9. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.06.2011.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu
 3. Prijedlog odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja
 4. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za maj 2011.godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa rang listom kandidata
 7. Prijedlozi rješenja

a)      Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošte d.o.o Sarajevo     

b)      Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošte d.o.o Sarajevo 

 1. Incijativa za razrješenje ranijih i imenovanje novih članova Upravog odbora Projekta razvoja ruralnog poduzetništva

a)      Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poduzetništva (REEP: IFAD Lo 697 BA)   

b)      Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poduzetništva (REEP: IFAD Lo 697 BA) i Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (RLDP: IFAD Lo 772 BA)  

 1. Prijedlozi akata

a)      Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo   

b)      Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Odluku o razrješenju direktora JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo   

c)      Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odboru JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o imenovanju vršioca dužnosti direktora na period od 60 dana   

d)      Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odboru JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo kojom se nalaže prekid svih aktivnosti u postupcima zaključenja Ugovora JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo sa izvođačima radova od 31.05.2011.godine     

e)      Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora "Ceste" d.d. Mostar   

f)        Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora "Ceste" d.d. Mostar 

 1. Prijedlozi odluka

a)      Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća o razrješenju generalnog direktora društva 

b)      Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora društva 

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje namjenskog garantnog depozita radi obezbjeđenja kredita društva „Igman“ d.d. Konjic
 2. Informacija o realizaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju od 24.09.2008. godine i Aneksa Ugovora o zajedničkom ulaganju od 29.09.2010. godine potpisanog između IP"Krivaja d.o.o. Zavidovići i Ferimpeks d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE