7. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 11.05.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
2.   Program rada Vlade Federacije BiH za 2011. godinu
3.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta
a)   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu pravde
b)   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu trgovine
c)   saglasnost za novo upošljavanje u Federalnom tužilaštvu
d)   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za statistiku
e)   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Fedralnom ministarstvu prometa i komunikacija
4.   Prijedlog mišljenja na Inicijativu za autentično tumačenje člana 113. stav 3. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03) koju je podnio Samostalni sindikat radnika nafte i petrohemije u Federaciji BiH
5.   Pijedlog mišljenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine
6.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
7.   Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom i Prijedlog rješenja o obrazovanju komisije 
8.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnog ministrastva obrazovanja i nauke 
9.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom tužilaštvu
10.   Očitovanje o zakonima u parlamentarnoj proceduri
11.   Sigurnosno interesantni događaji od 07.04.2011. godine, prije i u vrijeme održavanja 4. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, Informacija , s Prijedlogom mjera
12.   Godišnji izvještaj o napretku za 2010. godinu praćenja provedbe Akcionog plana za uvođenje gender budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010-2012 u pilot oblasti "Rad i zapošljavanje", s Prijedlogom zaključaka
13.   Izvještaj o radu odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak Federacije Bosne i Hercegovine za period januar, februar i mart 2011. godine, s prilozima.
14.   Izvještaj sa prvog sastanka Radne grupe za sagledavanje štetnih posljedica po privredna društva koje su nastale i koje će nastati zbog sukoba u Libije, s Prijedlogom zaključka.
15.   Zahtjev za očitovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u svezi isplate jubilarne nagrade po osnovu Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave u sudske vlasti
16.   Pregled statističko-ekonomskih pokazatelja za 2010. godinu, s Prijedlogom zaključaka
17.   Informacija o prioritetnim potrebama za razvoj održivosti povratka u Opštini Srebrenica, s Prijedlogom zaključka
18.   Prijedlog za imenovanje članova Foruma za razvoj i promociju poduzetništva u Bosni i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
19.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
20.   Prijedlog rješenja o obrazovanju Povjerenstva za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
21.   Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:331/2011 od 18.04.2011. godine
22.   Zahtjev za izmjenu Zaključka V.broj 353/2011 od 25.04.2011.godine
23.   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost
24.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji   
a)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-387/2011-SG od 19.04.2011. god. 
b)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-388/2011-SG od 19.04.2011. god. 
25.   Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2011. godinu, s Prijedlogom zaključkaka
26.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
27.   Izvještaj o implementaciji Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju za prvo tromjesečje 2011. godine
28.   Informacija Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine , s Prijedlogom zaključka
29.   Informacija o realizaciji zaključaka sa 1.-6. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
30.   Informacija o pregovorima sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH
31.   Prijedlog Amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine
32.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjeni Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo
33.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Društva JP BH Telecom d.d. Sarajevo za zaključivanje sponzorskog aranžmana
34.   Izvještaj Radne grupe s Prednacrtom zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima
35.   Prijedlog rješenja o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za člana Nadzornog odbora "Energopetrol" d.d. Sarajevo 
36.   Prijedlog rješenja o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o.
37.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije BiH na skupštinama privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE