10. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.06.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRAVA NA PRIJEVREMENU STAROSNU PENZIJU OSTVARENU POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima. Vlada FBiH se odlučila da predloži donošenje ovog zakonskog akta, kako bi se njime objedinila pitanja regulisana prethodno u tri uredbe o povoljnijem penzionisanju. Kako je Ustavni sud FBiH svojom presudom osporio Uredbu o stjecanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, dovedeno je u pitanje pravo na penziju za oko 4.800 korisnika.

Danas predloženim zakonom propisano je potvrđivanje ostvarenog prava na prijevremenu starosnu penziju i nastavak korištenja tog prava za korisnike koji su ga ostvarili na način i pod uslovima propisanim uredbama o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske FBiH i Uredbom o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane. Uz ovo, u prava iz zakona uvode se i lica koja su po Uredbi III imali sve uslove za penzionisanje, ali su otpremninom od 10.000 KM onemogućeni u njihovom ostvarivanju. Budući da je ovu uredbu Ustavni sud FBiH proglasio neustavnom neophodno je ukloniti iz Uredbe III otpremninu kao ograničenje, a samim tim i otvoriti rok za prijavljivanje novih korisnika.

Sredstva za finansiranje ovih prava osiguravaju se na način i u visini kako je to i do sada činjeno, a isplata penzija vršiće se primjenom koeficijenta za obračun, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Prijedlogom zakona je propisano da prava potvrđena ovim zakonom podliježu reviziji u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Osobe koje su ostvarile pravo na povoljnu penziju po osnovu komandne dužnosti dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona nadležnoj administrativnoj službi Zavoda PIO/MIO donijeti zvanične vojne dokumene o postavljenju za vršenje dužnosti komandanta po kom osnovu su ostvarili pravo, kao i o prestanku vršenja te dužnosti. Dokumente će prethodno, nakon što ih ovjeri Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, potvrditi Vlada FBiH. Ukoliko korisnik u tom roku ne donese validan dokument, bit će doneseno rješenje o privremenoj obustavi penzije do završetka revizije.

Federalna vlada je danas zaključila da će o svim na ovaj način utvrđenim nelegalnim korisnicima obavijestiti nadležne istražne i pravosudne organe, te tražiti povrat ranije dodijeljenih sredstava za naknade.

Danas je Vlada zadužila Radnu grupu koja je pripremala tekst Zakona da, u sljedećih mjesec dana, pripremi njegove izmjene i dopune kojima bi bili obuhvaćeni oni pripadnici Oružanih snaga koji su sada, eventualno, diskriminisani.

USKLAĐIVANJE ZAKONA O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama. Riječ je o potrebi usklađivanja postojećih rješenja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, kao i obavezama iz Strategije i Akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH za period od 2009. do 2013. godine.

Pored toga, predloženim izmjenama i dopunama se definira kvalitetnije upravljanje doniranim sredstvima i pojačava nadzor nad radom ovih organizacija u cilju zaštite njihove imovine.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FINANSIJSKO-INFORMATIČKOJ AGENCIJI

Kako su agencije: za finansijske, informatičke i posredničke usluge Sarajevo (AFIP) i za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga Mostar (FIP) osnovane na temelju Odluka Upravnog odbora Zavoda za platni promet FBiH koji je u postupku likvidacije, neophodno je uspostaviti novu organizaciju koja će odgovoriti zahtjevima i potrebama svih korisnika informacija, počevši od uspostave registara dostupnosti podataka i osiguranja informacija o pravnim licima i u skladu sa direktivama EU.

U tom cilju, Vlada FBiH je danas utvrdila Nacrt zakona kojim se utvrđuje pravna osnova za osnivanje Financijsko-informatičke agencije u Federaciji FIA, kao specijalizirane organizacije za pružanje finansijsko-informatičkih usluga temeljenih na podacima koje prikuplja iz različitih izvora u vezi uspješnosti poslovanja i pravnog položaja pravnih lica.

Agencija se osniva zbog potrebe kontinuiranog obavljanja poslova koji su od posebnog interesa za Federaciju, imajući u vidu osnovni cilj obaveznog, zakonom propisanog finansijskog izvještavanja, prezentovanja i dostavljanja istih od strane pravnih lica na kontrolu i obradu ovlaštenoj instituciji radi javne prezentacije i obezbjeđenja informacija o finansijskom stanju, finansijskoj uspješnosti i novčanim tokovima pravnih lica, koje koriste vlasnicima, upravi, uposlenima, dobavljačima, kupcima, državnim organima, ulagačima, zajmodavcima, bankama, statistici i javnosti.

Nacrtom zakona definiran je pravni status Agencije, unutrašnje uređenje, poslovi i tijela upravljanja i rukovođenja i propisano da će ona poslovni odnos sa svim zainteresiranim za korištenje njenih usluga regulirati ugovornim odnosom.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETA, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu. Cilj je predloženih izmjena prvenstveno osiguranje stabilnijeg finansiranja AKAZ-a, a time i nesmetanog daljeg rada ove agencije izuzetno važne u reformi sektora zdravstva Federacije BiH, kao i implementaciji sistemskih zakona iz oblasti zdravstva, čime se doprinosi poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, a time i zadovoljstvu pacijenta.

Budući da je ranije poslan Prijedlog zakona povučen iz parlamentarne procedure, shodno zaključku Vlade FBiH, u novom Prijedlogu je, u skladu s dogovorom s predstavnicima AKAZ-a, dodata izmjena koja se odnosi na ukidanje Savjetodavnog vijeća, kao jednog od organa Agencije. Pored toga, utvrđeno je da Upravni odbor, čiji sastav imenuje i razrješava federalni ministar, ima pet članova i imenuje se na četiri godine.

Ove izmjene u skladu su sa zaključcima Vlade FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, donesenim prilikom razmatranja Informacije o stanju zdravstva u FBiH u kojoj je posebno potencirano pitanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, te potreba boljeg pozicioniranja ove agencije u sektoru zdravstva, kao i rješavanje njenog sigurnijeg finansiranja.

IZMIJENJENA UREDBA O USPOSTAVLJANJU POLICIJSKOG
ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FBiH

Vlada FBiH je danas izmijenila Uredbu o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, tako da je u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Federacije BiH i Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH, propisano da je Policijski odbor nadležan da odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten Zakonom, o žalbama policijskih službenika izjavljenih na rješenje iz člana 29. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, kao i o drugim žalbama policijskih službenika koje su izjavljene na odluke rukovodioca organa.

Danas su, također, usvojene izmjene Uredbe o Odboru za pritužbe javnosti.

OSNIVA SE URED KOORDINATORA VLADE FBiH ZA BRČKO DISTRIKT BiH

Danas donesenom Uredbom osniva se Ured koordinatora Vlade Federacije BiH za Brčko Distrikt BiH, s ciljem koordiniranja obaveza koje je Federalna vlada preuzela radi provedbe Konačne arbitražne odluke za Brčko i osiguravanja uvjeta za ostvarivanje ustavne pozicije Brčko Distrikta BiH u pitanjima koja se odnose na ove aktivnosti.

Ured Koordinatora biće područna jedinica Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH.

Konačnom arbitražnom odlukom, Brčko Distrikt BiH je uspostavljen kao zajednička svojina (condominium) koja istovremeno pripada i jednom i drugom entitetu, s tim da entiteti nemaju nikakvih ovlaštenja unutar granica Distrikta.

Uz potpuno poštivanje Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor u vezi s međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog, naloga Supervizora za Brčko Distrikt BiH i Ustava Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH se, između ostalog, obavezala da će s Brčko Distriktom BiH koordinirati o pitanjima koja se tiču finansiranja Distrikta i da neće poduzimati korake koji bi uticali na smanjenje njegove sposobnosti da funkcionira kao jedinstvena, multietnička i demokratska jedinica lokalne samouprave s vlastitim institucijama, zakonima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala.

Upravo iz ovih razloga neophodno je osigurati uvjete za rad i redovnije prisustvo Koordinatora Vlade Federacije BiH u Distriktu Brčko, kao što je to učinjeno za Koordinatora iz Republike Srpske.

POTICAJI ZA VETERINARSTVO

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je usvojen program utroška s kriterijumima raspodjele sredstava ”Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Riječ je o 2.025.000 KM namijenjenih provođenju mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obaveza, a posebno zaraznih oboljenja životinja koje se mogu prenijeti na ljude.

Pored aktivnosti na suzbijanju bruceloze, tokom 2011. godine u Federaciji BiH vršiće se monitoring i tuberkuloze i leukoze koja je bitna sa aspekta dobivanja slobodnog statusa zemlje i mogućnosti plasmana naših proizvoda na strano tržište.

Poticaji će biti realizirani u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

O poticajima za poljoprivredu Vlada će se izjasniti na sljedećoj sjednici.

ODLUKE O KOEFICIJENTU I OSNOVICI ZA BORAČKA PRIMANJA

Vlada FBiH je donijela danas Odluku kojom je utvrdila koeficijent 1,00 (jedan) za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2011. godinu.

Drugom danas donesenom Odlukom utvrđena je visina osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja ove kategorije boraca i članova njihovih porodica koja za 2011. godinu iznosi 606,62 KM. Za period I-III 2011. godine naknade po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja obračunavane su prema osnovici iz 2010. godine, koja je iznosila 595,89 KM sa primjenom koeficijenta 1,00 (jedan) i Zakonu o uštedama.

Slijedom Vladine odluke o usklađivanju osnovice za obračun invalidnina u 2011. godini sa rastom inflacije, bilo je neophodno uskladiti i isplate sredstava za ratna priznanja i odlikovanja Na osnovu koeficijenta 1,00 (jedan) i utvrđene osnovice za mjesečna novčana primanja u 2011. godini, utvrdiće se visina mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u skladu sa odredbama Zakona kojim su regulisana njihova prava.

O FONDACIJI ZA STAMBENA PITANJA BORAČKE POPULACIJE

Vlada FBiH je danas izmijenila Odluku o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, s tim da je propisano da se Upravni odbor Fondacije sastoji od osam članova koje imenuje Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva, a predsjednika iz reda svojih članova imenuje Upravni odbor.

Također je precizirano da članovima Upravnog odbora za učešće na sjednicama ovog tijela pripada naknada koja će se obračunavati i isplaćivati iz sredstava Fondacije.

Danas je razriješen dosadašnji i imenovan novi sastav Upravnog odbora ove fondacije. Na period do 60 dana imenovani su Suada Hadžović, Samir Odžačkić, Samir Hozić, Muhidin Lukačević, Dragana Medić, Vlado Baban, Maša Begić i Hrvoje Ćurković.

ZAKLJUČCI O NAFTNIM TERMINALIMA PLOČE

Nakon što je danas upoznata s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzetim mjerama u svezi Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče, zaključno s 31.3.2011. godine, Vlada FBiH zadužila je Federalno pravobraniteljstvo da se žurno uključi u sve aktivnosti na rješavanju uknjižavanja imovine ovog poduzeća.

Isti zadatak Vlada je dala i upravama Naftnih terminala Federacije i Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo.

Vlada je zatražila da premijer FBiH obavi razgovore o uključenju nadležnih ministarstava Vijeća ministara BiH s ciljem uspostave kontakata s Vladom Republike Hrvatske i njezinim nadležnim institucijama kako bi se pristupilo rješavanju pitanja statusa roba u prijevozu kroz Hrvatsku, roba u slobodnim zonama (Luka Ploče) i opterećenju tih roba akcizama i porezima. Federalnu upravu policije, Federalno tužiteljstvo, Federalno pravobraniteljstvo i Federalnu financijsku policiju Vlada je zadužila da, sukladno zaključcima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, žurno kontroliraju poslovanje NTF-a, uključujući sve radnje koje su poduzeli odgovorni, a koje su poduzeće doveli u veoma tešku situaciju.

Istodobno, uprave dvaju terminala dužne su omogućiti neometan rad Istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Zadužen je Ured za reviziju institucija u FBiH da izvrši reviziju poslovanja NTF-a za proteklih pet godina, a uprava Terminala Federacije dužna je, u roku od deset dana, Uredu omogućiti obavljanje ovog posla.

Do okončanja sagledavanja stanja u NTF-u, uprave Terminala Federacije i Naftnih terminala Ploče obustavit će sve postupke prijema novih uposlenika u NTF-u, te u roku od deset dana dostaviti informaciju o dinamici prijema novouposlenih u posljednje tri godine.

Dvije uprave će, zaključak je Vlade, u roku od sedam dana pripremiti informaciju o svim sudbenim postupcima koje vode uposlenici i komitenti, kao i o onima koji su okončani, pri čemu treba navesti točne iznose potraživanih sredstava.

Uprave će, također, izvršiti sve aktivnosti kao što je plan rekonstrukcije, nužne za sigurno i normalno funkcioniranje NTF-a, uključivši tehničko saniranje sukladno propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

O PLANU UVEZIVANJA STAŽA OSIGURANJA ZAPOSLENIH U FBiH

Vlada Federacije BiH je razmatrala tekst Akcionog plana za uvezivanje staža osiguranja zaposlenih u Federaciji BiH koji je, kao idejni projekat, predložila posebno formirana Radna grupa.

Osnovni cilj ovog plana je da se uveže neuvezani a registrirani staž zaposlenika u Federaciji BiH prema stanju od kraja prošle godine, s namjerom jačanja stabilnosti FZ MIO/PIO, kao i socijalne sigurnosti u FBiH, što je osnov temeljne reforme penzijskog/mirovinskog sistema i za rasterećenje privrede kako bi se povećala zaposlenost.

Opredjeljenje je Vlade Federacije BiH da se ovaj bitan reformski projekat u socijalnom i privrednom sektoru u FBiH uredi i provede putem posebnog zakona, kako je to planirano i Protokolom koji je Vlada potpisala sa Sindikatom.

Prije predlaganja i donošenja zakona potrebno je precizno utvrditi i registrirati obaveze prema Federalnom fondu PiO po osnovu neuvezanog a registriranog staža uposlenika i raspisati javni poziv za pravna lica da se prijave za učešće u ovom projektu.

Vlada je danas oformila radnu grupu od resornih federalnih ministara (rada i socijalne politike, finansija, pravde, energije, rudarstva i industrije) s premijerom FBiH na čelu, u čiji sastav bi ušli i predstavnici Sindikata i Udruženja poslodavaca FBiH, s ciljem da u roku od 30 dana predloži Operativni plan rada u realiziranju ovog projekta, s preciziranom dinamikom i nosiocima poslova.

O IZRADI STUDIJE ”GAŠENJE POŽARA KORIŠTENJEM ZRAČNIH SNAGA U FBiH“

Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o izradi studije ”Gašenje požara otvorenih prostora korištenjem zračnih snaga u FBiH“, za šta je ranije odobreno 166 hiljada KM.

Studija je posvećena posebno pravcima razvoja protivpožarne zaštite, načinima njenog podizanja na viši nivo u FBiH, nadzoru i implementaciji pitanja iz Studije, kao i ambijentu za razvoj protivpožarne zaštite.

Nakon provedene procedure javnih nabavki izrada Studije je povjerena Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Ekspertni tim za korištenje zračnih snaga u gašenju požara na otvorenom prostoru predvidio je u Studiji upotrebu najmanje četiri aviona tipa AIR Tractor koji su podesni za gašenje požara u zonama visokog i vrlo visokog rizika, a za upotrebu zračnih snaga predložen je aerodrom Mostar koji ima potrebnu infrastrukturu.

REALIZACIJA ZAKLJUČAKA FEDERALNOG PARLAMENTA

U vezi sa zaključcima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 26. marta ove godine koji se odnose na zahtjev za pojačanim inspekcijskim nadzorom u primjeni poreznih zakona, Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je informaciju o radu na ovom polju.

Istaknuto je da se od početka ove godine vrši pojačan inspekcijski nadzor sa 116 federalnih inspektora koji naročito kontrolišu redovne isplate plata sa doprinosima, naplatu taksi na graničnim prijelazima, naplatu doprinosa za vodne naknade i naplatu naknada za opšte korisne funkcije šuma.

Vlada Federacije BiH je danas zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da u najkraćem roku dostavi plan akcije kontroliranja rada na crno. za što postoje obezbijeđena sredstva.

PROŠIREN PROJEKAT POBOLJŠANJA PRISTUPA MALIH
I SREDNJIH PREDUZEĆA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas inicijativu krajnjih korisnika odobrenu od Svjetske banke za proširenjem supsidijarnog finansiranja i na druge sektore po Projektu poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima i to za građevinarstvo, ugostiteljstvo, turizam, teretni i putnički prijevoz, obrazovanje, javno-privatne ustanove, projekte okoliša, otkupa i prerade ljekovitog bilja, štamparske i druge djelatnosti.

Projekat poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima kreiran je u suradnji s Vijećem ministara, entitetskim vladama i Svjetskom bankom, s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Prihvaćeni kreditni instrument je zajam za financijsko posredovanje Bosne i Hercegovine u iznosu od 47,8 miliona eura, od čega Federaciji BiH pripada 28,7 miliona eura pod povoljnim uslovima. Projekat je Vlada FBiH povjerila Fondaciji OdRaz, s tim da bi se implementirao od 2010. do 2014. godine.

Iz povrata ovih sredstava formirat će se revolving fond, koji će predstavljati dugoročni instrument Vlade Federacije BiH za podršku privrednom razvoju, čime bi se privrednim subjektima olakšao pristup finansijskim sredstvima potrebnim za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti.

PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o izradi Priručnika za edukaciju i polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije na području Federacije BiH prema Programu Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2011. godinu.

Cilj izrade Priručnika je provođenje zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirano pitanje voditelja poslovnice.

Rezultat ovakvog rada treba biti obogaćivanje turističke ponude, uvođenje više reda u oblasti turizma, unaprjeđivanje općih uvjeta boravka turista kroz podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okruženja i osiguranje turističkog gostoprimstva, te druge aktivnosti u cilju promocije turističkog proizvoda područja na kojem se pružaju usluga. Nakon izrade priručnika, resorno ministarstvo pristupit ce organiziranju i održavanju ispita.

O IMPLEMENTACIJI INFORMACIJSKOG SISTEMA
REGISTRA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U FBiH

Vlada FBiH danas je razmatrala i prihvatila Informaciju o stupnju provedbe informacionog sustava registra malih i srednjih poduzeća (MSP) u FBiH, te je zadužila Glavno tajništvo Vlade FBiH da, u suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, izvrši primopredaju računarske opreme od tvrtke BBS d.o.o. Sarajevo.

Cilj Projekta ISR MSP je uvođenje informacionog sistema koji će Vladi Federacije BiH omogućiti potpunu integraciju svih podataka k1jučnih za monitoring nad MSP sektorom. Informacioni sistem registra malih i srednjih preduzeća ISR MSP treba da omogući preuzimanje podataka u realnom vremenu, kompletnu evidenciju i brzu obradu podataka, te prosljeđivanje informacija do mjesta za analiziranje i donošenje upravljačkih odluka.

O MEĐUENTITETSKOJ CRTI RAZGRANIČENJA

Analizirajući danas Informaciju u vezi međuentitetske crte razgraničenja, Vlada Federacije BiH je zaključila da je pitanje državne granice veći prioritet od identifikacije i obilježavanja meduentitetske crte razgraničenja, te ocjenjuje neophodnim veći angažman Državnog povjerenstva za granice BiH.

Vlada, također, ostaje privržena provedbi Anexa 2 Daytonskog mirovnog sporazuma koji se tiče identificiranja i obilježavanja međuentitetske crte razgraničenja, te je stoga predložila da Vijeće ministara BiH imenuje povjerenstvo sastavljeno od predstavnika obaju entiteta, čija će zadaća biti identificiranje i opis međuentitetske granice, a sve u skladu sa Anexom 2 Daytonskog mirovnog sporazuma.

Vlada će tek po završetku poslova identificiranja i opisivanja međuentitetske crte razgraničenja, u suradnji sa nadležnim tijelima drugog entiteta, prići rješavanju obilježavanja međuentitetske crte razgraničenja.

O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Nakon analize Informacije o Fondu za zaštitu okoliša, koju je pripremilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Vlada FBiH obavezala je Ured za reviziju institucija u BiH da izvrši reviziju poslovanja Fonda od osnivanja do 2011. godine. Također, Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU treba dostaviti interne akte Fonda radi ocjene njihove usklađenosti s propisima u Federaciji BiH.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da predloži izmjene i dopune Zakona o Fondu za zaštitu okoliša, prvenstveno odredaba koje se odnose na organe upravljanja.

ZAKLJUČAK O DUGOVANJU PREMA FEDERALNOM ZAVODU PiO

Vlada FBiH je donijela Zaključak kojim se prihvata Informacija o tužbi Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje protiv Federacije BiH, odnosno Vlade FBiH radi naplate potraživanja u iznosu od 180.979.871,11 konvertibilnih makaka nastalih u periodu od 1.1.2008. do 31.12.2009. godine.

Federalno ministarstvo finansija će za Vladu pripremiti sporazum o vansudskom izmirenju duga nastalog po osnovu isplata penzija pod povoljnijim uvjetima. Sporazum treba biti potpisan s Federalnim zavodom PIO. Nakon postizanja vansudskog poravnanja Federalni zavod obavezan je povući tužbu.

O DIREKTNIM STRANIM ULAGANJIMA U FBiH

Na temelju podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u 2010. godini Federalno ministarstvo trgovine je sačinilo i upoznalo Vladu FBiH s Informacijom o direktnim stranim ulaganjima u Federaciju BiH tokom prošle godine. U tom periodu strane zemlje uložile su u Federaciju BiH 103.117.000 KM, od čega na društva sa kapitalom većim od 100.000 KM otpada 101.875.000 KM ili 98,79 posto. Navedeni iznos ulaganja u Federaciju BiH ostvaren je iz 14 zemalja i uloženo je u 50 društava.

Od ukupno uloženog kapitala za 2010. godinu glavnina ulaganja odnosi se na europske države u iznosu od 100,6 miliona KM ili 98,7 posto.

Značajnija ulaganja u izvještajnom periodu su ostvarena iz tri zemlje: Austrije (od 35,4 miliona KM ili 34,4 posto), Hrvatske (od 25,9 miliona KM ili 25,2 posto) i Holandije (od 20,2 miliona KM ili 19,6 posto).

O NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA SREDNJIH ŠKOLA U FBiH

Nakon razmatranja Informacije o nastavnim planovima i programima srednjih škola u FBiH, Vlada FBiH usvojila je niz preporuka koje se odnose na pokretanje aktivnosti radi analiziranja uzroka koji su doveli do neujednačenih reformskih procesa, te na predlaganje načina za pružanja pomoći sredinama koje nisu u dovoljnoj mjeri osposobljene samostalno razvijati nastavne planove i programe.

Jedan od načina je i da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pokrene inicijativu za intenzivniju saradnju pedagoških zavoda, kao i da prati donošenje i usklađenost kantonalnih zakona o srednjem stručnom obrazovanju s odredbama Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH.

Posebne aktivnosti Federalnog ministarstva bit će usmjerene na stručnu pomoć ministarstvima i školama za implementaciju odredbi Okvirnog zakona koje se odnose na uspostavljanje i rad tripartitnih savjetodavnih i vijeća izabranih od predstavnika lokalnog tržišta rada, a koje je u vezi s obrazovanjem određenih profila zanimanja.

Radom ovih tijela bilo bi osigurano i značajnije uključivanje drugih društvenih partnera, a posebno poslodavaca u proces izrade nastavnih planova i programa. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, u saradnji s kantonalnim ministarstvima, a u skladu sa svojim mogućnostima, pružiti pomoć za nabavku neophodne opreme za praktičan rad za pojedina zanimanja za one škole koje uvode modularne nastavne planove i programe.

EFEKTI SUBVENCIONIRANJA SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENTSKIH DOMOVA

Nakon analize efekata subvencioniranja smještaja i ishrane u studentskim domovima, Vlada FBiH je zaključila da se treba revidirati kriterije prijema kako bi studentske centre koristili studenti s najboljim uspjehom i s najtežim materijalnim statusom. Zbog toga je važno da kantonalna ministarstva potpišu Dogovor o jedinstvenim kriterijima za poboljšanje studentskog standarda studenata koji borave u studentskim domovima u FbiH.

Ukoliko se ne definira dogovor svih aktera o sufinansiranju boravka i ishrane u studentskim centrima/domovima, u dogovoru sa studentskim centrima/domovima trebat će izraditi posebne kriterije za studente koje sufinansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Izdvajanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za ovu svrhu su u 2010. iznosila 65,67 posto od ukupnih sredstava namijenjenih zaštiti studentskog standarda, a u 2009. čak 79,40 posto.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na više odluka Nadzornog odbora privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo. Riječ je o saglasnosti za razrješenje Ibrahima Bećirbegovića (na lični zahtjev) dužnosti generalnog direktora i za imenovanje Rasima Kadića za vršioca ove dužnosti. Vlada FBiH je, također, saglasna sa odlukama Nadzornog odbora da se razriješi dužnosti izvršnog direktora za tehniku i procese Tihomir Kožul i da se na ovu poziciju, kao vršilac dužnosti, imenuje Željko Nuić.

Vlada FBiH je danas izmijenila Rješenje o imenovanju članova iz Federacije BiH u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu, tako što je umjesto Pere Zelića, imenovan Zdenko Eterović.

Danas je imenovana Komisija za izradu radne verzije Zakona o prijevozu opasnih materija u sastavu: Medina Kočan (predsjednik), Dragan Mioković, Ismet Briga, Suad Smajlović, Željko Matoc, Milenko Lepušina (članovi) i Samir Čolak (stručno lice).

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o poništenju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka, Odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za ovaj izbor, kao i Rješenje o formiranju Komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani Faris Mahmutćehajić, Nedžad Numić, Ivan Matešić, Haris Abaspahić i Žarko Karakić.

Vlada FBiH dala je danas Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo saglasnosti za sporazumno razrješenje šest dosadašnjih izvršnih direktora - članova Uprave ove kompanije. Istovremeno su date saglasnosti za imenovanje v.d. izvršnih direktora: Mirsada Šabanovića (za snabdijevanje i trgovinu), Senada Sarajlića (za proizvodnju), Mensure Zuka (za pravne i kadrovske poslove), Amila Kamenice (za kapitalne investicije), Edina Mujagića (za ekonomske poslove) i Admira Andelije (za distribuciju).

Vlada je nominirala za razrješenje dosadašnje, te nominirala za imenovanje na period do 60 dana članove Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo. Nominovani su Reuf Bajrović, Dževad Mahmutović, Mirsad Turković, Miroslav Prusina i Murat Ramadanović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.40 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE