6. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.05.2011.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA I O AGENCIJI ZA BANKARSTVO

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i Zakona o Agenciji za bankarstvo i uputila ih u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Riječ je o usaglašavanju odredbi postojećih sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i sa Strategijom i Akcionim planom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini za period 2009.-2013. godine, kojima su definirane obaveze entiteta.

Na ovaj način stvara se pravni osnov i Agenciji za bankarstvo da, u skladu sa Akcionim planom, izvrši usaglašavanje odredbi ili donošenje novih odluka o minimalnim standardima i aktivnostima banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i stvara ambijent u kojem će i obveznicima na provođenju zakona (bankarskim, MKO i lizing društvima) i Agenciji biti omogućen kvalitetniji rad.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Predložene izmjene i dopune Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koje su, na današnjoj sjednici Vlade FBiH, utvrđene i u parlamentarnu proceduru u formi Prijedloga upućene po hitnom postupku, rezultat su usklađivanja sa Presudom Ustavnog suda FBiH od 15.12.2009. godine.

Izmjene i dopune, o kojima se izjasnio i Savez općina i gradova Federacije BiH, odnose se na odredbe o obavezi u pogledu obezbjeđivanja zamjenskih stanova.

PRIVREMENI ČLANOVI NADZORNIH ODBORA

Federalna vlada danas je donijela rješenja o predlaganju za privremeno imenovanje na pozicije šest članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, do okončanja konkursne procedure za izbor ovih članova. Predloženi su Izudin Kapetanović, Enver Agić, Jakub Dinarević, Kemal Sikirić, Bahrija Šarić i Sanel Buljubašić.

Isto je, i iz istih razloga, učinjeno i kada je u pitanju pet privremenih članova Nadzornog odbora privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo. Riječ je o Rifatu Fetiću, Hermedinu Zorniću, Dževadu Haznadaru, Milanu Dmitroviću i Zvonku Šušnjaru.

POMOĆ ORGANIZACIJI SVJETSKOG PRVENSTVA

Na prijedlog Federalnog  ministarstva kulture i sporta, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom sa 100.000 konvertibilnih maraka pomaže organizaciju Svjetskog prvenstva u kuglanju, koje 18. ovog mjesaca počinje u  sarajevskoj “Zetri”.

Inače, Federalno ministarstvo je već ranije pomoglo organizaciju ovog svjetskog sportskog skupa s 50.000 KM.

Uredba o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru
politike u postupku izrade akata koje donosi i usvaja Vlada FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, nakon prethodno obavljene rasprave o prijedlogu, donijela Uredbu o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politika u postupku izrade akata koje donosi i usvaja Vlada Federacije BiH.

Ovim aktom se definišu metode za pripremu, procjenu utjecaja i odabir politika kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava u postupku pripreme akata koje donosi i usvaja Vlada FBiH, a čija priprema proizilazi iz godišnjeg programa rada Federalne vlade ili zaključaka Federalnog parlamenta. Obaveza primjene Uredbe odnosi se na sve organizacione jedinice i sve zaposlene u federalnim ministarstvima koji će, u tu svrhu, koristiti Priručnik za izradu javnih politika.

O TUMAČENJU ZAKONA

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju, a koje se odnose na Zaštitni fond Federacije BiH.

U obrazloženju ovakvog stava se ističe da je riječ o odredbama koje nisu dovoljno normirane i zahtijevaju preciziranje i doradu, pa je Federalno ministarstvo finansija odlučilo da uskoro na nov način pristupi regulisanju ovih pitanja, te prema tome predloži izmjene i dopune postojećih zakona.

Danas je, također, razmatrana Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja članova 7., 8. i 12. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, koju je uputio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, po zahtjevu sarajevske općine Novi Grad.

Vlada FBiH je uvažila stajalište Federalnog ministarstva prostornog uređenja da se zahtjev ove općine, koji se odnosi na rješavanje konkretnih 12 pitanja, odnosno pravnih situacija, ne može tretirati kao inicijativa za autentično tumačenje zakona.

Inače, Vlada FBiH smatra da su odredbe Zakona potpuno precizne i jasne, a osim toga, u svim postupcima nakon provođenja radnji davaoca stana na korištenje, osigurana je sudska zaštita u slučaju eventualnih grešaka u provođenju zakona, pa nema potrebe za autentičnim tumačenjem njegovih odredbi.

IZMJENE UREDBE O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I BRZIH CESTA

Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta, radi utvrđivanja naknade za korištenje autoceste na dionici Sarajevo - Kakanj.

Ova naknada za vozila klase 1 iznosi dvije konvertibilne marke, za klasu 2 - 4,5 KM, klasu 3 - sedam KM i za klasu 4 - devet KM.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PROSTORNOJ OSNOVI

Vlada Federacije BiH je danas utvrdila Prijedlog odluke o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH za period od 2008. do 2028. godine.

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, Prostornu osnovu, na prijedlog Vlade, donosi Federalni parlament.

Prostorna osnova predstavlja sastavni dio Prostornog plana Federacije BiH za naznačeni period.

Kako je obrazloženo, posebna pažnja je posvećena energetskom sektoru, pri čemu su u obzir uzimane najnovije studije razvoja ove oblasti.

Također, obuhvaćena je i trasa Koridora Vc, kao jedna od osovina razvoja FBiH i BiH.

Nakon što bude konačno usvojena, Prostorna osnova predstavljat će prvi korak ka donošenju kompletnog Prostornog plana.

PREDLOŽENO USVAJANJE URBANISTIČKE OSNOVE REGULACIONOG
PLANA POČITELJA ZA PERIOD 2008.-2018. GODINA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine i, u skladu sa zakonom, uputila ga u Parlament FBiH na usvajanje.

Odluku o pristupanju izrade ovog regulacijskog plana donijela su oba doma Federalnog parlamenta 2008. godine, a cjelokupan posao je počeo nakon potpisivanja Ugovora 12.7.2010. godine i to prikupljanjem informacijske osnove dostupne u ovom trenutku. Na osnovu toga, urađena je Urbanistička osnova Regulacijskog plana historijskog gradskog područja Počitelj i 17.12.2010. godine predana Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, kao nosiocu pripreme plana.

Izrada Plana, poslije provedenog javnog natječaja, povjerena je preduzeću „Ecoplan“ d.o.o. Mostar.

PRIPREMA REGULACIONOG PLANA GRADSKOG
PODRUČJA BLAGAJ OD 2011. DO 2021. GODINE

Federalna vlada je razmatrala inicijativu za izradu Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine i uputila ga u Parlament FBiH radi donošenja odluke.

Regulacioni se plan radi u granicama područja koje je Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH proglasila nacionalnim spomenikom. Priprema, izrada i sadržaj Regulacionog plana realizovaće se u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u FBiH, a rok za njegovu izradu je maksimalno osam mjeseci. Sredstva za izradu ovog dokumenta su osigurana u Budžetu FBiH.

Nosilac projekta je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a izbor nosioca izrade Regulacionog plana izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Nacrt regulacionog plana, nakon njegovog prihvatanja u Parlamentu FBiH, staviće se na javnu raspravu koja će trajati 30 dana.

Regulacioni se plan donosi kako bi se sačuvao izvorni ambijent i kulturno-historijske vrijednosti područja, omogućio razvoj određenih privrednih aktivnosti i podigla svijest u lokalnoj zajednici o značaju njegovog očuvanja.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA

Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera utvđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika institucijama je namijenjeno 552.897, a za fizičke osobe na ovim poslovima 45.000 konvertibilnih maraka.

Kriteriji za njihovu dodjelu su kvalitet programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, te regionalna i nacionalna zastupljenost. Posebni kriteriji su nastavak i realizacija već započetih objekata, prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta, te vrijednost objekta, kao i podrška progranima od strane lokalne zajednice i osigurano sufinansiranje i finansijski plan.

Ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava daće stručna komisija koju će imenovati federalni ministar prostornog uređenja.

S korisnicima sredstava će biti zaključeni ugovori. Imaju obavezu da dodijeljena sredstva koriste namjenski, o čemu će nadzor i provjeru vršiti Federalno miinistarstvo prostornog uređenja.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu FBiH za 2011. godinu u iznosu od 32.460.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva od 28 miliona KM će biti raspoređena za subvencije javnim preduzećima za izmirenje obaveza za PiO i poreza u skladu sa Zakonom o plaći, dva miliona KM namijenjena su finansiranju po razlici u cijeni drvnih sortimenata ŠPD-u Zeničko-dobojskog kantona i „Krivaji” Zavidovići, te sredstva do 2.460.000 KM kao pomoć za rješavanje teškog materijalnog stanja u privrednim društvima.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će izvještaje o utrošenim sredstvima dostavljati Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH tromjesečno, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2011. godinu.

U OKTOBRU 2011. GODINE „ DJEČIJA NEDJELJA“

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuju novčani iznosi koji će se naplaćivati u toku okrobra 2011. godine na teritoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju“.

To je po jedan posto za svaku prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na svaku prodatu ulaznicu za kino, pozorište, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe, kao i na svaki prodati primjerak video kasete i nosača zvuka.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, kao i na novine i časopise naplaćivaće se 20 posto.

Sredstva prikupljena na ovaj način uplaćivaće se u budžete kantona 15 dana po završetku „Dječije nedjelje“, a koristiće se za manifestacije i akcije posvećene djeci, na način koji utvrđuje kanton na čijoj su teritoriji sredstva prikupljena.

PAVILJON POLICIJSKE AKADEMIJE DIREKCIJI
ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH

Vlada FBiH je donijela Odluku da se paviljon „F“ Policijske akademije FMUP-a, površine 1.080 kvadratnih metara, privremeno, u periodu 1.1. 2011. do 31.12. 2011. godine, ustupi na korišćenje Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Troškove uređenja i opremanja prostora će snositi Direkcija kojoj će FMUP ovaj prostor predati zapisnički, uz zaključenje posebnog ugovora kojim se reguliše način plaćanja komunalnih usluga.

Odluka je donesena u skladu sa odlukom Vijeća ministara o preuzimanju poslova objekata i sredstava za rad i zaposlenih kojom je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH preuzela dio poslova iz nadležnosti Državne agencije za istrage i zaštitu, zbog čega joj je ovaj prostor neophodan za rad i aktivnosti.

PRESTANAK VAŽENJA ODLUKA O MJERAMA
NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Vlada Federacije BiH je danas donijela odluke o prestanku važenja odluka o mjerama neposredne kontrole cijena svih vrsta brašna i hljeba od žitarica, jestivog ulja i šećera utvrđivanjem marži i o preduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena za sve vrste brašna i hljeba od žitarica, koje su donesene 14. februara ove godine s ciljem obuzdavanja daljnjeg nekontroliranog rasta cijena osnovnih živežnih namirnica.

Na prestanak važenja ovih odluka Vlada FBiH odlučila, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, polazeći od aktuelnih podataka na svjetskim berzama, gdje je cijena pšenice u padu, a očekuje se i daljni trend pada. Isto tako, prema podacima privrednih subjekata, evidentan je i blagi pad cijene jestivog ulja.

Vlada je danas donijela ovakve odluke cijeneći sadašnju situaciju na tržištu, pogotovo sa stanovišta potrebe da ono mora biti slobodno od uticaja državnih mjera u pogledu formiranja cijena proizvoda, roba ili usluga, te cijena proizvodnih faktora.

SKUPINA ZA PRIPREMU ODGOVORA

Po jedan predstavnik Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog pravobraniteljstva i Agencije za privatizaciju u FBiH čine, prema današnjem zaključku Vlade FBiH, radnu skupinu koja treba sačiniti odgovor na tužbu koju je podnio Konzorcij kompanija oformljen radi sudjelovanja u privatizaciji 88 posto kapitala mostarskog „Aluminija“.

Skupina treba odgovor pripremiti u roku od nekoliko dana.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Vlada FBiH usvojila je danas nekoliko odluka kojima se usvajaju programi utroška sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Prema danas usvojenim odlukama, sredstva u iznosu od 450.000 konvertibilnih maraka namijenjena su Fondaciji za bibliotečku djelatnost, 687.600 KM Fondu za izdavaštvo, za Fondaciju za kinematografiju sredstva u iznosu 2.275.200 KM, te za Fondaciju za muzičke, scenske i likovne umjestnosti 900.000 KM.

Federalno ministarstvo raspisat će javni poziv za potencijalne korisnike ovih sredstava.

STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FBiH ZA 2011. GODINU

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2011. godinu, koja će se provoditi na teritoriji FBiH. Plan će se finansirati iz sredstava Federalnog zavoda za statistiku koja su planirana u ovogodišnjem Budžetu.

Kod izrade prijedloga ovog dokumenta izvršene su konsultacije sa svim federalnim ministarstvima, organima i organizacijama čije su prihvatljive primjedbe i sugestije ugrađene u ovaj prijedlog.

Predviđeno je da se u 2011. godini provede ukupno 215 istraživanja, od kojih 147 spada u nadležnost Federalnog zavoda za statistiku.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela odluke o usvajanju dva programa utroška s kriterijima raspodjele budžetskih sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti“.

Prva odluka odnosi se na Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH kojem se odobrava 1,5 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih aktivnostima na primjeni jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, te koordinaciji aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unaprijeđenju rada dijagnostičkih službi, promociji i povećavanju broja dobrovoljnih darivalaca krvi.

Drugom odlukom se, sa istog budžetskog transfera, Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrava 26 miliona KM za finansiranje nabavke lijekova, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa Federalnog fonda solidarnosti, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima u Federaciji BiH.

KADROVSKA PITANJA

Vlada Federacije BiH ovlastila je danas premijera FBiH Nermina Nikšića za punomoćnika Federacije Bosne i Hercegovine u Skupštini dioničara/akcionara Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka. Odlukom je propisano da, u slučaju njegove spriječenosti, ovo ovlaštenje vrši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.

Vlada je dala saglasnost za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH", broj l/11 i u dvoje dnevnih novina od 5.1.2011. godine. Istovremeno, Vlada FBiH je donijela neophodne dokumente za ponovno raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje na ovu poziciju, utvrdila kriterije za izbor i imenovanje i formirala Komisiju koja će obaviti ovaj posao.

Federalna vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d .o.o Mostar, kojom je umjesto Timura Numića imenovan Haris Abaspahić.

* * *
Nastavak 6. sjednice Vlade FBiH zakazan je za 5.5.2011. godine.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE