, zaključeno je, direktno uključiti u hitnu reviziju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima.

SREDSTVA POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijumima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Sredstva za ove namjene iznose 54.000.000 KM koje će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva doznačiti njihovim korisnicima, odnosno onim poljoprivrednim proizvođačima koji posjeduju urednu dokumentaciju za robe koje su prodali i na koje je plaćen PDV.

Pored podrške biljnoj i animalnoj proizvodnji, Programom su, u skladu sa stavovima poljoprivrednika, predviđena i sredstva za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj.

Cilj je programa, prije svega, da se očuva dostignuti nivo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, jer je uvođenje mjera strukturne politike uslovljeno obezbjeđenjem dodatnih sredstava. Zbog velikog pritiska konkurentskih proizvoda i niskog nivoa cijena na svjetskom tržištu, intencija je da se, u okviru raspoloživih sredstava, poveća direktni poticaj određenim vrstama proizvodnje kako bi im se pomoglo u prevazilaženju trenutačnih poteškoća i opstanak na tržištu.

Današnja rasprava bila je povod za zaključak Vlade FBiH kojim je obavezano resorno ministarstvo da hitno pripremi izmjene i dopune Zakona o novčanim podrškama.

IZBOR STRUČNE INSTITUCIJE

Vlada FBiH se danas upoznala sa stanjem i problemima u radu stanica tehničkog pregleda vozila, koju je pripremilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Ovo ministarstvo je zaduženo da pokrene novu proceduru za izbor stručne institucije za vršenje javnih ovlaštenja u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH i taj posao okonča u roku od 60 dana.

Ranijom odlukom koju je 2006. godine donijela Vlada Federacije BiH ova ovlaštenja prenesena su na “Institut za privredni inžinjering” d.o.o. Zenica.

SAGLASNOST NA SPONZORSTVO

Danas je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzorisanju manifestacije Mostarsko proljeće-Dani Matice Hrvatske.

Na osnovu ove saglasnosti može se zaključiti sponzorski ugovor u iznosu od 75. 000 KM između JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Organizatora manifestacije.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas je donesena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera ,,Subvencije javnim preduzećima - JP “B&H Airlines”, d.o.o. Sarajevo, utvrđenog Budžetom FBiH za 2011.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 2.720.000 KM.

Ova sredstva biće utrošena za plaćanje aerodromskih usluga (handling/landing) u iznosu do jednog miliona KM, koliko je namijenjeno i za nabavku avio goriva, dok je za plaćanje usluga EUROCONTROL-a (prelet aviona) planirano 720.000 KM. Korisniku ovog transfera sredstva će se, prema Odluci, prebacivati u jednakim mjesečnim iznosima.

Drugom danas donesenom Odlukom određena je dinamika prebacivanja i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u FBiH u 2011. godini. Njome je regulisano da će sredstva po osnovu putničke takse prikupljena na posebnom podračunu u okviru JRT Budžeta FBiH biti prebacivana međunarodnim aerodromima Sarajevo, Tuzla i Mostar. Tako će JP “B&H Airlines” d.o.o Sarajevo sredstva biti prebacivana dva puta mjesečno u iznosu visine salda predmetnog podračuna i to 15-og u tekućem mjesecu i posljednjeg dana u mjesecu za koji se vrši njihovo prebacivanje, a JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” i JP “Međunarodna zračna luka-aerodrom Mostar” d.o.o u po pet tranši po 10.000,00 KM.

JP “B&H Airlines” d.o.o Sarajevo će ova sredstva koristiti za otplatu obaveza po osnovu dva ugovora o finansijskom leasingu aviona i sanacionog kredita, dok sredstva namijenjena aerodromima u Tuzli i Mostaru predstavljaju podršku tekućem poslovanju aerodroma.

Odlukom je danas Vlada usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima- Transfer Željeznicama FBiH utvrđenog Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Radi se o 22.000.000 KM, od čega je 21.340.000 namijenjeno finansiranju održavanja željezničke infrastrukture, obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja, dok 660.000 KM predstavlja učešće Federacije BiH u finansiranju BHŽJK.

Danas je usvojen i Program utroška „ Kapitalnog transfera javnim preduzećima- JP “Aerodrom Tuzla” (za nabavku neophodne opreme)" u iznosu od 430.000 KM i to prioritetno za nabavku rabljenih uređaja za snabdijevanje zrakoplova pitkom i tehničkom vodom, za utovar i istovar prtljaga (elevator), posipača uree i rentgen aparata za pregledanje odvojenog prtljaga.

Sa JP “Medunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. potpisaće se ugovor kojim će se urediti prijenos sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas, radi kontinuiranog nastavka rada privrednih društava u kojima prava upravljanja po osnovu državnog kapitala obavlja Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, donijela više odluka kojima je dala saglasnost na prijedloge za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije u njihovim nadzornim odborima.

Tako je data saglasnost da se za članove Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar imenuju Midhat Arpadžić, Ervin Vrdoljak, Marijan Bunoza, Živko Marić, Damir Leko i Marinko Ivanković.

Saglasnost je data i na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica, i to Munib Husejnagić, Dževad Telalović i dr. Anita Ivanković, kao i da se na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora "Unis" d.d. Sarajevo imenuju Emir Selimović, prof.dr. Sead Dizdarević i Esad Čengić. Za imenovanje u Nadzorni odbor KTK „Visoko“ d.d. Visoko predloženi su Sead Mušinbegović i Edina Hasečić, a u Nadzorni odbor „Remontni zavod" d.d. Travnik Enes Zukić i Robert Mešeg.

Data je saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata u Nadzorni odbor BNT “Tvornica mašina i hidraulike " d.d. Novi Travnik, i to: Besim Belegić i Dževad Bečiragić, a u Nadzorni odbor „Pretis" d.d. Vogošća Šaćir Herić i Aziz Mujezinović.

Vlada FBiH je saglasna da se na upražnjene pozicije u Nadzorni odbor "UNIS Ginex" d.d. Goražde imenuju Esad Hurić i Hajrudin Grabovica, u Nadzorni odbor "Igman" d.d. Konjic Haris Alispahić i Suad Golubić, a za članove Nadzornog odbora "Binas" d.d. Bugojno Muhamed Sejfić i Ibrahim Begović. Također je data saglasnost na prijedlog da se u Nadzorni odbor PS "Vitezit" d.o.o. Vitez imenuju Ivo Taraba, Muhamed Rebihić i Višnja Stanić Šakota, u Nadzorni odbor "Tehničko remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići mr. Enver Mujezinović i Hamid Dupovac, a u Nadzorni odbor "Energoinvest" d.d. Sarajevo, na period do 60 dana počev od dana donošenja odluke Skupštine Društva Nijaz Alispahić, Željko Varunek, Rešad Pašić i Mersad Ramović. Na isti period su, uz saglasnost Vlade FBiH, predloženi za imenovanje u Nadzorni odbor IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići Juso Omerašević, prof. dr. lzet Horman i Vildan Hajić.

Danas data saglasnost Vlade FBiH odnosi se i na prijedlog da se u Nadzorni odbor RMU „Banovići" d.d. Banovići imenuju Admir Alispahić i mr. sc. Emin Haračić.

Vlada FBiH je danas donijela rješenja o nominiranju za razrješenje dosadašnjeg sastava i o nominiranju za privremeno imenovanje na funkciju članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo. Za predsjednika je nominiran Omer Kulić, a za članove i to na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje po postupku propisanom Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, Kemal Muhić, Emir Hađimuratović, Adnan Kapetanović i Bećir Šejtanić.

Vlada FBiH je imenovala članove Projektnog koordinacionog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u sljedećem sastavu: Vjekoslav Čamber, Omer Korjenić i Mirsada Poturković. Ovo tijelo je formirano sa zadatkom koordiniranja projektnih aktivnosti između Federacije BiH i Republike Srpske.

Vlada FBiH je danas donijela odluke o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH i o utvrđivanju kriterija za ovaj izbor, kao i Rješenje o imenovanju komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani: Amira Pintul ( predsjednik), Marinko Bošnjak,  Jasmina Pašić,  Darko Pranjić i Nedžad Numić ( članovi).

Vlada FBiH je donijela Zaključak kojim je poništila ranije raspisani konkurs za izbor direktora Zajedničkih službi organa i tijela Federacije BiH i zadužila Agenciju za državnu službu da u roku od sedam dana raspiše novi konkurs.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.30 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE