15. sjednica Vlade Federacije BiH

Livno, 27.06.2007.
ONASA

SARAJEVO, 27. JUNI (ONASA)

Krajem ovog mjeseca ističe rok važenja certifikata koji se koriste kao platežno sredstvo u postupku otkupa stanova po osnovu stanarskog prava. Stoga je na današnjoj sjednici, održanoj u Livnu, Vlada FBiH utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, SAOPŠTENO JE IZ Ureda za informiranjue Vlade FBiH.

Predložene izmjene i dopune imaju za cilj stvaranje zakonskih preduslova za uspješno okončanje procesa privatizacije stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Izmjena se odnosi na produženje roka do 30. juna/lipnja 2009. godine kojim se propisuje važenje certifikata kao platežnog sredstva, jer do sada utvrđeni rok ističe, a privatizacija nije okončana. Za produženje roka postoji veliki interes građana i većeg broja pravnih osoba kod kojih je u toku procedura povrata i dodjele stanova, propisana Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

U skladu sa odredbom spomenutog zakona, ostavljena je mogućnost da jedna kategorija zaposlenika koji imaju stanarsko pravo, može izvršiti plaćanje cijene stana u certifikatima po osnovu potraživanja građana.

* * *
SARAJEVO, 27. JUNI (ONASA)

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici izjasnila o tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji je još 2005. godine poslan u parlamentarnu proceduru i u različitim tekstovima usvojen u dva doma Parlamenta Federacije BiH. Usaglašavanje teksta ovog zakona nije postignuto ni na Zajedničkoj komisiji oba parlamentarna doma.

Budući da Dom naroda Parlamenta FBiH, kao ni Vlada Federacije, nije usvojio tri amandmana koje je izglasao Predstavnički dom, (na čl. 45. i 46. i dodavanje novog čl.77a), Vlada FBiH donijela je danas četiri zaključka.

Premijer FBiH će, u skladu s ovlaštenjima iz člana 15. Ustava FBiH, sazvati zajedničku komisiju koju čini najviše deset članova iz svakog doma Parlamenta FBiH, koja će u roku od slijedećih deset dana, utvrditi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, prihvatljiv za oba doma. U radu zajedničke komisije će, u skladu sa svojim nadležnostima, učestvovati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada FBiH ostaje kod svog Prijedloga zakona koji je ranije utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru, a koji je Dom naroda usvojio.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da pripremi informaciju o stanju institucija u sektoru šumarstva, bilo da jesu ili da nisu uspostavljene u skladu sa Zakonom o šumama.

* * *
SARAJEVO, 27. JUNI (ONASA)

Vlada FBiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o pristupanju izradi strategije ekonomskog razvoja Federacije BiH i za koordinatora posla odredila ovo federalno ministarstvo.
Strategija bi obuhvatila projekte razvoja industrijske politike, malih i srednjih preduzeća, trgovine i tržišta, podsticaja izvoza i racionalizacije uvoza, te razvoja turizma u Federaciji BiH, kao i već pripremljene strategije u okviru pojedinih resora, pa su sukladno tome zadužena federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, poljoprivrede, vododprivrede i šumarstva i okoliša i turizma da pripreme materijalne i tehničke uvjete za izradu ovog dokumenta. Na osnovu njihovih pojedinačnih strategija, Federalno ministarstvo trgovine će, kao koordinator cjelokupnog posla, za Vladu pripremiti i za sljedeću sjednicu dostaviti Akcioni i finansijski plan izrade Strategije ekonomskog razvoja FBiH u skladu sa politikom Vlade FBiH.

* * *
SARAJEVO, 27. JUNI (ONASA)

Federalna vlada je, nakon rasprave, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva finansija o finansiranju Projekta “Rekonstrukcija puteva” iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i, u vezi s tim, donijela odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje ovog zajma i na zaključivanje Supsidijarnog ugovora za ovaj kredit između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Prethodno su na razgovorima u Londonu, održanim početkom juna ove godine, sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj usaglašeni svi dokumenti koji se odnose na ovaj kredit.

Riječ je o 75.000.000 eura, od čega se 45.000.000 eura odnosi na Federaciju BiH, za koliki će kreditni iznos Vlada zatražiti odobrenje Parlamenta FBiH. Osnovni razlog za donošenje ovih odluka je realizacija ciljeva Vlade FBiH u oblasti unaprjeđenja cestovne infrastrukture u FBiH jer bi se ovim kreditom omogućila rehabilitacija i rekonstrukcija već identifikovanih prioritetnih dionica u dužini od 454,47 km.
Inače, ovo je dio sredstava potrebnih za Projekat “Rehabilitacija magistralnih cesta u FBiH” koji bi se implementirao od ove do 2010.godine, a čija je vrijednost procijenjena na 100 miliona eura, s tim da je Evropska investiciona banka osigurala 50 miliona eura, za koje je Vlada dala svoju saglasnost. Ostatak sredstava osigurao bi se iz domaćih izvora, odnosno Budžeta FBiH i prihoda JP Direkcije cesta FBiH, a spremnost za učešće u ovom projektu izrazila je i Svjetska banka.

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE