8. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.05.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, u čijem je radu sudjelovao i predsjednik FBiH Živko Budimir, utvrdila i u Parlament FBiH uputila Nacrt zakona o osobnom imenu.

Novoponuđena rješenja u ovom zakonskom aktu usuglašena su s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Poveljom o ljudskim pravima i građanskim slobodama i Konvencijom o pravima djeteta.

Pravo i dužnost svakog građanina je služiti se osobnim imenom, koje se upisuje na jednom od službenih jezika Federacije BiH, kao i na jezicima i pismima nacionalnih manjina i drugih manjinskih zajednica, odnosno na jeziku i pismu države čije je državljanstvo osoba imala prije stjecanja državljanstva BiH.

Ime i prezime, kao dijelovi osobnog imena, mogu se sastojati od više dijelova, čime je ovo pitanje usuglašeno s praktičnim rješenjima u FBiH, a na ovaj način je ispoštovano i pravo izbora.

Određivanje osobnog imena u cijelosti je usuglašeno s Obiteljskim zakonom FBiH, odnosno ono može biti određeno sporazumom roditelja, posvojenjem ili od strane centra za socijalni rad.

Nacrtom zakona definirani su pravo i postupak promjene osobnog imena, kao i slučajevi u kojima to neće biti odobreno. Odobrenje neće biti izdano osobi protiv koje se vodi kazneni postupak ili je osuđena za kazneno djelo, dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude. Promjena imena ne dozvoljava se ni osobi za kojom je raspisana međunarodna tjeralica, niti onoj koja je zahtjev podnijela radi izbjegavanja obveza utvrđenih odlukama nadležnih tijela.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

Vlada FBiH utvrdila je i, po skraćenom postupku, Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna je i taj što su, u međuvremenu, nadležnosti institucije Ombudsmana FBiH prenesene na Ombudsmana BiH. Također, sada je precizirano kako nezadovoljna stranka može podnijeti prigovor rukovoditelju organa u roku od osam dana nakon prijema rješenja kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama, ali i da može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Novopredloženo je i rješenje po kojem se, na pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom, primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VISINI
STOPE ZATEZNE KAMATE NA NEIZMIRENA DUGOVANJA

Federalna vlada utvrdila je danas izmjenu Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja, te je, u formi Prijedloga, uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Prijedlog se odnosi na to da se za period ratnog stanja od 18.9.1991. do 23.12.1996. godine plaća zatezna kamata u visini 0,5 posto godišnje po sudskim presudama na neisplaćene štete iz osnova osiguranja.

Na ovaj način omogućeno je provođenje Odluke Ustavnog suda BiH od 30.1.2004. godine, a visina kamatne stope je utvrđena primjereno specifičnosti perioda na koji se odnosi, budući da tada nije bilo privrednih aktivnosti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O JAVNOM SERVISU RADIO-TELEVIZIJE FBiH

Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom RTV servisu FBiH, čime se njegove odredbe usklađuju sa Zakonom o javnom RTV sistemu BiH.

Predloženim izmjenama i dopunama precizirano je da prava i obaveze po osnovu osnivačkih prava prema RTV FBiH vrši Parlament FBiH. Naime, briše se ranija odredba da to vrše organi FBiH, koja je komplicirana za tumačenje. Nadalje, izmjenama se predviđa da Statut RTV FBiH usvaja Upravni odbor, kao što je slučaj i u druga dva javna emitera u BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona o JS RTVFBiH vraćena je veća uloga nezavisnog regulatora u pitanju izbora i imenovanja članova Upravnog odbora.

Uloga Regulatome agencije za komunikacije kao nezavisnog regulatora jeste primarno da onemogući politizaciju ovog procesa, te da osigura izbor stručnih članova Upravnog odbora odabirom kandidata koji su potpuno nezavisni od političkih utjecaja bilo koje političke stranke, odnosno političke opcije.

Izmjenama se skraćenica RTVFBiH mijenja u kraticu RTFBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave. Razlog za ovo jeste potreba njegovog usklađivanja sa Ustavom Federacije BiH po presudi Ustavnog Suda Federacije Bosne i Hercegovine od 28.9.2010. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O OGRANIČENOJ UPORABI DUHANSKIH PRERAĐEVINA

Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina, koji je upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Predložene izmjene usuglašene su s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana.

Glavne novine se ogledaju u preciziranju načina na koji na pakovanjima duhanskih proizvoda moraju biti označene količine štetnih materija: pokazatelji o količini katrana, nikotina i ugljičnog monoksida moraju pokrivati najmanje 15 posto bočne stranice paklice cigareta.

Svako pojedinačno pakovanje mora, na najmanje 35 posto površine prednje stranice, imati jedno od općih upozorenja („Pušenje je štetno za zdravlje“, „Pušenje ubija“, „Pušenje šteti ljudima oko vas“). Na najmanje 50 posto poleđine pakiranja mora biti ispisano i jedno od posebnih upozorenja tipa: „Pušenje uzrokuje srčani udar“, „Pušenje uzrokuje moždani udar“, „Pušenje u trudnoći šteti zdravlju Vašeg djeteta“.

Kada je riječ o pakovanjima duhanskih proizvoda za žvakanje i sisanje, oni moraju imati upozorenje „Uporaba ovog proizvoda šteti Vašem zdravlju i stvara ovisnost“ veličine 35 posto površine.

Izmjenama su pooštrene i kazne, tako da se kreću i do 10.000 konvertibilnih maraka, a prekršitelji se mogu suočiti i sa šestomjesečnom zabranom obavljanja djelatnosti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Danas utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je Vlada FBiH u parlamentarnu proceduru uputila po skraćenom postupku, predstavlja usaglašavanje sa odredbama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Sukladno tome, propisano je da je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, kao korisnik Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, dužan da preuzme podatke iz Baze podataka Jedinstvenog sistema i distribuira ih nadležnim kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja.

Umjesto ranije obaveze svih fizičkih i pravnih lica da kantonalnom zavodu osiguranja dostavljaju podatke u vezi sa prijavom i odjavom osiguranog lica radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i izdavanja posebne isprave, sada je propisano da su obveznici uplate doprinosa dužni podatke u vezi sa prijavom, promjenom i odjavom osiguranog lica, dostaviti na propisanom obrascu nadležnom uredu Poreske uprave FBiH.

Novim rješenjima je, također, predviđeno da se u okviru Jedinstvenog sistema vrši evidentiranje podataka o naplati i raspodjeli uplaćenih doprinosa i obavljaju poslovi finansijskog nadzora i ekonomsko-finansijske revizije, dok kontrolu obračuna i uplate doprinosa, u skladu sa Zakonom o doprinosima, vrši Poreska uprava FBiH.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Odluku o usvajanju prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu.

Saldo izmjena i dopuna rashoda i izdataka odgovara povećanju planiranih neporeznih prihoda i početnog stanja novčanih sredstava.

Riječ je o povećanju od 5.208.990 konvertibilnih maraka, odnosno sredstvima prenesenim iz 2010. godine, te grant sredstvima Vijeća ministara BiH za podršku Romima u visini od 542.550 KM .

IZMJENA ODLUKE O POZAJMICI BRAŠNA IZ FEDERALNIH ROBNIH REZERVI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o pozajmici brašna iz Federalnih robnih rezervi vladama kantona. Izmjena se odnosi na pakiranje brašna u manjim količinama, od ranije predviđenih, kako bi se zadovoljile potrebe većeg broja korisnika. Dakle, osim po 25, pakovanje će se vršiti i u količinima od pet i deset kilograma, a za realizaciju ovakve odluke neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva.

O GEODETSKOM ZAVODU FBiH

Radna skupina za analizu stanja i utvrđivanje mjera za primopredaju poslovnih prostora u zgradi JP Geodetski zavod FBiH d.o.o. Sarajevo dostavila je Vladi FBiH Informaciju o ovom pitanju.

Nakon rasprave, te prihvatanja Informacije, Federalna vlada je ocijenila kako ne postoje pravne prepreke za ulazak federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave, određenih odlukom Vlade FBiH, u poslovne prostore Geodetskog zavoda renovirane sredstvima federalnog proračuna. Stoga je Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH naloženo da, u roku od mjesec dana, organizira neometano useljenje.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u suradnji s Uredom za zakonodavstvo i usuglašenost s europskim propisima, pripremi pravno rješenje o statusu Zavoda, načinu preuzimanja imovine i uposlenika, te iznosu dugovanja i drugim pitanjima.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u suradnji s Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne odnose, treba obaviti inspekcijski nadzor u svezi raspolaganja dokumentacijom bitnom za poslove od općeg, kao i posebnog interesa za FBiH, te predložiti mjere s ciljem ispitivanja odgovornosti za moguću zloporabu ovlasti kada je riječ o korištenju ili otuđivanju dokumentacije.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose treba odmah, a najkasnije u roku od osam dana, Vladi predložiti mjere zaštite dokumentacije od interesa za FBiH.

O STANJU U LJUBUŠKOM „PETROLU“

Federalna vlada raspravljala je danas o problematici nezakonitog poslovanja privrednog društva “Petrol” d.o.o. Ljubuški. Rasprava je vođena na bazi informacija koje su dostavile Porezna uprava FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove i Agencija za privatizaciju u FBiH (APF).

U sva tri nalaza konstatirane su brojne nepravilnosti: nepostojanje minimalnih tehničkih uslova za rad osam benzinskih pumpi u vlasništvu “Petrola”, neprijavljivanje radnika, neisplaćivanje plaća, i drugo.

Vlada je, nakon rasprave, zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, posredstvom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnoj upravi policije dostavi na dalje postupanje svu raspoloživu dokumentaciju o ovom slučaju.

O IZGRADNJI ZGRADE VLADE FBiH U MOSTARU

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH informirala je danas Federalnu vladu o kupovini zemljišta u Mostaru namijenjenog izgradnji nove zgrade Vlade FBiH.

U Informaciji su detaljno navedene aktivnosti provedene od 2007. godine do danas. Iako su, zahvaljujući poduzetim zakonom propisanim potezima ispunjeni svi uvjeti (dostavljena sva potrebna dokumentacija, te pribavljena mišljenja Povjerenstva Grada Mostara za davanje stručne ocjene na dostavljeni idejni plan, kao i Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH u svezi izgradnje heliodroma na vrhu objekta), nadležni organ još nije izdao suglasnost za izgradnju Poslovne zgrade Vlade FBiH u Mostaru. Budući da bez urbanističke suglasnosti Služba nije u mogućnosti nastaviti postupak izrade glavnog projekta, Vlada je zaključila da predstavnici Federalnog ministarstva pravde, Službe za zajedničke poslove i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH pokrenu postupak raskida ugovora i povrat sredstava. Uz to, Vlada traži da nadležne institucije utvrde je li u cijelom ovom slučaju bilo elemenata kaznenog djela.

Prema drugoj danas razmatranoj Inormaciji koju je pripremila Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, poslovni prostori u prizemlju objekta u zgradi Vlade FBiH u Mostaru su vlasništvo fizičkih osoba. Navedene prostore direktno je kupio INTER-INVEST d.o.o. Mostar prije nego što je to učinila Vlade Federacije BiH.

Naime, između INTER-INVEST d.o.o. Mostar, kao prodavca i Vlade FBiH- Federalnog ministarstva financija je 29.9.1998. godine zaključen ugovor za kupovinu uredskog prostora u ovom poslovnom objektu za potrebe Vlade FBiH, površine oko 2.000 m2. Pošto na ime ove kupovine još nije plaćen porez, pa poslovni prostor još nije uknjižen kao Vladino vlasništvo, zadužena je Služba za zajedničke poslove da pokrene aktivnosti na uknjiženju prostora.

I u ovom slučaju, relevantna dokumentacija će biti proslijeđena nadležnim istražnim organima.

O IZMIRENJU OBVEZA SPRAM NEUPOSLENIH BRANITELJA

Sukladno zaduženjima dobijenim na sjednici od 31.3.2011. godine, Federalni zavod za zapošljavanje, zajedno s kantonalnim službama, dostavio je Vladi FBiH prijedlog načina i dinamike izmirenja obveza iz 2008. i 2009. godine spram neuposlenih razvojačenih branitelja.

Kao izvor sredstava za ove potrebe predloženo je smanjenje planiranih iznosa namijenjenih aktivnoj politici upošljavanja i Programu mjera za zbrinjavanje uposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Na ovaj način osiguralo bi se 10,3 milijuna konvertibilnih maraka. Uz to, Federalni zavod za zapošljavanje danas je zadužen da sav višak prihoda ostvaren u ovoj godini usmjeri za izmirenje obveza iz 2008. godine.

Ovakve izmjene Financijskog plana trebaju proći proceduru predviđenu Zakonom o proračunima u FBiH, odnosno mora ih usvojiti Federalni parlament.

Kada je riječ o mogućnostima kantonalnih službi, iskazano je nastojanje u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Bosansko-podrinjskom kantonu da osiguraju dio nedostajućih sredstava za 2009. godinu. Služba za zapošljavanje Sarajevskog kantona u potpunosti je izmirila svoje obveze spram neuposlenih razvojačenih branitelja.

Kantonalne službe predlažu da dio sredstava bude preusmjeren iz obveza za zdravstveno osiguranje neuposlenih osoba.

Za ovo je nužno da kantonalne službe donesu odluke o smanjenju paušalnih iznosa za zdravstveno osiguranje neuposlenih, koje se kreću od šest do 14 KM, ovisno od kantona. Za te potrebe su protekle godine kantonalne službe, uz pomoć Federalnog zavoda, izdvojile više od 19 milijuna KM na ime 205.000 neuposlenih.

O FABRICI DUHANA MOSTAR

Porezna uprava FBiH dostavila je Vladi FBiH informaciju koja se odnosi na Fabriku duhana Mostar, kao poreznog obveznika, Vlada FBBiH je povukla svoj zaključak od 7.3.2011. godine o pokretanju stečajnog postupka za FDM. Time je dozvolila Poreznoj upravi FBiH da, u skladu s Zakonom i Pravilnikom, pokrene postupak prinudne naplate i dug naplati iz imovine poreznog dužnika.

Zaključeno je da će federalni premijer, zajedno s federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i federalnim ministrom finansija, razgovarati s rukovodstvom FDM-a radi informisanja o trenutnom stanju.

O SANACIJI KLIZIŠTA

Vlada FBiH je van snage stavila tačku 2. Zaključka sa 158. sjednice održane 2. decembra 2010. godine kojim je formirana interresorna radna grupa koja je trebala voditi aktivnosti na sanaciji klizišta na lokalitetu HE Bogatići.

Nakon što je Vijeće ministara BiH prihvatilo prijedlog Memoranduma na osnovu kojeg Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektrodistribucija a.d. Pale preuzimanju vođenje projekta sanacije, Vlada je obavezala JP Elektroprivredu BiH da najmanje jednom mjesečno informira Vladu i resorna federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te prostornog uređenja, kao i Federalni zavod za geologiju i Federalnu upravu civilne zaštite o realizaciji zadataka iz Memoranduma.

To se odnosi na finansiranje monitoringa nad klizištem, preduzimanje hitnih mjera, te izradu elaborata o sanaciji klizišta i provođenje aktivnosti na njegovoj sanaciji.

DVA NOVČANA TRANSFERA NAMIJENJENA BORAČKIM POPULACIJAMA

Federalna vlada donijela je danas dvije odluke o transferima koje se odnose na boračku populaciju. U prvom slučaju, riječ je o Odluci kojom se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrava utošak 750.780 konvertibilnih maraka s budžetske pozicije namijenjene podršci Fondaciji za stambeno zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i boračku populaciju.

Istom ministarstvu je s transfera za pomoć u liječenju boraca-branitelja odobreno izdvajanje 344.698 KM. Pravo na korištenje pomoći iz ovih sredstava imaju ratni vojni invalidi i članovi njihovih užih porodica, članovi porodica šehida i poginulih branitelja, te demobilizirani branitelji i članovi njihovih porodica, a javni poziv za njihovu dodjelu bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i u jednim dnevnim novinama.

O STANJU U ZAVIDOVIĆKOJ DRVNOJ INDUSTRIJI

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o procesu privatizacije IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići koji je sačinila, u tu svrhu, oformljena Komisija. Pored prikaza trenutnog stanja, Izvještaj daje i moguće pravce daljnjih aktivnosti u vezi s privatizacijom ovog preduzeća. Uvjet za nastavak proizvodnje, kako se navodi u Izvještaju, jeste registracija PD „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići i osiguranje neophodne sirovine. U protivnom bi došlo do raskidanja Ugovora o zajedničkom ulaganju, nakon čega bi, vjerovatno vrlo brzo, bio pokrenut stečaj.

Ukoliko bude postignut dogovor o povlačenju žalbi 93 radnika na registraciju, odnosno ako odluka o registraciji bude pravosnažna, Vlada FBiH treba da, u skladu sa sporazumom sa 172 bivša radnika, isplati 3.122.484 konvertibilne marke, koje su deponirane u Općinskom sudu Zavidovići.

Vlada FBiH je Odlukom dala saglasnost na izmjene Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP ,,Krivaja“ d.o.o Zavidovići zaključenog 15.6.2010. godine u Sarajevu i izmjene Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP,,Krivaja" d.o.o Zavidovići zaključenog 20.12.2010. godine. Ovim izmjenama regulisano je da, pod uslovom da ne bude pokrenut proces raskida Ugovora o zajedničkom ulaganju ulagača IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići do 1.7.2011. godine, deponovana sredstva će se uplatiti na račune povjerilaca.

Pod uslovom da se, do ovog datuma, pokrene proces raskida Ugovora o zajedničkom ulaganju ulagača IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići deponovana sredstva vraćaju se na račun Budžeta FBiH i biće utrošena u skladu sa daljnjim aktivnostima vezanim za IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići.

Na osnovu ovog Sporazuma Općinski sud u Zavidovićima će, iz sredstava deponovanih na njegovom računu u ukupnom iznosu od 3.122.484, 92 KM, odmah a najkasnije u roku od tri dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma, izvršiti isplatu iznosa od po 800 KM za 172 zaposlenika povjerioca privrednog društva „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, po spisku koji čini sastavni dio Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP,,Krivaja“ d.o.o Zavidovići, zaključenog 15.6.2010. godine , a što je ukupni iznos od 137.600 KM. Za taj iznos umanjuje se ukupan iznos potraživanja 172 zaposlenika povjerioca privrednog društva „Krivaja“ d.o.o. Zavidovici, koji je utvrđen u Sporazumu o načinu izmirenja dugovanja IP,,Krivaja“ d.o.o Zavidovići od 1.6.2010. godine, tako da umjesto 3.122.484,92 KM isti sada iznosi 2.984.884,92 KM.

Vlada je premijeru FBiH Nerminu Nikšiću i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Erdalu Trhulju dala prethodnu saglasnost i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o izmjenama Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP ,,Krivaja“ d.o.o. Zavidovići.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je danas tri rješenja koja se odnose na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Prvim je razriješen dosadašnji Upravni odbor, a drugim imenovan novi u sastavu: Mehmed Gribajčević (predsjednik), Haris Tanović, Ljubica Todorović, Nenad Vanis, Jasenka Herceg, Mustafa Hiroš, Enra Suljić, Maja Banjin, Senad Muminović, Mirsad Šaranović i Tonka Matović.

Mirza Dilić je danas imenovan za predsjednika, a Midhat Kulo i Vanja Kenjić za članove Nadzornog odbora Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. I Nadzorni i Upravni odbor imenovani su privremeno, na period do 60 dana, odnosno do okončanja imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Vlada FBiH je danas donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odobra JP BH Telecom d.d. Sarajevo o imenovanju izvršnih direktora i to: Hamdo Katica za razvoj poslovanja i Bakir Ćelosmanović za pravne poslove i upravljanje organizacijom i ljudskim resursima. Istovremeno Vlada Federacije BiH je zadužila Nadzorni odbor BH Telecom d.d. Sarajevo da ponovo provede konkursne procedure za izbor i imenovanje izvršnih direktora za tehnologiju i razvoj servisa i za ekonomske finansijske poslove u BH Telecom d.d. Sarajevo, a do tada su na dužnosti v.d. direktora (na period do 60 dana) na ove pozicije imenovani Elvidin Kovač i Aida Štajnbauer.

Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim je imenovan privremeni Nadzorni odbor Kliničke bolnice Mostar u sastavu: Snježana Dropuljić (predsjednik), Saša Marić i Maja Ostojić (članovi). Privremeni Nadzorni odbor imenovan je na period do 60 dana, do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Danas je razriješen dosadašnji sastav i imenovano privremeno Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Za predsjednika Vijeća na period do 60 dana imenovana je Branka Lovrinović, a za članove Ivica Knezović, Anto Petrić, Sandra Vegar, Haša Begić, Alija Begović, Enes Karabeg, Bahrija Umihanić, Anka Rajić i Draško Krišto (predstavnici deset kantona) i Snježana Bondaruk ispred Federalnog ministarstva zdravstva.

Današnjom Odlukom Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju Elvedina Grabovice za vršioca dužnosti generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo do okončanja postupka izbora direktora Društva na period od četiri godine.

* * *
Nastavak 8. sjednice Vlade FBiH zakazan je za ponedjeljak, 30.5.2011.

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE