9. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.06.2011.
Saopćenje o radu

ODLUKA O OBEZBJEĐENJU SREDSTAVA

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela odluku s ciljem da zaštiti penzionere čiji je iznos penzija ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati manji za mjesec maj od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Na osnovu Odluke, vršila bi se isplata razlike izmedu najnižeg iznosa penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima i iznosa najniže penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Potrebna sredstva za ove namjene za mjesec maj u iznosu 470.000 KM osiguraće se u Budžetu FBiH za 2011. godinu, a na osnovu isplate penzija za mjesec april 2011. godine, prema kojoj je penziju do iznosa najniže penzije od 310,73 KM, ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju primilo 11.082 penzionera na osnovu propisa o povoljnijem penzionisanju.

SAGLASNOST NA ODLUKE NO JP CESTE FBiH D.O.O. SARAJEVO

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na više odluka Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo. U prvom slučaju riječ je o saglasnosti na Odluku Nadzornog odobora na izmjene i dopune Statuta ovog preduzeća, a u drugom o saglasnosti na Odluku kojom se nalaže prekid svih aktivnosti u postupcima zaključenja Ugovora JP Ceste FBiH sa izvođačima radova do 31.5.2011. godine. Ovo se naročito odnosi na zaključivanje i potpisivanje ugovora o Projektu rehabilitacije magistralnih cesta u Federaciji BiH.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je dala saglasnost i na odluke NO JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo o razrješenju Ljube Pravdića s dužnosti direktora preduzeća i o privremenom imenovanju (na period do 60 dana) Filipa Vujeva za v.d. direktora Uprave ovog preduzeća.

FORMIRANJE GARANTNOG DEPOZITA

Vlada FBiH današnjom je Odlukom dala saglasnost Razvojnoj banci FBiH za formiranje namjenskog garantnog depozita u iznosu od 10.000.000 konvertibilnih maraka, a radi obezbjeđenja kredita društva "Igman" d.d. Konjic.

Garantni depozit se formira iz dijela sredstava prikupljenih po osnovu naplaćene glavnice i kamate po kreditima plasiranim iz Komisione kreditne linije Saudijskog fonda za razvoj, kod Banke.

Sredstva garantnog depozita predstavljaju prvoklasni kolateral Banci, za obezbjeđenje povrata kredita društva "Igman" d.d. Konjic, u iznosu od 10.000.000 KM.

U slučaju da društvo "Igman" d.d. Konjic ne ispunjava ugovorne obaveze u smislu povrata kreditnih sredstava, Banka će se namirivati iz sredstava namjenskog garantnog depozita.

Federalno ministarstvo finansija će s Razvojnom bankom (pravnim sljednikom Investicijske banke FBiH) potpisati aneks 2. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog između Federacije Bosne i Hercegovine i Investicijske banke.

RASKINUTI UGOVOR O ZAVIDOVIĆKOJ KRIVAJI           

Federalna vlada primila je danas k znanju Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju od 24.9.2008. godine i Anexa Ugovora o zajedničkom ulaganju od 29.9.2010. godine potpisanog između IP Krivaja d.o.o. Zavidovići i Ferimpex d.o.o. Zavidovići.

Vlada je saglasna da se raskinu Ugovor o zajedničkom ulaganju i Anex Ugovora, te je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da hitno pokrene sve aktivnosti vezane za njihov raskid, vodeći računa o maksimalnoj zaštiti državne imovine.

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije danas je odobreno pokretanje procedure izdvajanja sredstava u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH, koja će biti uplaćena Centru za socijalni rad Općine Zavidovići, kao pozajmica, radi isplate pomoći radnicima Krivaje zbog teške materijalne situacije nastale kao posljedica nerealizacije Ugovora o zajedničkom ulaganju i njegovog Anexa.

Zadužuje se Federalno pravobraniteljstvo da hitno pokrene postupak povrata sredstava koja su deponovana u Općinskom sudu Zavidovići temeljem Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP Krivaja d.o.o. Zavidovići od 15.6.2010. godine i Sporazuma o izmjeni ovog Sporazuma od 20.12.2010. godine, kao i da poduzme sve aktivnosti u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa FBiH.

Vlada je zadužila Komisiju za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP Krivaja i Ferimpexa i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanju svih otvorenih pitanja o zajedničkom ulaganju da, u periodu od 13. do 16.6.2011. godine, popiše imovinu Krivaje 1884 na dan raskida Ugovora i da taj spisak, zajedno sa listom imovine koju je IP Krivaja unijela u zajedničko društvo, dostavi Vladi Federacije najkasnije do 20.6.2011. godine.

Agencija za privatizaciju će podnijeti zahtjev za hitan izlazak nadležne inspekcije i službenika nadležnog MUP-a da bi utvrdili opravdanost navoda o oštećenju državne imovine u dijelu zajedničkog društva „DC Namještaj 6 - Tvornica stolica".

Vlada Federacije BiH traži hitan ulazak Finansijske policije Federacije BiH i Federalne porezne uprave radi kontrole poslovanja Krivaje 1884 u periodu od sklapanja Ugovora o osnivanju zajedničkog društva do danas.

Zadužena je Uprava društva IP Krivaja d.o.o. Zavidovići da poduzme sve neophodne mjere u cilju zaštite od otuđenja imovine IP Krivaja, kao i imovine koju je IP Krivaja po potpisanom ugovoru unijela u zajedničko društvo, te da u slučaju otuđenja imovine to odmah prijavi nadležnom MUP-u.

Vlada FBiH zahtijeva od uprave Krivaje 1884 da u najkraćem roku uplati zarađene a neisplaćene plate svim radnicima koji su na to stekli pravo.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala Upravni odbor Fondacije za održivi razvoj na period od četiri godine u sastavu: Ante Krajina (predsjednik), Samir Kaplan, Vjekoslav Čamber, Adil Osmanović, Jerko Ivanković-Lijanović, Desnica Radivojević i Sanjin Halimović.

Nakon što je razriješen dosadašnji sastav Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poduzetništva i Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, Vlada je u novi sastav imenovala ministre Jerka Ivanković-Lijanovića (predsjednik), Adila Osmanovića, Milorada Bahilja, Antu Krajinu i Branku Đurić (članovi), s tim što je za dva smanjen broj članova ovog tijela u odnosu na dosadašnji sastav.

Danas je za predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenovan Džihad Berbić, čiji mandat prestaje istekom perioda na koji je imenovan Nadzorni odbor ovog zavoda Rješenjem od 10.8.2010. godine.

Danas je Vlada FBiH donijela rješenja o nominiranju za razrješenje dosadašnjeg i o nominiranju za privremeno imenovanje novog sastava Nadzornog odbora „Ceste“ d.d. Mostar u sastavu Amer Zagorčić, Miroslav Galić i Zlatko Tomić.

Danas je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o razrješenju Envera Alibegovića s dužnosti generalnog direktora „Pretisa“ d.d. Vogošća. Drugom Odlukom je data saglasnost da na ovu dužnost privremeno, na rok do 60 dana, bude imenovan Hajrudin Pezo.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko da se za vršioca dužnosti direktora ovog društva imenuje Senad Sefić do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.

Vlada FBiH je danas donijela rješenja o nominiranju za razrješenje dosadašnjeg sastava i o nominiranju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta. d.o.o. Sarajevo. Na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje po postupku propisanom Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, nominirani su za imenovanje Suad Mahmutović, Tarik Nuhanović, Safet Trakić, Zoran Marković, Miralem Karić, Adil Spiljak i Dragan Rajić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.10 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE