7. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 11.05.2011.
Saopćenje o radu

 

PROGRAM RADA VLADE FBiH ZA 2011. GODINU

Program rada Vlade FBiH za 2011. godinu, usvojen na današnjoj sjednici u Mostaru, donosi se u trenutku kada se još ne zna kada će vlast na državnom nivou biti uspostavljena i ko će je činiti. Vijeće ministara vanjskih poslova Evropske unije u Briselu je 22.3.2011. godine donijelo je zaključke u kojima se jasno naznačava zabrinutost zbog neformiranja vlasti na svim nivoima u BiH, prvenstveno državnom, od kojih zavisi dalji napredak BiH prema Evropskoj uniji. Ministri vanjskih poslova Evropske unije jasno su ponovili svoje opredjeljenje ka evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, potvrđujući nedvosmislenu opredijeljenost teritorijalnom integritetu države kao suverene i jedinstvene zemlje.

U Programu rada Vlade FBiH za 2011. godinu, koji je zasnovan na Platformi koju su potpisale stranke koje čine parlamentarnu većinu, u kratkim crtama je prezentirana problematika u oblastima: okruženja, privatizacije, zapošljavanja, plaća, monetarno-kreditne i fiskalne politike, cijena i inflacije, robne razmjene s inozemstvom, stranih ulaganja, vanjskog duga, te ostvarenja i raspodjele bruto domaćeg proizvoda (GDP).

U 2010. godini Vlada FBiH usvojila je Strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2010. do 2020. godine. Na nivou Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je podržala dva veoma važna strateška dokumenta: Strategija razvoja BiH 2010-2014. i Strategija socijalne uključenosti Bosne i Hercegovine za period 2010-2014. godine. Pored ovih dokumenata, kao osnova za izradu Programa rada Vlade FBiH za 2011. godinu korišteni su i Akcioni planovi Vlade FBiH za implementaciju navedenih strateških dokumenata i pojedinačni programi rada federalnih ministarstava.

Vlada FBiH će rad u 2011. godini temeljiti na svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima. U skladu s tim, strateški pravci djelovanja Vlade biće usmjereni na reformu Ustava BiH, iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj uniji (Euroatlantske integracije), intenziviranje privrednog razvoja u uslovima ekonomske krize i zaustavljanje negativnih trendova s fokusom na privatizaciju i restrukturiranje preduzeća, povećanje investicija, posebno direktnih stranih ulaganja i izvoza, uz povećanje konkurentnosti privrede, povećanje zaposlenosti, rasterećenje privrede, smanjenje stope sive ekonomije, povećanje životnog standarda i smanjenje siromaštva, jačanje unutrašnje društvene stabilnosti FBiH, što će se postići prvenstveno jačanjem demokratskih odnosa, vladavinom prava, građanskim i vjerskim slobodama, jednakošću i ravnopravnošću naroda i građana, jačanjem mehanizama sigurnosti i zaštite građana, jačanjem državnih institucija i povjerenja građana, zatim borbom protiv korupcije i kriminala, osiguranjem socijalnih prava, poticajima mladim generacijama i dr.

I pored izuzetno teških uslova privređivanja, procjena je da će ključni makroekonomski pokazatelji razvoja u 2011. godini imati tendenciju blagog rasta. Na ovakav zaključak navode programi, projekti i aktivnosti federalnih ministarstava koji su predviđeni da se realizuju u 2011. godini.

Programom rada Vlade FBiH za 2011. godinu su, na više od sto strana, precizno obuhvaćene planirane aktivnosti svih federalnih ministarstava, a dokument će biti upućen Parlamentu FBiH na usvajanje.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRAVA NA
PRIJEVREMENU PENZIJU OSTVARENU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima, te ga uputila Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku. Zakon se odnosi na korisnike koji su to pravo stekli na osnovu uredbi Vlade FBiH o povoljnijem penzionisanju.

Novim zakonskim rješenjem se svima koji su povoljnije penzije ostvarili po osnovu odredaba tri uredbe, potvrđuje ostvareno pravo na starosnu penziju ostvarenu po tim propisima i to pravo nastavljaju i dalje koristiti.

Sredstva za ostvarivanje ovih prava i dalje će biti osiguravana na način kako je to urađeno u tri uredbe. Ova prava podliježu reviziji u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju, što će se dogoditi dan nakon njegove objave u “Službenim novinama FBiH”, prestaju da važe sve tri uredbe iz ove oblasti.

AMANDMAN NA PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, utvrdila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Amandman se odnosi na član 79. stav 2., odnosno na proceduru unosa podataka o novčanoj kazni i troškovima postupka u registar novčanih kazni. Prema predloženim izmjenama, "nakon što prekršajni nalog, ili rješenje o prekršaju postanu konačni/pravomoćni i izvršni, ovlašteni organ ili sud će izvršiti unos podataka o novčanoj kazni i troškovima postupka u registar novčanih kazni na način i po postupku koji utvrdi Federalno ministarstvo unutarnjih poslova."

Prema dosadašnjem rješenju, unos podataka vrši policija po postupku koji utvrdi Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

OČITOVANJE NA INICIJATIVE ZA TUMAČENJE PROPISA

Na zahtjev Samostalnog sindikata radnika nafte i petrokemije u FBiH, Zastupnički dom Parlamenta FBiH uputio je Vladi FBiH zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 113. stavak 3. Zakona o radu. Pitanje se odnosi na to primjenjuje li se Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u naftnom i petrokemijskom gospodarstvu u FBIH i nakon isteka godine dana od njegova stupanja na snagu.

Vlada je prihvatila stajalište Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da Zakon ostavlja slobodu socijalnim partnerima da sami i u suglasnosti odrede vrijeme trajanja kolektivnih ugovora i način njegove primjene nakon isteka vremena na koje su zaključeni. U slučaju da ugovorima to nije drugačije određeno, zaključeni kolektivni ugovori primjenjuju se i nakon roka na koji su zaključeni, odnosno sve do zaključenja novih ugovora.

Dakle, zakonske odredbe su jasne i inicijativa za autentičnim timačenjem je neutemeljena. Ujedno, pripremljen je Prednacrt novog zakona o radu, u čemu su sudjelovali i sindikati i poslodavci, pri čemu nisu istaknute nejasnoće u svezi primjene ove odredbe.

Na isti način Vlada se danas očitovala i o inicijativi Povjerenstva za koncesije FBiH koja se odnosi na autentično tumačenje Zakona o koncesijama FBiH.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Prema Programu, za implementiranje i uvođenje u prava neratnih invalida planirano je 1.031.399 konvertibilnih maraka. Kroz Transfer za odvikavanje od ovisnosti predviđeno je izdvajanje 180.000 KM, dok je 600.000 KM namijenjeno Savezu logoraša BiH i partnerskim sudionicima, odnosno Projektu provedbe Odluke MSP. Transfer za Hrvatsku udrugu logoraša Domovinskog rata u BiH iznosi 225.000 KM.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koju je danas donijela Vlada FBiH, obuhvaćeni su: Transfer za finansiranje studentskog standarda u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka, koliko iznose i Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa i Transfer za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkom radu od značaja za Federaciju. Ovim programom obuhvaćeni su, također, Transfer za finansiranje obrazovanja u iznosu od 1.107.135 KM, Transfer za usluge recenziranja udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje u iznosu od 200.000 KM, Transfer za Fond za studentske zajmove u iznosu od 490.000 KM i Transfer za oblast nauke od interesa za Federaciju u iznosu od 1.898.100 KM.

Danas usvojenim Programom precizno su utvrđeni opći, kao i posebni kriteriji za dodjelu sredstava svih tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

DVA ZAKONA OSTAJU U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI

Nastavljajući analizu zakona koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, Vlada FBiH danas je prihvatila očitovanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Iz nadležnosti ovog ministarstva u parlemantarnoj proceduri su Prijedlog zakona o zaštiti od buke i Nacrt zakona o zaštiti prirode. Oba ova dokumenta će, sukladno Planu rada vlade za sljedećih 100 dana i Planom Federalnog ministarstva za 2011. godinu, ostati u redovitoj proceduri u Parlamentu FBiH.

O DOGAĐAJIMA OD 7.4.2011. U MOSTARU

Vlada Federacije BIH danas je razmatrala u usvojila Informaciju federalnog ministra unutarnjih poslova Predraga Kurteša, koja se odnosi na događaje prije i tijekom održavanja njene 4. sjednice u Mostaru 7.4.2011. godine.

Danas su usvojene i predložene mjere za povećanje stepena sigurnosti objekta u ulici Ante Starčevića bb u Mostaru, čiju implementaciju treba da pripremi i Vladi predloži Kolegij Federalne vlade.

USVOJEN IZVJEŠTAJ GENDER CENTRA

Federalna vlada razmatrala je i usvojila Godišnje izvještaj o napretku za 2010. godinu - Praćenje provedbe Akcionog plana za uvođenje gender odgovornih budžeta u FBiH u pilot oblasti „Rad i zapošljavanje“. Usvojila je i preporuke nastale na osnovu analiza, te zadužila Koordinacionu grupu za provedbu Akcionog plana da te analize uključi u Opretivni plan za 2011. godinu.

Koordinaciona grupa će, zaključeno je, ovogodišnji Operativni plan prezentirati vodećim međunarodnim faktorima u BiH koji podržavaju inicijative za gender odgovorne budžete, a s ciljem ostvarivanja programske saradnje i osiguravanja donatorske podrške.

O PRIVREDNIM ŠTETAMA NASTALIM ZBOG SUKOBA U LIBIJI

Nakon što je danas prihvatila Izvještaj s prvog sastanka Radne grupe za sagledavanje štetnih posljedica po privredna društva koje su nastale i koje će nastati zbog sukoba u Libiji, Federalna vlada donijela je nekoliko zaključaka.

Zbog hitnosti i alarmantne situacije u privrednim društvima „Energoinvest" d.d. Sarajevo i „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo, s većinskim državnim vlasništvom, koja ne mogu da čekaju na konačan prijedlog mjera kao rezultat rada ove Radne grupe, predlaže se hitan zajednički sastanak predstavnika ovih kompanija, resornog federalnog ministra i premijera Federacije BiH. Potrebno je identificirati privredna društava sa područja FBiH koja su poslovala u Libiji kako bi se stekla prava slika o njihovom stanju. S tim u vezi, Radna grupa će od Privredne komora FBiH, Ambasade BiH u Libiji i ambasadora Ferhata Šete hitno tražiti dostavljanje ovih podataka. Sve ove aktivnosti su već u toku.

Od privrednih društava zatraženo je da Radnoj grupi također dostave potrebne podatke: potpisane, planirane i realizovane ugovore i njihove vrijednosti; fakturisana, a nenaplaćena sredstva; faze realizacije ugovorenih projekata; vrijednost opreme koja je ostala u Libiji (mehanizacija i stalna sredstva); primljeni avansi; broj povučenih radnika iz Libije i njihov trenutni status; neizmirene obaveze prema radnicima; prijedlog mjera za rješavanje novonastalog stanja. Vlada Federacije BiH će tražiti od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da učinini dostupnima dokumente u vezi sa sankcijama koje su uvedene od strane Evropske unije i Ujedinjenih naroda prema Libiji, te omogući njihovo pravno tumačenje ukoliko privredna društva koja su poslovala u ovoj zemlji za to iskažu potrebu.

EKONOMSKI POKAZATELJI ZA 2010. GODINU

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je pripremilo, a Vlada FBiH danas usvojila Pregled statističko-ekonomskih pokazatelja za 2010. godinu, za koji su korištene informacije nekoliko državnih i institucija oba bh. entiteta.

Kako se konstatira, oporavak gospodarstva u 2010. u odnosu na 2009. godinu, iako nevelik, nije pratilo i povećanje uposlenosti. Naime, dok je proizvodnja porasla za 4,2 posto, a bruto nacionalni dohodak 3,0 posto, uposlenih je bilo 0,4 posto manje nego u 2009. godini. Ako se posmatra broj prosječno zaposlenih na osnovu sata rada, smanjenje je 4,2 posto. Smanjenju broja uposlenih najviše su doprinijeli prerađivačka industrija, građevinarstvo i ugostiteljstvo. S druge strane, više uposlenih bilo je u ribarstvu, financijskom posredovanju, obrazovanju i državnoj upravi. Kada su prosječne plaće u pitanju, one su u 2010. u odnosu na godinu ranije u Federaciji BiH porasle za 1,55 posto, dok su u istom razdoblju u Republici Srpskoj smanjenje za 0,51 posto. Kada je riječ o uporednim pokazateljima, protekle godine je u RS zabilježen pad broje uposlenih za 5,5 posto.

Lani su u Federaciji BiH porasli i izvoz (28,51 posto) i uvoz (8,63 posto), te je i pokrivenost uvoza izvozom porasla s 44,94 posto na 53,47 posto. Ovo se pripisuje bržem gospodarskom oporavku zemalja uvoznica iz BiH, poput Njemačke, Italije i Austrije. Ukupno uzevši, FBiH je najviše izvozila u Hrvatsku i Srbiju, ali i najviše uvozila iz ovih zemalja.

Potrošačke cijene su lani, u odnosu na 2009. godinu, u Federaciji BiH zabilježile index 101,8.

U 2010. godini najveću vrijednost izravnih inozemnih ulaganja ostvarile su Švicarska i Turska, a najveći odliv registriran je u pravcu Austrije - 339,4 milijuna KM.

Na temelju ovih pokazatelja, nadležno Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će predložiti konkretne mjere za poboljšanje ukupnog ekonomskog stanja, a posebice kada je riječ o povećanju broja uposlenih.

INFORMACIJA O PRIORITETNIM POTREBAMA
ZA ODRŽIVI POVRATAK U SREBRENICU

Vlada FBiH je usvojila Informaciju o priortetnim potrebama za razvoj održivosti povratka u opštini Srebrenica, koju je pripremilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Na ovom području živi između devet i deset hiljada stanovnika, među kojima je oko 4.500 povratnika Bošnjaka. U ratnim razaranjima uništeno je ili oštećeno 6.440 stambenih objekata, a do sada ih je obnovljeno više od 2.900. Donirano je 97 montažnih kuća. Zahtjevi za obnovu stambenih jedinica koji još nisu razmatrani odnose se na 2.180 objekata. Planira se prioritetan nastavak rekonstrukcije jedanaest zgrada u Srebrenici.

Na ovom je području ratnim dejstvima oštećeno oko 90 posto infrastrukture, pa je njena obnova jedan od prioritetnih zadataka u narednom periodu. Od općeg su značaja i izgradnja sportske dvorane u centru grada, kao i uređenje gradskog trga.

Vlada je zadužila sva federalna ministarstva, uprave i ustanove da, u okviru svojih nadležnosti, iznađu mogućnosti za odobravanje sredstava i realizaciju projekata za pružanje podrške povratku i ekonomskom jačanju Srebrenice.

Radna grupa koju čine Desnica Radivojević, Adil Osmanović, Zukan Helez, Vjekoslav Čamber i Ramiz Mehaković zadužena je da iznađe mogućnosti za planiranje projekata koji bi, odlukom Vlade, mogli biti implementirani u najskorije vrijeme. Ova grupe ima obavezu da, do kraja mjeseca, pripremi i predloži mjere za pospješivanje povratak u RS, FBiH i Brčko Distrikt BiH. U narednih mjesec dana Vlada FBiH će posjetiti Srebrenicu.

PLAN POVRATKA, OBNOVE, GRADNJE I RAZVOJA ODRŽIVOG POVRATKA ZA 2011.

Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka, koji je danas usvojila Vlada Federacije BiH, prioritetni pravac djelovanja Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i dalje je povratak na područje Republike Srpske.

Na povratak u regiju Srebrenica (općine Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Milići, Bijeljina, Lopare, Šekovići, Ugljevik, Osmaci) čeka oko 6.811 porodica, odnosno 19.556 osoba, što čini 36 posto od ukupno re-registrovanih osoba na području Federacije BiH. Ova regija je i dalje u vrhu interesa za povratkom prioritetno zbog velikog broja raseljenih osoba, potreba za ulaganjem u infrastrukturu povratničkih zajednica i ulaganja u projekte zapošljavanja povratnika.

Kada je riječ o Gornjedrinjskoj regiji, koja obuhvata Foču, Višegrad, Rogaticu, Čajniče, Sokolac, Novo Goražde, Rudo, Kalinovik, Han-Pijesak i Pale, povratak čeka oko 3.265 porodica, odnosno 20 posto re-registrovanih u Federacije BiH. Povratak na ovo područja je ozbiljnije otpočeo 2001/02.godine, što je relativno kasno u odnosu na druga područja BIH. Jedan od uzroka za ovakvo stanje je i nedostatak projekata za stvaranje ekonomske egzistencije povratnika.

Puno je i onih koji žele da se vrate u istočnu Hercegovinu (Bileća, Gacko, Trebinje, Istočni Mostar, Berkovići, Ljubinje, Nevesinje). U skladu sa objavljenim Javnim pozivom izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u Federaciji BIH za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka i provedenim postupkom za odabir korisnika, a u cilju masovnijeg povratka, ovim ljudima treba prioritetno pružiti pomoć u obnovi i izgradnji stambenih jedinica.

Interes je izražen za povratak raseljenih osoba sa boravištem u FBiH u općine na području FBiH: Velika Kladuša, Usora, Bosansko Grahovo, Gradačac, Visoko, Pale/Prača, Bužim, Banovići, Livno, Kreševo, Bosanski Petrovac, Ljubuški, Tuzla, Cazin, Kalesija, Teočak, Čelić, Vogošća, Tešanj, Hadžići, Doboj Jug, Orašje, Sapna, Tomislavgrad, Grude, Breza, Kladanj, Trnovo, Posušje, Neum, Domaljevac/Šamac, Čitluk, Živinice, Doboj Istok, Ravno, Srebrenik, Široki Brijeg, Gračanica. Opće i posebne kriterije Javnog poziva izbjeglicama iz BIH i raseljenim osobama u Federaciji BIH ispunio je 331 aplikant, od toga raseljenih osoba je 68, povratnika 246 i izbjeglica 17.

Među aplikantima za povratak na područje općina Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Skender-Vakuf/Kneževo, Vukosavlje/Odžak, Šekovići, Čelinac, Istočna llidža/Kasindol, Sanski Most/Oštra Luka, Laktaši, Jajce/Jezero, Ribnik, Srbac, Istočno Novo Sarajevo/Lukavica, Gračanica/Petrovo, Istočni Drvar, Kostajnica, Gradačac/Pelagićevo, kriterije je ispunilo njih 107 (26 raseljenih, 79 povratnika i dvoje izbjeglica).

Čak 755 aplikanata ispunilo je kriterije za povratak raseljenih osoba s boravištem u FBiH u općine na području FBiH Sanski Most, Centar-Sarajevo, Ilidža, Novi Grad-Sarajevo, Stari Grad-Sarajevo, Fojnica, Maglaj, Vitez, Ilijaš, Kupres, Olovo, Kiseljak, Novo Sarajevo, Glamoč, Žepče, Drvar, Ključ, Lukavac.

Kada se radi o povratku raseljenih osoba sa boravištem u FBiH za općine na području RS (Bosanski Brod, Prnjavor, Pale, Šamac, Han-Pijesak, Kalinovik, Rudo, Modriča, Derventa, Ugljevik, Milići), kriterije iz Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka ispunilo je 450 aplikanata.

U cilju snažnije podrške povratku Hrvata i Bošnjaka i održivog povratka u posavske općine Odžak, Domaljevac/Šamac, Orašje, Šamac, Brod, Modriča, Vukosavlje, Doboj, Teslić i Derventa u 2011. godini, Federalno ministarstvo će implementirati više projekata pomoći kroz obnovu stambenih jedinica, izgradnju infrastrukture, zapošljavanje i samozapošljavanje povratnika.

ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH VIŠE OD 19 MILIONA KM

Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljene osobe i povratnike” utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Riječ je o ukupno 19.636.000 konvertibilnih maraka raspoređenih na šest programa.

Fondu za povratak Bosne i Hercegovine namijenjeno je 1.200.000 KM, dok je 6.000.000 KM predviđeno za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata, kao i objekata zajedničkog tipa stanovanja.

Kroz zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka s vladinim i nevladinim sektorom namjerava se implementirati 2.800.000 KM, a 8.536.00 KM u projekte održivog povratka.

Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni projekti, pravna i podrška otkupu stanova u Republici Srpskoj, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva, reintegracija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, te projekti saradnje s dijasporom bit će podržani sa 600.000 KM. Pola miliona KM namijenjeno je obilježavanju godišnjica i ukopu nevinih žrtava rata, kao i izgradnji spomen-obilježja na prostoru BiH.

Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu kriterija koji su sastavni dio danas usvojenog Programa.

POLITIKA ZA UNAPRJEĐENJE RANOG RASTA I RAZVOJA DJECE U FBIH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o Politici za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH. Cilj ovog projekta je da svakom djetetu osigura najbolji start u životu stvaranjem optimalnih uslova za njegovo odrastanje prema najvišim dostupnim standardima zajednice, bez obzira na sredinu iz koje potiče i njegove individualne mogućnosti. Posebna pažnja će, navodi se u Informaciji, biti usmjerena na potrebe socijalno isključene i vulnerabilne djece i njihove porodice.

Nadalje, ukupno socijalno-ekonomsko stanje države i visok procenat nezaposlenosti povlači porodice u siromaštvo, što ima direktni uticaj na zdravlje, rast i razvoj djece, veću učestalost odustajanja od školovanja, maloljetničku delinkvenciju, porast kriminaliteta i ostale socio-patološke oblike ponašanja djece i mladih. U FBiH se planiranje i izrada programa posvećenih brizi o djeci vodi sektorski i evidentan je nedostatak intersektorske koordinacije u tom djelovanju, što za posljedicu ima nedovoljno ispunjenje svih dječijih potreba. Kako bi se prešlo sa ovakvog pristupa na nove vidove višesektorske integracije i koordinacije i kako bi se poboljšao položaj djece, ključno je angažiranje svih raspoloživih resursa vladinog (na svim nivoima) i nevladinog sektora, porodice i pojedinca. Uključivanje svih segmenata društva podrazumijeva multidisciplinarni pristup u osmišljavanju akcija i mjera koje će biti usmjerene na poboljšanje položaja djeteta.

Iz tih razloga, Federacija BiH se odlučila za izradu integriranog dokumenta Politike za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u okviru koje su definirani vizija, izjava, načela politike, cilj i prioritetni pravci djelovanja. Prihvatajući ove pravce djelovanja za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH stvorene su pretpostavke i okvir za izradu strategije za ovu oblast.

SPONZORSKI ARANŽMAN

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, dala suglasnost na Odluku JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog saveza BiH.

Sponzorski aranžman, vrijedan 100.000 konvertibilnih maraka, odnosi se na održavanje Davis Cup mečeva reprezentacije BiH.

SAGLASNOST NA IZMJENE UGOVORA

Danas je Vlada FBiH dala saglasnost na Ugovor o izmjeni Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo.

Ujedno, federalni ministar prometa i komunikacija ovlašten je da, u ime Vlade FBiH, potpiše Ugovor o izmjeni Ugovora i, u saradnji sa strateškim partnerom (Turkish Hava Yollari), usaglasi i pripremi izmjene i dopune akata kojima se realizuje provođenje Odluke.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je danas za članove Foruma za razvoj i promociju poduzetništva u BiH imenovala, ispred Federalnog ministarstva razvoja i poduzetništva, ministra Sanjina Halimovića, i tajnika ovog ministarstva Jozu Bejića.

Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost Vlada FBiH danas je imenovala Nedžada Ibrišimovića, koji će tu dužnost obavljati do isteka mandata ovog organa. Odluka je donešena na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta pošto je dosadašnji predsjednik Hadžem Hajdarević razriješen sa ove funkcije zbog imenovanja za poslanika u Skupštinu Kantona Sarajevo.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuju uslovi i kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kandidati za ove pozicije, pored općih, moraju ispunjavati i posebne uvjete: najmanje univerzitetska diplomu VII stepena, trogodišnje radno iskustvo u oblasti javnih finansija, profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Danas je doneseno Rješenje o obrazovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Predsjednik Komisije je Dobrica Jonjić, a članovi Zehra Novo-Omanović, Veselinka Marjanović, Snježana Bodnaruk i Mate Lončar.

Venan Hadžiselimović danas je imenovan za privremenog člana Nadzornog odbora „Energopetrola“ d.d. Sarajevo. Imenovanje se odnosi na period do 60 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor članova Nadzornog odbora na period od četiri godine.

Iste odredbe odnose se i na imenovanje Safeta Berbića za privremenog člana Nadzornog odbora „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica. Vlada je donijela i Odluku kojom Mirka Bošnjaka ovlašćuje da sljedeću godinu dana u svojstvu punomoćnika zastupa Federaciju BiH na skupštinama „ArcelorMittala“.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.00 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE