10. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.06.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 9. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.   Nacrt zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu
5.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama
6.   Nacrt zakona o finansijsko – informatičkoj agenciji
7.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
8.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
9.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti
10.   Prijedlog uredbe o osnivanju Ureda koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine
11.   Prijedlog izjašnjenja na zahtjev Kraljević Mate iz Ljubuškog za poništenje rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj:08-14-1863-1/08-B/1-4 od 12.11.2009.godine po pravu nadzora
12.   Incijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbe tačke 5. čl.11. Zakona o privrednim društvima i čl.11. u vezi sa čl.14. Zakona o unutrašnjoj trgovini
13.   Očitovanje o zakonima u parlamentarnoj proceduri
14.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju ovlaštenja Premijeru Federacije Bosne i Hercegovina za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju između Internacinalnog fonda povjerenja za deminiranje i pomoć žrtvama mina Republike Slovenije i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
15.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje dva objekta u okviru kompleksa objekata „Rakovica“ Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
16.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencija javnim preduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
19.   Prijedlog odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011.godinu
20.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
21.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za zaključivanje sponzorskog aranžmana
22.   Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2011. godinu
23.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2011. godinu
24.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima – JP „Aerodrom Tuzla“ (za nabavku neophodne opreme) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
25.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŽJK Sarajevo za 2010.godinu
26.   Prijedlozi akata
a)   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija 
b)   Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija 
c)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija 
27.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti generalnog direktora Društva 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora Društva 
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora Društva za tehniku i procese 
d)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva za tehniku i procese 
28.   Informacija o poduzetim mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa "Naftnim terminalima Federacije" d.o.o Ploče, sa Prijedlogom zaključaka
29.   Informacija Federalnog pravobranilaštva o postupanju po Zaključcima V.broj: 353/2011 od 21.04.2011.godine, arbitražni postupak "Naftni Terminali Federacije" d.o.o. Ploče
30.   Prijedlozi akata
a)   Prijedlog odluke o poništenju Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka 
b)   Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka 
31.   Akcioni plan za uvezivanje staža osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
32.   Analiza stanja i prijedlog mjera u vezi sa vojnim stanovima - informacija, sa Prijedlogom zaključaka
33.   Očitovanje revizorske kuće "Deloitte" d.o.o. Sarajevo na Komentar br.05-19-1515/10 od 09.07.2010.godine
34.   Sporazum o ustupanju na korištenje službenog vozila, sa Prijedlogom odluke
35.   Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2010.godini
36.   Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.godinu sa stanjem 31.12.2010.godine, sa Prijedlogom zaključaka
37.   Izvještaj o implemеntaciji programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005., 2006.,2007. i 2009.godine (stanje 31.12.2010.godine), sa Prijedlogom zaključaka
38.   Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti „2KR“ i Projekti „Non project grant – Aid“) za period 01.01. do 31.12.2010.godine sa prijedlogom mjera
39.   Izvještaj o izradi Studije "Gašenje požara otvorenih prostora korištenjem zračnih snaga u Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
40.   Realizacija Zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Federalne uprave za inspekcijske poslove
41.   Izvještaj Komisije za obavljanje razgovora sa advokatima i predstavnicima radnika i radnika koji nisu potpisali ugovor sa privrednim društvom "Krivaja 1884" d.o.o Zavidovići
42.   Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2010.godinu
43.   Informacija o aktivnostima Koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko-Distrikt, sa Prijedlogom uredbe o osnivanju područnog Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Brčko-Distriktu
44.   Informacija o implementaciji projekta poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansiјskim sredstvima sa prijedlogom proširenja projekta, sa Prijedlogom zaključka
45.   Informacija o stanju i problemima u radu stanica tehničkog pregleda vozila
a)   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prijenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju 
b)   Prijedlog zaključaka 
46.   Informacija o izradi Priručnika za edukaciju i polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije za 2011.godinu
47.   Informacija o stepenu implementacije Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključaka
48.   Informacija u vezi sa poslovnim prostorom u ulici Alipašina broj 14/L (raniji broj 12)
49.   Informacija o programiranju alokacije IPA sredstava za period 2011 - 2013.godina i Izvještaj o radu entitetskog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.03. – 30.04.2011.godine, sa Prijedlogom zaključaka
50.   Informacija u vezi međuentitetske crte razgraničenja, sa Prijedlogom zaključaka
51.   Informacija o raspodjeli pokretne imovine, sa Prijedlogom zaključaka
52.   Informacija o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
53.   Informacija o tužbi Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje protiv Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi naplate potraživanja u iznosu od 180.979.871,11 KM, nastalih u periodu od 01.01.2008.godine do 31.12.2009.godine, sa Prijedlogom zaključaka
54.   Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2010.godine do 31.12.2010.godine (društva sa kapitalom preko 100.000 KM)
55.   Informacija o nastavnim planovima i programima srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
56.   Analiza efekata subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
57.   Informacija o stepenu realizacije i planu razvojnih Projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011. – 2013.godina
58.   Informacija u vezi liste preduzeća i procjeni vrijednosti koja će se ostvariti prodajom državnog kapitala
59.   Prijedlog mjera zaštite geodetske dokumentacije koja se nalazi u Ј.P. Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
60.   Informacija o realizaciji zaključaka sa 1.- 6. sjednice Vlade Federacije Bosne i
61.   Zahtjev za odobravanje budžetskih sredstava za nabavku neophodnih materijala za efikasno provođenje DNA vještačenja u okviru Odsjeka za biološka vještačenja uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
62.   Zahtjev za izgradnju Centra za skladištenje oduzetih nelegalnih roba u Federaciji Bosne i Hercegovine
63.   Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja, davanje saglasnosti
64.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije - davanje saglasnosti
65.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu
66.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Zakona o prevozu opasnih materijala
67.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije d.o.o Sarajevo 
b)   Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije d.o.o Sarajevo 
68.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o Sarajevo 
b)   Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o Sarajevo 
69.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
70.   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Projektnog koordinacionog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
71.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine
I.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-454/2011-SG od 06.05.2011.godine 
b)   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju
I.   dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-500/2011 od 16.05.2011. godine 
II.   dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-502/2011 od 16.05.2011. godine 
III.   dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-529/2011 od 19.05.2011.godine 
c)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed izvlaštenih nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlašetnju
I.   dostavljenih po zahtjev broj: 03/05-31-557/2011-MB od 24.05.2011.godine 
II.   dostavljenih po zahtjevu broj: 03/05-31-580/2011-MB od 27.05.2011.godine 
III.   dostavljenih po zahtjevu broj: 03/05-31-528-1/2011 od 27.05.2011.godine 
d)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine
I.   dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-478/2011-MB od 10.05.2011.godine 
72.   Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem namještenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa Prijedlogom zaključka
73.   Saglasnost za novo upošljavanje u Federalnom tužilaštvu Federacije BiH
74.   Zahtjev za davanje saglasnosti na Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta državnog službenika, sa Prijedlogom zaključaka
75.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanje dva upražnjena radna mjesta u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju - Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo (FED CAD), sa Prijedlogom zaključaka
76.   Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 852/2010 od 02.12.2010.godine - urgencija
77.   Prijedlog zaključaka o izmjeni Zaključaka V.broj: 353/2011 od 25.04.2011.godine
78.   Informacija o realizaciji Zaključka V.broj: 437/2011 od 18.05.2011.godine ( izvršenje zaključka broj 4. i informacija u vezi sa zaključkom broj 3.)
79.   Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje u nadzorne odbore federalnih zdravstvenih zavoda, kao i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač jedan ili više kantona i Federacija Bosne i Hercegovine zajedno
80.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
d)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti v.d. izvršnog direktora za kapitalne investicije - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
e)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
f)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti v.d. izvršnog direktora za distribuciju - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
g)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
h)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
i)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
j)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za kapitalne investicije - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
k)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo  
l)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
81.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za ozbor članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
82.   Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
83.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE