6. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 05.05.2011.
Saopćenje o radu

O STATUSU ZAKONA U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI

U današnjem nastavku 6. sjednice u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je razmatarala status zakona koji su u parlamentarnoj proceduri, a čiji su obrađivači Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo zdravstva.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, zaključeno je da se iz parlamentarne procedure povuku Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, jer je Programom rada ovog ministarstva za 2011. godinu planirano donošenje novih, a umjesto već povučenog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Vladi FBiH će biti dostavljen tekst novog u formi Prednacrta. Također se iz parlamentarne procedure povlači i Prijedlog zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem, čiji su predlagači Klub poslanika SDA i Klub poslanika Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Istovremeno je odlučeno da u parlamentarnoj proceduri ostanu Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu i Prijedlog zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obaveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, dok tekst Prijedloga zakona o zaštiti porodice s djecom i Prijedlog zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti treba usaglasiti s dostavljenim primjedbama i mišljenjima resornih kantonalnih ministarstava.

Iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva u parlamentarnoj proceduri ostaju Nacrt zakona o stomatološkoj djelatnosti, Nacrt zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, dok će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu biti povučen radi usaglašavanja sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

PRIHVAĆENO KREDITNO ZADUŽENJE

Današnjom Odlukom je Federalna vlada prihvatila, te uputila Parlamentu FBiH na konačno usvajanje, zaduženje po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realiziranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora - dodatno financiranje.

Na ovaj način prihvaćeno je zaduženje Federacije BiH od 5,8 milijuna dolara, što predstavlja 57,14 posto ukupnog iznosa kredita za BiH. Primarni cilj ovog projekta je jačanje zdravstvenog sektora putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite uvođenjem obiteljske medicine, kao i jačanje procesa donošenja politike putem razvitka i primjene sustava monitoringa i evaluacije učinka zdravstvenog sektora.

PREDLOŽITI NAČIN RJEŠAVANJA SPORA

Usvojivši danas Informaciju u svezi izjašnjenja i stajališta za postupanje u parnicama po tužbama Jugobanke A.D. Beograd, Vlada FBiH zadužila je Federalno pravobraniteljstvo da, kao ovlašteni zastupnik Federacije BiH u ovom postupku, a u suradnji s ovlaštenim zastupnikom tužitelja, predloži način rješavanja spora protiv tužene FBiH.

Federalno ministarstvo financija dužno je provesti sve aktivnosti iz vlastite nadležnosti radi utvrđivanja pojedinačnih prava i obveza FBiH, a Agencija za bankarstvo FBiH treba utvrditi jesu li navedena jamstva po osnovu inokredita pripala Union banci d.d. Sarajevo na temelju diobene bilance.

Inače, u Federalno ministarstvo financija su 2009. godine stigle tužbe Jugobanke A.D. Beograd u stečaju protiv Federacije BiH u svezi potraživanja po odobrenim kreditima i izdatih garancija za nekoliko poduzeća s teritorija Federacije BiH.

TROMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

U prvom ovogodišnjem tromjesečju su prihodi i primitci Proračuna FBiH iznosili 271,4 milijuna konvertibilnih maraka, što je 15 posto manje od plana prema Odluci o privremenom financiranju. U odnosu na isto razdoblje 2010. godine, smanjenje je

38 posto, ali je to rezultat prošlogodišnje treće tranše po aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom od 180,4 milijuna KM.

Istodobno, poređenje poreznih i neporeznih prihoda pokazuje kako su ovogodišnji deset posto, odnosno 23,7 milijuna KM veći nego u 2010. godini.

Ukupni rashodi i izdatci u prva tri mjeseca 2011. godine iznosili su 213,5 milijuna KM. U odnosu na plan za prvi ovogodišnji kvartal, to predstavlja realizacija od 67 posto. U poređenju s prva tri mjeseca 2010. godine, ukupni rashodi su manji za 86,9 milijuna KM, odnosno za 29 posto.

O POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ NADLEŽNOSTI FMERI

Usvajajući danas Preliminarni izvještaj o poslovanju privrednih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH zadužila je ovo ministarstvo da u roku od 30 dana formira grupu za izradu plana rekonstrukcije, održivosti i razvoja privrede i industrije u FBiH i dostavi joj prijedlog rješenja na saglasnost, zajedno sa zadacima i rokovima za izradu. Istovremeno, privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2010. godini su obavezna da u roku od 45 dana naprave sanacioni plan, kako bi ga upravljačke strukture razmotrile i usvojile, te postupile u skladu s njim.

Vlada FBiH konstatovala je da je, nakon početnih pozitivnih rezultata postojanja i rada Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, došlo do zastoja koji može imati negativne posljedice na cjelokupan Koncern. Stoga je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, nadzorne odbore i uprave Koncerna i rudnika da ulože dodatne napore da svi segmenti Koncerna profukcionišu u potpunosti. Koncern je zadužen da napravi petogodišnji plan razvoja.

Ministarstvo je, također, dužno da najdalje za 20 dana pripremi cjelovitu analizu stanja u namjenskoj industriji s pravcima daljeg djelovanja i informiše Vladu, kao i analizira mogućnost kreditnog zaduženja FBiH u svrhu održivosti, restrukturiranja i razvoja privrede i industrije, uključujući procjene o mogućoj visinu zaduženja.

Od Agencije za privatizaciju u FBiH zatraženo je da u roku od 20 dana utvrdi listu i procijeni vrijednost koja će se ostvariti prodajom državnog kapitala u privrednim društvima u kojima FBiH nema većinski upravljački paket i u kojima u posljednjih nekoliko godina nije ostvarila nikakav prihod od dobiti. Resorno ministarstvo će analizirati rad upravljačkih struktura u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, predložiti adekvatne mjere i okončati rad Radne grupe na izradi Akcionog plana za uvezivanje radnog staža, te sve to prezentovati Vladi.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo je da pristupi izradi zakona o građenju za projekte od općeg interesa za FBiH radi ubrzanja procedure izdavanja dozvola za građenje ovakvih objekata, kao i izradi izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju u FBiH, čime bi se stekli uvjeti za građenje takvih objekata do donošenja novog prostornog plana. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je za iniciranje izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH, čime će biti ukinuti eliminatorni uvjeti plaćanja doprinosa i poreza u svrhu omogućavanja učestvovanja na javnim tenderima za sva privredna društva u FBiH. Ovo ministarstvo treba i da pripremi Zakon o obaveznoj multilaternoj kompenzaciji u FBiH na osnovu kojeg će se izvršiti poravnanje unutrašnjeg duga između privrednih društava i nakon toga utvrditi njegova stvarna vrijednost.

Zaduženi su Federalno ministarstvo zdravstva i Federalna porezna uprava da u roku od 20 dana izvrše procjenu dugova za neuplaćene doprinose za zdravstvo koje imaju privredna društva i da predlože mjere i načine za otpisivanje dugova za usluge koji nisu izvršene i način redovnije naplate redovnih obaveza zdravstvene zaštite.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija dužni su u roku od 15 dana obaviti razgovore sa Udruženjem banaka u svrhu iznalaženja rješenja za omogućavanje revolvinga kredita privrednim društvima kojima su neophodni za očuvanje održivosti proizvodnje i radnih mjesta.

REALIZACIJA KREDITA EIB i EBRD ZA CESTE NA KORIDORU Vc

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice ("Lotovi"), i to Lot 1: Svilaj na rijeci Savi (veza na Koridor X) - Doboj Jug - 64 km, Lot 2: Doboj Jug - Sarajevo Jug (Tarčin) - 150 km, Lot 3: Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever - 58 km, Lot 4: Mostar Sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom - 68 km. Implementacija izgradnje je na entitetskom nivou.

Sredstvima kredita Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), čiju je realizaciju danas razmatrala Vlada FBiH, finansiraju se četiri nove dionice unutar četiri navedena "Lota", koje je Vlada FBiH označila visokoprioritetnim i to: Drivuša - Kakanj (15,2 km), Vlakovo - Tarčin, (20 km), Počitelj - Bijača (južna granica sa Hrvatskom - 20 km) i Odžak - Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom - 10 km). Završetak radova planiran je do kraja 2014. godine, kada će ukupna izgrađena dužina Koridora Vc u Federaciji BiH biti oko 125 km.

Do sada je završena izgradnja 37 km duge dionice autoceste u Lotu 2 sjeverno od Sarajeva (Jošanica - Kakanj), dok je dio Koridora Vc, u dužini od osam kilometara (Sarajevska obilaznica) u izgradnji, s rokom završetka do kraja 2014. godine.

Dio izgradnje Koridora je, također, Zenička obilaznica koja će biti finansirana dijelom iz Kuvajtskog investicionog fonda (30 miliona eura). Kao rezultat angažovanja međunarodnih finansijskih organizacija od strane Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, a u cilju finansiranja njihove izgradnje, do danas su potpisana dva ugovora o zajmu: jedan sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona eura za dionice Kakanj - Drivuša (60 miliona eura), Vlakovo - Tarčin (60 miliona eura), Počitelj - Bijača i Svilaj - Odžak (60 miliona eura), a drugi sa EIB-om u iznosu od 75 miliona eura za dionicu Kakanj - Drivuša. Sa istom bankom biće potpisana još dva ugovora: prvi u vrijednosti 166 miliona eura za dionice Vlakovo - Tarčin i Svilaj - Odžak, a drugi od 60 miliona eura za dionicu Počitelj - Bijača (nakon definisanja konačne lokacije mosta u Počitelju).

O TRANSFERIMA ZA RTV FBiH

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija podnijelo je danas izvješća o implementiranju sredstava Transfera za RTV FBiH za 2009. i 2010. godinu.

Ovom ministarstvu je Proračunom za 2009. godinu za ovaj transfer bila odobrena 382.001 konvertibilna marka. Sredstva su RTV-u prebačena 30.12.2009. godine na osnovu Odluke o davanju suglasnosti za sufinanciranje programa nabavke i montaže emisione opreme za potrebe poboljšanja i proširenja pokrivenosti signalom po općinama i lokacijama. Nakon što izvješće o utrošku ovih sredstava usvoji Upravni odbor RTV FBiH, ono će biti dostavljeno Vladi na razmatranje i usvajanje.

Isti iznos za ovaj transfer bio je i u 2010. godini, a sredstva su usmjerena za sufinanciranje nabavke digitalne opreme za potrebe prve faze digitalizacije produkcije Studija D RTV FBiH. Sredstva su prebačena 22.9.2010. godine, a u tijeku je realiziranje postupka javne nabave ove opreme.

KONTROLA PROMETA NAFTNIH DERIVATA NA BENZINSKIM PUMPAMA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o aktivnostima u vezi okončanja implementacije Projekta informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u FBiH. Konstatovano je da su ugradnjom mjernih uređaja na benzinskim pumpama stvorene pretpostavke za izradu cjelovitijeg i preciznijeg Bilansa energetskih potreba Federacije BiH na osnovu svakodnevnog elektronskog praćenja komercijalnih zaliha na benzinskim pumpama, za smanjenje evazije u maloprodaji naftnih derivata i za povećanje priliva javnih prihoda, sprječavanje nelojalne konkurencije, onemogućavanje zloupotreba u prometu naftnih derivata uz efikasniju i racionalniju kontrolu nadležnih inspekcija (sistem alarma na mjernim uređajima automatski obavještava Federalno ministarstvo o uočenim nepravilnostima, odnosno zloupotrebama u funkcionisanju mjernih uređaja).

Pored toga, uvođenje mjernih uređaja na benzinskim pumpama, zajedno s uvođenjem fiskalnih kasa, omogućit će kompariranje podataka iz obje baze podataka i dobijanje odgovarajućih parametara za mjerenje finansijskih efekata. To će omogućiti sagledavanje krajnje potrošnje naftnih derivata u Federaciji BiH, kao i tačnije izračunavanje koeficijenta za raspodjelu prihoda po ovom osnovu između entiteta i Brčko Distrikta BiH.

U narednom periodu bit će intenzivnije aktivnosti nadležnih inspekcijskih organa (Zavoda za mjeriteljstvo FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove) koji će, s obzirom na broj pumpi (630) u FBiH, morati uložiti velike napore i vrijeme radi provjere usklađenosti ugrađenih mjernih uredaja sa uslovima propisanim Pravilnikom čije su izmjene i dopune u toku usvajanja.

Zbog značaja ovog Projekta (krajnji rok implementacije je 10.6.2011. godine), Vlada je usvojila zaključak da se kroz rebalans Budžeta osiguraju dodatna sredstva u ovu svrhu.

KONTROLA KUPOPRODAJNIH UGOVORA

Vlada FBiH je danas razmatrala jedno izvješće i dvije informacije Agencije za privatizaciju u FBiH (APF).

Povodom Izvješća o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2010. godine, Federalna vlada obvezala je APF da u postupku kontrole pravodobno poduzima sve potrebite aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Izvješća o kontrolama izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora APF će dostavljati Vladi FBiH.

Prilikom rasprave o Informaciji o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivne podbilance, Agencija je zadužena da iskoristi sve redovite i izvanredne pravne lijekove pred sudovima u državama nastalim raspadom bivše SFRJ kako bi se mogli pokrenuti sporovi pred međunarodnim sudovima (Bruxelles, Paris, Strasbourg).

Ovu informaciju Agencija će dostaviti Vijeću ministara i Ministarstvu financija i trezora BiH, a dužna je pravodobno poduzimatime sve nužne aktivnosti, pratiti i redovito izvješćivati Vladu FBiH o stanju spisa po sporovima pred nadležnim sudovima u ex SFRJ.

Vlada FBiH je razmatrala i Informaciju o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju sa stanjem na dan 31.12.2010. godine u tekstu koji je usvojio njezin Upravni odbor i zadužila Agenciju da o stanju ovih predmeta redovito informira Vladu.

PLAN POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVLJANJA
KATASTRA NEKRETNINA ZA 2011. GODINU

Vlada FBiH je usvojila Plan poslova premijera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2011. godinu koji je predložila Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Planom je predviđen dovršetak premjera i digitalizacije u općinama Jajce, Maglaj i Posušje, dovršetak komasacije u Odžaku, Orašju i Livnu i obnova geodetske mreže gradskih dijelova u općinama Čelić, Gračanica, Gradačac, Srebrenik i Teočak.

Planiran je i dovršetak geodetske mreže u Sarajevu i njena obnova u općinama Drvar, Stolac i Široki Brijeg, odnosno Ćelić, Sapna, Srebrenik i Tešanj, kao i reambulacija građevinskog rejona u Goraždu. Plan, također, predviđa pretvaranje katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik za dijelove 30 općina u Federaciji BiH.

U finansiranju ovih poslova djelimično bi učestvovali kantoni i općine na čijem se području vrše ovi poslovi, a u slučaju da neka od općina ne osigura predviđena sredstva, Federalna uprava je ovlaštena da to realizuje u nekoj drugoj općini.

PROMIJENITI ZAKON O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva unutarnjih poslova o Zakonu o prijevozu opasnih materija, te zadužila federalnog ministra da joj dostavi Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu ovog zakona. Povjerenstvo će činiti dva predstavnika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, te po jedan predstavnik Federalne uprave policije, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Razlog što sadašnji Zakon o prijevozu opasnih materija, preuzet od bivše SFRJ, treba mijenjati jeste njegova neusuglašenost s propisima Europske unije, unutarnjom organizacijom FBiH i Zakonom o prekršajima FBiH.

O RASPODJELI TEKUĆIH TRANSFERA FMERI U PROŠLOJ GODINI

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kriterijima i potkriterijima za raspodjelu i utrošku sredstava Tekući grantovi - „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" dodijeljenih iz Budžeta FBiH za 2010. godinu. Sredstva u iznosu od 13.825.162 konvertibilne marke dodijeljena su za 58 korisnika, a do sačinjavanja Izvještaja samo njih 37 je dostavilo izvještaje o utrošku, te je poslana urgencija o

potrebi dostavljanja izvještaja onima koji to nisu učinili do sada.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o provođenju nadzora u toku 2010. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine i zaključila da je potrebno pripremiti izmjene i dopune ovog zakona.

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalna porezna uprava zaduženi su da nastave sa započetim aktivnostima u cilju regulisanja svih spornih pitanja nastalih u praktičnoj primjeni Zakona, a koje će omogućiti rudnicima kontinuitet u poslovanju.

PONAVLJANJE TENDERSKE PROCEDURE

Federalna vlada danas se upoznala s dosadašnjim aktivnostima na uvođenju zatvorenog sustava naplate cestarine na izgrađenim dionicama autoceste.

Vlada je utvrdila kako će ponavljanje tenderske procedure imati bitne negativne financijske posljedice po JP Autoceste FBiH zbog nemogućnosti naplate cestarine kao javnog prihoda, te zadužila ovo poduzeće na ponavljanje tenderske procedure sukladno Rješenju Ureda za razmatranje žalbi od 3.3.2011. godine. JP Autoceste FBiH će, po okončanju tenderske procedure, u najkraćem mogućem roku, uspostaviti i u funkciju pustiti zatvoreni sustav naplate cestarine na izgrađenim dionicama autoceste.

O SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija prezentiralo je Vladi FBiH Informaciju o stanju sigurnosti u željezničkom prometu u protekloj godini. Zabilježeno je 648 takozvanih izvanrednih događaja, što je za 178 slučajeva, odnosno 37 posto više nego u 2009. godini. U to je ubrojano sedam udesa i 37 nezgoda. Smrtno je stradalo 15 ljudi, a u svim slučajevima uzrok je nepažnja trećih osoba. Lani je sedam osoba povrijeđeno u željezničkim nezgodama.

Nakon rasprave, Vlada je od Uprave JP Željeznice FBiH tražila pojačanu kontrolu primjene prometno-tehničkih propisa u oblasti infrastrukture i operacija.

KONTROLA ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA
IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Informacija o kontroli zakonitosti korištrenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koju je danas razmatrala Vlada FBiH, biće dostavljena predsjedniku i dopredsjednicima FBiH, te uredima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu.

Data je saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da, u cilju povećanja efikasnosti procesa kontrole zakonitosti, preduzme potrebne mjere na izmjeni Zakona, kao i za usklađivanje podzakonskih akata sa postojećim zakonima. Također je data saglasnost resornom ministru da predloži predsjedniku FBiH donošenje Odluke o raspuštanju postojećeg tima za koordinaciju revizije, te da te poslove vrši komisija za podršku reviziji koju će imenovati resorni ministar. Isto tako, data je podrška resornom ministru da odmah pristupi izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Ministarstvu, koje će obezbijediti da poslovi realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite budu prioritetni, kao i da se omogući, po potrebi, preraspodjela uposlenika na poslove provođenja Zakona.

Ministru je data i podrška da preduzme sve zakonske mjere na utvrđivanju odgovornosti državnih službenika i namještenika koji su u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze odbijali postupati po nalozima revizorskih timova i nisu u propisanom roku izdali uvjerenja na za to propisanim obrascima, kao i da za općinske službe koje odbijaju dostaviti predmete korisnika prava zatraži asistenciju policijskih organa, te da protiv odgovornih osoba preduzme druge zakonom propisane mjere.

Vlada je zadužila mendžament Instituta za medicinsko vještačenje da je informiše o broju predmeta koje je resorno ministarstvo dostavilo na ocjenu, te da u planu rada za 2011. godinu obezbijedi prioritetno rješavanje svih predmeta koji

budu dostavljeni na osnovu Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

O RASPOLOŽIVIM STANOVIMA FEDERALNOG ZAVODA ZA GEOLOGIJU

U danas razmatranoj Informaciji Federalnog zavoda za geologiju, navodi se da ova institucija trenutno raspolaže sa sedam stanova za koje je podnesen zahtjev za povrat, od čega je Zavodu vraćeno pet, dok se za dva još vodi postupak. Vlada FBiH je zaključila da stanovima koji su, rješenjem nadležnog organa na temelju Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, vraćeni Zavodu, raspolaže Zavod i da će ih dodijeljivati u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, koji je dužan donijeti direktor Zavoda.

Nakon dodjele stanova, zahtjeve za njihovu kupovinu će, u ime Zavoda, obrađivati i rješavati Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, s obzirom na to da će se dio sredstava ostvarenih na ovaj način uplaćivati na poseban račun Budžeta FBiH, dok će ugovore o kupoprodaji stanova zaključivati direktor Zavoda.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH donijela rješenja o nominovanju za razrješenje dosadašnjih, te o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u sastavu Anto Krešić (predsjednik), Zoran Zekić, Ivan Tabak, Eso Pobrić, Damir Leko i Dragi Žujo. Oni su imenovani na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka imenovanja članova Nadzornog odbora na osnovu konkursne procedure koju će provesti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Izmijenjeno je Rješenje o imenovanju Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpeks" d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju, tako da su u ovo tijelo imenovani Anto Petrić, Edim Kasumović i Samir Selimović.

Danas je Vlada imenovala petočlanu Ekspertnu radnu grupu za utvrđivanje obaveza u vezi sa zahtjevima ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca za isplatu razlike lične i porodične invalidnine za period od 1.1.2009. do 28.2.2010. godine. Zadatak je ove grupe da, u roku od osam dana, a u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima, definira i utvrdi eventualne obaveze u vezi sa ovim zahtjevima i o tim pitanjima sačinjenu informaciju dostavi Vladi FBiH.

Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u njeno ime, provede postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Današnjim Rješenjem Vlada FBiH je imenovala Zehru Novo-Omanović za predsjednicu, a Enisu Teskeredžić, Gordanu Vojvodić, Kubata Eshera i Ivan Matešića za članove Radne grupe za izradu Prijedloga zakona bi obuhvatio sve uredbe koje reguliraju povoljnije penzionisanje.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.50 sati.

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE