8. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.05.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 7. sjednice i Zapisnika 2. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o ličnom imenu
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
 10. Prijedlog uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala
 11. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011.godinu
 12. Analiza stanja i pravci daljeg razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 13. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na motornim vozilima sa Fedralnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu 
  2. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na motornim vozilima sa Fedralnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona 
  3. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila u vlasništvu Fedralnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
 1. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava "Drugi tekući rashodi-Terminali Federacije BiH" utvrđenih Proračunom Fedracije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Evropske investicijske banke po Projektu "Vodoopskrba i sanacija u FBiH" u skladu sa Nacionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu-Vodoopskrbna i odvodna infrastruktura u okviru programa IPA 2009
 3. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala
 4. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka dokapitalizacije u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz oblasti namjenske industrije za iznos sredstava dodjeljenih iz pasivnog podbilansa u 2010. i 2011.godini
 6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni
 7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele Koncesije za izgradnju HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni
 8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  5. Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2011.godinu
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na dionici Drivuša-Donja Gračanica
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar za zaključivanje sponzorskog aranžmana
 4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 5. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 6. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na posudbu putničkog motornog vozila Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I i II kvartal 2011.godine
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pozajmici brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hecegovine u 2010.godini, sa Prijedlogom odluke
 11. Izvještaj o procesu privatizacije IP "Krivaja"d.o.o Zavidovići sa pregledom trenutnog stanja
 12. Izvještaj o implemеntaciji programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005., 2006.,2007. i 2009.godine (stanje 31.12.2010.godine), sa Prijedlogom zaključaka
 13. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za I Kvartal (januar, februar, mart) 2011.godine
 14. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2010. godinu
 15. Izvještaj o radu ekspertne grupe i koordinacionog tijela za realizaciju projekta izrade kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova
 16. Informacija o stanju zakonske regulative koja reguliše interni premještaj državnih službenika i namještenika
 17. Informacija o Ј.P. Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
 18. Informacija o provedbi Projekta Regulatorne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
 19. Informacija o poduzetim aktivnostima na izradi Projekta "Velike nesreće u rudnicima - Procjena resursa i mogućnosti odgovora Centralnih jedinica za spasavanje", sa Prijedlogom zaključaka
 20. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za I-XII 2010.godine namjenjenih finansiranju Sektora željeznica, sa Prijedlogom zaključaka
 21. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na koridoru Vc" za period od 2008. do 2028.godine
 22. Informacija o realizaciji zaključaka sa 1.- 6. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 23. Informacija o problematici nezakonitog poslovanja privrednog društva "Petrol" d.o.o Ljubuški
 24. Informacija o kupovini zemljišta u Mostaru za izgradnju nove zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 25. Informacija o vlasništvu poslovnih prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb
 26. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 159/2011 od 7.03.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 27. Prijedlog načina i dinamike izmirenja obaveza za demobilizirane branioce
 28. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije - davanje saglasnosti
 29. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova Mittal Steel d.o.o Zenica
 30. Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo
 31. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 32. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine
 33. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 
 1. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
   1. dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-471/2011 od 09.05.2011.godine 
   2. dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-449/2011-SG od 06.05.2011.godine 
  2. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine 
   1. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-393/2011 od 19.04.2011.godine 
 1. Prijedlog zaključka u vezi sa finansijskim depozitima u komercijalnim bankama
 2. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka 2. Zaključka V broj:968/2010 od 02.12.2010.godine
 3. Informacija u vezi sa poslovnim prostorom u ulici Alipašina broj 14/L (raniji broj 12)
 4. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Telecom d.d. Sarajevo na Odluku o imenovanju izvršnog direktora za razvoj poslovanja 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Telecom d.d. Sarajevo na Odluku o imenovanju izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove i upravljanje organizacijom i ljudskim resursima 
  3. Prijedlog odluke o ponovnom provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa 
  4. Prijedlog odluke o ponovnom provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove 
 1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničke bolnice Mostar
 2. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog zaključka u vezi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d
 3. Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o izmjenama Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP "Krivaja" d.o.o Zavidovići
 4. Prijedlog za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE